Văn bản khác 2793/KH-UBND

Kế hoạch 2793/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2793/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2793/KH-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hin Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định; phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với hoạt động hòa giải thương mại.

- Bảo đảm hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác nhằm bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan và điều kin bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Nội dung thực hiện: Phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP bng hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại

2.1. Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định giao Sở Tư pháp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành đi với hoạt động hòa giải thương mại theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ).

2.2. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Sau khi Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải thương mại:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thc pháp luật, kỹ năng hành nghề hòa giải viên thương mại:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại, đăng ký hòa giải viên thương mại; lập và công bố danh sách hòa giải viên thương mi v việc, tổ chức hòa giải thương mại

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả thực hiện kế hoạch.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch.

2. Kinh phí thực hiện: Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Cục B trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- LĐ UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2793/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2793/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2793/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2793/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2793/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2793/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2793/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2793/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Điện Biên

           • 26/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực