Kế hoạch 279/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 279/KH-UBND 2023 triển khai Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/KH-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP” GIAI ĐOẠN 2023-2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình 897), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến về những nội dung quan trọng tại Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và cơ chế phối hợp để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác hỗ trợ thanh niên tỉnh Sơn La khởi nghiệp.

- Nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đối với công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên; thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình sản xuất, kinh doanh của đoàn viên thanh niên; tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên; góp phần vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh.

- Thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp; kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh, khơi dậy và ươm mầm những ý tưởng khởi nghiệp, đam mê, khát vọng làm giàu chính đáng trong đoàn viên thanh niên.

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức kinh tế, xã hội đối với các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; đồng thời, phát huy vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xác định đầy đủ, cụ thể nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, giải pháp chủ yếu của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ- TTg trong giai đoạn 2021-2030.

- Các nội dung của Kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng; gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và thống nhất giữa cấp ủy và chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai Kế hoạch; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Sơn La dựa trên lợi thế cạnh tranh về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 1 (2023 - 2025)

- 100% cán bộ Đoàn, Hội và trên 80% đoàn viên thanh niên được tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, việc làm, khởi nghiệp.

- 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Đoàn cấp tỉnh và 100% huyện, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn cấp tỉnh về khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên thanh niên; 06 lớp tập huấn cấp tỉnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên; 12 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, phương pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách các cấp phụ trách công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Xây dựng 15 phóng sự tuyên truyền về tấm gương, câu chuyện thanh niên khởi nghiệp; xây dựng chuyên trang khởi nghiệp trên trang tin điện tử website tinhdoansonla.gov.vn/

- Xây dựng điểm 02 mô hình thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ thành lập 12 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên.

- Hỗ trợ ít nhất 500 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 50 thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- Ít nhất 10 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Tỉnh đoàn thành lập ít nhất 01 Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hoặc thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% các huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc thi: Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; Dự án khởi nghiệp sáng tạo trong đoàn viên thanh niên; tổ chức Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp.

- Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 02 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

2.2. Giai đoạn 2 (2026 - 2030)

- 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Đoàn cấp tỉnh và 100% huyện, thành đoàn hàng năm có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên.

- Hỗ trợ ít nhất 500 thanh niên khởi nghiệp, trong đó có 60% thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hằng năm, 1.000 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp.

- Ít nhất 20 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

- Tỉnh đoàn thành lập ít nhất 01 Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hoặc thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; 100% các huyện, thành đoàn có các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Hỗ trợ thành lập ít nhất 20 hợp tác xã do thanh niên làm chủ.

- Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 12 xã triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

- Tổ chức 03 Ngày hội thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh gắn với tuyên dương các điển hình thanh niên tiên tiến (02 năm/lần).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế

a) Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp và vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

b) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

c) Biên soạn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến, cung cấp thông tin và hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức về khởi nghiệp.

d) Xây dựng và phát huy các chuyên trang, chuyên mục trên trên facebook, website các cấp bộ Đoàn, Hội để giới thiệu về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các mô hình khởi nghiệp hiệu quả của thanh niên.

đ) Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, chương trình thực tế, bài báo về các mô hình khởi nghiệp, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương.

e) Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, thanh niên; tổ chức các cuộc giao lưu giữa thanh niên với các doanh nhân thành đạt.

g) Định kỳ hằng năm tổ chức tuyên dương doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu và tổ chức tôn vinh chuyên gia, nhà tư vấn, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tiêu biểu. Lồng ghép các nội dung, giải pháp định hướng về khởi nghiệp trong các chương trình định hướng, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho thanh thiếu niên.

h) Tuyên truyền, tư vấn, tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp khi tiếp cận các nguồn vốn và nhà đầu tư nước ngoài nhằm tránh bị các tổ chức, cá nhân nước ngoài lợi dụng vào mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

2. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh

2.1. Tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng

- Tổ chức ngày hội thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu của thanh niên các địa phương trong tỉnh.

- Tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên, qua đó tổ chức thẩm định, sàng lọc và kết nối các nhà đầu tư, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình.

- Định kỳ hàng năm tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp qua đó đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách cần thiết hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

2.2. Thành lập các Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng mô hình điểm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

- Vận động và hướng dẫn thành lập các câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”, câu lạc bộ “Chủ trang trại trẻ”, câu lạc bộ “Nhà nông trẻ”, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, có uy tín trong xã hội trực tiếp làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

- Xét chọn các mô hình tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả để tiến hành xây dựng điểm, hỗ trợ và từng bước nhân rộng ở các địa phương như: “Thanh niên khởi nghiệp”, “Hợp tác xã Thanh niên” hoặc tổ hợp tác thanh niên...

- Rà soát các ý tưởng, mô hình đạt giải từ các cuộc thi, hội thi khởi nghiệp, lựa chọn mô hình tiêu biểu và có hình thức hỗ trợ (chuyển giao tiến bộ KHKT, vốn vay, hỗ trợ cây, con giống, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm, tư vấn hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm) xây dựng thành mô hình điểm thanh niên khởi nghiệp. Cử cán bộ có chuyên môn hỗ trợ, giám sát quá trình triển khai thực hiện mô hình điểm và báo cáo kết quả định kỳ.

- Vận động, giới thiệu cho các doanh nghiệp, câu lạc bộ, hội viên thanh niên tham gia vào các Hội chợ Thương mại trong và ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, thành viên câu lạc bộ…đến người tiêu dùng.

2.3. Định kỳ tổ chức tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

- Định kỳ tổ chức biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi lồng ghép trong Lễ Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các chương trình của Đoàn - Hội nhằm cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của thanh niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

- Xét chọn và đề cử thanh niên, doanh nhân trẻ tiêu biểu, hoạt động hiệu quả tham gia các Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Sáng tạo trẻ, Lương Định Của do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức; đồng thời nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế.

2.4. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nền tảng cho thanh niên về khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp như: kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng, ...

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính, kế toán, thuế, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, cho thanh niên mới khởi nghiệp.

- Giới thiệu, tư vấn, kết nối cho thanh niên có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp tham quan thực tế các nhà máy, các doanh nghiệp điển hình trong từng lĩnh vực, ngành nghề.

- Bổ sung các chương trình, tài liệu, giáo trình điện tử về kiến thức khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Giới thiệu cho thanh niên tài liệu về hỗ trợ khởi nghiệp theo các khối đối tượng và các lĩnh vực ngành nghề.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, vận chuyển, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và các nội dung khác trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương.

2.5. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước

- Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của tỉnh, của Chính Phủ.

- Tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ các địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và nguồn vốn hợp pháp khác.

- Đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp mới thành lập với các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.

- Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phân bổ nguồn ngân sách để xây dựng các chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; vận động nguồn xây dựng quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên về các thủ tục, quy trình vay vốn; cách xây dựng dự án, hồ sơ vay vốn.

2.6. Xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên

- Định kỳ tổ chức các triển lãm, hội chợ sản phẩm khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

- Kết nối với các doanh nghiệp vận chuyển lớn ưu đãi chi phí vận chuyển các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp.

- Tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn cho thanh niên khởi nghiệp về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, cung cấp thông tin về các thị trường quốc tế.

- Tổ chức các chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã thanh niên áp dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm.

- Phát triển các mô hình chợ điện tử, liên kết với các sàn thương mại điện tử lớn để hỗ trợ giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, xây dựng bộ nhận diện sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp.

2.7. Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp

- Triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

- Xây dựng các sản phẩm, ứng dụng hỗ trợ pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp.

- Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm và các nội dung pháp lý khác liên quan đến kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể của thanh niên.

2.8. Hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới doanh nghiệp khởi nghiệp

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Khuyến khích doanh nhân trẻ khởi nghiệp tham gia Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Thành lập mới, củng cố nâng cao chất lượng các câu lạc bộ khởi nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thúc đẩy, kết nối hoạt động thương mại giữa các doanh nghiệp trẻ trong cùng địa phương.

- Hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế như: tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ thanh niên thành lập và chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới.

3. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

3.1. Đầu tư phát triển các thiết chế hỗ trợ khởi nghiệp

- Thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh.

- Các huyện, thành đoàn xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: vườn ươm khởi nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham gia vào mạng lưới các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu với các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội trực tiếp phụ trách các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu, chuyên gia, các quỹ đầu tư khởi nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng và phát triển cộng đồng thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực.

3.2. Khai thác các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

- Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế liên quan đến hoạt động khởi nghiệp quốc tế của thanh niên.

- Kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

4. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh

- Nghiên cứu, góp ý điều chỉnh, bổ sung, đề xuất mới các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh theo đối tượng, địa phương.

- Tổ chức “Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp”, các chương trình đối thoại giữa doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp với lãnh đạo địa phương để tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị đề xuất những chính sách, chương trình thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Tham vấn, kiến nghị các chính sách nhằm thu hút nguồn lực từ thanh niên kiều bào, du học sinh về nước khởi nghiệp.

- Tuyên truyền, giới thiệu các chính sách của Nhà nước hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

- Giám sát việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi chính sách về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên theo Quy chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

- Phản biện xã hội đối với các dự thảo chính sách, luật pháp về phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

IV. KINH PHÍ

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các Sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nguồn xã hội hóa (nếu có).

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ của chương trình, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp 2 chung vào dự toán ngân sách hằng năm của Sở, ngành và địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Là cơ quan thường trực, chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch tại địa phương, đơn vị.

- Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện gửi về Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

- Hàng năm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch; kịp thời đề xuất, kiến nghị các vấn đề phát sinh, cần điều chỉnh với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức đánh giá, sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp thực tế, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Phổ biến, tuyên truyền tài liệu về giáo dục khởi nghiệp, tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tư vấn, hỗ trợ học sinh khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Phối hợp hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên nông thôn trong xây dựng các mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Phối hợp hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực công nghệ thông tin; nâng cao nhận thức và năng lực chuyển đổi số cho thanh niên phục vụ quá trình khởi nghiệp.

- Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền cho Chương trình.

5. Sở Tài chính: tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai nhiệm vụ của Kế hoạch do Tỉnh đoàn đề xuất; trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kinh phí cho Tỉnh đoàn triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư: phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Chương trình.

7. Sở Ngoại vụ: phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các quỹ đầu tư nước ngoài để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp về nguồn vốn, công nghệ, năng lực quản trị, tiếp cận thị trường; vận động nguồn lực quốc tế triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và nâng cao năng lực chuyển đổi số.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Chủ trì tham mưu cơ chế, chính sách, tạo môi trường hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong công tác tư vấn, đào tạo, hỗ trợ pháp lý về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn thủ tục đăng ký tác quyền các tác phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa.

9. Sở Nội vụ: phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm hằng năm về việc triển khai thực hiện Chương trình, tổ chức sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Chủ trì triển khai các nội dung hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động kết nối, phát huy vai trò của các thành phần thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp để tạo môi trường thúc đẩy các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên; kết nối mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp theo các ngành nghề, lĩnh vực; phối hợp giới thiệu, kết nối các dự án khởi nghiệp của thanh niên có tiềm năng tăng trưởng cao với các tổ chức ươm tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong toàn tỉnh.

- Xây dựng các tài liệu hướng dẫn triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

12. Sở Công thương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng, phát triển các kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Phối hợp triển khai hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

14. Sở Tư pháp

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ.

15. Ban Dân tộc tỉnh: chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số.

16. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: hằng năm, căn cứ vào kết quả giải thưởng cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên và danh sách các mô hình thanh niên khởi nghiệp có nhu cầu vay vốn do Tỉnh đoàn cung cấp, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp cùng với các cấp bộ đoàn cơ sở thẩm định các dự án đủ điều kiện được vay vốn để Tỉnh đoàn làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay, cũng như làm căn cứ phân giao chỉ tiêu nguồn vốn kịp thời cho các đơn vị giải ngân.

17. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Tích cực tham gia công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức khác giúp đỡ, đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp khả thi.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác đào tạo, góp phần hỗ trợ phong trào thanh niên khởi nghiệp.

18. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

- Triển khai công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp của thanh niên; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các sở ngành liên quan triển khai Chương trình.

- Đẩy mạnh triển khai tuyên truyền về khởi nghiệp của thanh niên; tăng cường các tin, bài về các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trên các lĩnh vực.

19. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương, tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn thực hiện kế hoạch, lồng ghép với các đề án, chương trình, kế hoạch khác đang triển khai trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

- Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề nghị các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất gửi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến./.


Nơi nhận:
- Văn phòng chính phủ;
- Ban Tập hợp đoàn kết thanh niên - TW Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy;
- Tỉnh đoàn;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Sơn La;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu VT, NC, Duyên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 279/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu279/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 279/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 279/KH-UBND 2023 triển khai Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 279/KH-UBND 2023 triển khai Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Sơn La
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu279/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành23/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 279/KH-UBND 2023 triển khai Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 279/KH-UBND 2023 triển khai Chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Sơn La

              • 23/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực