Văn bản khác 2801/KH-UBND

Kế hoạch 2801/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2801/KH-UBND 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2801/KH-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA ĐIỆN BIỆN PHỦ - PÁ KHOANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Tiếp theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ; sau khi xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1643/TTr-SVHTTDL ngày 01/9/2017, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phê duyệt tại Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ th:

- Cụ thể hóa các mục tiêu để xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đáp ứng các tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia, và là điểm đến du lịch hp dn, có khả năng cạnh tranh cao, trên cơ sở khai thác các giá trcủa Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm tạo nên sự khác biệt, đặc trưng về sản phẩm du lịch góp phần tạo dựng thương hiệu của khu du lịch; đng thời chú trọng khai thác các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số và các giá trị sinh thái khu vực Tây Bắc góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát triển Khu du lịch Quốc gia; chú trọng liên kết với các khu du lịch khác để tạo tuyến du lịch liên hoàn, đa dạng các sản phẩm du lịch.

- Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đặc biệt chú trọng khai thác thế mnh đặc trưng về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc, đa dạng của đồng bào các dân tộc để phát triển khu du lịch bền vững theo hướng chuyên nghiệp.

- Huy động các nguồn lực gắn với chuyển đổi và sử dụng hiệu quả lao động nông thôn để phát triển Khu du lịch Quốc gia một cách bền vững, hài hòa với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gìn giữ và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.

- Tạo điều kiện thuận li cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư tại Khu du lịch quốc gia.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Chỉ tiêu xây dựng các nội dung, phương thức hoạt động của các tuyến, điểm du lịch đảm bảo tính khả thi, huy động các nguồn lực xã hội; thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong thu hút đầu tư cho Khu du lịch Quốc gia và thực hiện đồng bộ các mục tiêu, quy hoạch về phát triển Khu du lịch Quốc gia đã đề ra.

- Phát triển các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác những lợi thế cạnh tranh, những đặc trưng khác biệt với các khu du lịch, điểm du lịch quốc gia khác trong vùng Tây Bắc.

- Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc. Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, là động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung, du lịch dịch vụ nói riêng.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu

- Xây dựng Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang đạt tiêu chí trở thành Khu du lịch Quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch chất lượng cao, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, trở thành điểm nhấn quan trọng của du lịch vùng Tây Bắc vào năm 2025.

- Chỉ tiêu khách du lịch: Năm 2020 phấn đấu đón trên 650 nghìn lượt khách, trong đó trên 170 nghìn lượt khách quốc tế; năm 2025 phấn đấu đón 950 nghìn lượt khách, trong đó trên 300 nghìn lượt khách quốc tế và phấn đấu đến năm 2030 đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó khoảng 500 nghìn lượt khách quốc tế.

- Thời gian lưu trú trung bình:

+ Đối với khách du lịch quốc tế: Năm 2020 đạt 3,2 ngày/khách; năm 2025 đạt 3,4 ngày/khách; năm 2030 đạt 4,0 ngày/khách.

+ Đối với khách du lịch nội địa: Năm 2020 đạt 2,5 ngày/khách; năm 2025 đạt 2,8 ngày/khách; năm 2030 đạt 3,0 ngày/khách.

- Tổng thu từ khách du lịch phấn đấu: Năm 2020 đạt trên 1.400 tỷ đồng; năm 2025 đạt trên 3.000 tỷ đồng và đến năm 2030 đạt trên 5.000 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu việc làm: Năm 2020 tạo việc làm cho trên 13 nghìn lao động, trong đó có hơn 4 nghìn lao động trực tiếp. Năm 2025 tạo việc làm cho trên 22,5 nghìn lao động, trong đó 7,5 nghìn lao động trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030 tạo việc làm cho trên 30 nghìn lao động, trong đó trên 10 nghìn lao động trực tiếp.

2. Kế hoạch thực hiện

2.1. Tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế chính sách

- Thành lập Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang để thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý dự án, quản lý đầu tư, thẩm định và trình cấp phép đầu tư... phù hợp với tình hình thực tế.

- Ban hành Quy chế quản lý và Quy chế làm việc của Khu du lịch Quốc gia để quản lý các hoạt động của Khu du theo quy định hiện hành.

- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

- Rà soát tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền, điều chỉnh, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư du lịch nhằm khuyến khích các nhà đầu tư triển khai các dự án trong Khu du lịch Quốc gia theo Quy hoạch đã được phê duyệt (các chính sách về giải phóng mặt bng, chính sách đất đai, chính sách về tài chính, thuế, tín dụng...).

- Tăng cường hợp tác công - tư để huy động các nguồn lực trong xã hội cho phát triển du lịch. Ưu tiên bố trí vốn cho công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá xúc tiến.

- Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế phí tham quan Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ sang cơ chế giá dịch vụ.

2.2. Triển khai công tác Quy hoạch

2.2.1. Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang

Triển khai thực hiện Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, bao gồm các nội dung sau:

- Tổ chức lập Quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hồ Pá Khoang;

- Tổ chức lập Quy hoạch các phân khu Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang;

- Tổ chức lập Quy hoạch chi tiết các phân khu Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Pá Khoang thuộc Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang tỉnh Điện Biên.

2.2.2. Lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư phát triển du lịch: Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm điều hành du lịch kết hợp khu du lịch sinh thái hồ Huổi Phạ; Quy hoạch phân khu khai thác cảnh quan bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven sông Nậm Rốm, đầu tư xây dựng, khai thác theo quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái hang động Pa Thơm và các dự án: Dự án nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch...

2.3. Triển khai các dự án đầu tư

2.3.1. Triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu

- Hệ thống giao thông khu du lịch:

+ Hệ thống giao thông đối ngoại: Mở rộng và nâng cấp tuyến Quốc lộ 279, Quốc lộ 12 theo quy hoạch; xây dựng tuyến Quốc lộ 279B theo quy hoạch. Hợp tác liên kết với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu xây dựng tuyến du lịch dọc sông Đà. Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe, hệ thống vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch. Định hướng phát triển mạng lưới thông tin liên lạc, phổ cập rộng rãi hệ thống intenet, internet không dây và mạng điện thoại di động đến các xã, bản tại Khu vực hồ Pá Khoang và Khu vực xã Mường Phăng. Tiếp tục kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên Phủ thành Cảng hàng không Quốc tế; mở các đường bay mới trong nước và quốc tế để khai thác thị trường khách du lịch trọng điểm tại các tỉnh, thành phố trong nước, các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan và Vân Nam -Trung Quốc.

+ Hệ thống giao thông đối nội: Mở rộng và nâng cấp đường trục chính nối các khu chức năng du lịch; đường Khu du lịch sinh thái hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng theo quy hoạch; hệ thống giao thông đường thủy tại hồ Pá Khoang; từng bước nghiên cứu đầu tư hệ thống cầu cảnh quan và hệ thống cáp treo từ Khu hồ Huổi Phạ đi hồ Pá Khoang. Cải tạo, nâng cấp các công trình giao thông trong khu vực phát triển khu du lịch quốc gia trên cơ sở Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh.

- Đầu tư phát triển hệ thống cấp điện, nước, hệ thống thu gom và xử lý chất thải khu vực thành phố Điện Biên Phủ, khu vực hồ Pá Khoang và khu vực Mường Phăng theo quy hoạch.

2.3.2. Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch

- Tập trung triển khai các dự án ưu tiên phát triển trong lĩnh vực du lịch: Triển khai các dự án đầu tư phát triển hệ thống cơ sở lưu trú, trong đó ưu tiên phát triển loại hình lưu trú tại nhà dân (Homestay) tại các điểm du lịch cộng đồng; xây dựng các điểm dừng chân trên các tuyến du lịch và nhà vệ sinh công cộng tại các khu, đim du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển các cơ sở thương mại, cửa hàng lưu niệm, chợ truyền thống gắn với giới thiệu các mặt hàng nông sản đặc trưng của Điện Biên. Mở rộng và phát triển các loại hình dịch vụ ẩm thực, khai thác các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc, các đặc sản thiên nhiên; chú trọng phát triển các cơ sở dịch vụ ẩm thực theo mô hình nhà hàng, chợ văn hóa du lịch…

- Tăng cường và phát triển các hoạt động vui chơi giải trí kết hợp giữa hiện đại và thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, chú trọng khai thác các giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc để hình thành các công viên chuyên đề, Bảo tàng thiên nhiên Tây Bắc, các tổ hợp vui chơi giải trí, thể thao...

2.4. Phát triển các sản phm du lịch

- Tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gồm:

+ Du lịch lịch sử - văn hóa: Tập trung khai thác giá trị lịch sử của quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ và bản sắc văn hóa đặc trưng các dân tộc Tây Bắc. Trong đó, giá trị cốt lõi là quần thể di tích chiến trường gắn với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm dựa trên các giá trị lịch sử như “Hành quân theo dấu chân Chiến sỹ Điện Biên”, “Hành quân theo chiến dịch, “Du lịch xe đạp thồ”…

+ Du lịch sinh thái: Tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái hồ Pá Khoang, rừng Mường Phăng, hang động Pa Thơm, sông Nậm Rốm.

- Bên cạnh các sản phẩm du lịch chính, phát triển các dòng sản phẩm bổ trợ góp phần đa dạng hóa và phong phú hơn các chương trình du lịch để tăng cường thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch: Du lịch cộng đồng gắn với các bản dân tộc Tây Bắc, Du lịch lễ hội, tâm linh, về nguồn: Lễ hội hoa Ban, Lễ hội thành Bản Phủ, Lễ Xên Mường gắn với cội nguồn dân tộc Thái ở Mường Thanh... Du lịch nghỉ dưỡng núi, chăm sóc sức khỏe, Du lịch biên giới gn với du lịch mua sm, quá cảnh tại cửa khẩu Tây Trang, A Pa Chải. Du lịch thương mại, công vụ khai thác gắn với thành phố Điện Biên Phủ và các cửa khẩu, Du lịch MICE: Tổ chức năm du lịch quốc gia và nhiều s kin khác gắn với sự kiện Chiến thắng Điện Biên Phủ.

2.5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo giai đoạn và hàng năm cho Khu du lịch Quốc gia. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề, giao tiếp, thuyết minh, ngoại ngữ và đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và người phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch trong Khu du lịch.

- Các ngành, địa phương phối hợp trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch du lịch. Có chính sách thu hút nhân lực có trình độ tay nghề cao để đảm nhiệm những vị trí then chốt ở các điểm du lịch chất lượng cao trong Khu du lịch Quốc gia.

- Hỗ trợ công tác giáo dục cộng đồng, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tập huấn bồi dưỡng chuyển đổi nghề từ lao động nông nghiệp nông thôn sang khu vực dịch vụ, du lịch.

- Thường xuyên tổ chức các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng nghề du lịch cho lao động tại các cơ sở dịch vụ du lịch.

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ du lịch. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ quản trị cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch.

2.6. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyến định số 377/QĐ-UBND ngày 08/5/2012:

- Hàng năm duy trì tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch.

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, tổ chức quản lý các tuyến, điểm du lịch phát triển nguồn nhân lực Khu du lịch quốc gia.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững khu du lịch gắn với bảo đảm an ninh, trật tự Khu du lịch quốc gia.

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch Điện Biên và Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang với các trung tâm du lịch lớn của cả nước như các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng và các tỉnh trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đặc biệt là về kinh nghiệm quản lý; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; quảng bá xúc tiến du lịch; tiếp thị và khai thác thị trường, liên kết sản phẩm du lịch.

- Hợp tác, liên kết phát triển du lịch Điện Biên nói chung trong khuôn khổ hợp tác liên kết phát triển du lịch "Thăm lại chiến trường xưa" như Quảng Trị, Buôn Mê Thuột... (là hình thức kết nối phát triển loại hình du lịch có ý nghĩa giáo dục, tri ân cao cả, trong đó Điện Biên Phủ như là điểm đầu của cuộc hành trình lịch sử trên).

- Hợp tác, liên kết phát trin khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang trong khuôn khổ hợp tác liên kết phát triển các khu du lịch quốc gia trên cả nước nhằm khai thác nguồn khách cũng như chia sẻ các kinh nghiệm quản lý phát triển khu du lịch quốc gia.

- Hợp tác, liên kết phát triển du lịch Điện Biên trong khuôn khổ hợp tác quốc tế khai thác nguồn khách du lịch đặc biệt đối với các thị trường khách Pháp, Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Hợp tác khai thác khách từ thị trường Pháp trong khuôn khổ thị trường truyền thống gắn với lịch sử. Hợp tác với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong khuôn khổ GMS qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và cửa khẩu Huổi Puốc - Na Son; hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong khuôn khổ hai hành lang một vành đai thông qua cửa khẩu A Pa Chải (Điện Biên) Ma Lù Thàng (Lai Châu) hoặc cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

- Phát huy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác với các Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch của các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nng để kết nối các tour, tuyến du lịch và sản phẩm du lịch đưa khách đến với Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

(Có biểu nội dung chi tiết kèm theo)

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh

Chỉ đạo các thành viên phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch giai đoạn và hàng năm thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan thành viên và Sở, ngành tỉnh, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện quản lý quy hoạch phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2030; kiến nghị những nội dung cần bổ sung, sửa đổi trong quá trình thực hiện quy hoạch.

2. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan của Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện, những vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp các ý kiến tham gia, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong quá trình thực hiện.

- Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Quy hoạch, chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh các nội dung có liên quan để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên điều chỉnh định hướng phát triển du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương phù hợp với nội dung Quy hoạch khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

- Tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp việc thực hiện Quy hoạch.

3. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang theo Quyết định số 1465/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở rà soát, kiện toàn các ban chuyên ngành, tránh chồng chéo, trùng lặp.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Quy chế quản lý Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, Quy chế làm việc của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang cũng như các nội dung khác có liên quan.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cân đối bố trí vốn để đầu tư hạ tầng du lịch tại các khu, điểm du lịch quan trọng trong Khu du lịch.

- Chủ trì tham mưu hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư du lịch đặc thù đối với Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu du lịch.

5. S Tài chính

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện Kế hoạch: Các dự án phát triển du lịch trọng điểm; chương trình phát triển nguồn nhân lực; chương trình quảng bá, xúc tiến Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, cũng như các hoạt động khác để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch đã phê duyệt.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Điện Biên và UBND thành phố Điện Biên Phủ rà soát, xây dựng quy hoạch quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện các dự án phát triển trong Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang. Tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên trong Khu du lịch Quốc gia.

- Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất, nước thải đối với dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch Quốc gia theo quy định của pháp luật.

7. S Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển khu du lịch đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lập Quy hoạch các phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án thành phần của Khu du lịch Quốc gia theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các Sở, ngành tnh có liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng tại Khu du lịch Quốc gia theo quy định của pháp luật.

8. S Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đối ngoại và đối nội trong Khu du lịch Quốc gia.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát đề xuất danh mục các dự án hạ tầng giao thông quan trọng trong Khu du lịch Quốc gia trình UBND tỉnh phê duyệt đầu tư theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông trong Khu du lịch.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về tiềm năng và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý sử dụng đất nông, lâm nghiệp đối với các dự án đầu tư phát triển du lịch trong Khu du lịch Quốc gia theo quy định.

- Lồng ghép các chương trình đầu tư của Trung ương và của tỉnh hỗ trợ các dự án trồng rừng, nuôi thủy sản, phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch trong khu du lịch Quốc gia; hỗ trợ khôi phục và duy trì các nghề truyền thống để tạo ra các sản phẩm phục vụ khách du lịch đến tỉnh Điện Biên.

11. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng hệ thống đường điện cho các dự án đầu tư phát triển trong Khu du lịch Quốc gia.

- Xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc... trong Khu du lịch Quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất kinh doanh đối với các làng nghề, các điểm du lịch cộng đồng trong Khu du lịch Quốc gia.

12. S Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu du lịch Quốc gia theo quy hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và hệ thống các trường Trung học phổ thông; các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tổ chức các chương trình hoạt động ngoại khóa tạo điều kiện cho học sinh đi tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trong Khu du lịch Quốc gia để trải nghiệm, xây dựng ý thức tham gia giữ gìn bảo vệ môi trường của Khu du lịch.

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thực hiện quản lý về lao động và định hướng về tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn để chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển của Khu du lịch Quốc gia. Đề xuất cơ chế thu hút nhân lực thuộc ngành nghề du lịch có trình độ tay nghề cao đến làm việc ở Khu du lịch Quốc gia.

- Đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai các chương trình đào tạo nghề về du lịch; đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghề cho lao động nông nghiệp chuyển đổi sang làm dịch vụ du lịch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội và kiểm tra, xử lý các vi phạm về tệ nạn xã hội tại Khu du lịch Quốc gia.

14. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; bảo vệ môi trường đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các khu, tuyến, điểm du lịch, khu di tích.

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, ngành, UBND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên chỉ đo làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; kim tra xử lý vi phạm đối với hoạt động của các dịch vụ du lịch tại Khu du lịch Quốc gia.

15. UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên

- Định hướng phát triển hoạt động du lịch trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với định hướng phát triển của Quy hoạch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị tài nguyên du lịch trên địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch trên địa bàn.

16. Đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh và yêu cầu các Sở, ngành tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của ngành, đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia.

17. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

- Nghiên cứu đầu tư, triển khai thực hiện các dự án phát triển sản phẩm du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch cao cấp đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến tỉnh Điện Biên.

- Tiếp tục đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở vật chất kỹ thuật, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch; thực hiện công tác đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; tích cực tham gia giới thiệu hình ảnh doanh nghiệp, hình ảnh du lịch của tỉnh đến các thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan và đề nghị các Ban, Đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT(
LTA), KGVX(NĐH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

BIỂU CHI TIẾT NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH QUỐC GIA ĐIỆN BIÊN PHỦ - PÁ KHOANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Kế hoạch số 2801/KH-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Điện Biên)

TT

Nội dung

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

I

Tổ chức bộ máy và xây dựng cơ chế chính sách

1

Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mời Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia; Sở Nội vụ và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Quý IV năm 2017

 

2

Xây dựng các Danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; STài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên

Quý IV năm 2017

 

3

Ban hành Quy chế quản lý, Quy chế làm việc của Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Nội vụ; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên.

Quý IV năm 2017

 

4

Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư du lịch đặc thù đối với Khu du lịch Quốc gia

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND dân thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên

Quý IV năm 2017

 

II

Triển khai công tác Quy hoạch

1

- Tổ chức tư vấn tổ chức lập Quy hoạch chung Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hồ Pá Khoang; quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang và quy hoạch chi tiết các phân khu Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Pá Khoang thuộc Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang tỉnh Điện Biên.

- Quy hoạch các phân khu khu chức năng du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái Mường Phăng và quy hoạch chi tiết các khu chức năng, Quy hoạch phân khu khai thác cảnh quan bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven sông Nậm Rốm)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tư vấn có chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy hoạch

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các ngành liên quan

Năm 2017 và các năm tiếp theo

Ngân sách nhà nước

2

Triển khai lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư phát triển du lịch (Dự án nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng...)

Các nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành tỉnh liên quan

Hàng năm

Vốn của các nhà đầu tư

III

Triển khai đầu tư các dự án

1

Triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu bao gồm: Hệ thống giao thông đường bộ khu du lịch, cấp điện khu du lịch, cấp nước khu du lịch, thoát nước thải và vệ sinh môi trường khu du lịch, phát triển hệ thống Thông tin liên lạc khu du lịch...

Các Sở, ngành tỉnh, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông Vận tải, STài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở thông tin và truyền thông, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ngành liên quan

Bắt đầu từ năm 2017

Ngân sách Nhà nước và các nguồn vn đu tư khác

2

Phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch (Phát triển khu chức năng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang, Phát triển khu chức năng du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái Mường Phăng, Phát triển Trung tâm điều hành du lịch kết hợp du lịch sinh thái nghỉ mát hồ Huổi Phạ, Phát triển du lịch sinh thái động Pá Thơm, Ci tạo cảnh quan môi trường sông Nậm Rm, Phát triển khu tín ngưỡng tâm linh, Bảo tn các di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ)

Các nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ngành tỉnh liên quan

Theo Giấy chứng nhận đầu tư

Nguồn vốn của các nhà đầu tư

3

Triển khai các dự án thành phần, các dự án đầu tư

Các nhà đầu tư

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các sở, ngành liên quan

Theo Giấy chứng nhận đầu tư

Nguồn vốn của các nhà đầu tư

IV

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch và nội dung khác

1

Duy trì tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào khu du lịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài Chính; Tài nguyên Môi trường; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên.

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác

2

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quảng bá Khu du lịch Quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và truyền thông; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên; Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Hàng năm

Ngân sách nhà nước các nguồn vốn khác

3

Xây dựng Kế hoạch tổ chức quản lý các tuyến, điểm du lịch trong Khu du lịch Quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài Chính; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

4

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Khu du lịch Quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài Chính; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

5

Tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ hình ảnh, môi trường, góp phần phát triển bền vững khu du lịch

UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

6

Phát triển các hoạt động vui chơi giải trí kết hợp giữa hiện đại và thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, chú trọng khai thác các giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ và văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc để hình thành các công viên chuyên đề, Bảo tàng thiên nhiên Tây Bắc, các thợp vui chơi, giải trí, thể thao...

UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

7

Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự Khu du lịch Quốc gia

Công an tỉnh

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND thành phố Điện Biên Phủ, UBND huyện Điện Biên và các Sở, ngành tỉnh có liên quan

Hàng năm

Ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2801/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2801/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2017
Ngày hiệu lực26/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2801/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2801/KH-UBND 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2801/KH-UBND 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2801/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành26/09/2017
        Ngày hiệu lực26/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2801/KH-UBND 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2801/KH-UBND 2017 Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên

           • 26/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực