Văn bản khác 2729/KH-UBND

Kế hoạch 2729/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2729/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về công tác quy hoạch phát triển đô thị Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2729/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO CHTHỊ SỐ 05/CT-TTg NGÀY 01/3/2019 CỦA THNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHẤN CHNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THEO QUY HOẠCH ĐƯỢC DUYỆT

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chn chnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt;

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

a) Thực hiện tốt Chỉ đạo của Trung ương trong công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị;

b) Nâng cao chất lượng công tác lập, quản lý quy hoạch đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

c) Tạo tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được xác định trong quy hoạch xây dựng;

d) Làm nền tảng tích cực cho công tác xây dựng Chương trình và kế hoạch phát triển đô thị của từng địa bàn huyện trên phạm vi toàn tnh.

2. Yêu cầu:

- Việc tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy hoạch và phát triển đô thị phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ và thống nhất;

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị phải đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan;

- Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị.

II. NỘI DUNG:

1. Nhiệm vụ:

a) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; Các quy hoạch xây dựng phải đảm bảo đồng bộ và phù hợp quy hoạch tỷ lệ lớn hơn (từ quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết) và đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị theo quy định;

b) Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị, đặc biệt chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị. Bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu;

c) Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng;

d) Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị;

đ) Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực;

e) Thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật;

g) Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch;

h) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương.

2. Thời gian triển khai: Từ năm 2019 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Xây dựng:

a) Tham mưu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kthuật, hạ tầng xã hội đô thị và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý sử dụng đất phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị theo quy định;

b) Chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị bảo đảm sự kết nối về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong từng khu vực và toàn đô thị cũng như với các khu vực phụ cận. Từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu;

c) Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, đặc biệt đối với khu vực đô thị mở rộng;

d) Tham mưu đơn giản thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị nhằm loại bỏ cơ chế xin cho sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

đ) Hưng dẫn địa phương nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực và chất lượng tư vấn;

e) Hướng dẫn địa phương thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ly ý kiến của người dân, cộng đng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch;

g) Tổ chức và hướng dẫn địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương;

h) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, địa phương nghiên cứu và có giải pháp ưu tiên thực hiện hình thức xã hội hóa trong công tác quy hoạch xây dựng;

k) Định kỳ (06 tháng), chủ động làm việc với các Sở ngành, đơn vị và chính quyền địa phương để rà soát, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai Kế hoạch này;

l) Chđạo Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong các khu vực quy hoạch phát triển đô thị theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án và các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư công, đảm bảo gắn kết giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, các chương trình, dự án phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và hướng dẫn thực hiện nghiêm túc việc đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật.

3. S Tài chính:

a) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thuế tài sản, chính sách tài chính về sử dụng đất, chuyn quyn sử dụng đất đthực hiện trên địa bàn, nhằm sử dụng nguồn lực từ đất đô thị hiệu quả, minh bạch, ổn định và lâu dài;

b) Tham mưu btrí vốn cho công tác lập quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển, phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; lưu ý: Ưu tiên lập quy hoạch phân khu vùng trọng điểm phát triển kinh tế để thu hút trong việc kêu gọi đầu tư.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các quy định về quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch kế hoạch sử dụng đất sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn các địa phương quản lý sử dụng đất đô thị, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tham mưu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành và thực hiện nghiêm túc việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định pháp luật;

c) Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm sử dụng đất đai theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Chủ động tchức thực hiện công tác lập quy hoạch đúng quy định của Luật Quy hoạch năm 2019 và các quy định có liên quan; tập trung ưu tiên hoàn chnh các quy hoạch chi tiết chnh trang tại các khu vực trung tâm huyện, xã, thị trấn tạo cơ sở pháp lý để phục vụ cho công tác quản lý trật tự xây dựng, kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng theo quy định;

b) Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch, có đủ năng lực;

c) Thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch;

d) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác lập, quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng. Xử lý nghiêm, kịp thời, dứt điểm các vi phạm tại địa phương;

đ) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư phát triển đô thị kế hoạch sử dụng đất trong phạm vi địa bàn quản lý phù hợp với định hướng phát triển theo các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;

e) Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình và xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai trong các khu vực quy hoạch phát triển đô ththeo quy định.

6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh:

a) Tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch các khu đô thị mới, khu dân cư và nhà ở thương mại theo kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu kêu gọi chđầu tư dự án;

b) Thực hiện nghiêm việc lựa chọn Chủ đầu tư các dự án Khu đô thị, Khu nhà ở theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ và các quy định có liên quan.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

Xây dựng chương trình, thời lượng cụ thể và đăng tải các nội dung tuyên truyền thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách; pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, giải quyết.

(Kèm Phụ lục 01 - Nhiệm vụ thực hiện quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị)./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh
y (báo cáo);
- CT; các Phó CT UBND tỉnh;
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban QLDA
ĐTXD các CT: DD và CN, NN và PTNT, GT;
- VP
UB: TCDNC, KTTH;
- Lưu VT. Đạt

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC 01

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2729/KH-UBND ngày 27/6/2019 của y ban nhân dân tnh Ninh Thuận)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Thời gian hoàn thành

I

Lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch

 

 

1

Lập quy hoạch chung phát triển du lịch dải ven biển phía Nam tnh Ninh Thuận

Sở Xây dựng

2019

2

Hoàn chnh đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu Đông Văn Sơn - Bắc Bình Sơn và quy hoạch phân khu Tây Bắc thành phố Phan Rang Tháp Chàm

Sở Xây dựng

2019

3

Rà soát tham mưu điều chỉnh quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Dinh

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

2019-2020

4

Triển khai tham mưu thi tuyển thiết kế ý tưởng quy hoạch kiến trúc làng du lịch Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải

Sở Xây dựng

2019-2020

5

Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng vùng 06 huyện (gồm: Huyện Thuận Bắc, huyện Thuận Nam, huyện Bác Ái, huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước, huyện Ninh Sơn) phù hợp theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Ủy ban nhân dân các huyện: Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Sơn

2019-2020

6

Rà soát, điều chnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Thuận Nam (xã Phước Nam)

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam

2019-2020

7

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thanh Hải, huyện Ninh Hải

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải

2019-2020

II

Lập, thẩm định, phê duyệt các Chương trình, Đề án phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn

 

 

1

Chương trình nâng cấp đô thị Phan Rang - Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II

Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

2019

2

Chương trình nâng cấp đô thị Tân Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn

2019

3

Chương trình nâng cấp đô thị Lợi Hải lên thị trấn (đô thị loại V)

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc

2019-2020

4

Chương trình nâng cấp đô thị Phước Đại lên thị trấn (đô thị loại V)

Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái

2019-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2729/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2729/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2729/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2729/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về công tác quy hoạch phát triển đô thị Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2729/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về công tác quy hoạch phát triển đô thị Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2729/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýLưu Xuân Vĩnh
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2729/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về công tác quy hoạch phát triển đô thị Ninh Thuận

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2729/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về công tác quy hoạch phát triển đô thị Ninh Thuận

         • 27/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực