Văn bản khác 269/KH-UBND

Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 269/KH-UBND thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1022/QĐ-TTG NGÀY 07/6/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH

Thực hiện Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhằm nâng cao nhận thức thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các cấp, các ngành và toàn dân.

2. Yêu cầu

Triển khai đầy đủ toàn diện nhiệm vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh.

Triển khai thực hiện kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 17/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/01/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác thông tin tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 1059/NQ-UBTVQH13 ngày 06/11/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và Quyết định số 1022/QĐ-TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ tới các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương hiểu rõ được mục tiêu, nội dung của nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đưa các nội dung về kết hợp kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh vào chương trình giảng dạy, học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, loại hình học tập theo quy định của Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và kiến thức về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2014 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế đến năm 2020; Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 28/10/2015 của Tỉnh ủy về tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của BCHTW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kế hoạch số 209/KH-TU ngày 03/9/2015 của Tỉnh ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cùng với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ người đứng đầu trong quản lý, điều hành và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành thường xuyên rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là ở cơ sở, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động nắm chắc tình hình các khu vực, dự án quốc phòng an ninh liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2016 - 2020.

3. Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội

Tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 23/9/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, đặc biệt là các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện; sắp xếp, bố trí lại lực lượng quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, khu vực cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch phòng thủ bảo vệ tổ quốc; đẩy mạnh xây dựng các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế (doanh nghiệp, cộng đồng) gắn với quốc phòng, an ninh nhất là ở các địa bàn trọng điểm; Quy hoạch đồng bộ đầu tư xây dựng cơ bản hạ tầng kinh tế gắn với xây dựng các công trình quốc phòng, phòng thủ dân sự, xây dựng các công trình quốc phòng, các công trình khu vực phòng thủ dân sự... cũng như xây dựng các cơ sở kinh tế vững mạnh gắn với các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần kỹ thuật và hậu phương vững chắc ở mỗi vùng và ở các địa phương.

Gắn chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình thủy lợi, thủy điện. Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế tại các khu vực căn cứ, hướng chủ yếu quan trọng của khu vực phòng thủ. Nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn; chuẩn bị kế hoạch động viên nền kinh tế trong tình trạng xảy ra chiến tranh. Quản lý chặt chẽ đất quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế của tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế kết hợp kinh tế- xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1418/QĐ-BTL ngày 20/7/2015 của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 về việc phê duyệt Đề án “Bảo đảm quốc phòng” của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030 và Quy hoạch thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện (thành phố) giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030.

Xác định rõ các loại đất quốc phòng được phát triển kinh tế. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thẩm định, phê duyệt các dán FDI tại các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm về quốc phòng và an ninh; Giám sát, quản lý chặt chẽ các dán đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn về quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp, nông thôn, đưa kinh tế hợp tác trở thành động lực trong phát triển ngành nông nghiệp; tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo an ninh lương thực; Phát triển kinh tế lâm nghiệp, cây dược liệu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Tăng cường thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phát triển phong trào mỗi làng, xã một sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu Ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng và điều kiện của tỉnh với công nghệ tiên tiến, đảm bảo bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên khoáng sản; kiên quyết không chấp thuận các dán đầu tư phát triển có khả năng ảnh hưởng đến khu vực bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo cán bộ kỹ thuật đối với các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là các xã ATK, các huyện nghèo 30a, các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo chương trình 135. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục thực hiện tốt công tác định canh, định cư; các dán di dân tái định cư.

Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa bàn xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới: Hệ thống trụ sở xã, trạm y tế, trường học, nhà bán trú, thiết chế văn hóa, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đầu tư các dán phục vụ quốc phòng, an ninh: Các dán vùng CT 229; tập trung hoàn thiện hệ thống Sở Chỉ huy các cấp, bảo đảm đến năm 2020 hoàn thành 70% công trình Sở Chỉ huy cấp tỉnh; 30% công trình Sở Chỉ huy cấp huyện, xây dựng trụ sở làm việc các Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Đồn; dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư các thôn đồng bào Mông Bắc Kạn; đầu tư thực hiện đề án chuyển đổi mục đích sân bay Bắc Kạn, bảo đảm nguồn vốn đầu tư xây dựng sân bay Quân Bình (huyện Bạch Thông); hoàn thành công trình Đường hầm chỉ huy ĐHCH- 14 của tỉnh.

4. Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao.

Tập trung nguồn lực để ưu tiên xây dựng các công trình phòng thủ tỉnh, huyện. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong các đơn vị quân đội, công an nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Nâng cao chất lượng công tác dự báo. Tăng cường tổ chức, nâng cao chất lượng công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp.

Phát huy sức mạnh của thế trận an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng các mô hình tổ chức phát triển kinh tế. Tăng cường lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trên các địa bàn, nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm gắn với bảo đảm an ninh tại các địa bàn trọng yếu, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tập trung đấu tranh các loại tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm an ninh mạng, các trang mạng độc hại. Khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước về quốc phòng an ninh.

Nâng cao chất lượng công tác điều tra xử lý tội phạm kinh tế; hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật. Ưu tiên hiện đại hóa lực lượng An ninh, Tình báo kinh tế.

Tăng cường phối hợp giữa quân đội, công an và lực lượng kiểm lâm các cấp, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý kịp thời tình hình, không để bị động, bất ngờ, tích cực xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Lực lượng vũ trang địa phương tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép trên địa bàn.

5. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường thu hút đầu tư và thực hiện các dán FDI, ODA, NGO phù hợp với các quy định bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh với các địa phương trong Quân khu I, khu vực Đông Bắc và trong cả nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện cho phù hợp.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tham mưu tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, khó khăn, cần bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình, các Sở, ngành, các địa phương chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NCTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 269/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu269/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2016
Ngày hiệu lực17/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 269/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 269/KH-UBND thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 269/KH-UBND thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu269/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành17/08/2016
        Ngày hiệu lực17/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 269/KH-UBND thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 269/KH-UBND thực hiện Quyết định 1022/QĐ-TTg Bắc Kạn 2016

           • 17/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực