Văn bản khác 274/KH-UBND

Kế hoạch 274/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 274/KH-UBND 2019 Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã khó khăn Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 274/KH-UBND

Lào Cai, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng nghèo, dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em thông qua các hoạt động khám chữa, hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng, cấp phát sữa miễn phí. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí; được hỗ trợ đồ ấm mùa đông.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hướng đến 90% trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được kiểm soát và lập kế hoạch hỗ trợ can thiệp khi cần thiết.

- Phấn đấu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức. Trên 30% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chọn lọc và giới thiệu để tiếp cận các tổ chức, cá nhân hảo tâm xem xét hỗ trợ.

- Đến năm 2025 có trên 60% cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai được vận động ủng hộ nguồn lực để thực hiện kế hoạch. Trong số đó, có trên 10% cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia mạng lưới hỗ trợ nguồn lực bền vững để triển khai thực hiện kế hoạch.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn dân tham gia đóng góp nguồn lực ủng hộ thực hiện kế hoạch.

2. Từng bước hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ nguồn lực bền vững để thực hiện kế hoạch. Cung cấp cho các nhà tài trợ chương trình, kế hoạch vận động nguồn lực của cả giai đoạn và hàng năm; xác định nhu cầu, cung cấp địa chỉ cụ thể để các nhà tài trợ xây dựng phương án hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho trẻ em.

3. Hình thành cơ quan đầu mối cấp tỉnh, huyện, xã để điều phối việc hỗ trợ cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi về khám chữa bệnh, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học và cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí cho trẻ em, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em phù hợp theo độ tuổi.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em như: Hàng năm, xây dựng kế hoạch vận động; công khai, minh bạch trong quản lý, điều phối nguồn lực để tạo niềm tin tuyệt đối và phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ; tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các địa phương và đối tượng hưởng lợi; rà soát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các chính sách khuyến khích các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

5. Kiện toàn hệ thống Ban vận động, quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tỉnh, huyện, xã. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã tích cực tham gia đóng góp, vận động ủng hộ thực hiện kế hoạch và xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

III. QUY MÔ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi áp dụng, người hưởng lợi

- Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

- Người hưởng lợi: Trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2019 - 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Vận động từ các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, quỹ từ thiện, quỹ xã hội, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước; các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai thực hiện kế hoạch.

2. Ngân sách nhà nước cấp hàng năm phục vụ chi cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê danh sách, đánh giá nhu cầu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Điều phối việc vận động, sử dụng nguồn lực đạt hiệu quả. Xây dựng phương án hỗ trợ có địa chỉ cụ thể cho trẻ em theo nhu cầu, đề xuất của địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nguồn lực để thực hiện kế hoạch; xây dựng mạng lưới các nhà tài trợ để hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

- Thường trực điều hành, vận động, quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh. Chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đạt hiệu quả, đúng pháp luật; phù hợp nguyên tắc và tôn chỉ mục đích.

- Tham mưu và xây dựng dự toán kinh phí hằng năm từ ngân sách để phục vụ chi cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã tích cực vận động, ủng hộ nguồn lực thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch. Hàng năm tổ chức đánh giá, tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm và công khai, minh bạch nguồn lực để tạo niềm tin tuyệt đối từ các nhà hảo tâm.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Vận động xây dựng và phát triển mô hình “Sữa học đường”. Tuyên truyền vận động hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em tại các lớp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên rà soát, lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; đồng thời tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất trường học để tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em ngoài giờ học chính khóa.

3. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm bảo đảm chuyên môn về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em; phối hợp hướng dẫn thực hiện việc đánh giá nhu cầu về dinh dưỡng, khám chữa bệnh cho trẻ em.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; tích cực hưởng ứng chương trình vi chất dinh dưỡng và tham gia ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ chương trình.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em, đặc biệt quan tâm tới trẻ em ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số; định kỳ tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí đảm bảo an toàn và các quy định của pháp luật về trẻ em.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống phát thanh cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em; kịp thời biểu dương gương điển hình làm tốt công tác trợ giúp trẻ em, hoạt động nhân đạo cho trẻ em.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản phẩm đảm bảo nguyên tắc bảo vệ trẻ em dưới mọi hình thức.

6. Sở Tài chính

Có trách nhiệm thẩm định dự toán kinh phí hằng năm chi cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em; tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện.

7. Ban Dân tộc tỉnh

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê danh sách, đánh giá nhu cầu của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số.

- Vận động các nguồn lực thực hiện Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của ngành; phối hợp thực hiện công tác kiểm tra kết quả thực hiện tại cơ sở.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo cơ sở thường xuyên quan tâm tổ chức hoạt động cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tăng cường vận động cán bộ, chiến sỹ tham gia hoạt động vận động ủng hộ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ nguồn lực cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền dành cho trẻ em; biểu dương gương điển hình người tốt, việc tốt trợ giúp trẻ em.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia đóng góp nguồn lực hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Hằng năm trích một phần Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập.

- Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tích cực tham gia ủng hộ, hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hằng năm trích một phần Quỹ “Xã hội Công đoàn Lào Cai” thăm hỏi động viên, hỗ trợ các cháu mồ côi, khuyết tật là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

11. Vận động các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tài chính, cá nhân trong và ngoài nước

Tham gia vận động nguồn lực ủng hộ trực tiếp, gián tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện dành cho trẻ em.

12. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động xây dựng Kế hoạch vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em trên địa bàn quản lý. Bố trí kinh phí từ ngân sách phục vụ cho công tác quản lý, điều phối thực hiện kế hoạch tại địa phương.

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực tại địa phương. Thường xuyên rà soát, đánh giá, đề xuất nhu cầu cần hỗ trợ về khám chữa bệnh, dinh dưỡng, vui chơi, giải trí, đồ ấm cho trẻ em. Nắm chắc tình hình, thông tin và quản lý tốt danh sách trẻ em trên địa bàn; đặc biệt nắm chắc tình hình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết.

- Xây dựng và quản lý hiệu quả Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng, quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã đảm bảo đúng mục tiêu, nguyên tắc hoạt động và đúng quy định pháp luật về quản lý sử dụng các loại quỹ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện kế hoạch và tổng kết, đánh giá, công khai, minh bạch nguồn lực để thu hút sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động -TBXH;
- Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH);
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH1, VX3,4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu274/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2019
Ngày hiệu lực20/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 274/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 274/KH-UBND 2019 Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã khó khăn Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 274/KH-UBND 2019 Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã khó khăn Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu274/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành20/08/2019
        Ngày hiệu lực20/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 274/KH-UBND 2019 Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã khó khăn Lào Cai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 274/KH-UBND 2019 Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã khó khăn Lào Cai

              • 20/08/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/08/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực