Văn bản khác 28/KHPH-UBND-UBMTTQ

Kế hoạch 28/KHPH-UBND-UBMTTQ năm 2017 phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 28/KHPH-UBND-UBMTTQ vận động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm Ninh Bình 2016 2020 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KHPH-UBND-UBMTTQ

Ninh Bình, ngày 17 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

VẬN ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp vận động và giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch phối hợp) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về an toàn thực phẩm của mỗi cá nhân, từng hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư; tạo chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở hình thành nếp sống văn hóa tại khu dân cư: Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, nâng cao uy tín của tỉnh, của quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế.

1.2. Tạo dư luận xã hội mạnh mẽ để cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn, đồng thời kiên quyết phê phán và xử lý theo quy định của pháp luật những hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

1.3. Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp là căn cứ để đề xuất, kiến nghị các biện pháp, giải pháp triển khai phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

2. Yêu cầu

2.1. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch phối hợp là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chính quyền, ngành chức năng các cấp; trong đó, vận động toàn dân tham gia hưởng ứng thực hiện sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn là nội dung trọng tâm của cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; an toàn thực phẩm là tiêu chí trong phát triển kinh tế, xã hội của các đơn vị, các địa phương;

2.2. Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phải đồng bộ, thích hợp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức.

2.3. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện những quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

2.4. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

3. Chỉ tiêu thực hiện

3.1. Năm 2017

- Các cấp chính quyền phối hợp xây dựng Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020.

- Xây dựng điểm mô hình vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại huyện Hoa Lư; các huyện, thành phố còn lại lựa chọn 02 xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình điểm về vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai Kế hoạch phối hợp tại 02 xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm ở mỗi huyện.

- 100% khu dân cư ở các xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Có từ 50% trở lên số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường/thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

3.2. Đến năm 2019

- Hàng năm, 100% số khu dân cư, xã, phường, thị trấn tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động và kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Có từ 70% trở lên số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và ít nhất 50% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

3.3. Đến năm 2020

- 95% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm đăng ký, cam kết và trên 70% số hộ được công nhận sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 100% số hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm được công nhận là sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới và phường, thị trấn được công nhận đô thị văn minh phải đạt tiêu chí an toàn thực phẩm.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp có thành phần của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia.

- Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hằng năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp, tăng cường giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

2. Tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật về ATTP, kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn

Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo chính quyền các cấp.

3. Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm

3.1. Nội dung tuyên truyền, vận động

- Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;

- Các tiêu chí an toàn thực phẩm;

- Các điều kiện đảm bảo sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, tiêu dùng thực phẩm an toàn theo quy định của pháp luật phù hợp với đối tượng quản lý;

- Quyền và nghĩa vụ của công dân, người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm;

- Những hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Các kiến thức trong nuôi trồng, đánh bắt, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn;

- Ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

- Tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn thuộc phân cấp quản lý.

3.2. Hình thức tuyên truyền, vận động

- Tuyên truyền gián tiếp: Trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Website của các cơ quan, ban ngành và các hình thức khác: Tờ rơi, tranh ảnh, áp phích...

- Tuyên truyền trực tiếp: Thông qua Hội nghị, hội thảo, tập huấn, hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm...qua các hội nghị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của MTTQ, chính quyền các cấp, cộng tác viên y tế, nông nghiệp.

3.3. Phương pháp tiến hành

- Cấp tỉnh, huyện: Các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông, báo chí và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Cấp xã: Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn các hợp tác xã, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.

- Tại khu dân cư: Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thực phẩm và vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên truyền, vận động các gia đình đoàn viên, hội viên cam kết thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương cung cấp tài liệu và hỗ trợ điều kiện kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực phân công phụ trách trong điều kiện cho phép để Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ chức thành viên vận động, xây dựng và phát triển các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn:

+ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn và vận động gia đình hội viên đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn và vận động hộ nông dân do phụ nữ là chủ hộ đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

+ Hội Cựu chiến binh tỉnh hướng dẫn và vận động gia đình hội viên là hộ nông dân đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Hướng dẫn và vận động đoàn viên là hộ nông dân đăng ký, cam kết sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn.

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân các cấp hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Các cơ quan truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh truyền hình Ninh Bình tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm (do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ trì thực hiện)

5.1. Đối tượng và nội dung giám sát

- Các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

- Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thực phẩm.

5.2. Giám sát của cấp tỉnh

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức đoàn giám sát đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp huyện, cấp xã về an toàn thực phẩm.

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức đoàn giám sát một số chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô lớn trên địa bàn.

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, Ban, ngành tổ chức giám sát một số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

5.3. Giám sát của cấp huyện

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức đoàn giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm quy mô vừa trên địa bàn.

5.4. Giám sát của cấp xã

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân xã thực hiện giám sát các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn.

5.5. Giám sát của khu dân cư

Trưởng Ban Công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức theo dõi, nắm tình hình tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và chế biến, kinh doanh thực phẩm ở cộng đồng dân cư, chuyển đến Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

6. Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

- Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi công bố kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm có trách nhiệm gửi bản sao đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để tuyên truyền những trường hợp chấp hành tốt và giám sát việc khắc phục tồn tại sau khi công bố kết luận đối với những trường hợp có sai phạm.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm theo đề nghị của các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương hoặc chính quyền cùng cấp, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp công bố tên và việc xử lý doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, hộ nông dân vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

7. Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm

- Báo cáo kết quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và các cấp ở địa phương gửi đến các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Ủy ban nhân dân cùng cấp để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý (nhắc nhở, kiểm tra, thanh tra...) được gửi cho cơ quan đã tổ chức giám sát.

- Ủy ban nhân dân xã và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xử lý và chuyển các phản ánh, kiến nghị và phát giác của nhân dân về vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ở các khu dân cư đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để tổng hợp và xử lý theo hệ thống Mặt trận.

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và xã công bố địa chỉ tiếp nhận các ý kiến phản ánh của nhân dân (nơi tiếp nhận, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử) trên các phương tiện truyền thông như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện, xã, Website của sở, ngành, cơ quan chức năng...

8. Sơ kết và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch phối hợp

- Cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố định kỳ 01 lần/quý tổ chức giao ban, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Cấp huyện và cấp xã: Căn cứ tình hình thực tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức giao ban hằng quý hoặc hằng tháng để đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tốt Tháng hành động “An toàn thực phẩm” để biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác 6 tháng và hằng năm của Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.

- Từ nguồn kinh phí Trung ương.

- Kinh phí do địa phương hỗ trợ.

- Kinh phí huy động từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ trong Kế hoạch.

1.1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Hội, đoàn thể và Lãnh đạo chính quyền các cấp.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đưa tiêu chí an toàn thực phẩm (sau khi Bộ Y tế ban hành) vào tiêu chí đánh giá phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

- Xây dựng chương trình, nội dung và ấn phẩm tuyên truyền an toàn thực phẩm để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân (người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm) thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phụ trách.

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện Kế hoạch này hàng năm. Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tiến độ thực hiện theo quý, 6 tháng và báo cáo năm.

- Cung cấp địa chỉ và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung tiêu chí an toàn thực phẩm (sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành) trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi chính sách, pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực phân công phụ trách

- Cung cấp địa chỉ và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về an toàn thực phẩm.

1.3. Sở Công Thương

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng các mặt hàng bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát..., sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ, không sử dụng các hóa chất cấm để đưa vào chế biến thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại khác.

- Xây dựng và áp dụng các mô hình chợ, siêu thị an toàn thực phẩm.

- Trên cơ sở kết quả giám sát, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực được phân công.

- Cung cấp địa chỉ và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về an toàn thực phẩm.

1.4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng chương trình truyền thông về ATTP; chỉ đạo các cơ quan báo chí (Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình) bố trí thời lượng, xây dựng chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện bố trí thời lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm.

1.5. Sở Tài chính

Căn cứ vào khả năng ngân sách tỉnh, hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.6. Sở Văn hóa và Thể thao

Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan, tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ về an toàn thực phẩm; Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương bổ sung nội dung an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, xóm, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

1.7. Sở Tư pháp

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo cơ sở bổ sung nội dung an toàn thực phẩm vào hương ước, quy ước.

1.8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và triển khai chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

- Xây dựng, tổ chức các buổi tọa đàm, phóng sự về an toàn thực phẩm. Mở chuyên mục riêng về “Nói không với thực phẩm bẩn”.

- Bố trí thời gian, thời lượng đưa tin về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong các dịp trọng điểm về an toàn thực phẩm: dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm và trong dịp Lễ hội... Nêu tên công khai danh sách cơ sở, sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng về an toàn thực phẩm; biểu dương nhng tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

1.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn 2016 -2020 và kế hoạch hằng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch này trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, qua các buổi tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho người trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản; người chế biến, kinh doanh thực phẩm. Hướng dẫn người tiêu dùng cách chọn mua, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn.

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh

2.1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, các tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan triển khai và theo dõi kết quả thực hiện Kế hoạch này; hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp; phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các địa phương triển khai thực hiện. Kịp thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hng quý, 6 tháng, 01 năm, phối hợp báo cáo kết quả thực hiện.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua thực hiện Kế hoạch này để kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm cho phù hợp.

2.2. Hội Nông dân tỉnh

- Hướng dẫn chỉ đạo các cấp hội tập huân, tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, các gia đình hội viên và nông dân sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn.

- Chủ trì giám sát chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

2.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Tuyên truyền vận động hội viên và gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thực hiện sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạchdo Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì.

- Chủ trì giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống.

2.4. Hội Cựu chiến binh tỉnh

- Tuyên truyền, hướng dẫn gia đình hội viên thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Chủ trì vận động phát giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.5. Liên đoàn Lao động tỉnh

- Chỉ đạo Công đoàn các cấp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Chủ trì vận động, giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bữa ăn ca, bếp ăn tập thể của người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp...

2.6. Tỉnh đoàn

- Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia sản xuất an toàn thực phẩm tại các hộ nông dân, các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

- Hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp chủ trì giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể ở các trường học.

2.7. Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ động đề xuất, hướng dẫn Hội viên và các cấp Hội tham gia thực hiện Chương trình này đạt hiệu quả cao.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Việt Anh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điến

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam;
- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP3, VP6.

ĐN02/YT2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/KHPH-UBND-UBMTTQ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28/KHPH-UBND-UBMTTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2017
Ngày hiệu lực17/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/KHPH-UBND-UBMTTQ

Lược đồ Kế hoạch 28/KHPH-UBND-UBMTTQ vận động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm Ninh Bình 2016 2020 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 28/KHPH-UBND-UBMTTQ vận động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm Ninh Bình 2016 2020 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28/KHPH-UBND-UBMTTQ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình, ***
        Người kýĐinh Văn Điến, Đỗ Việt Anh
        Ngày ban hành17/03/2017
        Ngày hiệu lực17/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 28/KHPH-UBND-UBMTTQ vận động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm Ninh Bình 2016 2020 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 28/KHPH-UBND-UBMTTQ vận động giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm Ninh Bình 2016 2020 2017

           • 17/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực