Văn bản khác 2883/KH-UBND

Kế hoạch 2883/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2883/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,

Thực hiện Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nội dung công việc được giao tại Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo về mặt thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Nghị quyết số 120/2020/QH14;

- Thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao mức sống, thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; đến năm 2025 và năm 2030 đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiu svà miền núi trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xây dựng tiến độ cụ thể thực hiện các nhiệm vụ theo đúng các nội dung của Nghị quyết s120/2020/QH14, bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả và đúng mục tiêu của Chương trình;

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14.

II. Nội dung

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan căn cứ quy định tại Nghị quyết s120/2020/QH14, Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại phụ lục kèm theo kế hoạch này.

2. Rà soát, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình theo quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 và Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu đã được phê duyệt.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan trong phạm vi trách nhiệm thẩm quyền chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

2. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các nội dung liên quan đến việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quyết định đầu tư công trình, dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định có liên quan.

3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức quản lý, cân đối vốn thực hiện các dự án thành phần của Chương trình; hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý của Chương trình; rà soát, bổ sung và xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bvốn Chương trình trung hạn và hằng năm và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đng Nai và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết số 120/2020/QH14 và các văn bản liên quan đến quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Chương trình theo quy định tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan căn cứ phạm vi quản lý, chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, thiết thực; xây dựng các giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đ
ng nhân dân tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng (KGVX);
- Lưu: VT, KTNS, THNC, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Bảo

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NHIỆM VỤ TỔNG KẾT CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐANG THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Kế hoạch 2883/KH-UBND ngày 22/03/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Ni dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 7/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quý IV/2020

2

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Đồng Nai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

3

Tổng kết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020.

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

4

Tổng kết Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

5

Tổng kết các chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý IV/2020

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 120/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch 2883/KH-UBND ngày 22/03/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Tổ chức rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và min núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Quý I/2021

2

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý I/2021

3

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ban Dân tộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành liên quan

Quý II/2021

4

Xác định nguồn vn và khả năng cân đối vốn; Chủ trì, thẩm định kế hoạch trình UBND tỉnh Quyết định đầu tư Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính, Ban Dân tộc, các Sở, ban,ngành, địa phương liên quan

Quý II/2021

5

Xây dựng tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Dân tộc, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý II/2021

6

Hướng dẫn quy định chi tiết cơ chế quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý II/2021

7

Định kỳ thực hiện kiểm tra, giám sát.

Ban Dân tộc

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ban, ngành liên quan

Theo Quy chế quản lý Chương trình

8

Báo cáo hằng năm, giữa kỳ về kết quả thực hiện Chương trình.

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Theo Quy chế quản lý Chương trình

9

Báo cáo đánh giá 5 năm kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021-2025).

Ban Dân tộc

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý II/2025

10

Tổng hợp báo cáo đánh giá 5 năm kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn I (2021 - 2025) trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Dân tộc, các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan

Quý III/2025

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2883/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2883/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2021
Ngày hiệu lực22/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(29/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2883/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2883/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2883/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2883/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýThái Bảo
        Ngày ban hành22/03/2021
        Ngày hiệu lực22/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (29/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2883/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2883/KH-UBND 2021 thực hiện Nghị quyết 120/2020/QH14 tỉnh Đồng Nai

              • 22/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực