Văn bản khác 2674/KH-UBND

Kế hoạch 2674/KH-UBND năm 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2674/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2674/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG GIAI ĐOẠN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. Mục tiêu:

Áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu triển khai trên địa bàn tỉnh theo lộ trình quy định tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025; Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, cụ thể:

1. Năm 2019 thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu đối với các gói thầu sau:

- Gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp quy mô nhỏ áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật đấu thầu.

- Gói thầu dịch vụ tư vấn áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ quy định tại Điều 29 của Luật đấu thầu.

2. Năm 2020: Áp dụng đấu thầu qua mạng theo tỷ lệ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

II. Nhiệm v:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Phổ biến các quy định pháp luật về nội dung cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Đôn đốc, hướng dẫn và giám sát các đơn vị áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

- Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, các chủ đầu tư, bên mời thầu và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

- Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất việc thực hiện đấu thầu qua mạng, Sở có trách nhiệm đề xuất lựa chọn các gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng yêu cầu.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung qua mạng, thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế.

4. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư:

- Kiểm tra, đôn đốc bên mời thầu trực thuộc triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình quy định.

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng, nghiên cứu Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia để triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo đúng quy định.

- Trên cơ sở lộ trình áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng theo kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch áp dụng đấu thầu qua mạng cho đơn vị mình để triển khai thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

- Tập trung đôn đốc, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong kế hoạch; chịu trách nhiệm xác định tỷ lệ áp dụng thực hiện đấu thầu qua mạng khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; có biện pháp xử lý, hoặc kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện các đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình quy định.

- Định kỳ hàng quý, hàng năm tổng hợp báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (báo cáo quý trước ngày 15 của tháng cuối quý và báo cáo năm trước ngày 15 tháng 12).

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP, các chuyên viên;
- Lưu: VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2674/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2674/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2674/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2674/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2674/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2674/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2674/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2674/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng Lâm Đồng

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực