Văn bản khác 269/KH-UBND

Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 269/KH-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp; trên cơ sở kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (được thành lập theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh) và ý kiến đề xuất của Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch xây dựng lộ trình kho mìn tập trung và dịch vụ nổ mìn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp các cơ quan đơn vị có liên quan đến hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thành các kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) tập trung, giảm tối đa slượng kho bảo quản VLNCN trên toàn tỉnh, chấm dứt hoạt động của các kho VLNCN nhỏ, không đủ điều kiện theo quy định.

3. Giảm tối đa đầu mối sử dụng VLNCN, tăng cường dịch vụ nổ mìn, khuyến khích, đẩy mạnh hình thức nổ mìn theo hộ chiếu.

4. Ứng dụng rộng rãi phương pháp nổ mìn vi sai phi điện, hạn chế tối đa sử dụng kíp n K8.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng VLNCN

- Tăng cường đảm bảo công tác an toàn trong quản lý, khai thác, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tuân thủ nghiêm quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Thực hiện nghiêm quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu hiểm khi cấp Giấy phép sử dụng VLNCN.

- Việc nổ mìn khai thác phải tuân thủ thiết kế mỏ được phê duyệt và đảm bảo khoảng cách an toàn khi nổ mìn đối với công trình cần bảo vệ theo quy định hoặc có các biện pháp bảo vệ công trình cần bảo vệ khi không thể đảm bảo khoảng cách an toàn.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ các cán bộ làm công tác quản lý VLNCN ở các ngành, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp xác định rõ trách nhiệm giữa các đơn vị và địa phương liên quan trong công tác quản lý VLNCN.

- Tuyên truyền, hướng dẫn đào tạo tập huấn các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN.

- Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đề xuất tham mưu lĩnh vực VLNCN phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, đột xuất, tăng cường giám sát việc sử dụng VLNCN ở các công trình trọng điểm, nhạy cảm, ảnh hưởng nhiều đến dân cư, công trình xung quanh.

2. Lộ trình kho tập trung

- Rà soát chấm dứt việc bảo quản VLNCN tại các kho VLNCN có quy mô nhỏ, kho tiêu thụ không đáp ứng điều kiện theo quy định. Hạn cuối trước ngày 31/12/2018, các đơn vị có kho không đáp ứng điều kiện phải chuyển VLNCN về kho cung ứng, sử dụng dịch vụ nổ mìn hoặc nổ mìn theo hộ chiếu.

- Giảm tối đa số lượng kho bảo quản VLNCN trên toàn tỉnh từ 30 kho, xuống còn 07 kho cố định có quy mô đảm bảo hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ nổ mìn. Căn cứ tình hình thực tế Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xem xét bổ sung kho tập trung cho các đơn vị có nhu cầu hoặc các đơn vị mới phát sinh trong thời gian tới ở các địa bàn khác nhau cho phù hợp.

- Đối với các kho VLNCN đặc thù: Các đơn vị sử dụng VLNCN để thi công công trình tại những nơi xa xôi, hẻo lánh xe cung ứng VLNCN không thể vào đến tận bãi mìn được hoặc các đơn vị thi công công trình đặc thù như nổ mìn hầm, nổ mìn liên tục, nổ mìn khối lượng nhỏ do gần khu vực cần bảo vệ có nhu cầu bảo quản VLNCN tại dự án để đảm bảo tiến độ thi công, hiệu quả kinh tế thì phải được Sở Công Thương thẩm tra, đồng ý cho phép tiến hành lắp đặt kho lưu động để bảo quản VLNCN trong thời gian ngắn (có thời hạn).

(Đính kèm Phụ lục 1: Lộ trình triển khai kho mìn tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Hỗ trợ đơn vị cung ứng VLNCN trong công tác xác định vị trí, giải phóng mặt bằng, triển khai thẩm định thiết kế, nghiệm thu kho VLNCN tập trung theo kế hoạch để kịp thời đảm bảo xây dựng xong kho mìn tập trung sớm cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng hình thức nổ mìn theo hộ chiếu, dịch vụ nổ mìn.

3. Tăng cường dịch vụ nổ mìn

Triển khai giảm đầu mối sử dụng VLNCN, tập trung về đầu mối dịch vụ nổ mìn, trên nguyên tắc tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý sử dụng, vận chuyển VLNCN, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng công tác khoan nổ mìn dịch vụ cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Kiện toàn, nâng cao năng lực của 04 đơn vị dịch vụ nổ mìn, bao gồm: 02 đơn vị dịch vụ nổ mìn địa phương và 02 đơn vị dịch vụ nổ mìn toàn quốc để đảm bảo cung ứng dịch vụ nổ mìn đúng tiến độ, kế hoạch, đảm bảo giá cả cạnh tranh, hiệu quả kinh tế, đồng thời an toàn trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN ính kèm Phụ lục 2: Danh mục các đầu mi dịch vụ n mìn).

- Đối với các dự án có quy mô nhỏ, hoạt động thời vụ, sử dụng VLNCN dưới 1.000kg/Quý hoặc khối lượng thi công, khai thác dưới 10.000m3/năm hoặc nổ mìn ở các khu vực, địa điểm có đặc thù về an ninh, trật tự xã hội (trừ các đơn vị nổ mìn đặc thù, thi công các công trình đặc biệt) việc nổ mìn phải do đơn vị dịch vụ nổ mìn chuyên nghiệp thực hiện.

- Sau năm 2020: đối với các dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh không đảm bảo công suất khai thác 100.000m3/năm hoặc không tuân thủ thiết kế khai thác mỏ đã được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 22/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 việc nổ mìn phải do đơn vị dịch vụ nổ mìn chuyên nghiệp thực hiện để đảm bảo nổ mìn chuyên nghiệp, đúng quy trình công nghệ khai thác, đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự xã hội và đúng quy định của pháp luật.

4. Ứng dụng rộng rãi phương pháp n mìn vi sai phi điện, hạn chế tối đa sử dụng kíp n K8

- Đổi mới công nghệ nổ mìn của các đơn vị đến cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh cơ bản sử dụng công nghệ nổ mìn vi sai đối với nổ mìn lkhoan lớn, phá đá quá cỡ chủ yếu bằng búa đập.

- Đến năm 2020, 100% các mỏ khoáng sản phải sử dụng phương pháp nổ mìn vi sai phi điện, hạn chế tối đa nổ mìn điện tức thời (chỉ sử dụng kíp K8 để nổ tẩy mô chân tầng, nổ mìn bóc tầng phủ phong hóa, nổ xử lý đá quá cỡ) để đảm bảo an toàn.

- Nâng khối lượng nổ/ln trong giấy phép (từ 1.000kg đến 5.000kg/lần nổ) để giảm tối đa số lần sử dụng, vận chuyển VLNCN của các đơn vị.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. S Công Thương

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát chấm dứt việc bảo quản VLNCN tại các kho VLNCN tại các mỏ công suất nhỏ, kho tiêu thụ không đáp ứng điều kiện theo quy định hạn cuối trước ngày 31/12/2018.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng cho phép tiến hành lắp đặt kho lưu động để bảo quản VLNCN trong thời gian ngắn đối với các trường hợp đặc thù (thi công công trình).

- Phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ đơn vị cung ứng VLNCN trong công tác xác định vị trí, giải phóng mặt bằng, triển khai thẩm định thiết kế, nghiệm thu kho VLNCN tập trung.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh thống nhất mẫu hóa hệ thống biểu mẫu văn bản quản lý, điều hành tác nghiệp trong công tác quản lý, sử dụng VLNCN để hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện; nghiên cứu xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến, cơ sở dữ liệu tập trung để kết nối giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm công tác quản lý, giám sát theo thời gian thực hiện.

- Thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp Giấy phép sử dụng VLNCN nhằm giảm thiểu tối đa đầu mối nổ mìn, tăng cường dịch vụ nổ mìn, yêu cầu các đơn vị ứng dụng rộng rãi phương pháp nmìn vi sai phi điện, hạn chế ti đa sử dụng kíp nổ K8 theo mục tiêu và giải pháp đã đặt ra.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong hoạt động VLNCN; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện các quy định của pháp luật cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động VLNCN trên địa bàn.

- Báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN tập trung theo hướng giảm dần đầu mi đơn vị nhỏ lẻ sử dụng VLNCN trên địa bàn.

- Tổng hợp về công tác quản lý VLNCN trên địa bàn báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn có doanh nghiệp hoạt động VLNCN.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thẩm định và hậu kiểm các điều kiện về ANTT đối với các đơn vị hoạt động VLNCN, cấp giấy phép vận chuyển VLNCN, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, phê duyệt phương án đảm bảo ANTT. Điều tra xác minh làm rõ các hành vi vi phạm quy định về hoạt động VLNCN để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ kho chứa VLNCN

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế.

3. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh

- Thực hiện việc kiểm tra, chấp thuận địa điểm xây dựng kho VLNCN, thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với thiết kế xây dựng kho VLNCN; tổ chức kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sử dụng kho VLNCN theo thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các đơn vị hoạt động VLNCN.

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN theo quy định.

- Phê duyệt các phương án PCCC kho VLNCN, phương án xử lý tình huống sự cố cháy, nổ trong quá trình vận chuyển VLNCN.

- Xử lý các vi phạm về PCCC trong quá trình vận chuyển, bảo quản, sử dụng VLNCN và tiền chất thuốc nổ.

- Điều tra khám nghiệm hiện trường các vụ cháy, nổ liên quan đến các hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Phối hợp tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương chủ trì.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình sử dụng VLNCN tại địa phương; phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh thanh tra, kiểm tra và giải quyết các vấn đề liên quan đến VLNCN; xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động VLNCN.

- Chỉ đạo UBND cấp xã nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước; phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động VLNCN cho UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng liên quan.

ính kèm Phụ lục 3: Trách nhiệm vụ cụ thể theo Kế hoạch xây dựng lộ trình kho mìn tập trung và dịch vụ nổ mìn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Công Thương phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát PC&CC tỉnh, UBND các địa phương triển khai kế hoạch này đến các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, người đứng đầu các đơn vị hoạt động VLNCN theo chức năng nhiệm vụ được phân công chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ quan, địa phương, đơn vị mình. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời gửi báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Văn phòng Chính ph
(b/c);
- TVTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: CT, KHĐT, TC, TNMT, XD, KHCN, NNPTNT, GTVT;
- Công an tỉnh, Cảnh sát PC&CC t
nh
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 1

ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH KHO BẢO QUẢN VLNCN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Kế hoạch số: 269/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh)

STT

Địa điểm quy hoạch kho mìn

Thời gian thực hiện

I

Khu vực phía Bắc

1

Xây dựng kho mìn 20 tấn trở lên phục vụ mỏ đá vôi Phong Xuân và các đơn vị có nhu cầu sử dụng trong vùng

Năm 2018

II

Khu vực trung tâm

1

Nâng cấp kho mìn của Hợp tác xã Xuân Long phục vụ công tác dịch vụ nổ mìn địa phương

Năm 2017-2018

2

Nâng cấp kho mìn của Công ty TNHH Coxano Hương Thọ phục vụ công tác dịch vụ nmìn địa phương

Năm 2017-2018

3

Nâng cấp kho VLNCN của Công ty TNHH Luks Trường Sơn để phục vụ mỏ đá vôi Văn Xá và các đơn vị có nhu cầu sử dụng trong vùng

Năm 2017 -2018

4

Xây dựng thêm 01 kho mìn tập trung trữ lượng kho 50 tấn trở lên tại thị xã Hương Trà Trà sau năm 2018 để cung ứng VLNCN cho toàn tỉnh

Năm 2018-2019

III

Khu vực phía Nam

1

Nâng cấp kho mìn của Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Xuân Huế để nổ mìn khai thác đá p lát

Năm 2017-2018

2

Nâng cấp kho cung ứng VLNCN, thôn Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc của Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng để cung ứng VLNCN cho toàn tỉnh

Năm 2017-2018

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC ĐẦU MỐI DỊCH VỤ NỔ MÌN
(Kèm theo Kế hoạch số: 269/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị

Địa chỉ công ty

Hình thức dch vnổ mìn

1

HTX Xuân Long

15 Vạn Xuân, Huế

DỊCH VỤ NMÌN ĐỊA PHƯƠNG

2

Công ty TNHH COXANO Hương Thọ

Hương Thọ, Hương Trà

DỊCH VỤ NMÌN ĐỊA PHƯƠNG

3

Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (bao gồm các đơn vị thành viên và chi nhánh)

Ngõ 1 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội

DỊCH VỤ N MÌN

4

Tổng Công Ty Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp Quốc Phòng - GAET (bao gồm các đơn vị thành viên và chi nhánh)

Số 102 Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội

DỊCH VỤ N MÌN

 

PHỤ LỤC 3

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
(Kèm theo Kế hoạch số: 269/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm, kết quả

Cơ quan đơn vị thực hiện

Thời gian hoàn thành

Nơi nhận kết quả thực hiện

Ghi chú

Chủ trì

Phối hợp

I

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến quy định của pháp luật

1

Hội nghị phổ biến Luật, Nghị định, Thông tư về VLNCN

Hội nghị

Sở Công Thương

Công an tỉnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

30/9/2018

Doanh nghiệp hoạt động VLNCN

 

2

Hội thảo định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng VLNCN an toàn và hiệu quả

Hội thảo

Sở Công Thương

Cục Kỹ thuật An toàn và môi tờng Công nghiệp - Bộ Công Thương;

Công an tỉnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

Các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

30/6/2018

Doanh nghiệp hoạt động VLNCN

 

3

Hướng dẫn việc thực hiện dịch vụ nổ mìn; xây dựng kho bảo quản VLNCN tập trung

Văn bản

Sở Công Thương

Công an tỉnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

30/9/2018

Doanh nghiệp hoạt động VLNCN

 

4

Mu hóa hệ thống biểu mẫu văn bản quản lý, điều hành tác nghiệp trong công tác quản lý, sử dụng VLNCN;

Văn bản

Sở Công Thương

Công an tỉnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

30/3/2018

Doanh nghiệp hoạt động VLNCN

 

5

Nghiên cứu xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến, cơ sở dữ liệu tập trung.

Đề án

Sở Công Thương

Cục Kỹ thuật An toàn và môi trường Công nghiệp - Bộ Công Thương;

Công an tỉnh;

Cnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

Các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

2018

Doanh nghiệp hoạt động VLNCN

 

6

Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật

Văn bản

Sở Công Thương

Công an tỉnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;

Hàng năm

Doanh nghiệp hoạt động VLNCN

 

II

Công tác cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, thanh tra và kiểm tra

1

Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức được cấp Giấy phép, Giấy đăng ký sử dụng VLNCN

Kế hoạch

Sở Công Thương

Công an tỉnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, LĐTBXH;

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;

Hàng năm

UBND tỉnh

 

2

Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN tập trung theo hướng giảm đầu mối đơn vị nhỏ lẻ sử dụng VLNCN trên địa bàn

Văn bản

Sở Công Thương

Công an tnh;

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh;

Hàng năm

UBND tỉnh

 

3

Tổng kiểm tra các kho mìn trên địa bàn toàn tỉnh

Kế hoạch

Sở Công Thương

Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện

Quý IV/2018

UBND tỉnh

 

III

Tổng hợp báo cáo

1

Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này báo cáo Lãnh đạo tỉnh

Báo cáo

Sở Công Thương

Công an tỉnh, Cảnh sát PC&CC tỉnh

Trước ngày 15 của tháng cuối mỗi quý

UBND tỉnh

 

2

Tổng hợp về công tác quản lý VLNCN trên địa bàn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh gửi Bộ Công Thương

Báo cáo

Sở Công Thương

Công an tỉnh, Cảnh sát PC&CC tỉnh

Trước ngày 25/12 hàng năm

UBND tỉnh, Bộ Công Thương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu269/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 269/KH-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 269/KH-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu269/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 269/KH-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 269/KH-UBND 2017 tăng cường công tác quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Huế

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực