Văn bản khác 2696/KH-UBND

Kế hoạch 2696/KH-UBND về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 5 Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2696/KH-UBND 2019 về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2696/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU GIAO ƯỚC THI ĐUA CỤM THI ĐUA 5 THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2019

Căn cNội dung ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua 5 Thành phtrực thuộc Trung ương năm 2019; Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 ca Hội đồng Nhân dân thành phvề nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019;

y ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện ch tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 5 Thành phtrực thuộc Trung ương, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục đi mới công tác thi đua, khen thưng theo tinh thần Chthị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 ca Bộ Chính trị; Chỉ thị s25-CT/TU ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tập trung và bám sát việc triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành ph và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, dự báo năm 2020.

Trin khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết s54/2018/QH14 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, tạo động lực và cơ chế mới thúc đy tăng Trưởng kinh tế xã hội thành phnhanh và bền vững, đóng góp nhiều hơn cho cả nước và nâng cao chất lượng đời sng nhân dân thành phố trong năm 2019.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện t. Giữ vững n định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu:

Tăng cưng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chc thực hiện và hưởng ứng các phong trào thi đua đphong trào đi vào thực cht, hiệu quả và là động lực đ góp phn thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ca thành ph.

Việc thực hiện Phong trào thi đua phi trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, Tng công ty, công ty, cơ quan, đơn vị trực thuộc thành ph.

Việc công nhận, biểu dương, khen thưng phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua hàng năm và tổng kết giai đoạn, đảm bo cht lượng và hiu quả thiết thực trong thực hin phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019:

1. Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh:

1.1. Sở Tài chính: tham mưu đề xuất chđạo thực hiện chỉ tiêu

- Thu ngân sách nhà nước đạt và vượt 399.125 tỷ đng theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phvề dự toán thu ngân sách nhà nước; Thu - chi ngân sách thành phố năm 2019;

- Tham mưu Kế hoạch phát động và tổ chức tổng kết phong trào thi đua cao điểm “Quyết tâm hoàn thành xuất sc công tác thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2019” (từ 01/10/2019 đến 30/12/2019);

1.2. S Kế hoạch và Đầu tư: tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện ch tiêu.

- Tốc độ tăng trưng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 8,3% - 8,5%;

- Tng giá trị kim ngạch xuất khu: 38,29 t USD;

- Phối hợp cục Thống kê rà soát tng thu nhập bình quân đầu người (GRDP) năm 2019 thành phố đạt và vượt 6.000 USD (sliệu năm 2018);

- Thành lập doanh nghiệp mới: 46.200 doanh nghiệp; tng svốn đu tư 973.651 tỷ đồng (lấy kết qu scùng kỳ năm 2018).

1.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện ch tiêu

- Tlệ hộ nghèo giảm: 0,7% năm, tương ứng giảm 15.750 hộ nghèo/năm, tlệ hộ nghèo là 1,07%, tỷ lệ hộ cn nghèo giảm bình quân 0,9%/năm, tương ứng giảm 20.220 hộ cận nghèo/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,9% (theo chun Chương trình giảm nghèo mới của thành phtừ năm 2019);

- Tng số người lao động được giải quyết việc làm 300.000 lao động, trong đó việc làm mới cho 130.000 lao động.

1.4. Sở Nông nghiệp và Phát trin nông nghiệp: tham mưu đxuất chđạo thực hiện ch tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tlệ 96,42% (ly kết qusố cùng kỳ năm 2018); báo cáo các mô hình mới, các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào “C thành ph chung sức xây dựng nông thôn mới”.

1.5. Sở Y tế: tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt tỷ lệ 100%.

1.6. Sở Giáo dục và Đào tạo: tham mưu đề xuất chđạo thực hiện chỉ tiêu trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019 là 19 trưng.

1.7. S Du lch: tham mưu đề xuất chỉ đạo thực hiện chtiêu thu hút khách du lịch đạt 36.500.000 người (lấy kết quả số cùng k năm 2018).

1.8. Ban an toàn giao thông thành phố: phối hợp Công an thành phố tham mưu đxuất chỉ đạo thực hiện giảm tai nạn giao thông trên 03 tiêu chí (lấy kết quả số cùng kỳ năm 2018)

- Tổng svụ tai nạn giao thông gim so với năm trước 3.307 vụ;

- Tổng sngười chết giảm so với năm trước 624 vụ;

- Tng sngười bị thương giảm so với năm trước 2.286 vụ;

- Phối hp Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố xây dựng kế hoạch sơ kết phong trào thi đua Bo đm an toàn giao thông”.

1.9. Công an thành ph: tham mưu đề xuất chđạo thực hiện đảm bo an ninh chính trị và trt tự an toàn xã hội (lấy kết quả sng kỳ năm 2018)

- Tổng svụ phạm pháp hình sự giảm so với năm trước 4.576 vụ;

- Tổng số phường, xã, thị trấn không có người nghiện ma túy tăng so với năm trước 9 phường;

- Tổng svụ cháy ngiảm so với năm trước 472 vụ;

- Phối hợp Ban Thi đua - Khen thưởng thành ph xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm Giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố” (từ 01/8/2019 đến 30/12/2019).

1.10. Bộ Tư lệnh thành ph: tham mưu đề xuất chđạo thực hiện công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng (lấy kết quả số cùng kỳ năm 2018).

- Giáo dục, bi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đi tượng ch tiêu 45.180 người;

- Thực hiện chỉ tiêu tuyển quân 100%.

1.11. Sở Ni v: tham mưu đề xut chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính

- Chỉ sCải cách hành chính PAR Index hạng 10/63 tỉnh, thành phố, đạt t 80 điểm trở lên;

- Chsố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI hạng 5/63 tnh, thành ph, đạt loại rất tốt;

- Chỉ shiệu quả quản tr hành chính công cấp tnh PAPI hạng 20/63 tnh, thành phố, đạt nhóm cao nhất.

1.12. Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp Tổng Công ty cp nước Sài Gòn Trách nhiệm hữu hạn Một thành vn tham mưu đề xuất chđạo thực hiện

- Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đt 100%;

- Tỷ lệ Khu chế xuất, Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chun môi trường đạt 100%.

1.13. Đề nghị Ban Nội chính Thành ủy: cung cp các nội dung cụ thể

- Các văn bn chđạo thực hành tiết kiệm, chng tham nhũng lãng phí;

- Xử lý kịp thời các phn ánh, tcáo tham nhũng, đm bảo thời gian quy định của Luật Khiếu nại tố cáo kể từ khi có thông tin.

Theo Hướng dn s 2694/HD-BTĐKT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Ban Thi đua “Khen thưng Trung ương về tchức bình xét thi đua Cụm thi đua các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương, các chỉ tiêu đăng ký thực hiện năm 2019, cvượt 1% kế hoạch thì được thưng 1% điểm chuẩn của tiêu chí đó, nhưng không vượt quá 10% điểm chun của từng tiêu chí.

2. Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dng Đảng và hthống chính tr

2.1. Cơ quan thưng trực Hội đng Thi đua - Khen thưởng thành phố (Ban Thi đua - Khen thưng thành ph) phi hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban T chc Thành ủy đánh giá kết quthực hiện các nội dung:

a) Nghị quyết s39-NQ/TW ngày 17/4/2015 về tinh giảm biên chế và cơ cu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

b) Nghị quyết s18/NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thsáu Ban Chấp hành Trung ương một số vn đtiếp tục đổi mới, sp xếp tchức bộ máy ca hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu;

c) Tổ chc triển khai có hiệu quả năm “Dân vận chính quyền”

d) T chc trin khai thực hiện Chthị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Có văn bn triển khai hướng dn tổ chc phong trào thi đưa, công tác khen thưng về “Học lập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chc gặp mt biểu dương gương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưng, đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh”.

đ) Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh trong năm 2019 đạt từ 45% tr lên.

2.2. Đề nghỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn th chính trị - xã hội tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sc nhiệm vụ Tchức đoàn thđạt vững mạnh, xuất sắc” năm 2019.

3. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ Quản lý Nhà nưc về công tác thi đua, khen thưởng:

Cơ quan thường trực Hội đng Thi đua - Khen thưng thành phố (Ban Thi đua - Khen thưng thành phố) phi hợp các cơ quan chức năng thuộc thành phố tham mưu đề xut chđạo thực hiện các nội dung cụ thể sau:

3.1. Tổ chức rà soát các văn bn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo đúng quy định; sơ kết 05 năm thực hiện Chthị số 34-CT/TW ca Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ca Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp giai đoạn 2015 - 2019 tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII.

3.2. Phi hợp với các cơ quan thường trực tchức sơ kết, tng kết 03 phong trào do Thtướng Chính phủ phát động: phong trào thi đua “Cnước chung sc xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; tham mưu phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chc thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

3.3. Căn cứ các chtiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng đã đăng ký Hội đồng Thi đua - Khen thưng Trung ương, Cụm thi đua 5 Thành phtrực thuộc Trung ương tham mưu đxuất phát động, triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thi đua đặc biệt để hoàn thành thng lợi nhiệm vụ ca thành phố trong năm 2019, cụ thể:

- Sơ kết phong trào thi đua “Bảo đm an toàn giao thông”;

- Sơ kết, tổng kết phong trào thi đua Cải cách hành chính;

- Phát động và tổ chức tng kết phong trào thi đua cao điểm “Quyết tâm hoàn thành xuất sc công tác thu nộp ngân sách Nhà nước năm 2019” (từ 01/10/2019 đến 30/12/2019);

- Phát động và tchức tổng kết phong trào thi đua cao điểm “Giảm phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố” (từ 01/8/2019 đến 30/12/2019);

- Phát động và tổ chc tổng kết phong trào thi đua cao đim “Đảm bo An toàn thực phẩm trên địa bàn thành ph” (từ 01/8/2019 đến 30/12/2019).

3.4. Tham mưu tổ chức sơ kết công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2018 với Ban Tuyên giáo Thành y, Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam thành phố và các tchức đoàn thchính trị-xã hội; Đài Truyền hình thành ph, Đài Tiếng nói nhân dân thành ph, Báo Sài Gòn Giải phóng.

3.5. Thm định hồ sơ khen thưng đúng quy đnh pháp luật: Có 100% hồ sơ trình cp Nhà nước được duyệt; có tlệ khen thưng cp Nhà nước cho người lao động trực tiếp tăng so với năm trước 20%; khen thưng cp tỉnh cho người lao động trực tiếp đạt 60% trở lên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Kinh phí tổ chức sơ kết, tng kết các phong trào thi đua yêu nước của thành phố và chương trình tuyên truyền phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tn tiến chi từ nguồn trích 20% của Quỹ Thi đua, khen thưng thành ph.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thtrưởng các s, ban, ngành, đơn vị được phân công tập trung và chủ động chđạo, điều hành thực hiện có hiệu qucác nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Kế hoạch. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình, đu mối thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quthực hiện các mục tiêu, chtiêu được giao. Nghiên cu các giải pháp, tham mưu đề xuất Thường trực y ban nhân dân Thành phố triển khai phát động phong trào thi đua nhm hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, ch tu kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

Tăng cường phối hợp trin khai thực hiện với các Bộ ngành Trung ương, các S, ngành, địa phương liên quan; phối hợp chặt chẽ với các Ban của Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam thành phố, các đoàn thể để Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chtiêu được phân công; tchức giao ban hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch, chủ động x lý theo thm quyền hoặc đề xuất cấp có thm quyền giải pháp nhm xử lý kịp thời đi với những vấn đề phát sinh.

Đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hàng quý, gửi Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưng thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) trước ngày 20 tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành ph, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tại các Phiên họp thường kỳ của quý.

2. Các Sở, nnh, quận, huyện, đơn vị có trách nhiệm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành ph(Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố) phi hợp với các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố tchức kiểm tra, đôn đc, sơ kết, tổng kết và báo cáo thường xuyên, kịp thời vtình hình, tiến độ trin khai và kết quthực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội, quc phòng an ninh; sơ kết, tng kết, nhân đin hình tiên tiến các phong trào thi đua của trung ương và thành phố; giúp Hội đng Thi đua - Khen thưng thành phố thm định thành tích đ xem xét biu dương, khen thưởng và đề nghcấp trên khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2696/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2696/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo01/08/2019
Số công báoTừ số 52 đến số 53
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2696/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2696/KH-UBND 2019 về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2696/KH-UBND 2019 về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2696/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Liêm
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo01/08/2019
        Số công báoTừ số 52 đến số 53
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2696/KH-UBND 2019 về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2696/KH-UBND 2019 về tổ chức thực hiện chỉ tiêu giao ước thi đua Hồ Chí Minh

           • 04/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực