Văn bản khác 2800/KH-BHXH

Kế hoạch 2800/KH-BHXH năm 2014 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2800/KH-BHXH 2014 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2800/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 13/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 46/2014/QH13 (sau đây gọi tắt là Luật BHYT sửa đổi), có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Để triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai, phổ biến, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân các nội dung cơ bản của Luật BHYT sửa đổi; quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BHYT sửa đổi đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH;

- Tham gia với các Bộ ngành có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi;

- Xây dựng hệ thống các văn bản thuộc trách nhiệm của BHXH Việt Nam để hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHYT theo các quy định của Luật BHYT sửa đổi;

- Phân công nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành các nội dung công việc để triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Yêu cầu

- Công tác phổ biến Luật BHYT sửa đổi phải được tiến hành kịp thời, liên tục, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phù hợp đối với từng đối tượng; trọng tâm là triển khai, phổ biến những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi; phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH;

- Phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực với các Bộ ngành có liên quan để rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi bổ sung.

- Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác BHYT; đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, yếu kém trong quản lý BHYT, đặc biệt là việc hoàn thiện công tác thu, chi và giám định BHYT.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi đảm bảo đúng nội dung, tiến độ và thời gian nêu trong kế hoạch.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửa đổi

- Ban Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Báo BHXH, Tạp chí BHXH tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửa đổi đến tất cả các nhóm đối tượng tham gia BHYT trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng có tỷ lệ tham gia thấp như người lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh sinh viên và các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình. Hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi. Thời gian thực hiện: trong tháng 8/2014.

- Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (CSYT) chủ trì, phối hợp với Ban: Tuyên truyền, Văn phòng tổ chức phổ biến các nội dung mới của Luật BHYT sửa đổi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của BHXH Việt Nam. Thời gian thực hiện: trong tháng 8/2014.

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (gọi tắt là BHXH các tỉnh) phối hợp với Sở Y tế và các Sở ban ngành trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Luật BHYT sửa đổi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn và cán bộ, công chức của ngành Y tế, ngành BHXH. Thời gian thực hiện: tháng 8 và tháng 9/2014.

2. Công tác phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Ban CSYT chủ trì, phối hợp các Ban: Thu, Tài chính - Kế toán, Sổ - Thẻ, Dược và Vật tư y tế (VTYT), Pháp chế tham gia cùng các Bộ, ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bao gồm:

- Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHYT năm 2014;

- Nghị định hướng dẫn thực hiện BHYT đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý.

- Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện BHYT;

- Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;

- Thông tư hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến đối với bệnh nhân BHYT;

- Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT;

- Thông tư ban hành Danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT;

- Thông tư ban hành quy trình khám bệnh, chữa bệnh và hướng dẫn điều trị liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

2.2. Ban Dược và VTYT chủ trì, phối hợp với Ban CSYT, Tài chính - Kế toán, Pháp chế tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn thực hiện BHYT, bao gồm:

- Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán BHYT đối với thuốc, hóa chất thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT;

- Xây dựng và ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT;

- Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT.

2.3. Ban Thu chủ trì, phối hợp với các Ban: CSYT, Sổ - Thẻ, Pháp chế tham gia cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc xác định, quản lý, lập danh sách đối tượng tham gia BHYT do Bộ quản lý theo quy định của Luật BHYT sửa đổi.

Thời gian hoàn thành: theo tiến độ của cơ quan chủ trì xây dựng văn bản.

3. Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định tại Luật BHYT sửa đổi của BHXH Việt Nam

3.1. Quyết định ban hành mẫu thẻ BHYT (thay thế Quyết định số 1055/QĐ-BHXH) văn bản sửa đổi hoặc thay thế Quyết định 1071/QĐ-BHXH quy định về mã số ghi trên thẻ BHYT, hướng dẫn đổi thẻ BHYT theo mẫu mới và thời hạn sử dụng thẻ BHYT quy định của Luật BHYT sửa đổi;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Sổ - Thẻ;

- Đơn vị phối hợp: Ban CSYT, Thu, Pháp chế;

- Thời gian hoàn thành: tháng 10/2014.

3.2. Ban hành quy trình cấp, đổi và rà soát trùng thẻ BHYT; Quy trình xác định thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Sổ - Thẻ;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thu, CSYT, Pháp chế;

- Thời gian hoàn thành: tháng 10/2014.

3.3. Hướng dẫn đóng BHYT theo hộ gia đình tại các đại lý trên phạm vi cả nước; mẫu hồ sơ cấp thẻ BHYT (tờ khai, danh sách tham gia BHYT...);

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Thu;

- Đơn vị phối hợp: Ban Sổ - Thẻ, CSYT, Pháp chế;

- Thời gian hoàn thành: tháng 10/2014

3.4. Xây dựng và ban hành Quy định về tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong khám, chữa bệnh thay thế Quyết định 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam;

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban CSYT;

- Đơn vị phối hợp: Ban Thu, Sổ - Thẻ, Dược và VTYT, Tài chính - Kế toán, Pháp chế, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (GĐB), Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (GĐN);

- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2014.

3.5. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm in thẻ BHYT, quản lý dữ liệu thẻ BHYT, phần mềm thống kê thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT);

- Đơn vị phối hợp: Ban Thu, Sổ - Thẻ, CSYT, Dược và VTYT, Tài chính - Kế toán, Pháp chế, GĐB, GĐN;

- Thời gian hoàn thành: tháng 11/2014

4. Công tác quản lý về BHYT tại các tỉnh

- Ban Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các Ban liên quan kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác BHYT, đáp ứng với khối lượng công việc này càng nhiều, khó khăn, phức tạp hơn khi Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực thi hành.

5. Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch

1. Tổ chức Hội nghị lồng ghép giữa các Ban và các đơn vị liên quan:

- Ban Sổ - Thẻ lấy ý kiến về nội dung: Dự thảo quy định mẫu thẻ BHYT, mã thẻ BHYT, mẫu Hồ sơ cấp thẻ BHYT.

- Ban Thu lấy ý kiến về nội dung: Dự thảo quy định quản lý thu BHYT, quản lý thẻ BHYT;

- Trung tâm CNTT lấy ý kiến về nội dung: phần mềm in thẻ BHYT, quản lý dữ liệu thẻ BHYT, thống kê thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Đơn vị chủ trì: Ban Sổ - Thẻ

Thời gian thực hiện: tháng 9/2014.

2. Ban CSYT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHYT trong khám, chữa bệnh. Thời gian thực hiện: Tháng 9/2014; Tổ chức hội nghị phổ biến các nội dung mới của Luật BHYT đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của BHXH Việt Nam. Thời gian thực hiện: Tháng 8/2014.

3. Văn phòng chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn các nghiệp vụ thu, chi, khám chữa bệnh BHYT có sự tham gia của các Ban liên quan cho BHXH các tỉnh theo 2 khu vực: Phía Bắc và phía Nam. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2014.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Căn cứ các nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện tại Kế hoạch này, các đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện chuyển Ban Tài chính - Kế toán thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt trong tháng 8/2014;

- Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: căn cứ nguồn kinh phí được phân bổ trong năm 2014, bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí bổ sung gửi Ban Tài chính - Kế toán thẩm định, trình Tổng Giám đốc phê duyệt để triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo việc triển khai thi hành Luật BHYT sửa đổi kịp thời, hiệu quả.

Giao Văn phòng BHXH Việt Nam theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị theo Kế hoạch này, báo cáo Tổng Giám đốc.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh kịp thời báo cáo Lãnh đạo ngành để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ LĐTB&XH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- BHXH: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSYT (6b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2800/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2800/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2800/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 2800/KH-BHXH 2014 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2800/KH-BHXH 2014 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2800/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2800/KH-BHXH 2014 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2800/KH-BHXH 2014 thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

           • 31/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực