Văn bản khác 266/KH-UBND

Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2018 về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 266/KH-UBND 2018 trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện văn bản số 4794/BKHĐT-PTDN ngày 13/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch đào tạo cho DNNW năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý DNNVV, đặc biệt tập trung nâng cao năng lực quản trị cho nhóm các DNNVV trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho các DNNW; phổ biến và cung cấp cho doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và những kiến thức thiết thực trong tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp đúng theo quy định của pháp luật.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng đào tạo: Chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý DNNVV; các hộ kinh doanh, các cá nhân, tổ chức có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Các chuyên đề đào tạo:

2.1. Chuyên đề về đào tạo chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp:

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức cần thiết cho các hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp về định hướng ưu tiên phát triển doanh nghiệp của tỉnh; các chính sách hỗ trợ; nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh; lập kế hoạch kinh doanh; những vấn đề về thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; kiến thức và kỹ năng cần thiết thành lập doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp.

- Số khóa đào tạo: 03 khóa.

- Số lượng học viên: 50 học viên/khóa.

- Địa điểm: Trên địa bàn tỉnh.

2.2. Chuyên đề đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản cho doanh nghiệp khi tham gia liên kết ngành, chuỗi giá trị như thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường; nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh; quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu chuỗi giá trị và cụm liên kết ngành.

- Số khóa đào tạo: 01 khóa.

- Số lượng học viên: 50 học viên/khóa.

- Địa điểm: Huyện Đức Thọ (tập trung vào đào tạo các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Thái Yên).

2.3. Chuyên đề đào tạo DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về các chính sách hỗ trợ; sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ quản trị tài chính trong doanh nghiệp; các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa.

- Số khóa đào tạo: 01 khóa.

- Số lượng học viên: 50 học viên/khóa.

- Địa điểm: Tại thành phố Hà Tĩnh.

2.4. Chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp

- Nội dung đào tạo: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quản trị doanh nghiệp (quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị sản xuất,...); ứng dụng công nghệ thông tin cho các DNNVV; kế toán DNNVV; kỹ năng bán hàng;...

- Số khóa đào tạo: 06 khóa.

- Số lượng học viên: 50 học viên/khóa.

- Địa điểm: Tại các địa bàn thành phố Hà Tĩnh (02 khóa), Thị xã Kỳ Anh, Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Sơn, huyện Hương Khê.

3. Thời gian tổ chức: Trong năm 2019.

4. Tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện:

4.1. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện: 930.000.000 đồng.

Trong đó:

- Dự kiến Kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ là: 695.000.000 đồng.

- Dự kiến thu từ học phí do học viên đóng góp: 235.000.000 đồng.

Tổng hợp dự toán chi tiết kinh phí thực hiện (có Phụ lục kèm theo).

4.2. Dự kiến phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước cho các đơn vị thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: 235.000.000 đồng.

- Sở Công thương: 45.000.000 đồng.

- Sở Khoa học và Công nghệ: 45.000.000 đồng.

- Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh: 185.000.000 đồng.

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: 185.000.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo trên địa bàn.Tổng hợp kết quả đào tạo của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự toán đào tạo của các đơn vị, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách nhằm thực hiện tốt Kế hoạch.

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán kinh phí đào tạo; kiểm tra, giám sát và thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

3. Sở Công thương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực. Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực. Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

5. Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề quản trị doanh nghiệp tại các địa bàn: Thành phố Hà Tĩnh (01 khóa); thị xã Kỳ Anh; huyện Hương Sơn. Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

6. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo chuyên đề quản trị doanh nghiệp tại các địa bàn: Thành phố Hà Tĩnh (01 khóa); thị xã Hồng Lĩnh; huyện Hương Khê. Tổng hợp kết quả triển khai đào tạo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn thành chuyên đề đào tạo.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt kế hoạch trợ giúp đào tạo cho DNNVV tại địa phương; tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các chuyên đề đào tạo tổ chức các khóa đào tạo hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- TTr Tỉnh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, CT, KHCN;
- Trung tâm HT PTDN và XTĐT tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO CHO DNNVV NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh)

Dự kiến kinh phí NSNN hỗ trợ năm kế hoạch: 695.000.000 đồng.

A. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

ĐVT: triệu đồng

Số TT

Khóa đào tạo

Số khóa đào tạo

Số học viên (người)

Tổng chi phí

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN hỗ trợ

Trong đó

Từ học phí của HV

Huy động đóng góp tài trợ

Hỗ trợ tổ chức lớp học

Hỗ trợ HV thuộc địa bàn ĐBKK

 

Tổng

11

500

770

535

385

150

235

0

 

1

Chuyên đề đào tạo chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

3

150

210

155

105

50

55

 

 

2

Chuyên đề đào tạo DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

1

50

70

35

35

 

35

 

 

3

Chuyên đề đào tạo DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

1

50

70

35

35

 

35

 

 

4

Chuyên đề đào tạo quản trị doanh nghiệp

6

250

420

310

210

100

110

 

 

B. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP KHÁC

Số TT

Diễn giải

Tổng cộng

Phân chia nguồn

Ghi chú

NSNN

Đóng góp tài trợ

 

 

Tổng

160

160

0

 

1

Khảo sát đánh giá nhu cầu trợ giúp đào tạo cho DNNVV trên địa bàn

110

110

 

 

2

Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện hoạt động trợ giúp đào tạo trên địa bàn

50

50

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 266/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu266/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2018
Ngày hiệu lực10/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 266/KH-UBND 2018 trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 266/KH-UBND 2018 trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu266/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýDương Tất Thắng
        Ngày ban hành10/08/2018
        Ngày hiệu lực10/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 266/KH-UBND 2018 trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh 2019

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 266/KH-UBND 2018 trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Tĩnh 2019

             • 10/08/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/08/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực