Văn bản khác 2710/KH-UBND

Kế hoạch 2710/KH-UBND năm 2019 triển khai Quyết định 219/QĐ-TTg phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2710/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2710/KH-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 219/QĐ-TTG NGÀY 21/02/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO

Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo (sau đây viết tắt là Đề án), UBND thành phố Đà Nng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Mc tiêu c thể

a) Góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

c) Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội;

d) Đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân;

đ) Góp phần đưa thông tin, hình ảnh về thành phố Đà Nng, đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đng thế giới.

II. NHIỆM VỤ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn tìm hiểu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Đối tượng được bồi dưỡng, tập huấn:

- Cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo;

- Phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản;

- Cán bộ thông tin cơ sở;

- Trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

- Cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Hướng dẫn viên du lịch;

- Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu của các tổ chức tôn giáo; người đại diện của các cơ sở tín ngưỡng hợp pháp.

2. Biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

a) Khai thác các kết quả nghiên cứu về dân tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưng, tôn giáo để xây dựng, biên soạn nội dung tài liệu thông tin, tuyên truyền về các chủ đề này;

b) Sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam; các giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội

Tập trung vào các nội dung tuyên truyền sau:

a) Tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và việc chấp hành chính sách, pháp luật của người dân thành phố;

b) Tuyên truyền về truyền thống lịch sử, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia;

c) Tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam; phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam;

d) Tuyên truyền về dân tộc, truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam ra nước ngoài;

đ) Tuyên truyền về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội;

e) Tuyên truyền về xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đóng góp của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc; ý thức cộng đng trong đời sống xã hội, trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đng, hoạt động từ thiện và giải quyết những vn đxã hội quan tâm;

g) Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân;

h) Áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phổ biến các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống tôn giáo, dân tộc.

III. HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trên báo chí, xuất bản phẩm, thông tin điện tử, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

2. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về dân tộc, giá trị của tôn giáo trong xã hội thông qua các hội thảo, hội thi, các buổi phổ biến, tư vấn pháp luật.

3. Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo, hoạt động văn hóa - văn nghệ, du lịch, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo và các tổ chức hợp pháp có liên quan.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện từ nguồn dự toán được giao hằng năm cho các sở, ngành, địa phương theo phân cấp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Cụ thể:

a) Năm 2019: các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương chủ động cân đối sắp xếp từ dự toán giao tại Quyết định số 6209/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND thành phố và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

b) Năm 2020 - 2021: Hằng năm, cùng thời gian quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được UBND thành phố phê duyệt để lập dự toán kinh phí chi tiết theo nội dung chi, mức chi đúng chế độ, chi tiêu tài chính hiện hành, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Kế hoạch được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo tại địa phương; quyết định các biện pháp tổ chức quản lý thực hiện Đề án theo thẩm quyền;

b) Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện tuyên truyền các nội dung có liên quan đến dân tộc, tôn giáo;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án tại địa phương cho UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Ni v

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Chủ trì tổ chức thẩm định chủ đề, nội dung sản phẩm thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

a) Chỉ đạo Bảo tàng Đà Nng thực hiện sưu tm, nghiên cứu, biên tập, biên dịch tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo;

b) Thực hiện tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo thông qua hoạt động văn hóa - văn nghệ.

5. Sở Du lịch

Phổ biến, tuyên truyền các nội dung liên quan đến dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động trên địa bàn.

6. Sở Tài chính

Đảm bảo nguồn để thanh toán kịp thời các khoản chi theo dự toán.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội

Tham gia thực hiện, giám sát việc thực hiện và hướng dẫn Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án.

8. UBND các quận, huyện

a) Chỉ đạo Phòng chuyên môn tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo tại địa phương;

b) Bố trí ngân sách địa phương cho việc thực hiện Đề án tại địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

9. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng tin, bài nhm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo, góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

10. Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tổng hợp Đà Nng

Hằng năm, xem xét đưa vào Danh mục sách trợ giá, sách đặt hàng của đơn vị các ấn phẩm thông tin tuyên truyền liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 30/11 hằng năm cho UBND thành phố Đà Nng (qua Sở Thông tin và Truyền thông) đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo; các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc báo cáo UBND thành phố Đà Nng (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Th
ông tin và Truyền thông (để biết);
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Du lịch;
- Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội;
- Hội Khoa học lịch sử Đà N
ng;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các quận, huyện;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố,
Cổng TTĐT thành phố, Trang TTĐT Thành ủy;
- Cty TNHH MTV Nhà Xuất bản tổng hợp Đà
Nng;
- Lưu: VT, STTTT
, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2710/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2710/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2710/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2710/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2710/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Đà Nẵng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2710/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýLê Trung Chinh
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2710/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2710/KH-UBND 2019 hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo Đà Nẵng

           • 26/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực