Văn bản khác 27/KH-UBND

Kế hoạch 27/KH-UBND thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 27/KH-UBND Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Cà Mau 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/KH-UBND

Cà Mau, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 với nhng nội dung cụ th như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỊA BÀN, THỜI GIAN THC HIỆN

1. Mục tiêu chung

- Hạn chế tai nạn thương tích góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, vì sự phát triển bền vững thể chất và tinh thần cho trẻ em.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, từng bước thay đổi hành vi, nếp sống phù hp; xây dựng môi trường sống an toàn tại gia đình, trường học và cộng đồng nhằm hạn chế tai nạn thương tích trẻ em.

2. Mc tiêu cthể

- Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh, huyện, thành phố Cà Mau; 90% cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em được trang bị kỹ năng, kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích; 100% nhân viên y tế ấp, khóm, nhân viên y tế các trường học phải hiu biết các kỹ năng sơ, cấp cứu ban đầu cho trẻ em khi bị tai nạn, thương tích xảy ra.

- Hàng năm mỗi huyện, thành phố Cà Mau chọn 03 đến 04 xã làm mô hình điểm xây dựng Ngôi nhà an toàn; 90% trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn; 70 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn để phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- 9/9 Đài truyền thanh các huyện, thành phố Cà Mau phát tin bài tuyên truyền về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức toàn xã hội về công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

- 80% hộ gia đình, nhà trường, cộng đồng, xã hội và trẻ em được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng chống tai nạn thương tích; thông qua mạng lưới cộng tác viên cơ sở và các buổi ngoại khóa dã ngoại ở các trường học.

- 60% trẻ em tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 95% trẻ em trong độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở hiểu biết các quy định về an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường thủy và đường bộ.

- 100% phương tiện vận chuyển khách trên sông, bến đò ngang được cấp phép đảm bảo an toàn theo quy định; 95% trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; giảm 30% số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông đường bộ so với năm 2015.

- Giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống còn 700/100.000 trẻ em; tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 19/100.000 trẻ em; hàng năm giảm 15% số trẻ em bị tử vong do đuối nước so với năm 2015.

- Duy trì và nhân rộng mô hình mở các lp bơi lội miễn phí ở 9/9 huyện, thành phố Cà Mau nhân dịp hè và tháng hành động vì trẻ em.

3. Địa bàn: Toàn tỉnh Cà Mau, trong đó, ưu tiên địa bàn các huyện, xã, thị trấn có tỷ lệ trẻ em về tai nạn thương tích cao.

4. Thời gian: Giai đoạn 2016 - 2020.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt tập trung phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông trẻ em.

2. Tuyên truyền nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông trực tiếp về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em ở các vùng trọng điểm: vùng sông nước, vùng sâu, vùng xa với các hình thức phù hợp như phát tờ rơi, pano, áp phích... thông qua mạng lưới cộng tác viên cơ sở, y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân, trường học... cho các bậc cha, mẹ và trẻ em thuộc nhóm có nguy cơ tai nạn thương tích biết biện pháp ngăn ngừa và phòng tránh.

- Lồng ghép triển khai phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong các đợt cao đim phát động như: Tháng an toàn vệ sinh thực phm, Tháng hành động vì trẻ em, tết Trung thu... Đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

- Xây dựng các tài liệu truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em phù hp với từng đối tượng; trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng khó khăn, vùng sông nước, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng ở các cấp.

3. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” đphòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Tchức hướng dẫn gia đình, nhà trường và cộng đồng áp dụng, thực hiện các quy định “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn” để phòng, chống tai nạn thương tích. Hàng năm thí điểm đánh giá và nhân rộng mô hình Trường học an toàn tại các trường mẫu giáo mầm non, trường tiểu học; trường trung học cơ sở. Có hình thức tổ chức hoạt động dã ngoại cho học sinh để hiểu biết về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

- Phối hợp triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em ở các huyện, thành phố Cà Mau. Đồng thời tổ chức triển khai hiệu quả mô hình can thiệp, ngăn ngừa tư vấn trực tiếp tại gia đình có trẻ em nguy cơ cao về tai nạn thương tích. Tạo môi trường can thiệp, vui chơi, giải trí trong môi trường học tập, nhằm giảm thiểu và loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích trẻ em.

- Triển khai các hoạt động liên ngành giám sát, kiểm tra, đánh giá công nhận trường học đạt tiêu chuẩn Trường học an toàn phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em.

4. Tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Hàng năm mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng cho công chức phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, nhân viên y tế cơ sở, cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa bàn dân cư... Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

5. Phòng, chống tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Lựa chọn, xây dựng mô hình thí đim An toàn giao thông đường bộ cho trẻ em ở các trường mầm non, tiu học, trung học cơ sở trên địa bàn. Phối hợp tuyên truyền kỹ năng các hoạt động ngoại khóa với những kiến thức cơ bản, phù hp với lứa tuổi đphòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ, đưng thủy. Duy trì và nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ em nhân dịp hè và Tháng hành động vì trẻ em.

6. Xây dựng hệ thống thu thập, giám sát, đánh giá hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Phối hợp với các ngành có liên quan thu thập số liệu tai nạn, thương tích từ cộng đồng, tai nạn giao thông theo hàng tháng, quý, năm.

- Tăng cường theo dõi kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, can thiệp của chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích của tỉnh qua từng năm.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; cần xác định rõ phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em là trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn xã hội.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giáo dục vận động xã hội, cộng đồng, trường học và hộ gia đình về tình hình tai nạn thương tích trẻ em; phbiến các biện pháp phòng, chống tai nạn, các biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn; cung cấp kiến thức, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đng về kỹ năng sống cho các em vi phương châm lấy giáo dục, phòng ngừa là chính.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; mở các lớp tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em v phòng, chng tai nạn, thương tích. Đng thời lng ghép các mục tiêu phòng chng tai nạn thương tích trẻ em và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn trong môi trường nước, các quy định an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em.

- Hàng năm lựa chọn mô hình xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm, sơ kết đánh giá để nhân rộng mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn để phòng chống tai nạn giao thông và phòng, chống đui nước cho trẻ em với các mô hình phù hợp theo tình hình thực tế ở địa bàn dân cư.

- Công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em là trách nhiệm của mọi gia đình và toàn xã hội. Đầu tư cho công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em là đầu tư cho sự phát trin toàn diện của trẻ em; do đó cần đy mạnh việc xã hội hóa trong công tác phòng chng tai nạn thương tích trẻ em.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tchức xã hội, cộng đồng trong việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, tạo ra môi trường an toàn cho trẻ em.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, trao đổi thông tin, kinh nghiệm các ngành địa phương, các tchức, đoàn thvề hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn hợp pháp khác.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tchức thực hiện Kế hoạch này. Hướng dẫn y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại địa phương. Đồng thời tchức nắm tình hình, thống kê số liệu về tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và mạng lưới cộng tác viên ấp, khóm về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng chng, tai nạn thương tích trẻ em.

- Tng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, báo cáo hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là đuối nưc với các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho mạng lưới cán bộ y tế cơ sở.

- Từng bước cải thiện hệ thống sơ cấp cứu trước khi đến bệnh viện, chăm sóc chấn thương thiết yếu và phục hồi chức năng; đồng thời xây dựng cộng đồng an toàn để phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em ở các cơ sở y tế.

3. S Giáo dục và Đào tạo:

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học sinh trong các nhà trường về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép vào các môn học chính khóa và môn thdục.

- Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn, nhà trẻ an toàn” để phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Tchức tuyên truyền và đào tạo giáo viên dạy bơi cho các huyện, thành phố, triển khai các mô hình thí đim dạy bơi trong trường tiu học đnhân rộng cho những năm tiếp theo.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết của xã hội về phcập bơi, cứu đuối nước; tổ chức phcập bơi phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em; tchức đào tạo giáo viên dạy bơi cho các huyện, thành phố; lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trong công tác gia đình; tăng cường công tác quản lý bbơi và hoạt động dạy bơi cho trẻ em; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đán tổng thể phát triển thể lực; tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 (theo Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu y ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em theo quy định; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo quy định.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống Báo, Đài trong tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng và toàn xã hội.

7. Các cơ quan Báo, Đài trong tỉnh: Thường xuyên đưa tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo vệ và chăm sóc trẻ em; thông tin phbiến kịp thời những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt và biu dương các điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung; công tác phòng, chng tai nạn, thương tích trẻ em; phản ánh và lên án các vụ việc xâm phạm quyền trẻ em.

8. Đ nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ chăm sóc trẻ em, đưa ra những kiến nghị, xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

9. S Giao thông vận tải: Chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc và có kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là phòng, chống đuối nước để đề phòng tai nạn cho trẻ em. Vận động phụ huynh đội mũ cho trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ, ghế ngồi dành cho trẻ em phải chắc chắn, an toàn.

- Xây dựng các mô hình phòng chống đuối nước trẻ em trên các phương tiện thủy nội địa, vận động “Người đi đò mặc áo phao”.

- Chỉ đạo các lực lượng Thanh tra Giao thông đường thủy, bộ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hp vi phạm. Đồng thời xây dựng bến phà an toàn phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em.

10. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và có kế hoạch tăng cường công tác truyền thông phòng ngừa tai nạn đối với phương tiện chở khách công cộng, trên sông, phương tiện thủy nội địa, bến phà ngang sông. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tan toàn giao thông trên sông đối với phương tiện chở khách ngang sông và phương tiện đưa rước học sinh đi học.

- Tiếp tục xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội tự quản về an ninh trật tự trong tchức, hướng dẫn trẻ em qua lại trên các phương tiện chở khách, những nơi trẻ em phải đến trường bằng phương tiện đường thủy.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc và có kế hoạch lồng ghép nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào các hoạt động “Xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; tổ chức các cuộc hội thảo tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, tuyên truyền viên cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục, vận động phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ có con ở độ tuổi trẻ em tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phổ biến và nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em.

12. Hội Nông dân tỉnh:

- Chỉ đạo và phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục vận động Hội viên, nông dân tham gia các hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích đặc biệt là phòng chống đuối nước ở trẻ em.

- Đồng thời, đưa nội dung phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em vào chương trình tập huấn cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp, tuyên truyền viên cộng đồng, các gia đình có trẻ em dưới 16 tuổi trên địa bàn.

13. Tỉnh đoàn:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo hệ thống ngành dọc triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong phạm vi hoạt động của ngành mình. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

- Lồng ghép các hoạt động dạy bơi gắn với các mô hình giáo dục kỹ năng cho trẻ em như Học kỳ quân đội, trại hè... nhân rộng mô hình dạy bơi cho những năm tiếp theo.

14. y ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau: Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống, tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí cho việc thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại huyện, thành phố. Chỉ đạo các phòng, ban, hội đoàn thcó liên quan và y ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai tchức thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại cơ sở.

Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương và thực hiện chế độ báo cáo hằng năm kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Trên đây là nội dung Kế hoạch trin khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục BVCSTE (Bộ LĐ-TB&XH);
- Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Cà Mau;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT CB-TH;
- Lưu: VT, VXT, Ktr06.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Thân Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu27/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 27/KH-UBND Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Cà Mau 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 27/KH-UBND Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Cà Mau 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu27/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 27/KH-UBND Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Cà Mau 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 27/KH-UBND Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Cà Mau 2016 2020

           • 12/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực