Văn bản khác 2874/KH-ĐA4061

Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 năm 2014 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2012 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 2014 thực hiện đề án phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2012


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2874/KH-ĐA4061

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” (GỌI TẮT LÀ ĐỀ ÁN 4061) NĂM 2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức và hướng dẫn tổ chức thực hiện một số hoạt động cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án ở các Bộ, ngành, địa phương và cho các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn chung.

- Các hoạt động triển khai Đề án trong năm bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang được triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án ở Trung ương.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Hoạt động chỉ đạo, điều hành chung

- Xây dựng văn bản hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án;

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2012;

- Xây dựng Dự toán chi tiết thực hiện Đề án năm 2012.

Thời gian thực hiện: Quý I-II/2012

2. Hoạt động thực hiện các nội dung của Đề án

a) Biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở các Bộ, ngành, địa phương:

Tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu sau:

(1) Hệ thống hóa các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

(2) Sổ tay pháp luật về phòng, chống tham nhũng dành cho cán bộ, công chức, viên chức (Tập 1);

(3) Những điều nhân dân cần biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng (Tập 1);

(5) 15 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Quý II - III/2012

Phân công trách nhiệm:

- Bộ Tư pháp chủ trì;

- Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

b) Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên pháp luật cấp trung ương

Nội dung tập huấn:

- Văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật khiếu nại; Luật tố cáo.

- Thông tin về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2012

Phân công trách nhiệm:

- Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn (lồng ghép trong thực hiện định kỳ tập huấn Báo cáo viên pháp luật Trung ương);

- Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp chuẩn bị nội dung bồi dưỡng, tập huấn.

c) Hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” ở các Bộ, ngành, địa phương

Thời gian thực hiện: Quý II/2012

Phân công trách nhiệm:

- Bộ Tư pháp hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện;

- Các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến trên báo chí.

Thời gian thực hiện: Cả năm

Phân công trách nhiệm:

+ Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên báo chí;

+ Các cơ quan báo đài bao gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình TTXVN, Báo Pháp luật Việt Nam, Báo Pháp luật và Xã hội trực tiếp tổ chức thực hiện các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng các nội dung phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (giới thiệu văn bản pháp luật mới, hỏi – đáp pháp luật).

Thời gian thực hiện: Cả năm

Cơ quan thực hiện: Bộ Tư pháp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Các cơ quan tham gia thực hiện các hoạt động chung của Đề án ở Trung ương có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

3. Trên cơ sở Kế hoạch này, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án năm 2012 gửi Văn phòng Bộ thẩm định theo thẩm quyền trước khi gửi Vụ Kế hoạch – Tài chính tổng hợp, bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng của Bộ để triển khai các hoạt động.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan tham gia thực hiện Đề án;
- Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2874/KH-ĐA4061

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2874/KH-ĐA4061
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2014
Ngày hiệu lực13/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2874/KH-ĐA4061

Lược đồ Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 2014 thực hiện đề án phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 2014 thực hiện đề án phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2874/KH-ĐA4061
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành13/04/2014
        Ngày hiệu lực13/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 2014 thực hiện đề án phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2012

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2874/KH-ĐA4061 2014 thực hiện đề án phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2012

           • 13/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực