Văn bản khác 2888/KH-UBND

Kế hoạch 2888/KH-UBND năm 2019 triển khai Chương trình hành động 95-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2888/KH-UBND 2019 hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2888/KH-UBND

Gia Lai, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 95-CTR/TU, NGÀY 05/12/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW, NGÀY 16/8/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Thực hiện Chương trình hành động số 95-CTr/TU, ngày 05/12/2019 ca Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chng và kim soát ma túy, UBND tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 95-CTr/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy. Kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm sn xuất, mua bán, vận chuyn, tàng trữ và sử dụng trái phép cht ma túy; ngăn chặn hiệu quả ma túy thẩm lậu qua biên giới vào địa bàn tỉnh; kim soát và quản lý chặt chcác loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, làm giảm sngười nghiện mới; quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh các vấn đề phức tạp.

3. Phân công cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ của tng sở, ban, ngành trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xác định công tác phòng, chống và kim soát ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý thống nht của chính quyền, sự phối hp ca các ban, ngành, đoàn thvà nhân dân, trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức quán trit và thực hiện nghiêm các ch trương, đường li của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tnh v phòng, chng và kim soát ma túy, trọng tâm là Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 95-CTr/TU, ngày 05/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chthị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 ca Bộ Chính trị vtăng cường, nâng cao hiệu qucông tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; trước hết là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; phải đưa nội dung công tác phòng, chống ma túy vào nội dung công tác thường xuyên của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma túy là một tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua hàng năm. Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, hội viên, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống ma túy.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy kết hp cảnh báo hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp với hình thức, nội dung phù hp với đặc điểm từng địa bàn, đối tượng. Chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tquốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy.

4. Các cơ quan chuyên trách phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là vai trò của Công an tỉnh, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyn ma túy. Phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hp chặt chẽ giữa các lực lượng: Công an, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh trong ngăn chặn, không để ma túy thẩm lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy; triệt xóa các tụ đim, điểm tchức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là việc lợi dụng các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự (quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú...). Điều tra, truy tố, xét xử nghiêm tội phạm về ma túy, triệt để thu hi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

Thường xuyên rà soát, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của Tcông tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, kim soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khu, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp. Đy mạnh phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp trồng và tái trồng cây có chất ma túy.

5. Tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; đề xuất cơ quan có thm quyền điều chnh hình thức cai nghiện phù hợp thực tin theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện có hiệu qu, chú trọng xã hội hóa, khuyến khích tập thể, cá nhân đóng góp, tham gia vào công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Thường xuyên rà soát, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy để có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để phát sinh tội phạm; ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, năng lực của lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm đủ khả năng, điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống và kiểm soát ma túy. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp. Hằng năm, ưu tiên đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương cấp, nguồn kinh phí địa phương, đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù quan tâm ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng, chống ma túy. Có chính sách khen thưởng, tôn vinh người có thành tích xuất sắc; kịp thời động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy.

7. Tăng cường quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chng và kiểm soát ma túy, nhất là phối hp với lực lượng chức năng của 02 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quc Campuchia) thực hiện hiệu quả các cam kết, biên bản ghi nhớ đã ký kết trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh theo từng năm, từng giai đoạn, phù hp từng địa bàn cụ thể gắn với thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động của Tcông tác liên ngành phối hp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tnh, không để tội phạm lợi dụng để mua bán, sn xuất ma túy tng hợp.

- Phối hợp các lực lượng chức năng, cp y, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát người nghiện ma túy và người sử dụng ma túy trên địa bàn tnh, làm tt công tác lập hsơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vn và cai nghiện tnh.

- Chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các các đường dây vận chuyển, mua bán, các đim, tụ đim tchức sdụng trái phép cht ma túy. Tăng cường qun lý, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điu kiện van ninh trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh lưu trú, karaoke... kịp thi phát hiện, xử lý các trường hợp đối tượng lợi dụng sơ hở trong quản lý để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật; đồng thời, xử lý nghiêm trách nhiệm của chủ cơ sở, người được giao quản lý cơ sở theo quy định. Đẩy mạnh công tác chuyn hóa địa bàn phức tạp về ma túy gắn với thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn; chú trọng phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ phạm tội về ma túy, góp phần răn đe và phòng ngừa chung, triệt để thu hồi tài sản do phạm tội về ma túy mà có.

- Phối hợp các sở, ban, ngành, 03 huyện biên giới tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy, nhất là với lực lượng chức năng của 02 tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia) thực hiện hiệu quả các cam kết, biên bản ghi nhớ đã ký kết trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung và phòng, chống ma túy nói riêng.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; phối hợp chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện ma túy ở khu vực biên giới; tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy tại khu vực biên giới, không đma túy thẩm lậu từ Campuchia vào địa bàn tỉnh.

3. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát trong hoạt động xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất và quá cảnh hàng hóa, tiền chất ma túy; không để đối tượng lợi dụng để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; phòng, chống thất thoát, sử dụng tiền chất vào sản xuất trái phép chất ma túy.

4. Sở Y tế

Tchức đào tạo, tập huấn kỹ năng cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy, cán bộ làm công tác điều trị ct cơn, giải độc, trị liệu, phục hồi cho người tham gia cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy trong lĩnh vực y tế. Mở rộng chương trình điều trị nghiện các chất thuốc phiện bng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp các cơ quan chức năng rà soát, xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy.

5. SLao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo Quyết định s344/QĐ-UBND, ngày 16/6/2015 của UBND tnh. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức tng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để đề xuất điều chnh hình thức cai nghiện phù hợp theo hướng tập trung nguồn lực cho nhng hình thức cai nghiện có hiệu qu, chú trọng xã hội hóa, khuyến khích tập th, cá nhân đóng góp, tham gia vào công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai nghiện. Hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm tư vấn và cai nghiện tỉnh. Phối hợp các cơ quan, đoàn thể, địa phương quản lý, quan tâm đào tạo nghề nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy kết hợp cảnh báo hậu quả, tác hại và ma túy, nhất là ma túy tổng hp; kết quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy của các lực lượng chức năng, nhất là Tháng hành động phòng, chng ma túy hàng năm. Tăng cường thời lượng đưa tin, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống ma túy;

7. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ động lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thdục, ththao và du lịch và xây dựng đời sng văn hóa ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học góp phn phòng ngừa, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy.

8. S Tư pháp

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, chú trọng địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hp các sở, ngành rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

9. Sở Giáo dục và Đào to

Chủ trì, phối hp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục vphòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học; lồng ghép vào chương trình dạy học chính khóa kiến thức vkỹ năng phòng, chng ma túy. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đ án Tăng cường năng lực phòng, chng ma túy trong trường học đến năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. S Tài chính

Tham mưu UBND tính bố trí ngân sách cho các ngành liên quan thc hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đạt hiệu quả.

11. S Kế hoch và Đầu tư

Phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức vận động, lồng ghép các chương trình đầu tư cho công tác phòng, chống và kim soát ma túy.

12. S công thương

Phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác qun lý tin chất, cht gây nghiện, chất hướng thn trên địa bàn tỉnh; phòng, chng thất thoát, sdụng tiền chất để sản xuất trái phép cht ma túy.

13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển nông, lâm nghiệp, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy. Quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán, sử dụng thuốc thú y có chứa tiền chất và chất ma túy.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kim soát ma túy gắn với thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 11/KH-BCĐ, ngày 29/5/2019 của Ban Chđạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh về thực hiện Đ án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy kết hợp cảnh báo hậu quả, tác hại và ma túy với hình thức, nội dung phù hợp, chú trọng các địa bàn trọng đim, phức tạp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, già làng, người tiêu biu trong cộng đồng dân cư để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động.

- Chđạo các lực lượng chức năng chủ động nm tình hình, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các các đường dây vận chuyn, mua bán, các đim, tụ đim tchức sử dụng trái phép chất ma túy, không để xảy ra phức tạp; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hp trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy. Thường xuyên rà soát, đánh giá chính xác tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để có biện pháp quản lý, cai nghiện phù hợp; quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện trở về địa phương.

- Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn; quan tâm bố trí kinh phí địa phương, đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, bo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống và kim soát ma túy.

15. Đnghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tnh

Phối hp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác điều tra, truy t, xét xử các vụ án về ma túy trên địa bàn tỉnh, triệt để thu hồi tài sản do đối tượng phạm tội về ma túy mà có. Phối hợp cơ quan truyền thông thông tin một svụ án ma túy điển hình, dư luận xã hội quan tâm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

16. Đnghị Ủy ban Mt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sn Hồ Chí Minh tỉnh

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chng ma túy cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy gn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác để xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy.

17. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có trách nhiệm phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy gắn với chức trách, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, gi Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh trước) trước ngày 31/12/2019 để theo dõi. Định kỳ hàng năm (trước ngày 20/12) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, đột xut tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP UBND t
nh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TT
TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2888/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2888/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2019
Ngày hiệu lực17/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2888/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2888/KH-UBND 2019 hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2888/KH-UBND 2019 hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2888/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành17/12/2019
        Ngày hiệu lực17/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2888/KH-UBND 2019 hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2888/KH-UBND 2019 hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tỉnh Gia Lai

           • 17/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực