Văn bản khác 2835/KH-UBND

Kế hoạch 2835/KH-UBND năm 2018 sửa đổi Kế hoạch hành động 330/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2835/KH-UBND 2018 sửa đổi Kế hoạch hành động 330/KH-UBND Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2835/KH-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 330/KH-UBND NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Qua gần 02 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, bước đầu được một số kết quả đáng khích lệ có 03 sản phẩm Dừa, Nhãn, bưởi da xanh hình thành chuỗi và có chiều hướng phát triển tích cực. Song bên cạnh đó trong công tác xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực còn những hạn chế nhất định, như: công tác phối hợp, phân công trách nhiệm các cá nhân, đơn vị chưa rõ ràng, nên chưa có kết quả rõ nét; các mô hình sản xuất hiệu quả không nhiều và chưa kịp thời nhân rộng; đề cương tuyên truyền chung chưa được xây dựng, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện thời gian đầu còn nhiều lúng túng; hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác còn nhiều hạn chế; công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường chưa hiệu quả, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp tiêu thụ nông sản liên kết vào chuỗi giá trị;...

Vì vậy, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động số 330/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung mục II.1. Mục tiêu

Xây dựng, hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị 08 nông sản chủ lực của tỉnh: Dừa, bưởi, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển trên cơ sở củng cố hoạt động 07 hợp tác xã hiện có, xây dựng mới 29 hợp tác xã tiêu biểu (liên kết ngang) tham gia liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp (Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm); xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng khâu từ khâu sản xuất, thu gom, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để từ đó có giải pháp tác động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi;...

2. Sửa đổi, bổ sung mục II.2 Khung kế hoạch hành động

(Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động số 330/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hin có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kp thời tham mưu, đxuất Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (thay b/c); Kèm phụ lục
- Thường trực HĐND tỉnh (thay b/c); Kèm phụ lục
- CT, các PCT UBNB tỉnh;
Kèm phụ lục
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
Kèm phụ lục
- UBND các huyện, thành phố;
Kèm phụ lục
-
Chánh, các PCVP; Kèm phụ lục
- Phòng TH, KT, TCĐT; TTTTĐT;
Kèm phụ lục
- Lưu: VT (NTS).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Lập

 

PHỤ LỤC 1:

BẢNG TỔNG HỢP XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ CÁC HỢP TÁC XÃ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2835/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Thời gian

Hợp tác xã

2017- 2018

2019

2020

2021-2025

I. Sản phẩm Dừa

 

 

 

 

1

HTX dừa Mỹ Hòa quy mô tối thiểu 100 ha, xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri.

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rộng một số nông sản khác

2

HTX Nông nghiệp Châu Bình quy mô tối thiểu 100 ha dừa công nghiệp, xã Châu Bình huyện Giồng Trôm

x

 

 

3

HTX Nông nghiệp Định Thủy quy mô tối thiu 100 ha, xã Định Thủy huyện Mỏ Cày Nam

x

 

 

4

HTX dừa Phú Nông (HTX Phú Nông) quy mô tối thiểu 100 ha tại xã Phú Khánh huyện Thạnh Phú

x

 

 

 

5

HTX Nông nghiệp Thi Thạnh (HTX Thi Thạnh) quy mô tối thiểu 100 ha tại xã Thi Thạnh huyện Thạnh Phú

x

 

 

6

HTX Nông nghiệp quy mô tối thiểu 70 ha xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

 

 

x

7

HTX dừa công nghiệp quy mô tối thiểu 100 ha tại xã Lộc Thuận huyện Bình Đại

 

 

x

II. Sản phẩm Bưởi

 

 

 

 

1

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Quới Sơn, huyện Châu Thành

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững nhân rộng một số nông sản khác

2

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm

x

 

 

3

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

x

 

 

4

Củng cố và nâng cấp 05 HTX hiện có

x

x

x

III. Sn phẩm Chôm Chôm

 

 

 

 

1

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Tiên Long, huyện Châu Thành.

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rng mt số nông sản khác

2

HTX Nông nghiệp quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

x

 

 

3

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách

x

 

 

4

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách

x

 

 

5

Củng cố và nâng cấp HTX Sơn Định, huyện Chợ Lách

x

x

x

IV. Sản phẩm Nhãn

 

 

 

 

1

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Long Hòa, huyện Bình Đại

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rng mt số nông sản khác

2

HTX quy mô tối thiểu 40 ha tại xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại

 

x

 

3

HTX quy mô tối thiểu 30 ha tại xã Long Thi, huyện Chợ Lách

 

 

x

V. Sản phẩm Hoa kiểng

 

 

 

 

1

HTX quy mô tối thiểu 500.000 sản phẩm/năm tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rng mt số nông sản khác

2

HTX quy mô tối thiểu 500.000 sản phẩm/năm tại xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc

 

x

 

3

HTX quy mô tối thiểu 500.000 sản phẩm/năm tại xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách

 

 

x

4

Củng cố và nâng cấp HTX Cái Mơn, huyện Chợ Lách

x

x

x

VI. Sản phẩm con Heo

 

 

 

 

1

HTX với quy mô tối thiểu 6.000 con tại xã Cm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rng mt số nông sản khác

2

HTX quy mô tối thiểu 6.000 con tại xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc

 

x

 

3

HTX quy mô tối thiểu 6.000 con tại xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm

 

 

x

VI Sản phẩm con Bò

 

 

 

 

1

HTX quy mô tối thiểu 300 con tại xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rng mt số nông sản khác

2

HTX quy mô tối thiểu 300 con tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú

 

x

 

3

HTX quy mô tối thiểu 300 con tại xã Phú Long, huyện Bình Đại

 

 

x

VIII. Sản phẩm Tôm biển

 

 

 

 

1

HTX nuôi tôm sú - lúa quy mô tối thiểu 50 ha tại huyện Thạnh Phú

x

 

 

Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị theo hướng bền vững và nhân rng mt số nông sản khác

2

HTX nuôi tôm chân trắng quy mô tối thiểu 50 ha tại xã Định Trung, huyện Bình Đại

 

x

 

3

HTX nuôi tôm chân trắng quy mô tối thiểu 50 ha tại xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

 

 

x

 

PHỤC LỤC 2

KHUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 2835/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÁC CHUỖI

TT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan hỗ trợ

1

- Chủ trì, phối hợp vận động thành lập các THT, HTX kiểu mới tiêu biểu.

- Hỗ trợ, hướng dẫn ký kết, thực hiện các hợp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

- Hội thảo, tập huấn tuyên truyền.

- Tọa đàm, hội nghị khách hàng.

- Các THT, HTX kiểu mới tiêu biểu được củng cvà thành lập mới đạt mục tiêu đề ra.

- Các hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ được thực hiện chặt chẽ, hn chế tối thiểu phá vỡ hợp đồng và có niềm tin thực sự giữa các bên.

2018-2025

UBND các huyện và thành phố.

Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các  chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA...).

2

- Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xây dựng các mô hình thí điểm.

- Hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ.

- Các nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ được đy mạnh vào thực tiễn sản xuất, có hiệu quả thiết thực.

- Cơ chế, chính sách liên quan được triển khai thực hiện kịp thời.

2018-2025

Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh các HTX, Hội Nông dân.

UBND các huyện và thành phố.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

3

- Xây dựng thương hiệu sản phm, ngành hàng; bao gồm xác định mô hình thương hiệu (chỉ dẫn địa lý sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa).

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu.

- Hội thảo, tập huấn, tọa đàm xây dựng nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm.

- Hội nghị, hội thảo xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thương hiệu.

- Thông tin hoạt động liên quan trên website.

- Tổ chức sản xuất, xúc tiến thương mại.

- Các nhãn hiệu nông sản chủ lực được xây dựng.

- Thương hiệu các nông sn chủ lực ca tỉnh được hình thành và phát triển.

2018-2018

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Liên minh các HTX, Hội Nông dân.

UBND các huyện và thành phố.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

4

- Triển khai các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Cung cấp vốn vay cho các dự án, phương án sản xuất - kinh doanh có hiệu quả của các tác nhân tham gia chuỗi.

- Hội thảo, hội nghị triển khai các chính sách tín dụng.

- Hội nghị khách hàng.

- Các chính sách tín dụng được triển khai đầy đủ đến các tác nhân tham gia chuỗi.

- Các nguồn vốn vay cho các tác nhân có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu.

2018-2025

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Liên minh các HTX, Hội Nông dân.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp.

5

- Huy động vốn, xúc tiến đầu tư phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn.

- Nghiên cứu vận dụng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi.

- Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển HTX.

- Xây dựng đề án thành lập quỹ hỗ trphát triển HTX.

- Hỗ trợ cho HTX, Doanh nghiệp chế biến nông sản.

- Hội thảo, hội nghị xúc tiến và triển khai cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

- Thông tin hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư trên website.

- Xây dựng và triển khai chính sách, đề án.

- Kêu gọi đầu tư

- Các hoạt động huy động vốn và xúc tiến đầu tư được triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dẫn đầu chuỗi triển khai thực hiện.

- Các HTX được thành lập theo kế hoạch và có quỹ hỗ trợ phát triển.

- Có ít nhất 3 DN/HTX hoạt động

2018-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Liên minh các HTX, Hội Nông dân tỉnh.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thtỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

6

- Tổ chức xúc tiến thương mại, kết ni và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản.

- Cung cấp thông tin thị trường.

- Hội thảo, hội nghị xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

- Thu thập và cung cấp thông tin thị trường qua trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

- Thị trường tiêu thụ nông sản ngày càng được mở rộng và phát triển ổn định.

- Các thông tin thị trường liên quan đến tổ chức sản xuất - kinh doanh của nông dân - doanh nghiệp được cung cấp kịp thời.

- Nối kết được ít nhất 2 doanh nghiệp /1 chuỗi.

2018-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Liên minh các HTX, Hội Nông dân tỉnh.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

7

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuỗi xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Tổ chức các hội thảo, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Thị trường, sản phẩm tham gia chuỗi được mở rộng, ổn định đậu ra.

2018-2020

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị liên quan xúc tiến thương mại - Bộ công thương.

8

Cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch này theo khả năng ngân sách tnh.

- Cân đối, phân bkinh phí thực hiện kế hoạch.

- Nghiên cứu, khảo sát.

- Kinh phí được phân bổ thực hiện.

2018-2025

Sở Tài chính

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh các HTX, Hội Nông dân

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp

9

Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng, sửa đi, bổ sung cơ chế chính sách

Cơ chế, chính sách liên quan được ban hành và triển khai thực hiện

2018-2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Tài chính, Tư pháp, các đơn vị có liên quan

 

10

Nghiên cứu tham mưu cơ chế chính sách quy định về quản lý, sử dụng, tích tụ đất đai theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh và chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Nghiên cứu, điều tra khảo sát, hội thảo.

Chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, doanh nghiệp an tâm đầu tư và hỗ trợ chuỗi giá trị nông sản phát triển bền vững được ban hành, triển khai thực hiện.

2018-2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên minh các HTX, Hội Nông dân tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp.

11

- Đánh giá, xác định chi phí - lợi ích của từng tác nhân tham gia chui.

- Đề xuất cơ chế, chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích của các tác nhân.

- Điều tra, khảo sát và thu thập ý kiến các tác nhân tham gia chuỗi.

- Hội thảo, tập huấn.

- Hội nghị khách hàng.

Hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đảm bảo hài hòa lợi ích của các tác nhân được ban hành và triển khai thực hiện.

2018-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Liên minh các HTX, Hội Nông dân. UBND các huyện và thành phố.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

12

- Tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ nâng cấp và phát triển chuỗi giá trị nông sản chlực ca tỉnh.

- Nhân rộng một số sản phẩm nông nghiệp khác.

- Hội thảo, tập huấn.

- Tham quan học tập kinh nghiệm.

- Tọa đàm, hội nghị khách hàng.

- Thông tin, chia sẻ các hoạt động của chuỗi trên website.

- Chuỗi giá trị nông sản được liên tục nâng cấp và phát triển ổn định, bền vững.

- Chuỗi giá trị một số nông sản khác được nhân rộng.

2021-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội Nông dân, Liên minh các HTX, Sở Công Thương.

UBND các huyện và thành phố.

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, cabon thấp, JICA,...) và các Viện, Trường

13

Tham mưu tổ chức hội nghị sơ kết hàng năm và tổng kết giai đoạn để rút kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả hơn.

Hội thảo, hội nghị sơ tổng kết.

Các cuộc hội nghị sơ kết hàng năm và tổng kết giai đoạn được tổ chức kịp thời, đạt yêu cầu đề ra.

2018-2025

Sở Nông nghiệp và PTNT.

VP UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thtỉnh.

UBND các huyện và thành phố.

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, cabon thấp, JICA,...) và các Viện, Trường

14

Đào tạo nâng cao năng lực cho Ban lãnh đo HTX

Lập kế hoạch đào tạo

Ban lãnh đạo HTX được trang bị kiến thức quản lý, vận hành HTX và có khả năng vận dụng vào thực tế.

Năm 2018- 2019: Đào tạo cho Ban lãnh đạo HTX Thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Tài chính.

Các Viện, Trường

15

Tăng cường cán bộ hỗ trợ hoạt động HTX

Lập kế hoạch tăng cường cán bộ có năng lực (quản trị kinh doanh) hỗ trợ hoạt động HTX, đảm bảo chế độ thu hút cán bộ.

Các HTX tiêu biểu (mỗi chuỗi 01 HTX) có cán bộ tăng cường và HTX có năng lực kinh doanh sau khi cán bộ tăng cường hoàn thành nhiệm vụ.

2018-2020

Sở Nội vụ

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Sở Tài Chính.

Liên minh HTX.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG RIÊNG CỦA TỪNG CHUỖI

1. Chuỗi Dừa

TT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan hỗ trợ

1

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tổ chức cho nông dân thực hiện liên kết ngang thông qua tnguyện tham gia vào các THT, HTX kiểu mới và liên kết dọc với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị nông sản.

- Tuyên truyền, vận động.

- Hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai cơ chế, chính sách.

- Tham quan học tập kinh nghiệm chuỗi giá trị nông sản.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng bộ hồ sơ THT.

- Tổ chức lễ ra mt THT, Hội nghị thành lập

- Năng lực của THT, HTX được nâng lên

- Tổ chức 2 lớp tập huấn cho Ban quản lý THT dừa.

- Tổ chức 50 lớp tập huấn cho THT, HTX

2018-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Liên minh các HTX. Hội Nông dân tỉnh

UBND các huyện và thành phố, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Mặt trận Tquốc và các đoàn thể tỉnh. Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

2

- Thống nhất địa điểm, quy mô (diện tích,) phù hợp với từng nông sản chủ lực để vận động thành lập THT, HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hình thành chuỗi giá trị thông qua xây dựng hoàn thiện các liên kết ngang, liên kết dọc.

- Điều tra khảo sát, hội thảo, tập huấn, tọa đàm giữa nông dân và doanh nghiệp, họp triển khai cơ chế, chính sách.

- Xây dựng mô hình, tham quan học tập kinh nghiệm.

- Hội nghị khách hàng.

- Giới thiệu hoạt động của chuỗi trên website.

- Nắm, đánh giá được tình hình hot đng của 24 TLK, THT, HTX trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch củng cố nâng cấp và mở rộng.

2018-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Sở Công Thương.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

3

Củng cố, nâng cấp và xây dựng mới các THT, HTX tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị.

- Hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai cơ chế, chính sách.

- Hướng dẫn, tổ chức hoạt động các HTX tiêu biểu.

Thành lập và mở rộng 28 THT, 7 HTX sản xuất dừa.

2018-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội Nông dân, Liên minh các HTX tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội dừa, UBND các huyện và thành phố.

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kthuật, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

4

- Chtrì, phối hợp vận động thành lập các THT, HTX kiểu mới tiêu biểu.

- Hỗ trợ, hướng dẫn ký kết, thực hiện các hp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

- Hội thảo, tập huấn tuyên truyền.

- Tọa đàm, hội nghị khách hàng.

- Dự kiến có 21 THT, HTX được ký hợp đồng thỏa thuận tiêu thụ sản phẩm.

- Tổ chức 01 cuộc hội thảo.

6/2018-12/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ. UBND các huyện và thành phố. Cty Betrimex, Cty CBD Lương Quới, Cty Á Châu, Cty Dừa Xanh

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

5

Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

Tổ chức các hoạt động hội thảo, tổ chức hoặc b trdoanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Thị trường tiêu thụ, sản phm được mở rộng, ổn định

2018-2025

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan xúc tiến thương mại - Bộ công thương; các hiệp hội

2. Chuỗi Bưởi

TT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan hỗ trợ

1

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tổ chức cho nông dân thực hiện liên kết ngang thông qua tự nguyện tham gia vào các THT, HTX kiểu mới và liên kết dọc với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị nông sản.

Tuyên truyền, vận động.

- Tổ chức 10 cuộc vận động, tuyên truyền, dự kiến có ít nhất 100 nông dân tham gia vào THT, HTX.

- Tổ chức 10 cuộc vận động, dự kiến 100 nông dân tham gia HT,HTX/năm.

Tháng 6 đến tháng 12/2018

Năm 2019- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Liên minh các HTX.

- UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tquốc và các đoàn thể tỉnh. Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,…)

2

- Thống nhất địa điểm, quy mô (diện tích) phù hợp với từng nông sản chlực để vận động thành lập THT, HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

- Htrợ, hướng dẫn ký kết, thực hiện các hợp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đu ra và các tác nhân trung gian.

- Điều tra khảo sát, hội thảo, tập huấn, tọa đàm giữa nông dân và doanh nghiệp, họp triển khai cơ chế, chính sách.

- Xây dựng mô hình, tham quan học tập kinh nghiệm.

- Giới thiệu hoạt động của chuỗi trên website.

- Đánh giá được tình hình hoạt động của 90 THT trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch củng cố và nâng cấp.

- Dự kiến có 07 hợp đồng được ký kết.

- Dự kiến có 10 hợp đồng được ký kết/năm

Từ tháng 6/2018 - 12/2018

Năm 2019 -2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân, Liên minh các HTX, Sở Công Thương.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

3

Củng cố, nâng cấp và xây dựng mới các THT, HTX tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị.

- Hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai cơ chế, chính sách.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho ban quản lý HTX/THT.

- Nâng chất và mở rộng 12 THT. Củng cố nâng chất 05 HTX. Có 07 mô hình (HTX/THT) sản xuất đạt chứng nhận VietGAP.

- Tháng 3/2018 đến Tháng 12/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Liên minh các HTX tỉnh. UBND các huyện và thành phố.

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

- Củng cố nâng chất HTX Quới Sơn, HTX Mỹ Thạnh An, HTX Tân Long (Mỏ Cày Bắc). Thành lập mới 05 THT tại Mỏ Cày Bắc.

Năm 2019

 

- Nhân rộng Mô hình HTX kết nối chuỗi giá trị các xã của thành phố Bến Tre, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc.

Năm 2020

 

4

- Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất.

- Xây dựng các mô hình thí điểm.

- Xây dựng thành công 02 mô hình tưới tiết kiệm nước, 02 mô hình Sản xuất theo hưng hữu cơ.

Năm 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Khoa học và CN. Liên minh các HTX, Hội Nông dân.

UBND các huyện và thành phố.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

5

Nâng cao chất lượng giống bưởi da xanh

- Tham quan học tập kinh nghiệm.

- Chọn và chứng nhận cây đầu dòng

- Chứng nhận được 02 cây đầu dòng bưởi da xanh.

Năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Viện, Trường

3. Chôm chôm

TT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan hỗ trợ

1

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tổ chức cho nông dân thực hiện liên kết ngang thông qua tự nguyện tham gia vào các THT, HTX kiểu mới và liên kết dọc với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị nông sản.

- Tuyên truyền, vận động triển khai các cơ chế, chính sách.

- Tổ chức 10 cuộc tuyên truyền vận động (7 cuộc tham gia THT, 3 cuộc tham gia HTX, dự kiến có 400 nông dân tham gia.

Tháng 4/2018 đến tháng 12/2018.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh các HTX.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA;...);

- Tổ chức 4 cuộc tuyên truyền vn động tham gia THT, dự kiến có 160 nông dân tham gia.

Năm 2019 -2020

2

- Thống nhất địa điểm, quy mô (diện tích) đvận động thành lập THT, HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

- Hỗ trợ, hướng dẫn ký kết, thực hiện các hợp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

- Điều tra khảo sát, đánh giá hoạt động các THT/HTX.

- Hội thảo, tọa đàm giữa nông dân và doanh nghiệp, họp triển khai cơ chế, chính sách.

- Xây dựng mô hình, tham quan học tập kinh nghiệm.

- Giới thiệu hoạt động của chuỗi trên website.

- Đánh giá được tình hình hoạt động của 44 THT/HTX trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch củng cố và nâng cấp.

- Thành lập mới 7 THT và 3 HTX, dự kiến có ít nhất 200 nông dân tham gia vào THT/HTX.

- Tổ chức 5 cuộc tọa đàm cấp xã về liên kết đầu vào và đầu ra.

- Tổ chức 1 cuộc tọa đàm cấp tỉnh về liên kết đầu vào và đầu ra.

- Xây dựng 2 mô hình trình diễn và tham quan.

- Dự kiến có 04 hợp đồng được ký kết.

Tháng 5/2018 đến tháng 12/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội Nông dân, Liên minh các HTX, Sở Công Thương.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tquốc và các đoàn thể tỉnh, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường

- Thành lập mới 4 THT, dự kiến có 80 nông dân tham gia vào THT.

- Xây dựng 2 mô hình trình diễn và tham quan.

- Tổ chức 10 cuộc tọa đàm cấp xã về liên kết đầu vào và đầu ra.

- Tổ chức 2 cuộc tọa đàm cấp tỉnh về liên kết đầu vào và đầu ra

- Đánh giá được tình hình hoạt động của 54 THT/HTX trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch cng cố và nâng cấp.

- Dự kiến có 10 hp đồng được ký kết.

Năm 2019 - 2020

3

Củng cố, nâng cấp và xây dựng mới các THT, HTX tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị.

- Hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai cơ chế, chính sách.

- Tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho ban quản lý THT/HTX.

- Hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu đạt chun XK.

- Cng cố, nâng chất và mở rộng diện tích 17 THT và 02 HTX

- Tháng 4 đến tháng 12/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Liên minh các HTX tỉnh.

UBND các huyện và thành phố.

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

- Củng cố, nâng chất và mở rộng diện tích 18 THT và 05 HTX.

- Tổ chức 2 lớp đào tạo nâng cao năng lực hoạt động cho Ban quản lý THT/HTX, dự kiến có 60 nông htham dự.

2019

- Cng cố, nâng chất và mở rộng diện tích 8 THT và 05 HTX.

Năm 2020

- Có 18 mô hình (HTX/THT) sản xuất đạt chng nhận VietGAP/ tái chứng nhận VietGAP/GlobalGAP cho 400 ha

- Chuyển đổi diện tích cây giống kém hiệu quả cho 15 ha.

Năm 2018 - 2020

4

- Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách lĩnh vực khoa học công nghệ.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xây dựng 02 mô hình Sản xuất theo hướng hữu cơ.

Năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Khoa học và Công nghệ. Liên minh các HTX, Hội Nông dân.

UBND các huyện và thành phố.

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dán (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

- Xây dựng các mô hình thí điểm.

- Xây dựng 01 mô hình tưới tiết kiệm nước.

Năm 2019

- Hội thảo, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ.

- Xây dựng 01 mô hình quản lý sâu bệnh trong thời kỳ thu hoạch,

Năm 2020

5

Nâng cao chất lượng giống chôm chôm

- Tham quan học tập kinh nghiệm.

- Chọn và chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

- Chuyển đổi điện tích cây giống kém hiệu quả.

- Tổ chức hội thảo giới thiệu về giống mi và chất lượng giống.

- Chuyển đổi diện tích cây giống kém hiệu quả cho 15 ha.

- Chứng nhận được 4 cây đầu dòng và 4 vườn cây đầu dòng.

Năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Viện, Trường.

6

Tăng cưng cán bộ hỗ trợ hoạt động HTX

Lập kế hoạch tăng cường cán bộ có năng lực (qun trị kinh doanh) hỗ trợ hoạt động HTX, đảm bảo chế độ thu hút cán bộ.

Các HTX tiêu biểu (mỗi chuỗi 01 HTX) có cán bộ tăng cường và HTX có năng lực kinh doanh sau khi cán bộ tăng cường hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2018- 2020

Sở Nội vụ

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Sở Tài Chính.

Liên minh HTX.

7

Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, gii thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

Tổ chức các hoạt động hội thảo, tổ chức hoặc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước

Thị trường tiêu thụ, sản phm được mở rộng, ổn định

2018-2025

Sở Công thương

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan xúc. tiến thương mại - Bộ công thương; các hiệp hội

4. Chuỗi Nhãn

TT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thi gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan hỗ trợ

1

Quảng bá sn phẩm

- Tham gia hội chợ

- Chào hàng cá nhân.

Giới thiệu 02 hội chợ/năm.

Từ tháng 03 đến tháng 12 hàng năm (2018- 2020)

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, Sở Khoa học và. Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Bình Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

2

Thực hiện các hoạt động nối kết thị trường

Tổ chức hội thảo liên kết và ký kết hợp đồng

Mỗi năm ký kết được 01 hợp đồng.

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm (2018- 2020)

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện Châu Thành, Bình Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

3

Tập huấn kiến thức thị trường cho người trồng Nhãn

- Mỗi năm tổ chức 5 lớp tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho Ban quản lý, cán bộ nguồn tổ hợp tác, HTX.

- Mỗi lớp khong 30 người.

Người trng nâng cao được năng lực thị trường thông qua việc có ít nhất 10% số học viên ứng dụng được trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh ca họ.

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm (2018- 2020)

Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện Bình Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hi nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

4

Tập huấn kỹ thuật sản xuất Nhãn.

- Mỗi năm tổ chức 5 lớp tập huấn. Mỗi lớp khoảng 30 học viên. Tập huấn viên là cán bộ Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và BVTV.

- Tổ chức mở lớp tập huấn tại xã.

- Tập huấn phải gắn với thực tập.

- Có trên 70% số học viên sau khi tham gia tập huấn áp dụng.

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm (2018- 2020)

Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện Bình Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

5

Tham quan học tập kinh nghiệm

- Tham khảo địa điểm tham quan.

- Tiền trạm.

- Tổ chức tham quan.

- Mỗi năm tổ chức 01 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm học tập trong sản xuất và tiêu thụ

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm (2018- 2020)

S Nông nghiệp và PTNT

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Nông dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh

UBND các huyện Châu Thành, nh Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...)

6

Xây dựng mô hình phát triển sản xuất

- Chọn điểm làm mô hình

- Đầu tư vốn và chuyển giao kỹ thuật.

- Theo dõi và đánh giá mô hình.

- Phát triển và nhân rộng mô hình.

Xây dựng mỗi năm 01 mô hình.

Kết quả đạt năng suất và cht lượng cao hơn so với hiện trạng.

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm (2018- 2020)

S Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện Bình Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường

7

Tập hun kiến thức về nhãn hiệu hàng hóa, Xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu

Mỗi năm tổ chức 5 lớp tập huấn. Mỗi lớp khoảng 30 học viên

- Duy trì chứng nhận nhãn hiệu nhãn Long Hòa

2018

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT

UBND các huyện Bình Đại, Chợ Lách

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường

- Chứng nhận thêm 01 nhãn hiệu tại Tam Hiệp hoặc Long Thới

- Phát triển các nhãn hiệu

2019 - 2020

8

Thành lập và củng cố hoạt động các THT, HTX

Mỗi năm tổ chức 5 lớp tập huấn. Mỗi lớp khoảng 30 học viên.

- Củng cố HTX Nông nghiệp Long Hòa

2018

Sở Nông Nghiệp & PTNT, Ủy ban nhân dân các huyện Bình Đại, Chợ Lách và Liên Minh HTX tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường

- Hướng dẫn quy trình thành lập, củng cố các HTX, THT.

- Cng cố HTX Nông nghiệp Tam Hiệp

2019 - 2020

9

Tổ chức hướng dẫn và hỗ trợ nâng cấp và phát triển chuỗi giá trị nhãn

- Hội thảo, tập huấn.

- Tham quan học tập kinh nghiệm.

- Tọa đàm, hội nghị khách hàng.

- Thông tin, chia sẻ các hoạt động của chuỗi

- Chuỗi giá trnhãn được liên tục nâng cp và phát triển ổn định, bền vững.

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2021- 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân, Liên minh các HTX, Sở Công Thương.

UBND các huyện: Chợ Lách, Bình Đại

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

5. Chuỗi hoa kiểng

STT

Chiến lược và hoạt động

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thời gian tiến hành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan hỗ trợ

1

Khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường

Khảo sát, đánh giá nhu cầu thị trường.

Mỗi năm tổ chức 01 chuyến

Từ tháng 03 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương

Hội Nông dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tnh

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tquốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thp, JICA,...).

2

Đầu tư mô hình phát triển sản xuất

- Vận động đối tượng tham gia phù hợp.

-Chọn điểm làm mô hình.

- Đầu tư vốn và chuyển giao kỹ thuật.

-Theo dõi và đánh giá mô hình.

- Phổ biến và nhân rộng mô hình.

Mỗi năm xây dựng một mô hình

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường

3

Tham quan học tập kinh nghiệm

Chọn địa điểm, đi tiền trạm, tổ chức tham quan hộ sản xuất, ban quản lý làng nghề, ban điều hành THT, cán bộ quản lý HTX, cán bộ quản lý tham quan học tập kinh nghiệm trong sản xuất theo chuỗi giá trị.

Mỗi năm tổ chức 01 chuyến

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

4

Tổ chức hội thảo liên kết; sơ kết đánh giá tình hình thực hiện chuỗi giá trị hoa kiểng

Tổ chức cho các tác nhân liên quan trong chuỗi hoa kiểng tham gia hội thảo liên kết, hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện chuỗi giá trị hoa kiểng

Mỗi năm tổ chức 01 hội thảo/ huyện; 01 hội nghsơ kết/1 huyện; mỗi năm ký 01 hợp đồng liên kết

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các Viện, Trường.

5

Tập huấn kiến thức nhãn hiệu hàng hóa, pháp lệnh giống cây trồng, tư vấn cho các HTX sản xuất hoa kiểng thực hiện kế hoạch phát triển thương hiệu

Tổ chức 5 lớp/năm tập huấn kiến thức nhãn hiệu hàng hóa, pháp lệnh giống cây trồng, Hướng dẫn các HTX thực hiện thành công kế hoạch phát triển thương hiệu

- Củng cố nhãn hiệu Cây giống hoa kiểng Cái Mơn

Năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Công Thương, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thp, JICA,...).

- Chứng nhận nhãn hiệu cho HTX tại Phú Sơn hoặc Hưng Khánh Trung A Phát triển nhãn hiệu

Năm 2019 - 2020

6

Tư vấn thành lập và củng c các thợp tác, làng nghề sản xuất hoa kiểng

Tuyên truyền, vận động, tư vấn hộ sản xuất hoa kiểng thành lập tổ hợp tác sản xuất hoa king, đào tạo nâng cao năng lực cho ban điều hành THT, hướng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho THT, tư vấn cho các THT tiếp cận các chính sách/ nguồn vốn sẵn có tại địa phương

Tổ chức 5 lớp/năm; mỗi lớp khoảng 30 người

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tquốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

7

Củng cố HTX hiện có, hỗ trợ thành lập HTX Hoa kiểng

Cng cố HTX cây giống hoa kiểng Cái Mơn tham gia mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Quyết định 445/QĐ-TTg

Tuyên truyền, vận động, tư vấn hộ sản xuất hoa kiểng thành lập HTX hoa kiểng.

- Củng cố HTX cây ging hoa kiểng Cái Mơn

- Củng cố HTX cây ging hoa kiểng: Phú Sơn

- Củng cố HTX cây giống hoa kiểng: Hưng Khánh Trung A

Năm 2018- 2020

UBND các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

8

Tổ chức các lớp dạy ngh (vkỹ thuật sử dụng phân bón và thuc BVTV, trồng, tạo dáng ,...) cho các hộ trồng hoa kiểng

Các xã khảo sát, đăng ký nhu cầu và phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT, đơn vị dạy nghề tuyển sinh đối tượng có nhu cầu phù hợp.

8 lớp/2 huyện/năm, mỗi lớp khoảng 30 người

Từ tháng 04 đến tháng 12 hàng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ. thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...), các Viện, Trường

9

Quảng bá sn phẩm

- Giới thiệu các hội chợ được tổ chức trong và ngoài tỉnh; tổng hợp danh sách đăng ký, hỗ trợ chi phí đi lại, thuê gian hàng, trưng bày sản phẩm.

Giới thiệu 02 hội chợ/năm

Từ tháng 04 đến tháng 12 hng năm từ năm 2018- 2020

Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Công thương

Hội Nông dân tnh, Liên minh HTX tỉnh.

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...), các Viện, Trường

10

Tchức hướng dẫn và hỗ trợ nâng cấp và phát triển chuỗi giá trị hoa king

- Hội thảo, tập huấn.

- Tham quan học tập kinh nghiệm.

- Tọa đàm, hội nghị khách hàng.

- Thông tin, chia sẻ các hoạt động của chuỗi

- Chuỗi giá trị hoa kiểng được liên tục nâng cấp và phát triển ổn định, bền vững.

Năm 2018- 2025

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội Nông dân, Liên minh các HTX, Sở Công Thương,

UBND các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bc

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các viện, Trường.

6. Chui con Heo

STT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Cơ quan hỗ trợ

1

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tổ chức cho người chăn nuôi thực hiện liên kết ngang thông qua tự nguyện tham gia vào các THT, HTX kiểu mới và liên kết dọc với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị.

- Tuyên truyền vận động thành lập HTX.

- Tham quan học tập kinh nghiệm tại các Hợp tác xã tiên tiến ngoài tỉnh

- Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi và tự nguyện tham gia HTX.

- Dự kiến: Có ít nhất 20 hộ chăn nuôi tham gia vào THT/HTX.

Năm 2018-2021

UBND các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm và UBND các xã trực thuộc.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Liên minh các HTX.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

2

- Thống nhất địa điểm, quy mô (diện tích, tổng đàn) phù hợp với từng nông sản chủ lực để vận động thành lập THT, HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hình thành chuỗi giá trị thông qua xây dựng hoàn thiện các liên kết ngang, liên kết dọc.

- Điều tra khảo sát, hội thảo, tập huấn, tọa đàm giữa hộ chăn nuôi và doanh nghiệp, họp triển khai cơ chế, chính sách.

- Hội nghị khách hàng.

- Giới thiệu hoạt động của chuỗi trên website.

- Đánh giá tình hình hoạt động của THT chăn nuôi heo tại xã Cầm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam; xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành; xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm để vận động thành lập HTX và nâng cấp.

- Dự kiến: mỗi năm thành lập tối thiểu 1 HTX và 1 Hội nghị khách hàng.

Năm 2018-2021

UBND các huyện MCày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm và UBND các xã trực thuộc.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Hội Nông dân.

- Liên minh các HTX

- Sở Công Thương.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

3

Củng cố, nâng cấp và xây dựng mới các THT, HTX tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật.

- Xúc tiến thương mại.

- Tổ chức tham quan mô hình chuỗi có hiệu quả.

- Dự kiến: 04 lớp, với 200 người tham dự.

- Dự kiến: 1 cuộc, với 50 người tham dự.

- Dự kiến: 02 chuyến tham quan, với 25 người tham gia

Năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Hội Nông dân

- Liên minh các HTX.

- Sở Công Thương.

- UBND các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm và UBND các xã trực thuộc

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp,..).

4

Hỗ trợ, hướng dẫn ký kết, thực hiện các hợp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

- Tổ chức các bui tọa đàm về vai trò của chuỗi và tiêu thụ sản phẩm.

- Mời gọi doanh nghiệp đầu vào đầu ra đầu tư và tham gia xây dựng chuỗi.

- Tạo sự gắn kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi.

- Dự kiến: 06 hợp đồng được ký kết.

Năm 2019

Sở Công thương, UBND các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm và UBND các xã trực thuộc.

- Liên minh các HTX.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, huyện

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

7. Chuỗi con Bò

STT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Cơ quan hỗ trợ

1

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tổ chức cho người chăn nuôi thực hiện liên kết ngang thông qua tự nguyện tham gia vào các THT, HTX kiểu mới và liên kết độc với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị.

- Tuyên truyền vận động thành lập HTX.

- Tham quan học tập kinh nghiệm tại các Hợp tác xã tiên tiến ngoài tỉnh

- Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi và tự nguyện tham gia Hợp tác xã.

- Dự kiến hằng năm có ít nhất 30 cơ sở chăn nuôi tham gia HTX.

Năm 2018 - 2020

UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và UBND các xã trực thuộc.

- Sở Nông nghiệp và PTNT,

- Liên minh các HTX.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

2

- Thống nhất địa điểm, quy mô (diện tích, tổng đàn) phù hợp với từng nông sản chủ lực để vận động thành lập THT, HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hình thành chuỗi giá trị thông qua xây dựng hoàn thiện các liên kết ngang, liên kết dọc.

- Điều tra khảo sát, hội thảo, tập huấn, tọa đàm giữa hộ chăn nuôi và doanh nghiệp, họp triển khai cơ chế, chính sách.

- Đánh giá tình hình hoạt động của THT chăn nuôi bò tại xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri; xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú; xã Phú Long, huyện Bình Đại để vận động thành lập HTX và nâng cấp.

- Hội nghị khách hàng.

- Gii thiệu hoạt động của chuỗi trên website.

Dự kiến: mỗi năm thành lập ti thiểu 1 HTX và 1 hội nghị khách hàng.

Năm 2018-2020

UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và UBND các xã trực thuộc.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Hội Nông dân.

- Liên minh các HTX.

- Sở Công Thương.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

3

Củng cố, nâng cấp và xây dựng mới các THT, HTX tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý THT/HTX.

- Tập huấn chuyn giao kỹ thuật.

- Xúc tiến thương mại.

- Tổ chức tham quan mô hình chuỗi có hiệu quả.

- Dự kiến: 01 lớp, với 35 người tham dự.

- Dự kiến: 3 lớp, với 150 người tham dự.

- Dự kiến; 1 cuộc, với 50 người tham dự.

- Dự kiến: 02 chuyến tham quan, với 50 ngưi tham gia.

Năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT,

- Liên minh các HTX.

- Sở Công Thương.

- Hội Nông dân

- UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thnh Phú và UBND các xã trực thuộc

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

- Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp,...).

4

Hỗ trợ, hướng dẫn ký kết, thực hiện các hợp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

- Tổ chức các buổi tọa đàm về vai trò của chuỗi và tiêu thụ sản phẩm.

- Mời gọi doanh nghiệp đầu vào đầu ra đầu tư và tham gia xây dựng chuỗi.

- Tạo sự gắn kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi.

- Dự kiến: 03 hợp đng được ký kết.

Năm 2019

UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và UBND các xã trực thuộc.

- Liên minh các HTX.

- Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, huyện

- Các doanh nghiệp đang hoạt động trong và ngoài tỉnh.

8. Chuỗi Tôm biển

STT

Nội dung thực hiện

Các hoạt động đầu vào

Kết quả đầu ra

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Cơ quan hỗ trợ

1

Tuyên truyền, vận động, khuyến khích và tổ chức cho nông dân thực hiện liên kết ngang thông qua tự nguyện tham gia vào các THT, HTX kiểu mới và liên kết dọc với doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị nông sản.

- Tuyên truyền, vận động.

- Hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai cơ chế, chính sách.

- Mời DN cung cấp đầu vào, tiêu thụ đầu ra.

- Tham quan học tập kinh nghiệm chuỗi giá trị nông sản.

Tư duy, nhận thức, năng lực của các tác nhân tham gia liên kết chuỗi được nâng lên và tự nguyện tham gia liên kết chuỗi.

 

Hội Nông dân tỉnh,

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh các HTX. UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA; ...).

- Thành lập HTX Mỹ An.

Năm 2018

- Thành lập HTX Định Trung.

Năm 2018

- HTX Vĩnh An và các HTX áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng

Năm 2020

2

- Thống nhất địa đim, quy mô (diện tích, tổng đàn) phù hợp với từng nông sản chủ lực để vận động thành lập THT, HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị.

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ hình thành chuỗi giá trị thông qua xây dựng hoàn thiện các liên kết ngang, liên kết dọc.

- Điều tra khảo sát, hội thảo, tập hun, tọa đàm giữa nông dân và doanh nghiệp, họp triển khai cơ chế, chính sách.

- Xây dựng mô hình, tham quan học tập kinh nghiệm.

- Hội nghị khách hàng.

- Giới thiệu hoạt động của chuỗi trên website.

Các mối liên kết liên kết ngang (nhất là nông dân vi nông dân); liên kết dọc với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân liên quan được hình thành và gắn kết chặt chẽ.

Năm 2018

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hội Nông dân, Liên minh các HTX, Sở Công Thương.

UBND các huyện và thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, Các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA, ...) và các viện, Trường.

3

Củng cố, nâng cp, và xây dựng mới các THT, TTX tiêu biểu tham gia chuỗi giá trị

Hội thảo, tọa đàm, tập huấn triển khai cơ chế, chính sách.

Hướng dẫn, tổ chức hoạt động các HTX tiêu biểu

1 HTX Mỹ An; Tập huấn nâng cao năng lực cho ban điều hành HTX

Năm 2018

Liên minh các HTX tỉnh.

Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND các huyện và thành phố.

Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

4

- Chủ trì, phi hợp vận động thành lập các THT, HTX kiểu mới tiêu biểu.

- Hỗ trợ, hưng dẫn ký kết, thực hiện các hợp đồng liên kết giữa THT, HTX với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

- Hội thảo, tập huấn tuyên truyền.

- Tọa đàm, hội nghị khách hàng.

- Hỗ trợ HTX ký kết với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

Năm 2019

UBND các huyện và thành phố.

Liên minh các HTX, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, các chương trình, dự án (AMD, Cabon thấp, JICA,...).

2. HTX Vĩnh An, Định Trung: Hỗ trợ HTX ký kết với các doanh nghiệp đầu vào, đầu ra và các tác nhân trung gian.

Năm 2020

5

Hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất.

Xây dựng các mô hình 02 giai đoạn.

- HTX Mỹ An

Tháng 6 - 8/2018

Sở Nông nghiệp và PTNT

Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh các HTX, Hội Nông dân. UBND các huyện

Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật, các hội nghề nghiệp, dự án AMD

- HTX An Vĩnh

Tháng 3 - T8/2019

- HTX Định Trung

Tháng 3 - T8/2020

6

Nâng cao chất lượng giống.

- Tham quan học tập kinh nghiệm.

- Quản lý tốt giống tôm.

- Giống tôm được quản lý tốt.

- Các THT, HTX Thủy sản tổ chức tham quan các trại sản xuất giống, ký kết hợp tác cung cấp.

Năm 2018-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sở Khoa học và Công nghệ, Các doanh nghiệp sản xuất tôm giống.

Các Viện, Trường.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2835/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2835/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2018
Ngày hiệu lực19/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2835/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2835/KH-UBND 2018 sửa đổi Kế hoạch hành động 330/KH-UBND Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2835/KH-UBND 2018 sửa đổi Kế hoạch hành động 330/KH-UBND Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2835/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Hữu Lập
        Ngày ban hành19/06/2018
        Ngày hiệu lực19/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2835/KH-UBND 2018 sửa đổi Kế hoạch hành động 330/KH-UBND Bến Tre

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2835/KH-UBND 2018 sửa đổi Kế hoạch hành động 330/KH-UBND Bến Tre

             • 19/06/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/06/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực