Văn bản khác 2664/KH-UBND

Kế hoạch 2664/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2664/KH-UBND 2017 triển khai Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2664/KH-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIP TC TRIN KHAI Đ ÁN “XÃ HI HÓA CÔNG TÁC PH BIN, GIÁO DC PHÁP LUT VÀ TR GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐON 2012 - 2016” ĐN NĂM 2021 TRÊN ĐA BÀN TNH

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ.

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021” góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, các tổ chức khác và cá nhân tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với các cơ quan nhà nước, Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh để thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu:

- Bám sát mục tiêu và các nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; quan điểm, nội dung và yêu cầu của Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016”; kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Huy động sức mạnh của các cấp hội và hội viên Hội Luật gia trong tỉnh; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

- Kết hợp, lồng ghép các hoạt động của Đề án với chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các sở, ban, ngành, địa phương về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

3. Mục tiêu cụ thể:

- Đảm bảo 100% các các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đều tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với nội dung và hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu 90% - 100% cán bộ, hội viên Hội Luật gia trong tỉnh định kỳ hàng năm được quán triệt, phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành theo hình thức phù hợp và điều kiện thực tế.

- Đảm bảo 100% hội viên Hội Luật gia đang công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị lồng ghép, kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Đảm bảo triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; các cấp hội và hội viên trong tỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của Nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông. Phấn đấu đến năm 2021 có Trung tâm pháp luật cộng đồng và hoạt động có hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hàng năm; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Đề án.

Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên Hội Luật gia trong tỉnh trong việc tuyên truyền thường xuyên, kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Tiếp tục tổ chức thi hành nghiêm túc Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Đảng và Nhà nước.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

4. Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

5. Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016, nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường xã hội hóa công tác trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

6. Đánh giá, dự báo khả năng huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý để đề xuất cơ chế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân cho công tác này.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

7. Mở rộng và nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý gắn với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trong đó cần tập trung:

- Về nội dung, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo định hướng của Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 1827/KH-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và các chương trình, kế hoạch hàng năm của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

- Tập trung hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hoạt động tại cộng đồng. Biên soạn và cung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực.

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động xã hội hóa phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, phát huy tính chủ động của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các luật gia, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội khác tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, đổi mới, đa dạng hóa nội dung và hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

8. Đánh giá các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh, trong đó chú trọng đến mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng; lựa chọn mô hình phù hợp, có hiệu quả để thống nhất và phổ biến, nhân rộng.

Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

9. Kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luật gia, đáp ứng yêu cầu xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong giai đoạn mới.

- Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Xây dựng, triển khai thực hiện quy chế về tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của hội viên Hội Luật gia Việt Nam (sau khi có hướng dẫn triển khai của Hội Luật gia Việt Nam).

- Biên soạn, xuất bản và cung cấp các tài liệu bổ trợ (kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ) về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với nội dung, gắn với đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức tham gia xã hội hóa trong lĩnh vực công tác này.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các luật gia làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

10. Lựa chọn 01 đến 02 địa phương để làm điểm triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

11. Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội Luật gia tỉnh với Sở Tư pháp. Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật, các cơ quan truyền thông, báo chí và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và những năm tiếp theo.

12. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Đề án định kỳ hàng năm và đột xuất; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án. Động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Đề án.

Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc đột xuất (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hội Luật gia tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo đúng quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện nội dung Kế hoạch này; định kỳ hàng năm cung cấp kết quả thực hiện đến Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Hội Luật gia Việt Nam (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Các sở, ban, ngành và Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Lưu: VT-NC2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2664/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2664/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2017
Ngày hiệu lực03/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2664/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2664/KH-UBND 2017 triển khai Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2664/KH-UBND 2017 triển khai Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2664/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành03/10/2017
        Ngày hiệu lực03/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2664/KH-UBND 2017 triển khai Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2664/KH-UBND 2017 triển khai Xã hội hóa giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Kon Tum

           • 03/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực