Kế hoạch 280/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 280/KH-UBND 2023 triển khai Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh thiếu nhi Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/KH-UBND

Sơn La, ngày 23 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO THANH THIẾU NHI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 – 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” (sau đây gọi tắt là Chương trình); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh có cơ hội được rèn luyện các kỹ năng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh phục vụ cho việc học tập, tìm kiếm việc làm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

- Huy động các nguồn lực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Kế hoạch gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình thực hiện, bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Nâng cao trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động nghiên cứu các mục tiêu của Kế hoạch để đề ra giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả, tránh hình thức ; bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch giữa các cơ quan, đơn vị với Tỉnh đoàn và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về tầm quan trọng, sự cần thiết, lợi ích của việc học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và rèn luyện các kỹ năng hội nhập quốc tế. Trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi và sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; phát huy tính xung kích, tiên phong, bản lĩnh của thanh thiếu nhi trong việc tự trang bị kỹ năng cần thiết hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

-100% tổ chức đoàn các cấp có ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về học tập, rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- Tỉnh đoàn và ít nhất 80% tổ chức đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 01 hoạt động, khóa học ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập miễn phí dành cho thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

- Đoàn cấp tỉnh xây dựng và tổ chức ít nhất 01 sân chơi ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, các hoạt động trang bị kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- 100% cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách các cấp tham gia Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc.

- Đến năm 2025 ít nhất 45.000 lượt thanh thiếu nhi, đến năm 2030 ít nhất 50.000 lượt thanh thiếu nhi được tham gia, thụ hưởng các hoạt động của Chương trình.

- Đến năm 2025, 80% các trường đại học, cao đẳng trung học phổ thông và 70% tổ chức đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế và đến năm 2030, phấn đấu 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và cơ quan Tỉnh đoàn, Đoàn cấp huyện hoặc tương đương thành lập hoặc duy trì thường xuyên ít nhất 01 câu lạc bộ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

1. Đối tượng

Chương trình tập trung vào các nhóm đối tượng thanh thiếu nhi tỉnh từ 06 đến 30 tuổi. Đặc biệt chú trọng các nhóm đối tượng như trẻ em, thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, thanh niên làm kinh tế, thanh niên lực lượng vũ trang, cán bộ trẻ các ngành, các cấp, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Phạm vi: thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024 - 2030.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La về tầm quan trọng của ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế; về tầm quan trọng của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế; về vai trò, sự đóng góp của thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội vào quá trình hội nhập quốc tế.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, thông tin chuyên đề về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tình hình thế giới và khu vực; các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là những hiệp định quốc tế có liên quan đến thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các chương trình, diễn đàn mời những thanh thiếu nhi tỉnh đạt thành tích cao trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, các chuyên gia, tổ chức, những người thành công trong lĩnh vực ngoại ngữ và hội nhập... nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi về việc học tập ngoại ngữ, về các chủ đề hội nhập quốc tế.

- Khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống báo chí, mạng xã hội, phiên bản tiếng Anh của các website, fanpage của các cấp bộ Đoàn, Hội trong việc thông tin về các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và kỹ năng hội nhập quốc tế.

- Xây dựng các bản tin hội nhập; xây dựng và phổ biến các tài liệu , sản phẩm ngoại ngữ, sản phẩm tuyên truyền về hội nhập quốc tế như sổ tay tiếng Anh, sổ tay hội nhập, tờ rơi thông tin đối ngoại.

- Tăng cường phát hiện, giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng các gương thanh thiếu nhi thành công trong học tập, làm việc nhờ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; các gương thanh thiếu nhi chủ động hội nhập quốc tế, tạo uy tín và hình ảnh tốt cho thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La.

2. Tạo môi trường thuận lợi và xây dựng không gian nhằm hỗ trợ việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Tổ chức không gian ngoại ngữ tại các cơ quan, trường học, nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên thực hành nâng cao ý thức rèn luyện ngoại ngữ; thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thường xuyên được học tập và trau dồi ngoại ngữ.

- Phát huy các thiết chế văn hóa hiện có trong việc tạo môi trường cho các thanh thiếu nhi học tập, thực hành ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập. Tích cực chuyển đổi số, phát huy hiệu quả mạng xã hội, các ứng dụng công nghệ và giải pháp trực tuyến, truyền thông đa phương tiện trong các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi.

- Tạo điều kiện cho thanh niên có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được học tập và trau dồi ngoại ngữ; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ, phát huy các câu lạc bộ, đội nhóm ngoại ngữ.

- Tổ chức các chương trình học tập, cuộc thi, trò chơi... về ngoại ngữ cho các đối tượng thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cơ bản như: giao tiếp, thuyết trình, tranh biện, làm việc nhóm, thực hành xã hội...; các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin, tin học văn phòng; các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số; các cuộc thi, giải thưởng có sự tham gia của thanh thiếu nhi.

- Tạo điều kiện trao đổi học sinh, sinh viên quốc tế theo các dự án, chương trình của các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn thực hiện liên kết với Bộ phận phụ trách Hợp tác quốc tế tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng để tìm kiếm cơ hội giao lưu văn hoá, trao đổi học tập, tìm kiếm học bổng cho các thanh thiếu nhi.

3. Tạo cơ chế để thanh thiếu nhi, cán bộ trẻ, đặc biệt cán bộ trẻ cấp chiến lược học tập, thực hành được quan tâm, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Đưa tiêu chí về hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi vào Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh hằng năm; bổ sung tiêu chí ngoại ngữ và hội nhập quốc tế khi xét tặng các giải thưởng, danh hiệu của Đoàn, Hội.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ trẻ trên địa bàn tỉnh; tiếp tục gắn tiêu chuẩn về ngoại ngữ vào các kỳ thi tuyển công chức, viên chức, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức...

- Tạo điều kiện để công chức, viên chức, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được tham gia “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức trẻ, đoàn viên, thanh niên các cấp tham gia các chương trình đào tạo ngoại ngữ đã được phê duyệt.

- Ngành giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn các cấp triển khai các chương trình, hoạt động thúc đẩy phong trào học tập ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong và ngoài trường. Tạo điều kiện cho các cấp bộ Đoàn ở địa phương tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi.

4. Cung cấp tài liệu, học liệu và các hình thức để thanh thiếu nhi có cơ hội tiếp cận, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế

- Biên soạn tài liệu, xây dựng mới hoặc giới thiệu các ứng dụng phù hợp với từng lứa tuổi về học ngoại ngữ và nâng cao hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt chú trọng vào tiếng Anh trực tuyến miễn phí cho thanh thiếu nhi; xây dựng và cung cấp tài liệu về năng lực hội nhập quốc tế cần thiết cho thanh thiếu nhi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

- Triển khai các chương trình học tập ngoại ngữ phù hợp với đội ngũ cán bộ trẻ nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế và các kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

- Thành lập và duy trì, phát triển các Câu lạc bộ, đội, nhóm ngoại ngữ tại các cơ sở giáo dục, địa bàn dân cư, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; có cơ chế khuyến khích thanh niên thành lập cơ sở đào tạo ngoại ngữ.

5. Đầu tư hiệu quả cho công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế theo cả bề rộng và chiều sâu

- Tiếp tục phát triển hợp tác thanh thiếu nhi và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế cả về bề rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực với các tổ chức Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Lào 09 tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

- Mở rộng đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác từ giao lưu đối ngoại thanh thiếu nhi tới các hoạt động tình nguyện, đào tạo lãnh đạo trẻ, phát triển kỹ năng và triển khai các dự án phát triển thanh thiếu nhi. Tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo tình hình.

- Triển khai và phát huy vai trò mạng lưới cộng tác viên đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đoàn, Hội ở các bộ, ban, ngành, cơ quan.

- Tận dụng, kêu gọi sự phối hợp, hỗ trợ các đối tác trong việc đầu tư cho ngoại ngữ và hội nhập quốc tế của thanh thiếu nhi Sơn La.

6. Tăng cường vận động các nguồn lực phục vụ công tác hội nhập quốc tế

- Tăng cường hợp tác, vận động nguồn lực tài chính và hỗ trợ chuyên môn của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cho hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi.

- Phát huy tối đa sức trẻ và tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, thế mạnh của tổ chức Đoàn các cấp để tổ chức các đội hình trí thức trẻ, sinh viên tình nguyện dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh và các kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, đề án đã được phê duyệt; nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế, từ xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch, Tỉnh đoàn, các đơn vị và địa phương xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào ngân sách hằng năm của đơn vị và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Tỉnh đoàn

- Là cơ quan chủ trì, thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thống nhất việc tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bám sát nội dung của Chương trình và Kế hoạch này ở địa phương, đơn vị.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm đôn đốc, tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ) và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp đề xuất sơ kết Chương trình vào năm 2025, tổng kết Chương trình vào năm 2030.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp và tạo điều kiện để Tỉnh đoàn tham gia các hoạt động của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong trường học đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên lồng ghép việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế vào chương trình học tập hoặc các chương trình ngoại khoá cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Triển khai tuyên truyền tới thanh niên, học sinh, sinh viên tron g các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về thị trường lao động trong tình hình mới; những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên khi tham gia các thị trường lao động trong nước, khu vực và quốc tế.

- Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức Đoàn trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

4. Sở Nội vụ: Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng hợp tham mưu UBND tỉnh cho cán bộ trẻ các ngành, các cấp của tỉnh tham gia Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019- 2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh và Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025” để chuẩn bị cho cán bộ trẻ nói chung và cán bộ chiến lược nói riêng đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

5. Sở Ngoại vụ: Phối hợp các cơ quan liên quan vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam tài trợ, hỗ trợ các khóa học, khóa đào tạo, học bổng hoặc tạo điều kiện cho thanh niên Sơn La có cơ hội được thực tập và làm việc để nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Phối hợp với Tỉnh đoàn thực hiện các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Sơn La.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương và Tỉnh đoàn tổ chức thông tin, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi các nội dung, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ trang bị kiến thức và khai thác thông tin quốc tế, kỹ năng mềm, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo khả năng ngân sách và phân cấp ngân sách hiện hành.

8. Hội Khuyến học tỉnh: Lồng ghép các nội dung nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức các hoạt động có liên quan trong Kế hoạch.

9. Các trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ, Cao đẳng Y tế Sơn La: Chủ trì và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức Đoàn, Hội xây dựng, tổ chức triển khai các dự án nâng cao năng lực ngoại ngữ và các chương trình giao lưu học sinh, sinh viên quốc tế.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang triển khai. Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2030”.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện; tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cấp tổ chức các hoạt động trong phạm vi Kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của đơn vị, địa phương gửi về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (theo đề nghị) để tổng hợp báo cáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất gửi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ ( b/c);
- Trung ương Đoàn (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức CT-XH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các trường: ĐH Tây Bắc, CĐ Sơn La, CĐ Y tế Sơn La; CĐ Kỹ thuật Công nghệ,
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Duyên.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 280/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu280/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 280/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 280/KH-UBND 2023 triển khai Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh thiếu nhi Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 280/KH-UBND 2023 triển khai Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh thiếu nhi Sơn La
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu280/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýHoàng Quốc Khánh
        Ngày ban hành23/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 280/KH-UBND 2023 triển khai Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh thiếu nhi Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 280/KH-UBND 2023 triển khai Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ thanh thiếu nhi Sơn La

              • 23/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực