Văn bản khác 2775/KH-UBND

Kế hoạch 2775/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2775/KH-UBND 2015 triển khai lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/KH-UBND

Phú Thọ, ngày 14 tháng 7 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Nghị định số 105/2014/NĐ – CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 940/TTr-SYT ngày 03/7/2015, UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích

- Để triển khai, thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

- Là căn cứ để các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị, thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2015 - 2020.

2. Yêu cầu: Việc tổ chức triển khai thực hiện phải nghiêm túc, đạt các mục tiêu đề ra.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế, tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT: Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%; mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ trên 80,5% dân số tham gia, đến năm 2020 đạt tỷ lệ 82% dân số tham gia BHYT. Trong đó:

- Nhóm người lao động và người sử dụng lao động: Đạt tỷ lệ 65% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020;

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ: Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trung bình; năm 2015 đạt 30%, đến năm 2020 đạt 70%;

- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình (BHYT tự nguyện): Năm 2015 đạt 28%, đến năm 2020 đạt 50%;

(Kèm theo Bảng 1,2: Các chỉ tiêu cụ thể về bao phủ BHYT giai đoạn 2015 - 2020).

2.2. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm sự hài lòng và quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia BHYT.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nghiêm chính sách pháp luật, các chương trình, mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải vào cuộc quyết liệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư TW Đảng về ‘Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới’ và Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2015-2020; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 25/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21; nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tham gia BHYT.

- UBND các cấp trình HĐND cùng cấp đưa chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm.

- Các cấp, các ngành phải xem việc thực hiện BHYT toàn dân là một nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và thực hiện mục tiêu tiến bộ và công bằng xã hội.

- Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước để bảo vệ quyền lợi và đáp ứng nhu cầu của người dân về BHYT thông qua sự chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị, thành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT.

2. Tăng cường hoạt động phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng quy chế cụ thể để triển khai thực hiện Luật BHYT.

- Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan liên quan: Xây dựng quy chế phối hợp cụ thể với các sở, ban, ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện Luật BHYT, nhất là công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mọi người dân về chính sách BHYT, về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT.

- Các sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp với cơ quan y tế thực hiện kế hoạch BHYT toàn dân; tổ chức phát triển số người tham gia BHYT của các nhóm đối tượng đảm bảo theo mục tiêu đề ra.

3. Tăng tỷ lệ bao phủ BHYT

3.1. Đối với nhóm đối tượng đã đạt tỷ lệ bao phủ trên 90%: Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100%.

3.2. Đối với một số nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp: Ngoài những giải pháp chung cần tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tăng tính hấp dẫn của chính sách BHYT, các tổ chức đại lý thu BHYT bảo đảm thuận lợi cho việc tham gia BHYT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT ở các đơn vị, doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHYT, cần có các nhóm giải pháp cụ thể sau:

3.2.1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng:

- Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 đạt 65% người trong nhóm do người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHYT, đến năm 2020 đạt 70%.

- Giải pháp cụ thể:

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp các ngành liên quan rà soát đưa hết số doanh nghiệp trên địa bàn vào quản lý và tham gia BHYT.

+ Củng cố cơ sở y tế trong các cơ quan, doanh nghiệp, các trạm y tế tuyến xã đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc.

+ Định kỳ 6 tháng, 1 năm cơ quan BHXH kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện BHYT của các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện.

3.2.2. Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng: Hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

- Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 đạt 30% trở lên và đến 2020 đạt 70%

- Giải pháp cụ thể:

+ Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo bình xét hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Chuyển danh sách sang cơ quan BHXH để triển khai thực hiện và lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng; chuyển Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ hỗ trợ theo quy định.

+ Thực hiện đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình, áp dụng mức đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; UBND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ tiêu hàng năm và vận động các hộ gia đình tham gia BHYT; Xác định trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình và đưa chỉ tiêu BHYT hộ gia đình trên địa bàn vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương.

3.2.3. Nhóm tham gia theo hộ gia đình:

- Chỉ tiêu phấn đấu: Đến năm 2015 đạt 28% và đến năm 2020 đạt 50%

- Giải pháp cụ thể:

+ UBND huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng cụ thể và chỉ tiêu hàng năm và vận động đối tượng tham gia theo kế hoạch lộ trình.

+ Cơ quan BHXH mở rộng đại lý thu, chi trả kịp thời để đảm bảo cho đại lý hoạt động có hiệu quả.

+ Tích cực vận động các hộ tham gia và thực hiện giảm trừ mức đóng theo quy định.

+ Cơ quan BHXH thực hiện việc hỗ trợ lập danh sách của đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình theo quy định.

4. Nâng cao năng lực t chức thực hiện, tạo thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia BHYT.

- Cơ quan BHXH nghiên cứu, đổi mới phương thức thu đóng BHYT, công tác quản lý và cấp thẻ BHYT phù hợp theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHYT, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, giảm phiền hà, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính về BHYT.

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng, các thiết bị công nghệ thông tin để triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ, kết nối dữ liệu giữa BHXH tỉnh với BHXH các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ đối tượng tham gia BHYT.

- Đổi mới phong cách phục vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, tạo thuận lợi cho đối tượng đăng ký tham gia BHYT.

- Thay đổi Đại lý thu Bảo hiểm y tế tự đóng theo hộ gia đình từ ngành Bưu điện về Sở Y tế.

5. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT

Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT phải thực hiện từng bước và đồng bộ với việc củng cố, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người có BHYT bằng một số giải pháp chủ yếu sau:

- Ngành y tế đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, ứng dụng CNTT, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh.

- Các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nâng cao năng lực chuyên môn và y đức cho đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác y tế. Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị, các kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở KCB, nhất là tuyến y tế cơ sở, đảm bảo ngày càng đáp ứng với sự hài lòng của người bệnh.

- Tăng cường quản lý giá thuốc, vật tư y tế; chống các hành vi trục lợi quỹ BHYT; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT và cân đối quỹ.

- Các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện chính sách BHYT bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT

- Bảo hiểm xã hội tỉnh là đầu mối chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế.

- Hình thức, nội dung tuyên truyền:

+ Đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người dân trong tham gia BHYT và thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT, triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sách BHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật về BHYT tế trên các phương diện: Vai trò của BHYT trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

- Công tác truyền thông, tuyên truyền cần được tiến hành với tất cả các nhóm đối tượng, bao gồm cả các cấp chính quyền, đoàn thể, trường học, các chi bộ, đảng viên... và thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách bảo hiểm y tế và cách thức tham gia.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo: Thành viên trong Ban chỉ đạo cấp tỉnh (được thành lập tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh) xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ được phân công.

2. Phân công trách nhiệm:

2.1. Sở Y tế:

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng chương trình cụ thể để thực hiện các giải pháp của Kế hoạch theo từng năm.Thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

- Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng cho người có thẻ BHYT, nhất là năng lực KCB tại các trạm y tế. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; cải cách thủ tục hành chính trong KCB; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới phong cách phục vụ từng bước đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, coi người bệnh là khách hàng

- Phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp để sử dụng có hiệu quả và cân đối được quỹ BHYT, tránh lạm dụng lãng phí, quản lý và sử dụng Quỹ BHYT theo quy định của pháp luật. Thực hiện đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quản lý chặt chẽ giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại các cơ sở KCB, cung ứng thuốc đúng chất lượng thời gian, sử dụng thuốc hiệu quả.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về BHYT kịp thời theo thẩm quyền. Thường xuyên đôn đốc và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế thành lập Đại lý thu Bảo hiểm y tế tự đóng theo hộ gia đình tại các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn để thực hiện việc bán thẻ Bảo hiểm y tế cho nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, các sở, ban, ngành trong trường hợp cần thiết trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi chính sách BHYT;

2.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu đã xây dựng, thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện với Sở Y tế và UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Trước mắt năm 2015, tập trung thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ tham gia BHYT tại các địa phương đang có tỷ lệ tham gia BHYT thấp.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và lập dự toán sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí tuyên truyền của BHXH Việt Nam phân bổ.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

- Tăng cường công tác quản lý, đổi mới điều hành, kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp, đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHYT theo hướng phục vụ đảm bảo quyền lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT.

- Hướng dẫn quy định về quản lý thu, cấp và quản lý thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT; Thực hiện các chế độ, chính sách về BHYT; Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết tốt các chế độ BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt; kiến nghị xử phạt các đơn vị vi phạm pháp luật về BHYT.

2.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hàng năm chỉ đạo công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo theo Quyết định 705/QĐ-TTg và theo quy định hiện hành; hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách chuyển cho cơ quan BHXH kịp thời để có cơ sở cấp, bán thẻ BHYT cho các đối tượng.

- Chỉ đạo việc lập danh sách mua BHYT, chuyển kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội được Nhà nước đóng BHYT đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời theo quy định của Luật BHYT.

- Lập dự toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho năm sau của các đối tượng chính sách thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính để tổng hợp dự toán ngân sách chung của tỉnh.

- Xây dựng và tham mưu ban hành, triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH tỉnh về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về lao động của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi ở cơ sở…

2.4. Sở Tài chính:

- Tổng hợp ngân sách mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng thuộc ngân sách nhà nước đóng và ngân sách hỗ trợ mua thẻ BHYT cho nhóm đối tượng thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần (Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; Hộ gia đình Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp có mức sống trung bình) trình UBND tỉnh báo cáo Chính phủ cấp theo quy định.

- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ mua thẻo BHYT cho người cận nghèo thuộc Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng Bằng Sông Hồng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2019 (Dự án Norred tỉnh Phú Thọ) báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

2.5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo các trường công lập, ngoài công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật BHYT, đến năm 2015 tối thiểu đạt 94% số học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia, phấn đấu 96% HSSV tham gia BHYT là một nhiệm vụ trọng tâm cần phải đạt được của nhà trường. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên vào kế hoạch năm học và đánh giá thi đua việc thực hiện pháp luật của các trường học.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về ý thức chấp hành pháp luật nói chung, chấp hành Luật BHYT nói riêng; giáo dục các em hiểu về ý nghĩa, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia BHYT.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu, tham mưu đề xuất các chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích và hỗ trợ học sinh sinh viên tham gia BHYT, nhất là các địa bàn khó khăn.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế củng cố và phát triển mạng lưới y tế trường học để làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại trường học, sử dụng kinh phí y tế học đường đúng mục đích, đúng quy định theo Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo hệ thống các trường Trung học cơ sở và Tiểu học mua thẻ BHYT cho học sinh.

2.6. Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Cập nhật kịp thời tình hình biến động của các doanh nghiệp, như danh sách các đơn vị mới đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động; doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh…Định kỳ hàng quý cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn tỉnh để cơ quan BHXH tổ chức quản lý đơn vị tham gia BHYT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư hàng năm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng, đề xuất phương án rà soát, xử lý đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động nhưng không tham gia BHYT cho người lao động.

2.7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia Bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh thực hiện tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế, chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo đài.

2.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Phú Thọ:

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ngành liên quan xây dựng chuyên trang, chuyên mục về chính sách BHYT toàn dân để tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT toàn dân, trả lời hộp thư truyền hình, xây dựng các chuyên đề giới thiệu về BHYT toàn dân…

2.9. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các hội, các đoàn thể nhân dân cấp tỉnh:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với các hội, đoàn thể nhân dân cấp tỉnh phát động phong trào và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chương trình BHYT toàn dân. Vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ kinh phí để hỗ trợ thêm, ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

- Liên đoàn Lao động tỉnh hàng năm phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện luật BHYT tại các cơ quan, doanh nghiệp, bảo đảm cho người lao động được tham gia BHYT đầy đủ và hưởng chính sách đúng quy định.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp…tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia BHYT; đồng thời tham gia đề xuất các chính sách hỗ trợ nông dân tham gia BHYT theo hộ gia đình.

2.10. UBND các huyện, thị, thành:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch BHYT toàn dân giai đoạn 2015 - 2020 thành phần gồm: Lãnh đạo UBND huyện làm trưởng ban, Trưởng phòng Y tế làm Phó ban thường trực; Giám đốc Trung tâm Y tế , Giám đốc BHXH huyện, thị, thành làm phó ban; các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể có liên quan tại địa phương, xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT hàng năm tại địa phương. Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương đến tận xã, phường, thị trấn, xem kết quả thực hiện chính sách BHYT là một chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện. Triển khai thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ toàn bộ và hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế; tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn làm cơ sở thực hiện chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chức năng thuộc UBND các huyện, thành, thị thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT. Bình xét hộ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, lập danh sách theo hộ gia đình chuyển cho cơ quan BHXH kịp thời cấp, bán thẻ BHYT cho các đối tượng.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT theo quy định pháp luật.

2.11. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Nghiêm túc thực hiện Luật BHYT; có trách nhiệm báo cáo và trích nộp BHYT đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị, thành và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại địa phương, đơn vị, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế, BHXH Việt Nam (Báo cáo);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh, (Báo cáo);
- UBMTTQ tỉnh;
- Các, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện, Thành, Thị ủy;
- UBND các huyện, thành, thị;
- CVP, các PVP;
- Lưu: VT, NCTH, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2775/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2775/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2775/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2775/KH-UBND 2015 triển khai lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2775/KH-UBND 2015 triển khai lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Phú Thọ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2775/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHà Kế San
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2775/KH-UBND 2015 triển khai lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Phú Thọ

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2775/KH-UBND 2015 triển khai lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân Phú Thọ

           • 14/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực