Văn bản khác 28/KH-UBND

Kế hoạch 28/KH-UBND về tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 28/KH-UBND 2020 tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành “Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

Nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm rõ việc chuyển đổi số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra, đồng thời không ảnh hưởng đến nhu cầu thu, xem truyền hình của người dân trên địa bàn, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch Tuyên truyền Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh năm 2020, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Đề án số hóa theo Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; hoàn thành việc thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án số hóa truyền hình đến các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh trước ngày 31/12/2020.

- Việc triển khai Đề án số hóa truyền hình có phạm vi ảnh hưởng rất lớn đến nhân dân toàn tỉnh, đến toàn xã hội, đặc biệt đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào miền núi, nông thôn; ảnh hưởng đến công tác thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh và phải có sự tham gia đồng bộ của các cấp, các ngành, các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung tuyên truyền bám sát các mục tiêu, lộ trình thực hiện Đề án số hóa theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền phải triển khai trước một bước, đồng bộ, kịp thời, sâu rộng, đầy đủ, phù hợp với từng đối tượng liên quan; phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, Internet.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo, đài để tổ chức triển khai đồng bộ, nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tuyên truyền, triển khai hội nghị tập huấn về triển khai Đề án số hóa:

- Nội dung triển khai:

Triển khai các văn bản pháp luật của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, các bộ, ngành liên quan, văn bản của UBND tỉnh; lộ trình thực hiện đề án số hóa trên địa bàn tỉnh; lộ trình chuyển đổi mô hình tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện; lộ trình triển khai hạ tầng truyền dẫn số hóa mặt đất trên địa bàn tỉnh; phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý chất lượng truyền hình số mặt đất; lộ trình tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất vào các máy thu hình đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị truyền hình; công tác triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng tham dự:

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đài Phát thanh - Truyền hình Hòa Bình; UBND cấp huyện; phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Nội vụ cấp huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện; các cơ quan báo chí; doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình; doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp thực hiện: Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực I.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2020.

2. Tuyên truyền trên các báo, đài của tỉnh

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức phát sóng các Video clip, Audio clip và bản tin tuyên truyền về Đề án số hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp vào khung giờ hợp lý, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân biết và thực hiện.

+ Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bản tin, quảng cáo tuyên truyền về Đề án số hóa, phát sóng trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh để thông tin, tuyên truyền tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình.

- Phối hợp thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Hòa Bình; Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức phát sóng các Video clip, Audio clip, tài liệu tuyên truyền về Đề án số hóa do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp.

+ Xây dựng, biên tập, phát sóng các chuyên mục, tin bài tuyên truyền về Đề án số hóa phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhân dân ở từng địa phương.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông Hòa Bình.

- Phối hợp thực hiện: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện.

4. Tuyên truyền bằng các hình thức khác

4.1. Phát hành sổ tay tuyên truyền về số hóa truyền hình:

- Xây dựng, in và phát hành sổ tay tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất có nội dung phù hợp, dễ hiểu, đầy đủ các nội dung thông tin về số hóa truyền hình, thực hiện cấp phát tới các hộ gia đình thông qua chính quyền cấp huyện, cấp xã.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Phối hợp thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

4.2. Tuyên truyền qua mạng viễn thông, trang thông tin điện từ:

- Tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất với định dạng phù hợp (tin nhắn, thư điện tử, hóa đơn điện tử, hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông,...) đến các thuê bao viễn thông di động, cố định, Internet trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin, tuyên truyền về triển khai Đề án số hóa trên các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND cấp huyện.

- Chủ trì thực hiện: UBND cấp huyện; Các doanh nghiệp viễn thông.

5. Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền

5.1. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở:

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thực hiện xây dựng, đưa tin, phát sóng các tin, bài, phóng sự về triển khai Đề án số hóa của các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

5.2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án số hóa của các tổ chức, cá nhân kinh doanh:

- Nội dung: kiểm tra việc tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện các nội dung của Đề án số hóa truyền hình; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với việc kinh doanh các đầu thu kỹ thuật số, máy thu hình tại các cửa hàng, siêu thị điện máy trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là cơ quan thường trực thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các cơ quan báo, đài của tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện kế hoạch.

- Là đầu mối cung cấp các Video clip, Audio clip, nội dung thông tin, bản tin tuyên truyền Đề án số hóa cho hệ thống truyền thanh cơ sở phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

- Thiết kế, biên soạn tờ rơi tuyên truyền Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã, thực hiện phát hành tới từng hộ gia đình.

- Chủ trì lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung kế hoạch tuyên truyền được phê duyệt, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để trin khai thực hiện đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.

2. Sở Tài chính

Thẩm định, tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở vế Đề án số hóa.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông phát hành tờ rơi tuyên truyền Đề án số hóa đến từng hộ gia đình trên địa bàn.

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo các tổ chức, cơ sở đảng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các đảng viên, chi bộ đảng về Kế hoạch triển khai Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các nội dung, kế hoạch triển khai Đề án số hóa trên địa bàn tỉnh cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác tuyên truyền trong các tổ chức, cơ sở Đảng.

- Định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục tuyên truyền về Đề án số hóa; đăng tải tuyên truyền trên bản tin, thông báo nội bộ.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án số hóa truyền hình. Mở các chuyên trang, chuyên mục, đáng các quảng cáo về số hóa truyền hình nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các chuyên mục, phóng sự, bản tin tuyên truyền về Đề án số hóa, đảm bảo nội dung, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu và phù hợp với tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh.

6. Các doanh nghiệp viễn thông

Tchức đưa nội dung thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình tới các thuê bao, khách hàng của doanh nghiệp (bằng các hình thức: Qua tin nhắn, thông báo cước, hóa đơn, ...) phù hợp với năng lực, cơ sở hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp viễn thông.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Báo Hòa Bình, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các DN Viễn thông trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (38b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2020
Ngày hiệu lực03/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 28/KH-UBND 2020 tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 28/KH-UBND 2020 tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành03/03/2020
        Ngày hiệu lực03/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 28/KH-UBND 2020 tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 28/KH-UBND 2020 tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Hòa Bình

              • 03/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực