Văn bản khác 277/KH-BGDĐT

Kế hoạch 277/KH-BGDĐT mở khóa bồi dưỡng tư vấn giám sát trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 277/KH-BGDĐT mở khóa bồi dưỡng tư vấn giám sát


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 277/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

MỞ KHÓA BỒI DƯỠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT VIỆT NAM - SINGAPORE

Để đảm bảo chất lượng và phát triển Chương trình Bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore một cách bền vững, năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự tài trợ của Quỹ Temasek, tổ chức Khóa bồi dưỡng đội ngũ tư vấn giám sát cho các Sở Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh/thành phố.

1. Mục tiêu

Bồi dưỡng và tăng cường năng lực về lý thuyết và thực tiễn đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục đội ngũ tư vấn giám sát của các Sở GD & ĐT để có thể kịp thời hỗ trợ các hiệu trưởng trường phổ thông lập và triển khai các kế hoạch đổi mới, phát triển nhà trường sau khi tham dự lớp bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore.

2. Đối tượng là các cán bộ có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Đang công tác tại Sở GD & ĐT hoặc Phòng GD;

- Đã từng đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường phổ thông;

- Nam dưới 55 tuổi, nữ dưới 50 tuổi;

- Sức khỏe tốt;

- Có vị trí công tác phù hợp với công việc hỗ trợ hiệu trưởng các trường phổ thông của tỉnh thực hiện đổi mới quản lý giáo dục.

Ngoài ra, thành phần tham gia còn bao gồm các cán bộ Vụ, Cục chức năng của Bộ GD & ĐT và giảng viên Học viện QLGD.

3. Nội dung và phương thức triển khai

3.1. Nội dung và địa điểm tập huấn do giảng viên nguồn quốc gia Việt Nam thực hiện:

- Gồm 7 chuyên đề của chương trình bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore, ban hành theo quyết định số: 3502 /QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2009.

- Địa điểm tổ chức: tại Học viện Quản lý giáo dục, Hà Nội

- Thời gian: 7 buổi lên lớp.

3.2. Nội dung tập và địa điểm tập huấn do giảng viên Học viện Giáo dục Singapore thực hiện:

- Gồm 6 nội dung chính: Tầm nhìn nhà trường và quá trình thay đổi; Tạo động lực và hỗ trợ; Giám sát trên lớp; Lập kế hoạch chiến lược và quản lý; Đánh giá chương trình; Nghiên cứu thực tế.

- Địa điểm tổ chức: Học viện Quản lý giáo dục (Hà Nội) và Học viện Giáo dục Singapore.

4. Trách nhiệm của học viên

- Học viên phải dự học đủ số buổi theo quy định, thực hiện đầy đủ yêu cầu của báo cáo viên và Ban tổ chức lớp học.

- Học viên phải đọc tài liệu trước để chuẩn bị các ý kiến thảo luận trong suốt quá trình học tập trong nước.

- Trong thời gian học tập tại nước ngoài, học viên phải chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với công dân, công chức, viên chức khi công tác ở nước ngoài, không được tự ý tách đoàn; tôn trọng những quy định của pháp luật và truyền thống văn hóa của nước sở tại.

- Học viên có trách nhiệm nộp phiếu đánh giá cho Ban tổ chức và góp ý về phương thức tổ chức, nội dung và phương pháp giảng dạy; hiệu quả khóa học và các thông tin cần thiết khác để việc tổ chức lớp học ngày càng hoàn thiện hơn.

- Học viên phải viết bản báo cáo thu hoạch cuối khóa và nộp cho Ban tổ chức trước khi kết thúc khóa học tại Singapore.

Sau khi đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ của học viên, trong đó có bản báo cáo thu hoạch cuối khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng của Học viện Giáo dục Singapore và Học viện Quản lý giáo dục.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Đợt 1: từ ngày 10 đến hết ngày 26/6/2010. Trong đó thời gian học tại Học viện Quản lý giáo dục: từ ngày 10 đến ngày 19/6/2010; thời gian học tại Singapore: từ ngày 20 đến hết ngày 26/6/2010.

- Đợt 2: dự định vào cuối tháng 7/2010

6. Tài chính

6.1. Bộ GD & ĐT chi từ kinh phí dự án Phát triển GV THPT & TCCN:

- Tiền ở và chế độ công tác phí của học viên;

- Chi công tác biên dịch, phiên dịch tài liệu;

- Chi phí đào tạo trong nước (bao gồm chi cho giảng viên Việt Nam, in ấn tài liệu, cơ sở vật chất, đánh giá kết quả khoá học …).

- Phương tiện đi lại tại Hà Nội cho giảng viên Singapore trong 1 tuần giảng dạy tại Việt Nam.

6.2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chi phí đi lại cho học viên từ tỉnh đến Hà nội và ngược lại;

- Hộ chiếu;

- Bảo hiểm tại Singapore (khoảng 30USD);

- Hỗ trợ học viên tùy theo quy định và điều kiện của địa phương.

6.3 Thời gian học tập tại Singapore

- Toàn bộ chi phí học tập, đi lại (quốc tế), ăn ở, tiêu vặt do Quỹ Temasek tài trợ.

6.4. Quỹ Temasek (Singapore) tài trợ toàn bộ các chi phí liên quan đến giảng viên Singapore, các chi phí liên quan đến chi phí cho học viên đi lại (quốc tế), ăn ở, tiêu vặt và chi phí học tập tại Singapore.

7. Phân công tổ chức thực hiện

7.1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý Cơ sở giáo dục

Chịu trách nhiệm thông báo tuyển chọn, lập danh sách chính thức các học viên tham dự khóa học, thông báo cho Học viện QLGD; theo dõi, giám sát khóa học.

7.2. Học viện Quản lý giáo dục

Chủ trì tổ chức khoá học và trực tiếp làm đầu mối ở Việt Nam, thường xuyên liên lạc với NIE-Singapore để mời giảng viên, thống nhất nội dung, thời gian, phương pháp, tài liệu, kinh phí...; Triệu tập học viên và phối hợp với các đơn vị khác để tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán tài chính, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

7.3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Chọn cử và gửi danh sách trích ngang cán bộ tham dự lớp tập huấn theo các điều kiện tuyển chọn tại mục 2 nêu trên và phụ lục đính kèm, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (1 bản qua Cục Nhà giáo & Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; 1 bản gửi qua Trung tâm đào tạo chất lượng cao Việt-Sing, Học viện Quản lý giáo dục - Số 31 Phố Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) và gửi qua địa chỉ email: hoptacquocte@niem.edu.vn. (Danh sách cử cán bộ tham dự tập huấn đợt 1 đề nghị cacs Sở GD & ĐT gửi trước ngày 08/6/2010).

7.4. Vụ Hợp tác quốc tế

Thực hiện các thủ tục về hợp tác quốc tế, tổ chức, hỗ trợ thủ tục các đoàn học tập tại Singapore.

7.5. Vụ Kế hoạch – Tài chính

Thực hiện các nhiệm vụ về tài chính của khóa bồi dưỡng.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức, triển khai chương trình đào tạo tư vấn giám sát có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Bộ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, điện thoại: 046230603 hoặc Học viện Quản lý giáo dục, điện thoại: 04.8645958, Fax: 048641802).

 

 

Nơi nhận:
- PTTg. BT. Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Thứ trưởng TT Phạm Vũ Luận
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ GDTH, GDTrH, TCCB, HTQT, KHTC,
Cục ĐTNN;
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu VT, Cục NG&CBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG KHUÔN KHỔ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO HÌNH THỨC LIÊN KẾT VIỆT NAM - SINGAPORE
(Kèm theo Kế hoạch số: 277/KH-BGDĐTngày 4 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về Mở khóa bồi dưỡng Tư vấn giám sát trong khuôn khổ Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore)

STT

Sở GD & ĐT

Tổng số

Đợt I từ ngày 10-26/6/2010

Đợt II Dự kiến cuối tháng 7/2010

Đồng bằng Sông Hồng

 

 

 

1

Hà Nội

4

 

4

2

Hải Phòng

2

2

 

3

Vĩnh Phúc

2

2

 

4

Bắc Ninh

1

 

1

5

Hải Dương

2

2

 

6

Hưng Yên

2

 

2

7

Hà Nam

1

1

 

8

Nam Định

2

 

2

9

Thái Bình

2

 

2

10

Ninh Bình

1

1

 

Đông Bắc bộ

 

 

 

11

Hà Giang

2

 

2

12

Cao Bằng

2

 

2

13

Lào Cai

2

2

 

14

Bắc Kạn

1

 

1

15

Lạng Sơn

2

 

2

16

Tuyên Quang

1

1

 

17

Yên Bái

2

 

2

18

Thái Nguyên

2

 

2

19

Phú Thọ

2

2

 

20

Bắc Giang

2

 

2

21

Quảng Ninh

2

2

 

Tây Bắc bộ

 

 

 

22

Lai Châu

1

 

1

23

Điện Biên

1

1

 

24

Sơn La

2

2

 

25

Hoà Bình

2

 

2

Bắc Trung bộ

 

 

 

26

Thanh Hoá

3

 

3

27

Nghệ An

2

 

2

28

Hà Tĩnh

2

 

2

29

Quảng Bình

2

 

2

30

Quảng Trị

1

 

1

31

Thừa Thiên - Huế

2

 

2

Nam Trung bộ

 

 

 

32

Đà Nẵng

1

 

1

33

Quảng Nam

2

 

2

34

Quảng Ngãi

2

 

2

35

Bình Định

2

 

2

36

Phú Yên

1

 

1

37

Khánh Hoà

1

 

1

Tây Nguyên

 

 

 

38

Kon Tum

2

 

2

39

Gia Lai

2

 

2

40

Đak Lak

2

 

2

41

Đak Nông

1

 

1

42

Lâm Đồng

2

2

 

Đông Nam bộ

 

 

 

43

TP. Hồ Chí Minh

4

4

 

44

Ninh Thuận

1

 

1

45

Bình Phước

1

1

 

46

Tây Ninh

2

2

 

47

Bình Dương

1

1

 

48

Đồng Nai

2

2

 

49

Bình Thuận

2

2

 

50

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

1

 

Đồng bằng Sông Cửu Long

 

 

 

51

Long An

2

2

 

52

Đồng Tháp

2

2

 

53

An Giang

2

2

 

54

Tiền Giang

2

2

 

55

Vĩnh Long

2

2

 

56

Bến Tre

1

1

 

57

Kiên Giang

2

2

 

58

Hậu Giang

1

1

 

59

Cần Thơ

1

1

 

60

Trà Vinh

1

1

 

61

Sóc Trăng

2

2

 

62

Bạc Liêu

1

1

 

63

Cà Mau

2

2

 

 

Tổng cộng

110

54

56

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 277/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu277/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2010
Ngày hiệu lực04/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 277/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 277/KH-BGDĐT mở khóa bồi dưỡng tư vấn giám sát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 277/KH-BGDĐT mở khóa bồi dưỡng tư vấn giám sát
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu277/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành04/06/2010
        Ngày hiệu lực04/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 277/KH-BGDĐT mở khóa bồi dưỡng tư vấn giám sát

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 277/KH-BGDĐT mở khóa bồi dưỡng tư vấn giám sát

              • 04/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực