Văn bản khác 2883/KH-UBND

Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2019 về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2883/KH-UBND 2019 giảm nghèo hộ gia đình có công với cách mạng Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/KH-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

GIẢM NGHÈO ĐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CÓ THÀNH VIÊN THUỘC ĐI TƯỢNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

Thực hiện Văn bản số 2882/LĐTBXH-VP ngày 18/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chỉ đạo xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng. UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch về giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến cuối năm 2020, bảo đảm 100% hộ gia đình có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

2. Việc giảm nghèo đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh phải huy động được sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm thể hiện trách nhiệm, tri ân đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp các hộ gia đình người có công nghèo thoát nghèo bền vững.

II. ĐỐI TƯỢNG

Là những hộ gia đình có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo đa chiều (theo kết quả rà soát cuối năm 2018, toàn tỉnh có 47.336 hộ nghèo đa chiu; trong đó, hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều là 273 hộ, gồm: huyện Mường Nhé 24 hộ; huyện Mường Chà 17 hộ; huyện Tủa Chùa 5 hộ; huyện Tuần Giáo 39 hộ; huyện Điện Biên 53 hộ; huyện Điện Biên Đông 78 hộ; huyện Mường Ảng 43 hộ; huyện Nậm Pồ 08 hộ và thị xã Mường Lay 06 hộ).

III. CHỈ TIÊU CỤ TH

1. Năm 2019: Giảm 40% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2018, tương ứng giảm 109 hộ và số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều phát sinh trong năm 2019 (nếu có).

2. Năm 2020: Giảm 60% số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều năm 2018, tương ứng giảm 164 hộ và số hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều phát sinh trong năm 2020 (nếu có).

IV. NỘI DUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp

- Tổ chức quán triệt đến toàn thể các cấp các ngành, các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện việc giảm nghèo đi với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2019-2020.

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tuyên truyền, vận động giảm nghèo đối với hộ gia đình có công vi cách mạng trên địa bàn

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn, đồng thời nâng cao nhận thức của Người có công và thân nhân về giải quyết việc làm, chủ động tìm kiếm, tự tạo việc làm cho gia đình, bản thân để tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững.

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động tổ chức xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài về các tập thể, cá nhân có cách làm hay, mô hình hiệu quả góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nghèo đa chiều đối với hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn.

Đơn vị thực hiện: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Chủ động vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tham gia đóng góp, nhận đỡ đầu, trợ giúp đối với hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập và thiếu hụt một số tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều.

Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Triển khai, thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm đảm bảo khách quan, trung thực, phản ánh chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có số hộ nghèo, hộ cận nghèo người có công, nắm rõ được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo người có công để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực giúp hộ nghèo người có công thoát nghèo bền vững.

Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ngành thành viên BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động xóa nghèo đa chiều đi vi hộ gia đình có công vi cách mạng

- Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước nhm bảo đảm tt cả người có công trên địa bàn được thụ hưởng chế độ đúng quy định.

Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Triển khai các hoạt động xóa nghèo đa chiều cụ thể đối với hộ gia đình có công với cách mạng, cụ thể:

+ Đối với hộ thiếu hụt về thu nhập: Triển khai hoạt động tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình ..., thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chính sách khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng mô hình giảm nghèo một cách có hiệu quả (đối với những hộ có người còn sức lao động); vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm thực hiện hỗ trợ thu nhập hàng tháng gắn với từng địa chỉ hộ nghèo người có công cụ thể (đối với những hộ già neo đơn không còn sức lao động) để họ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến năm 2020 hoàn thành.

+ Đối với hộ thiếu hụt một số tiêu chí khác: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập, nhà , thông tin... tổ chức vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà ở, làm hố xí/nhà tiêu hp vệ sinh, xây dựng các công trình nước sinh hoạt, hỗ trợ tivi, radio, máy tính, điện thoại, internet, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh...

Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành ph. Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên, đến năm 2020 hoàn thành.

V. NGUN KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn vận động từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.

3. Từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện xóa nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2019 - 2020 tại địa phương; trong đó, cần phân công nhiệm vụ cụ thể đến các phòng, ban, đơn vị, UBND cấp xã thường xuyên quan tâm, nắm bắt đời sống các hộ gia đình thuộc chính sách ưu đãi người có công, kịp thời phát hiện các hộ gặp khó khăn đột xuất để có các biện pháp hỗ trợ, hạn chế việc hộ gia đình thuộc chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn rơi vào hộ nghèo, hộ cận nghèo.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và yêu cu các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phi hợp với các địa phương thực hiện một việc làm có ý nghĩa bằng hình thức nhận hỗ trợ hoặc nhận đỡ đầu hộ gia đình có công với cách mạng đang thiếu hụt về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin để được cải thiện điều kiện sống và thoát nghèo.

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh cn gn hoạt động giúp đỡ xã phát trin kinh tế, xã hội, củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn với việc triển khai thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo, giúp đcác hộ nghèo là người có công theo địa chỉ cụ thể.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền Kế hoạch triển khai thực hiện giảm nghèo đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều, giai đoạn 2019 - 2020 gắn với phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng; đưa tin, bài về những việc làm có ý nghĩa thiết thực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với hộ gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo đa chiều.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo đa chiu đối với hộ gia đình có công với cách mạng.

5. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả trin khai, thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch giảm nghèo đối với hộ gia đình có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2019 - 2020. UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh và yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c);
- TT. T
nh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND t
nh (b/c);
- Ủy ban MTT
QVN tnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, th
xã, thành phố;
- Đài PTTH t
nh, Báo Điện Biên Phủ; Cổng thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, KGVX
(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2883/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2883/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2019
Ngày hiệu lực03/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2883/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2883/KH-UBND 2019 giảm nghèo hộ gia đình có công với cách mạng Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2883/KH-UBND 2019 giảm nghèo hộ gia đình có công với cách mạng Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2883/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành03/10/2019
        Ngày hiệu lực03/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 2883/KH-UBND 2019 giảm nghèo hộ gia đình có công với cách mạng Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2883/KH-UBND 2019 giảm nghèo hộ gia đình có công với cách mạng Điện Biên

             • 03/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực