Văn bản khác 289/KH-BCA-C61

Kế hoạch 289/KH-BCA-C61 năm 2012 thực hiện Quyết định 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 289/KH-BCA-C61 2012 thực hiện 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 289/KH-BCA-C61

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1110/QĐ-TTG NGÀY 17/8/2012 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Bộ Công an xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Quyết định trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cụ thể hóa các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Công an được quy định trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu với Chính phủ, Bộ Công an chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trong cả nước, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả.

2. Tổ chức quán triệt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những yêu cầu đối với việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; và công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy đã được quy định trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

3. Các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch này, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong từng giai đoạn, nhằm đạt được mục tiêu chung, cũng như các mục tiêu cụ thể đề ra trong các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Quyết định trên cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và toàn thể nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Tham mưu với lãnh đạo Bộ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030, các dự án được duyệt và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

3. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, biên chế, đào tạo nâng cao trình độ và đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015 tập trung thành lập mới 12 Sở Cảnh sát PCCC, 90 đội chữa cháy, 108 đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp; xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp PCCC và CNCH quốc gia (khu vực phía Bắc), Trung tâm kiểm định phương tiện PCCC và CNCH quốc gia, Trung tâm Chỉ huy điều hành công tác PCCC và CNCH quốc gia; bổ sung quân số 8.575 người; đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa doanh trại cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

4. Nghiên cứu, đề xuất tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC theo quy định của pháp luật về tìm kiếm cứu nạn. Tập trung nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục III, Tổng cục IV, V22 và các đơn vị có liên quan giúp lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy, Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030, các dự án được duyệt và định kỳ sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Xây dựng văn bản của Bộ Công an hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Quyết định trên.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn nguồn tài chính bảo đảm cho công tác cứu nạn, cứu hộ từ các hợp đồng hoặc thỏa thuận cứu hộ.

- Tham mưu đề xuất Bộ Công an chủ trì, hoặc Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng và tổ chức họp báo công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì và phối hợp Tổng cục III, các cơ quan thông tin tuyên truyền và Đài Phát thanh, Truyền hình Việt Nam tổ chức tuyên truyền cho nhân dân biết đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn, yêu cầu cứu nạn, cứu hộ là lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, cách thức thông tin kịp thời cho Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 khi xảy ra sự cố, tai nạn có yêu cầu cứu nạn, cứu hộ.

- Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng PCCC khác theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ duyệt 03 dự án là:

+ Dự án đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từ năm 2013 đến năm 2015;

+ Dự án xây dựng Trung tâm ứng cứu khẩn cấp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia;

+ Dự án xây dựng Trung tâm kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Quốc gia.

- Chủ trì phối hợp với Tổng cục IV, V22 và các đơn vị chức năng của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tăng cường việc huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư cho công tác PCCC và CNCH.

- Phối hợp với Tổng cục III và các đơn vị có liên quan đề xuất xây dựng, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, biên chế cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; hướng dẫn các Sở Cảnh sát PCCC và Công an các địa phương xây dựng đề án thành lập mới các đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, triển khai nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo trong giai đoạn 2013 - 2015 thành lập mới 90 đội chữa cháy và 108 đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, tập trung ở các địa bàn trọng điểm cháy, nổ; tăng cường hợp tác quốc tế và tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Phối hợp với Tổng cục III xây dựng Dự án hoàn thiện tổ chức và tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trình lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các phần việc trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục VII phụ trách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

2. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục VII, các đơn vị chức năng của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án hoàn thiện tổ chức và tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục VII và các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường nguồn nhân lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đảm bảo bổ sung quân số cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH từ 2013 - 2015 là 8.575 người, trong đó: 6.657 người biên chế; chiến sĩ nghĩa vụ: 1.918 người.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục VII nghiên cứu đề xuất hoàn thiện mô hình tổ chức, biên chế của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai và Vĩnh Phúc; đề xuất việc triển khai thành lập 12 Sở Cảnh sát PCCC theo Quyết định số 1110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các phần việc trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục III phụ trách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an.

3. Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục VII, các đơn vị chức năng của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng doanh trại lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

- Chủ trì, phối hợp với Tổng cục VII, V22 và các các đơn vị có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch cấp kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thực hiện đúng tiến độ của đề án, dự án được phê duyệt.

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các phần việc trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục IV phụ trách và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Công an.

4. Văn phòng Bộ Công an

Tham mưu với lãnh đạo Bộ các chủ trương, biện pháp công tác, ban hành các văn bản chỉ đạo, sơ kết, tổng kết chuyên đề, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Cục Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Tổng cục III, Tổng cục IV, Tổng cục VII và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong lực lượng Công an nhân dân.

6. Các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an các địa phương

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương; tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo nội dung được phân công.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các phần việc trong Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do kinh phí địa phương đảm nhiệm trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục III, Tổng cục IV, Tổng cục VII, V11, V22, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-TTg và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch thực hiện, gửi về Bộ Công an (qua Tổng cục VII) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Định kỳ hằng năm, các đơn vị tổ chức sơ kết việc thực hiện các Quyết định trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an (qua Tổng cục VII).

2. Tổng cục VII chủ trì, phối hợp với V11 giúp lãnh đạo Bộ hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Nội vụ (để phối hợp);
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để phối hợp);
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (để phối hợp);
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối hợp);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Tổng cục III, Tổng cục IV, Tổng cục VII, V11, V22;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy;
- Lưu: VT, C61.

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 289/KH-BCA-C61

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu289/KH-BCA-C61
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực07/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 289/KH-BCA-C61

Lược đồ Kế hoạch 289/KH-BCA-C61 2012 thực hiện 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 289/KH-BCA-C61 2012 thực hiện 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu289/KH-BCA-C61
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTrần Đại Quang
        Ngày ban hành07/12/2012
        Ngày hiệu lực07/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 289/KH-BCA-C61 2012 thực hiện 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 289/KH-BCA-C61 2012 thực hiện 1110/QĐ-TTg và 44/2012/QĐ-TTg phòng cháy chữa cháy

           • 07/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực