Văn bản khác 275/KH-UBND

Kế hoạch 275/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 275/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 275/KH-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 66/2008/NĐ-CP), Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp (gọi tắt là Quyết định số 2139/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật, tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Từng bước nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP , tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Triển khai công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp có trọng tâm, trọng điểm, xác định hoạt động ưu tiên trong việc triển khai Kế hoạch; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện các hoạt động cho doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và Quyết định số 2139/QĐ-TTg. Đổi mới phương thức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh; đảm bảo tính khả thi, hợp lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

a) Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, đảm bảo có năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

* Cách thức thực hiện: Rà soát, ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức của Tổ Tư vấn thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Tổ Tư vấn);

* Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn và sở, ban, ngành tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

b) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

* Cách thức thực hiện: Cử công chức, viên chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cán bộ pháp chế thuộc sở, ban, ngành tỉnh tham gia buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật do cơ quan cấp trên, sở, ban, ngành tỉnh tổ chức.

* Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn; sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị liên quan.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

2. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

a) Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp; cập nhật thường xuyên các thông tin về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới, văn bản chỉ đạo điều hành chuyên ngành do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, các tin, bài viết, sổ tay pháp luật, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một.

* Trách nhiệm thực hiện:

- Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành công bố công khai văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp Sở Tư pháp rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, tham mưu cấp có thẩm quyền tiến hành công bố công khai văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. Thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi có sự mâu thuẫn giữa các thông tin cơ bản của văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật với bản chính văn bản do chính cơ quan mình tham mưu ban hành, phải thông báo đến Sở Tư pháp để thực hiện việc hiệu đính văn bản; cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành; tin, bài viết, sổ tay pháp luật, tài liệu liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Xây dựng, hoàn thiện chuyên Trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực hiện duy trì, cập nhật, quảng bá chuyên Trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

* Cách thức thực hiện:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng, hoàn thiện, quảng bá chuyên Trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

- Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cho ý kiến đóng góp về nội dung, hình thức, kỹ thuật trình bày đối với chuyên Trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; ban hành Công văn hoặc lồng ghép thông qua các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để quảng bá chuyên Trang hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

* Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

c) Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh - truyền hình liên quan đến doanh nghiệp như: Chương trình “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, “Pháp luật và Cuộc sống”, “Hộp thư truyền hình”, “Theo dòng thời sự”, “Tư vấn pháp luật” trên sóng FM Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; chuyên Trang “Thông tin pháp luật”, “Chung tay Cải cách thủ tục hành chính” và chuyên Trang khác trên Báo Bình Dương, mang tính thiết thực với doanh nghiệp.

* Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương.

* Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị có liên quan.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

3. Tổ chức chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề,...để giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp

* Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các chương trình hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề hoặc hình thức khác mang tính thiết thực với doanh nghiệp, phù hợp với ngành, lĩnh vực do mình quản lý.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

4. Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua một số hoạt động cụ thể

a) Tiếp tục thực hiện đổi mới hoạt động tư vấn pháp lý về thủ tục hành chính, hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, tiếp nhận kiến nghị về pháp lý của doanh nghiệp:

* Cách thức thực hiện: Nghiên cứu đổi mới hoạt động của Tổ Tư vấn; hỗ trợ pháp lý, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, nhất là tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đề cử công chức, viên chức có khả năng tư vấn, am hiểu trong lĩnh vực thương mại, có nhiều năm kinh nghiệm tham gia Tổ Tư vấn.

* Cơ quan thực hiện: Tổ Tư vấn; sở, ban, ngành tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

b) Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật như hỏi đáp pháp luật, xử lý tình huống, đề cương giới thiệu Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, văn bản hướng dẫn thi hành, tờ gấp pháp luật, sổ tay pháp luật, ấn phẩm tuyên truyền; xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp cấp phát miễn phí cho doanh nghiệp.

* Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh; cơ quan, đơn vị liên quan.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

c) Nâng cao chất lượng giải đáp pháp luật theo yêu cầu của doanh nghiệp thông qua các hình thức như giải đáp bằng văn bản, thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp, thông qua điện thoại hoặc hình thức khác phù hợp, đảm bảo đúng nội dung, thời gian quy định.

* Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị khác liên quan.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

d) Tiếp nhận kiến nghị doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật:

Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp thông qua buổi hội thảo, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, hội nghị tham vấn doanh nghiệp, giới thiệu chuyên đề, khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp,...liên quan đến quy định pháp luật về doanh nghiệp để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

* Cơ quan chủ trì: Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Đơn vị phối hợp: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp, đơn vị liên quan.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

5. Tổ chức thực hiện các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp

a) Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nội dung các dự án gồm: Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

* Trách nhiệm thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh.

* Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

b) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

* Trách nhiệm thực hiện: Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

* Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước, đảm bảo kinh phí mang tính trọng tâm, trọng điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, hoàn thiện, quảng bá, giới thiệu chuyên Trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch được phân công.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương: Phối hợp với Sở Tư pháp và sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu, xây dựng Chuyên mục về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Thông tin truyền thông giới thiệu và tuyên truyền về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một:

- Tiếp nhận, giải đáp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP .

- Ban hành Kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, tại địa phương, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; phối hợp với Sở Tư pháp, đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch và tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) theo định kỳ trước ngày 20/12/2018 để Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc; sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố TDM;
- Hiệp hội DN, Website tỉnh;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh;
- LĐVP (Lg, V), Th;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 275/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu275/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 275/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 275/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 275/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu275/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 275/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 275/KH-UBND 2018 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Bình Dương

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực