Văn bản khác 28/KH-UBND

Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 28/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật ttụng dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công tác triển khai góp phần thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục đích, yêu cầu Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, Sở, ngành, tchức có liên quan trong việc tchức trin khai thi hành Bộ luật ttụng dân sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương là Sở Tư pháp; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ngành, tổ chức có liên quan trong việc trin khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự;

c) Có lộ trình cụ thể bảo đảm sau ngày 01 tháng 07 năm 2016 Bộ luật tố tụng dân sự được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng dân sự

a) Tham gia Hội nghị tuyên truyền, phbiến về những đim mới của Bộ luật tố tụng dân sự

Các thành phần liên quan tham gia Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự do Bộ Tư pháp tchức.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Tchức Hội nghị trin khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật tố tụng dân sự cho đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

c) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, cơ quan chủ quản báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự vi nội dung, hình thức phù hp

- Thành phần: Đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, tổ chức ở địa phương có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. T chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật tố tụng dân sự; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hp với Bộ luật tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh (trực tiếp thực hiện việc rà soát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tng hợp, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/5/2016.

+ Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/6/2016.

4. Phối hợp vi Bộ Tư pháp trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chấp hành viên bảo đảm việc thi hành án có hiệu quả phù hợp vi quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại Sở, ngành, địa phương mình tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thi phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả trin khai thi hành Bộ luật ttụng dân sự về Sở Tư pháp trước ngày 31/5/2016 để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế được phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

Sở Tài chính tổng hợp kinh phí dự toán của các Sở, ngành và tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. Trường hợp kinh phí trong ngun ngân sách không đủ thì có thể xin bổ sung theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVM tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 28/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 28/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 28/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 28/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự Thừa Thiên Huế 2016

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực