Văn bản khác 2751/KH-BTP

Kế hoạch 2751/KH-BTP về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” năm 2017 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2751/KH-BTP 2017 giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2751/KH-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” NĂM 2017

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề ánTăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016(gọi tắt là Đán), đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực pháp luật và đối tượng được Đề án xác định; góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật; cung cấp kịp thời cho cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án; đa dạng hóa, áp dụng linh hoạt hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp; phấn đấu tạo sự chuyn biến mạnh mẽ về ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội, từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn trọng điểm.

2. Yêu cầu

a) Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021, Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, Kế hoạch công tác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, đoàn th, địa phương.

b) Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động khác có liên quan được phát động trong năm 2017.

c) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực đảm bảo chất lượng, tiến độ.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác hướng dẫn, chđạo, điều hành

1.1. Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Đề án Trung ương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Trước tháng 9/2017;

- Kết quả, sn phẩm: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiện toàn Ban chỉ đạo, Tthư ký giúp việc Đề án.

1.2. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án năm 2017

- Đơn vị chtrì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tthư ký Đề án; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch thực hiện Đề án, công văn hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

1.3. Tổ chức các cuộc hp để thảo luận, thng nhất, phân công triển khai thực hiện Đề án và đánh giá kết quả thực hiện năm 2017

- Đơn vị chủ trì: Thường trực Đề án (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp);

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án và các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương;

- Thời gian thực hiện: Cả năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các cuộc họp, báo cáo kết quả hội nghị...

1.4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quthực hiện Đề án năm 2017

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch, công văn hướng dẫn kiểm tra, báo cáo kết quả.

1.5. Các hoạt động khác phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương (gồm trang bị trang thiết bị phục vụ hoạt động của thường trực Đề án; thù lao cho Ban chỉ đạo và Tthư ký; các chế độ, hoạt động khác phát sinh).

- Đơn vị chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án:

- Thời gian thực hiện: C năm.

2. Rà soát, xác định địa bàn trọng điểm, mở rộng phạm vi thực hiện Đề án tại 12 tnh, thành phố

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách Đề án địa bàn trọng điểm tại các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi thực hiện Đề án.

3. Khảo sát, đánh giá tình hình vi phạm pháp luật; phân tích nguyên nhân, điều kiện của tình hình và dự báo xu hướng phát triển của tình hình vi phạm về các lĩnh vực pháp luật của Đề án tại địa bàn trọng điểm

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát.

4. Tổ chức Hội thảo nghiên cứu, đề xuất thí điểm áp dụng hình, giải pháp thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật gn với ứng dụng công nghệ thông tin

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 10/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Hội thảo được tổ chức

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, Lãnh đạo cấp xã, công chức tư pháp-hộ tịch, công an viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, cán bộ Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh tại địa bàn trọng điểm

- Trung ương:

+ Đơn vị chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

+ Đơn vị phối hợp: Các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký Đề án, đại diện một số địa phương, thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10-11/2017.

- địa phương: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện trong năm.

6. Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh Trung học phổ thông tập trung vào các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án

- Đơn vị chủ trì: Ban chỉ đạo Đề án Trung ương, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8-11/2017;

- Kết quả, sản phẩm: Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông được tổ chức.

7. Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án

Tổ chức biên soạn, in ấn, cấp phát hoặc đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật mới, thiết thực, các tình huống vi phạm pháp luật điển hình tại địa bàn trọng điểm (Sách hỏi đáp pháp luật, Sách tranh minh họa câu chuyện pháp luật; Sách tình huống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đng gii... từ thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử; Sách tình huống giải quyết tranh chấp tại cộng đồng dân cư dẫn đến vi phạm pháp luật về các lĩnh vực của Đề án; sổ tay xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở; Tiểu phẩm pháp luật, câu chuyện, tình huống giải đáp pháp luật, Tờ gấp pháp luật...).

- Ở Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

- địa phương: Cơ quan Tư pháp các cấp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan triển khai thực hiện.

8. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm

a) Khuyến khích, huy động các tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật thực hiện tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật miễn phí cho Nhân dân tại địa bàn trọng điểm

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi thực hiện Đề án;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan;

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

b) Thực hiện chỉ đạo điểm hướng dẫn tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

- Trung ương:

+ Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương;

+ Cơ quan phối hợp: Các địa phương được chọn điểm và các cơ quan, tổ chức liên quan (theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp);

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng 9 đến tháng 11/2017.

- Ở địa phương: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế giao nhiệm vvà chỉ đạo, hướng dẫn cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã được chọn điểm triển khai thực hiện.

9. Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí

Xây dựng, thực hiện các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, tọa đàm truyền thông; chương trình thông tin, giải đáp pháp luật, phổ biến, giáo dục về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án); hỗ trợ biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh toàn văn Bộ luật hình sự.

a) Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Thường trực Ban chỉ đạo Đề án Trung ương; Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật); Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV2, VTV5), Thông tấn xã Việt Nam (Bn Tin trong nước, Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum); Báo Pháp luật và xã hội; Báo Đại biểu Nhân dân;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 đến tháng 11/2017.

b) Ở địa phương:

Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp căn cứ yêu cầu và điều kiện thực tế giao nhiệm vụ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh huyện và các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương (cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp) chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ quan tham mưu, giúp Ban chỉ đạo Đề án Trung ương thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quyền hạn của Ban chỉ đạo, là đầu mối phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp chủ trì tại Kế hoạch này.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2017 cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

3. Kinh phí thực hiện Đề án và các nhiệm vụ của Kế hoạch này được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương hỗ trợ một phần kinh phí để các địa phương được chọn điểm triển khai thực hiện một số hoạt động của Đề án theo Kế hoạch này (định mức kinh phí, hoạt động thực hiện chỉ đạo điểm, việc thanh quyết toán thực hiện theo văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Tư pháp).

4. Trước ngày 02/12/2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Đề án năm 2017 về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Bộ Tư pháp để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

5. Các Bộ, ngành, đoàn th, địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các Cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vn đề mới phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp đhướng dẫn, tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2751/KH-BTP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2751/KH-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2017
Ngày hiệu lực07/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2751/KH-BTP

Lược đồ Kế hoạch 2751/KH-BTP 2017 giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2751/KH-BTP 2017 giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2751/KH-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành07/08/2017
        Ngày hiệu lực07/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2751/KH-BTP 2017 giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2751/KH-BTP 2017 giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật

           • 07/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực