Văn bản khác 268/KH-BDN

Kế hoạch 268/KH-BDN năm 2013 phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII do Ban Dân nguyện ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 268/KH-BDN năm 2013 phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
BAN DÂN NGUYỆN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 268/KH-BDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ KỲ HỌP THỨ NĂM, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban thường vụ Quốc hội giao, ngày 17/5/2013, Ban Dân nguyện tổ chức cuộc họp với các cơ quan: Thường trực Hội đồng Dân tộc; Thường trực các Ủy ban của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội; đại diện các cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội; Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; Công an thành phố Hà Nội và đại diện Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố. Tại cuộc họp đại diện các cơ quan tham dự đã thống nhất triển khai Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII đều được tiếp, hướng dẫn đầy đủ, chu đáo theo đúng pháp luật.

- Hướng dẫn giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận đơn thư của công dân để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Đối với Ban Dân nguyện:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng hợp tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp, định kỳ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội vào giữa kỳ họp và kết thúc kỳ họp hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Quốc hội.

- Tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp công dân khi có yêu cầu.

2. Đối với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố:

- Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công đại diện phối hợp với Ban Dân nguyện tiếp công dân khi công dân có yêu cầu và được Lãnh đạo Quốc hội đồng ý; cử cán bộ lãnh đạo cấp Vụ làm đầu mối trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phối hợp với Vụ Dân nguyện tiếp công dân theo lĩnh vực Hội đồng, Ủy ban và Ban phụ trách.

- Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Dân nguyện trong việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân phục vụ kỳ họp.

- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố cử đại diện phối hợp với Ban Dân nguyện trong công tác tiếp dân khi công dân yêu cầu và được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội.

3. Đối với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước:

- Phân công cụ thể cán bộ tiếp dân của các cơ quan phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở; tổ chức, phân loại nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị để phân công tiếp công dân tại Trụ sở và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ năm của Quốc hội, báo cáo tổng hợp tình hình kết quả tiếp công dân hàng ngày gửi Ban Dân nguyện (thông qua Vụ Dân nguyện) để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Quốc hội.

- Khi có đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, nếu nội dung vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan có bộ phận thường trực tại Trụ sở, thì cơ quan đó chủ trì hoặc lãnh đạo Trụ sở chủ trì tiếp, trong trường hợp cần thiết mời các đồng chí có trách nhiệm giải quyết ở địa phương và đại diện các cơ quan khác thường trực tiếp công dân cùng tiếp, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý vụ việc với lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Đối với những trường hợp công dân đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc các cơ quan của Quốc hội tiếp thì kịp thời thông báo với Ban Dân nguyện đề xin ý kiến Chủ tịch Quốc hội.

- Nếu Quốc hội họp vào các ngày thứ 7, Chủ nhật, thì Trụ sở phân công cán bộ trực để tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo.

- Phối hợp với Bệnh viện Hà Đông và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội tổ chức bộ phận thường trực để tiếp nhận, cấp cứu kịp thời khi công dân đến khiếu nại, tố cáo mà bị ốm đau tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội.

4. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Đề nghị thực hiện nghiêm túc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội (theo Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 28/02/2013 của Văn Phòng Chính phủ) và Kế hoạch số 934/KH-TTCP ngày 26/4/2013 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội.

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người, vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp để có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế tình trạng công dân tập trung lên các cơ quan Trung ương khiếu nại, tố cáo trong thời gian diễn ra kỳ họp.

- Những địa phương có tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp thì phải thành lập Tổ công tác thường trực (cử đồng chí có thẩm quyền) để phối hợp với đại diện các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tiếp, giải thích, vận động công dân về địa phương. Đối với những trường hợp công dân cố tình lưu lại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước và các địa điểm là trụ sở làm việc của các cơ quan Trung ương, thì địa phương có công dân phải có trách nhiệm cử cán bộ và bố trí phương tiện đưa công dân về địa phương.

5. Đối với các cơ quan thông tấn, báo chí (Thông tấn xã Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Báo Người đại biểu nhân dân,...):

- Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm trong tiếp công dân đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo của mình; khiếu nại, tố cáo đúng nơi quy định.

- Việc đưa tin về tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phải đảm bảo khách quan, chính xác, có xác minh, tham khảo ý kiến của cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tránh trường hợp dễ bị lợi dụng để gây kích động, lôi kéo nhiều người đi khiếu kiện.

III. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH VÀ TRẬT TỰ

1. Đối với Văn phòng Quốc hội

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế số 2593/QC-VPQH-BCA ngày 20/11/2012 giữa Văn phòng Quốc hội với Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội.

2. Đối với Bộ Công an:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương nắm tình hình những vụ việc khiếu nại, tố cáo (đặc biệt là những vụ việc đông người kéo lên Trung ương), thông báo kịp thời cho Ban Dân nguyện (qua Vụ Dân nguyện), Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để có phương án tổ chức tiếp.

- Chỉ đạo Cục A88 của Tổng cục An ninh II tổng hợp tình hình công dân khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong kỳ họp và gửi Ban Dân nguyện để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội.

- Đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Quốc hội

3. Đối với Công an thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện đảm bảo an ninh, trật tự trong kỳ họp Quốc hội, không để xảy ra tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo tụ tập đông người, gây mất trật tự tại các cơ quan của Trung ương, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, khu vực xung quanh nơi Quốc hội họp, nơi ở của đại biểu Quốc hội.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện, phường có trách nhiệm, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo không đúng nơi quy định đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước để được tiếp theo quy định pháp luật.

- Chỉ đạo Công an quận Hà Đông và Công an phường Quang Trung thuộc quận Hà Đông phối hợp chặt chẽ với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội để kịp thời xử lý những trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây mật trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan làm việc tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII, đề nghị các địa phương, các cơ quan liên quan, trên cơ sở quy định pháp luật và nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc theo Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 28/02/2013 của Văn Phòng Chính phủ và Kế hoạch số 934/KH-TTCP ngày 26/4/2013 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Hội nghị của Trung ương Đảng và kỳ họp của Quốc hội, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của địa phương mình, hạn chế tối đa hiện tượng công dân khiếu nại, tố cáo vượt cấp lên các cơ quan Trung ương; chủ động nắm tình hình để kịp thời phối hợp giải quyết đối với những vụ việc phức tạp mới phát sinh.

Đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng cường cán bộ tiếp dân hàng ngày tại Trụ sở trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII.

Trên đây là một số nội dung cần triển khai trong công tác tiếp dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Quốc hội (để báo cáo);
- HĐDT, các UB của QH, VPQH, Ban CTĐB (để phối hợp);
- VPTW, UBKTTW, VPCP TTCP, Ban Nội Chính (để phối hợp);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Đoàn ĐBQH và UBND các tỉnh, thành phố;
- Trụ sở tiếp CD của TW Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;
- Công an Hà Nội, CA các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông;
- Lưu HC, DN;
- E-pas: 34611

TRƯỞNG BAN
Nguyễn Đức Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 268/KH-BDN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu268/KH-BDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2013
Ngày hiệu lực17/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 268/KH-BDN

Lược đồ Kế hoạch 268/KH-BDN năm 2013 phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 268/KH-BDN năm 2013 phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu268/KH-BDN
        Cơ quan ban hànhBan Dân nguyện
        Người kýNguyễn Đức Hiền
        Ngày ban hành17/05/2013
        Ngày hiệu lực17/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 268/KH-BDN năm 2013 phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 268/KH-BDN năm 2013 phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII

           • 17/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực