Văn bản khác 2719/X11(X12)

Kế hoạch 2719/X11(X12) về thực hiện kết luận số 44-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị khóa (IX) về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình” do Ban Chỉ đạo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2719/X11(X12) thực hiện kết luận số 44-KL/TW kết quả tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình


BỘ CÔNG AN
BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC
DÂN SỐ - KHHGĐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2719/X11(X12) 

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 44-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KẾT QUẢ 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 47-NQ/TW NGÀY 22/3/2005 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA (IX) VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH” 

Ngày 1/4/2009, Bộ Chính trị thông báo Kết luận số 44-KL/TW về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị khóa (IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”; để việc thực hiện Nghị quyết đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới, Ban chỉ đạo công tác Dân số, kế hoạch hóa gia đình Bộ Công an xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU   

- Thông qua việc triển khai thực hiện nội dung Kết luận số 44-KL/TW trong lực lượng CAND góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/3/2005 về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”.

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương của Dảng, Pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình; các đơn vị Công an cần kiên trì thực hiện mục tiêu gia đình ít con, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, nâng cao toàn diện các thành tố của chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần; phấn đấu không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương về thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo tinh thần Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị và kết luận số 44-KL/TW về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết; Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong lực lượng CAND.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình qua các phương tiện thông tin trong lực lượng CAND. Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 44-KL/TW, Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 47, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức tâm lý, tập quán sinh đẻ đến từng gia đình cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND. Nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản trong các trường CAND làm cho học sinh, sinh viên các trường CAND nâng cao hiểu biết và có thái độ, hành vi tích cực trong thực hiện vấn đề này.

Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cán bộ chiến sĩ đóng quân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

3. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định của Bộ Công an về xử lý, kỷ luật cán bộ, chiến sĩ vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

4. Từng bước thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần trong lực lượng CAND. Tăng cường chăm sóc sức khỏe và từng bước nghiên cứu, thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ về sức khỏe. Nâng cao trình độ dân trí, trình độ nghề nghiệp chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND. Phát huy tiềm năng, tính năng động và phát triển toàn diện con người trong môi trường gia đình, cộng đồng xã hội an toàn, lành mạnh.

5. Phối hợp với Tổng cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình và các cơ quan chức năng tiến hành đăng ký dân số và xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân, hình thành hệ thống quản lý dân số thống nhất, bảo đảm cung cấp các thông tin, dữ liệu dân số kịp thời, đầy đủ, chính xác phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ kế hoạch này, Ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch cụ thể để thực hiện trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình Bộ Công an (qua H17).

2. Các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình trong lực lượng CAND: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, vận động cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong CAND nhận thức sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và các mục tiêu, quan điểm, giải pháp, chính sách dân số, kế hoạch gia đình của Chính phủ đã được ban hành trong thời gian qua. Chú trọng việc tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ hiểu rõ nội dung của Pháp lệnh dân số, Nghị quyết số 47-NQ/TW và kết luận 3 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 845/2006/QĐ-BCA(X11) ngày 17/7/2006 của Bộ Công an về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới.

3. Thường trực ban chỉ đạo công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình Bộ Công an (H17) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra và thực hiện chế độ báo cáo với Tổng cục Dân số - kế hoạch gia đình Bộ Y tế theo quy định.    

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục DS-KHHGĐ Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các VP (để báo cáo LĐ Bộ);
- Các thành viên BCĐ CT DS-KHHGĐ Bộ Công an (để chỉ đạo);
- Công an các đơn vị địa phương (để thực hiện);
- Lưu:  X11(X12) & H17.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC XDLL CAND
TRUNG TƯỚNG
Lê Quý Vương 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2719/X11(X12)

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2719/X11(X12)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2719/X11(X12)

Lược đồ Kế hoạch 2719/X11(X12) thực hiện kết luận số 44-KL/TW kết quả tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2719/X11(X12) thực hiện kết luận số 44-KL/TW kết quả tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2719/X11(X12)
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2719/X11(X12) thực hiện kết luận số 44-KL/TW kết quả tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2719/X11(X12) thực hiện kết luận số 44-KL/TW kết quả tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

           • 07/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực