Văn bản khác 2799/KH-UBND

Kế hoạch 2799/KH-UBND năm 2017 về thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2799/KH-UBND 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2799/KH-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 1978/BXD-QLN ngày 25/8/2017 của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ nhà ở góp phần nâng cao điều kiện sống cho người có công với cách mạng.

- Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh (khoảng 1.705 hộ) trong năm 2017-2018.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn th, doanh nghiệp và nhân dân tỉnh trong việc chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

2. Yêu cầu

- Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng phải được các cấp, các ngành triển khai với nỗ lực và quyết tâm cao nhất; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng và đủ điều kiện.

- Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội vào công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

- Đối tượng được hỗ trợ, điều kiện được, mức và nguyên tắc hỗ trợ thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Số đối tượng được hỗ trợ

a) Hỗ trợ cho 1.538 hộ người có công với cách mạng chưa được hỗ trtheo Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013; trong đó:

- 320 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở (trong đó: 121 hộ xây mới; 199 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

- 109 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó (trong đó: 66 hộ xây mới; 43 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

- 47 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó và thực sự có khó khăn về nhà ở (trong đó: 22 hộ xây mới; 25 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

- 1.062 hộ người có công còn lại (trong đó: 308 hộ xây mới; 754 hộ sửa chữa, cải tạo nhà )

b) Hỗ trợ cho 167 hộ phát sinh thêm ngoài danh sách đã được phê duyệt tại Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh (trong đó: 46 hộ xây mới; 121 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

2. Vốn hỗ tr

2.1. Nhu cầu kinh phí: Tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ là: 45.586,8 triệu đồng; Trong đó:

- Kinh phí để thực hiện hỗ trợ 1.705 hộ là 45.360 triệu đồng (kinh phí hỗ trợ xây mới cho 563 hộ: 22.520 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cải tạo, sửa chữa cho 1.142 hộ: 22.840 triệu đồng);

- Kinh phí quản lý từ nguồn ngân sách địa phương: 226,8 triệu đồng.

2.2. Nguồn vốn:

- Vốn hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước: 39.720 triệu đồng để hỗ trợ cho 1.491 hộ; trong đó:

+ Hỗ trợ cho 495 hộ gia đình xây mới nhà ở mức 40 triệu đồng/hộ, giá trị hỗ tr: 19.800 triệu đồng.

+ Hỗ trợ 996 hộ sửa chữa nhà ở mức 20 triệu đồng/hộ, giá trị hỗ trợ: 19.920 triệu đồng.

- Vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương: 5.866,8 triệu đồng; trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ cho 214 hộ (gồm (47 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó và thực sự có khó khăn về nhà ở và 167 hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 610/QĐ-UBND) là : 5.640 triệu đồng (trong đó: 68 hộ gia đình thuộc diện xây mới nhà ở mức 40 triệu đồng/hộ)

+ Kinh phí quản lý 0,5% theo quy định: 226,8 triệu đồng.

3. Thời gian thực hiện: theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1978/BXD-QLN ngày 25/8/2017: Trong 02 năm (2017-2018), cụ thể

3.1. Trong năm 2017:

- Hỗ trợ cho 429 hộ gia đình, trong đó:

+ Hoàn trả kinh phí cho 320 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng chưa được Nhà nước cấp kinh phí mà đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sa cha nhà ở (trong đó: 121 hộ xây mới; 199 hộ sửa chữa, cải tạo nhà ở).

+ Hỗ trợ 109 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, có hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó (trong đó: 66 hộ xây mới; 43 hộ sa cha, cải tạo nhà ở).

- Tổng kinh phí 12.320 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ xây mới 187 hộ: 7.480 triệu đồng;

+ Kinh phí hỗ trợ cải tạo, sửa cha 242 hộ: 4.840 triệu đồng).

- Nguồn kinh phí: nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách trung ương.

3.2. Trong năm 2018:

a) Hỗ trợ cho: 1.276 hộ gia đình, trong đó:

+ 1.109 hộ gia đình đã được phê duyệt tại Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh.

+ 167 hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 610/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

b) Kinh phí hỗ trợ

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương: 27.400 triệu đồng, hỗ trợ cho 1.062 hộ gia đình (trong đó: kinh phí hỗ trợ xây mới: 12.320 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cải tạo, sa chữa: 15.080 triệu đồng).

- Nguồn vốn Ngân sách địa phương: Tổng kinh phí cần bố trí: 5.866,8 triệu đồng; trong đó:

+ Hỗ trợ cho 214 hộ (47 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ mà cả người có công và vợ (chồng) của người đó đều đã chết, hiện nay con của họ đang sinh sống tại nhà ở đó và thực sự có khó khăn về nhà ở và 167 hộ người có công thuộc diện được hỗ trợ nhà ở phát sinh thêm ngoài số liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 610/QĐ-UBND) Tổng kinh phí hỗ trợ: 5.640 triệu đồng (trong đó: kinh phí h trợ xây mới: 2.720 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ cải tạo, sửa chữa: 2.920 triệu đồng).

+ Kinh phí quản lý từ nguồn ngân sách địa phương 0,5% theo quy định: 226,8 triệu đồng.

4. Công tác triển khai thực hiện

Quy trình thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở theo Kế hoạch này đảm bảo tuân thủ theo quy định của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công vi cách mạng về nhà ở và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Việc xét duyệt đối tượng ưu tiên hỗ trợ thực hiện theo quy định của Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở; giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền; phối hợp với các địa phương và cơ quan báo, đài thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở và kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh.

b) Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ trong 02 năm (2017 - 2018), tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết nhằm đánh giá lại công tác triển khai thực hiện; phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời cho các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chính sách.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Phụ trách thẩm định đối tượng người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban, ngành liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương trong năm 2018 để thực hiện hỗ trợ người có công về nhà ở theo đúng Kế hoạch đã ban hành; hướng dẫn việc giải ngân, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

4. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh): Phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

5. S Thông tin truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Chịu trách nhiệm về công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách về hỗ trợ người có công về nhà ở, thông tin thường xuyên về kết quả thực hiện chính sách.

6. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng: Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội... phối hợp với Sở thông tin và truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vn động giúp đỡ các hộ gia đình có công với cách mạng xây dựng nhà ở theo quy định.

7. UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Tổng hợp và phê duyệt danh sách người có công được hỗ trợ về nhà trong 02 năm 2017-2018 trên địa bàn.

b) Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng cấp huyện để tổ chức triển khai thực hiện.

c) Tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về kết quả thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong 02 năm 2017-2018 trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới, sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

- Thanh tra, kim tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện theo quy định.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trong 02 năm 2017-2018 trên địa bàn.

+ Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ đối với người có công tại Trụ sở UBND cấp xã.

+ Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng cấp xã đtriển khai thực hiện.

+ Lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng theo quy định.

+ Lập hồ sơ hoàn công cho từng hộ gia đình được hỗ trợ, bao gồm: Hình ảnh hiện trạng căn nhà trước khi hỗ trợ và sau khi được hỗ trợ (trắng đen); Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình; Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (01 bản); Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (01 bản); Các chứng từ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ.

+ Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở xây dựng mới theo quy định.

+ Tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện (gồm: số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện trên địa bàn).

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1978/BXD-QLN ngày 25/8/2017 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên việc bố trí kinh phí để thực hiện sẽ phụ thuộc vào kế hoạch phân bổ, đáp ng của Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai Kế hoạch này, ưu tiên lựa chọn đối tượng theo lộ trình trên và chỉ được xử lý khi có kế hoạch kinh phí hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Xây dựng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời tổng hợp, gửi Sở Xây dựng tổng hợp chung báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc báo cáo các Chính phủ, các Bộ ngành trung ương xem xét xử lý theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ (B/c);
- Các Bộ: XD, KHĐT, TC, LĐTBXH;
- T.Trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Điện Biên Phủ;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2799/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2799/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2799/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2799/KH-UBND 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2799/KH-UBND 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2799/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2799/KH-UBND 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2799/KH-UBND 2017 thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở Điện Biên

           • 26/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực