Văn bản khác 2780/KH-UBND

Kế hoạch 2780/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2780/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/KH-UBND

Hà Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-BTP ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch có liên quan của tỉnh.

- Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động tích cực của cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ở địa phương, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động trin khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan ở Trung ương và địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước thuộc cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã; đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các cán bộ, công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2018.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước bằng các hình thức phù hợp cho cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

4. Thực hiện việc rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và giải quyết bồi thường nhà nước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho địa phương và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan chuyên môn, phòng, ban chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã; đội ngũ Thm phán, Thư ký, Thm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác của Tòa án nhân dân, Viện Kim sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (trên cơ sở kết quả Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ở Trung ương do Bộ Tư pháp tổ chức).

- Phối hợp các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước ở các cấp.

- Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các nội dung của Kế hoạch này.

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện khi có yêu cầu.

2. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước ở các cấp; bảo đảm chế độ, chính sách cho công chức làm công tác bồi thường nhà nước ở các cấp theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu đề xuất các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước ở các cấp theo đề nghị của Sở Tư pháp.

3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết đtriển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Thông tin và truyền thông: Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Rà soát, bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường nhà nước tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Tư pháp đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Cục BTNN (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2780/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2780/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2017
Ngày hiệu lực27/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2780/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2780/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2780/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2780/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành27/09/2017
        Ngày hiệu lực27/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2780/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2780/KH-UBND 2017 thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước Hà Nam

             • 27/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực