Văn bản khác 2799/KH-UBND

Kế hoạch 2799/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2799/KH-UBND 2015 phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân 2015 2020 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2799/KH-UBND

Bình Dương, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (viết tắt là Đề án 452), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai nội dung cơ bản của Đề án 452 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR); các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Phấn đấu đến năm 2020, có 60 - 70% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được phổ biến, bồi dưỡng nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để lồng ghép trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Phấn đấu đến năm 2020, có 70 - 80% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, nâng cao nhận thức về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành để vận dụng trong thực thi công vụ.

+ Những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành được phổ biến sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG

1. Đối tượng:

- Cán bộ, công chức, viên chức.

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Nhân dân.

2. Nội dung phổ biến:

- Triển khai sâu rộng nội dung Đề án 452.

- Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR.

- Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật, những thành tựu đạt được của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Đối tượng cấp phát tài liệu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã, thành phố để các cơ quan, đơn vị cấp phát đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Lồng ghép tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã, thành phố.

3. Hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự cho tủ sách pháp luật tại các xã, phường, thị trấn

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND huyện, thị xã, thành phố.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị và các văn bản quy phạm pháp luật khác cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong “Ngày pháp luật” hàng tháng và ngày pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11.

- Thời gian thực hiện: Ngày pháp luật hàng tháng và Ngày 9/11 hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương, tạp chí ngành ở địa phương, trang thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Tiến hành khảo sát thực trạng và phối hợp phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác kịch bản, tiểu phẩm theo Kế hoạch phát động của Bộ, ngành Trung ương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Các năm 2015-2017 (Theo Kế hoạch cụ thể của Bộ Tư pháp).

7. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án

- Lồng ghép nội dung triển khai thực hiện Đề án 452 trong đợt kiểm tra công tác PBGDPL hàng năm của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án theo kế hoạch của Bộ Tư pháp.

8. Các hoạt động trọng tâm thực hiện trong năm 2015

- Tổ chức thực hiện một số chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài trên các báo, đài, tạp chí tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013, dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) và tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương.

- Giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước ICCPR trong các hoạt động của “Ngày pháp luật 9/11” năm 2015.

- Tổ chức xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo của các sở, ban, ngành, địa phương trình UBND tỉnh dự thảo báo cáo Bộ Tư pháp.

- Tổ chức biên soạn, phổ biến tài liệu tuyên truyền pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

b. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; phát hành tài liệu tham khảo phục vụ việc dạy và học pháp luật liên quan đến quyền dân sự, chính trị trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi quản lý.

c. Sở Nội vụ:

Tổ chức lồng ghép việc bồi dưỡng pháp luật về quyền dân sự, chính trị trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

d. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của ngành, của tỉnh và phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành mình và nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử của sở, ban, ngành, lồng ghép trong tổ chức các hoạt động “Ngày pháp luật”.

e. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

g. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện lồng ghép việc phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

h. Đề nghị Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh:

Tổ chức triển khai Đề án 452 nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng cho Hội viên. Quan tâm, vận động luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cho người dân.

k. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương:

Triển khai cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên viết về pháp luật, đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên các báo, đài, các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Đề án 452 do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài trợ khác (nếu có).

- Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí và tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Cục Công tác phía nam (Bộ Tư pháp);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (60);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (N,V), Thùy; Web;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2799/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2799/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2015
Ngày hiệu lực18/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2799/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2799/KH-UBND 2015 phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân 2015 2020 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2799/KH-UBND 2015 phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân 2015 2020 Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2799/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành18/08/2015
        Ngày hiệu lực18/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2799/KH-UBND 2015 phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân 2015 2020 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2799/KH-UBND 2015 phổ biến pháp luật cho cán bộ nhân dân 2015 2020 Bình Dương

           • 18/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực