Văn bản khác 271/KH-UBND

Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 271/KH-UBND 2017 kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Huế 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết đnh số 2937/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nắm bắt tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các địa phương, đơn vị để kịp thời hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác này.

b) Giúp cho các địa phương, đơn vị đánh giá được hiện trạng tình hình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại chính đơn vị mình đkịp thời đưa ra những giải pháp chỉ đạo, điều hành, phát huy hơn nữa những ưu điểm, cũng như giải pháp khắc phục những khuyết đim, tn tại và hạn chế.

c) Đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những cá nhân, tổ chức triển khai thực hiện tt và có biện pháp chn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi sai trái, thực hiện không đúng với chỉ đạo, quy định về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC.

d) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, kế hoạch, đảm bảo khách quan.

b) Qua công tác kiểm tra, rút ra được những vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành trong thời gian đến.

c) Có kết luận rõ ràng, cụ thể những vấn đề tổ chức triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại địa phương, đơn vị cũng như nhng kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo các cấp có liên quan.

II. NỘI DUNG KIM TRA

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC;

2. Việc đánh giá tác động của TTHC trong dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (đối với các sở, ban, ngành);

3. Việc tham mưu công bố TTHC (đối với các sở, ban, ngành);

4. Việc niêm yết công khai TTHC;

5. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị;

6. Việc rà soát, đánh giá TTHC;

7. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính;

8. Công tác truyền thông và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo.

III. THÀNH PHẦN VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Đơn vị kiểm tra, thời gian kiểm tra

Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ tại 3 đơn vị cấp huyện và 5 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Cụ thể như sau:

STT

Tên đơn vị, địa phương

Thời gian kiểm tra

Ghi chú

1.

UBND thị xã Hương Trà

Tháng 5

Mỗi đơn vị chọn 4-6 đơn vị cấp xã để kiểm tra

2.

UBND huyện Quảng Điền

Tháng 6-7

3.

UBND thành phố Huế

Tháng 8

4.

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 9-10

Kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc có tiếp nhận, giải quyết TTHC

5.

Sở Nông nghiệp và PTNT

6.

Sở Lao động TBXH

7.

Sở Tài nguyên và Môi trường

8.

BQL các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Lịch trình, thời gian kiểm tra cụ thể, giao Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến từng cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan.

- Ngoài các đơn vị đã được thông báo tại Kế hoạch này, Đoàn kiểm tra có thể tổ chức kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị có đơn thư phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC hoặc qua phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí.

2. Thành phần Đoàn kiểm tra và đơn vị được kiểm tra

a) Thành phần Đoàn kiểm tra:

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các thành viên phòng Kiểm soát TTHC và một số đơn vị liên quan - Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động TB và XH hoặc Giáo dục và đào tạo...

b) Về phía cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị triệu tập gồm:

- Lãnh đạo đơn vị, địa phương;

- Lãnh đạo văn phòng, các phòng, ban liên quan;

- Cán bộ đầu mối và các cán bộ, công chức liên quan.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh:

a) Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra; thông báo thành phần, thời gian, nội dung và yêu cầu của Đoàn kiểm tra cho các đơn vị được kiểm tra, chậm nht 10 ngày trước khi tiến hành kiểm tra, trừ những trường hợp kiểm tra đột xuất;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được kiểm tra thực hiện báo cáo để phục vụ công tác kiểm tra;

c) Tổng hợp kết quả, chuẩn bị thông báo kết luận sau đợt kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả các đợt kiểm tra; đề xuất các giải pháp thúc đy và nâng cao hiệu lực thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

d) B trí kinh phí, đảm bảo các phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ công tác kiểm tra.

2. Các sở, ngành tham gia Đoàn kiểm tra:

a) Bố trí thành viên có chuyên môn tham gia Đoàn kiểm tra; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch này;

b) Phối hợp kiểm tra nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành phụ trách.

3. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra:

a) Chuẩn bị đầy đủ báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin theo yêu cầu và trực tiếp báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra theo đúng yêu cầu về nội dung kiểm tra; gửi báo cáo phục vụ công tác kiểm tra về Văn phòng UBND tỉnh trước 05 ngày làm việc kể từ ngày Đoàn kiểm tra đến làm việc;

b) Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình Đoàn thực hiện kiểm tra tại cơ quan, đơn vị;

c) Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Đoàn kiểm tra; chấn chỉnh, khắc phục kịp thi các thiếu sót (nếu có) trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra cho Đoàn kiểm tra.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch và tự tổ chức kiểm tra tại các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc (việc kiểm tra phải đảm bảo trên 30% phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc có thực hiện thủ tục hành chính được kim tra).

b) Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức.

c) Báo cáo kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và đơn vị trực thuộc vào nội dung báo cáo công tác kiểm soát TTHC định kỳ của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC- VP Chính phủ;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, th
xã, thành phố;
- Chánh VP và các PCVP;
- Trung tâm HCC tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KSNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 271/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu271/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2017
Ngày hiệu lực30/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 271/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 271/KH-UBND 2017 kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Huế 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 271/KH-UBND 2017 kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Huế 2018
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu271/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành30/12/2017
        Ngày hiệu lực30/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 271/KH-UBND 2017 kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Huế 2018

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 271/KH-UBND 2017 kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Huế 2018

           • 30/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực