Văn bản khác 28A/KH-VPUBND

Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng An Giang 2017


UBND TỈNH AN GIANG
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28A/KH-VPUBND

An Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 683/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017;

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-SNV ngày 10/01/2017 về việc phát động thi đua cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017 của Sở Nội vụ;

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của Văn phòng năm 2017 với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng UBND tỉnh có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

- Công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời gắn với đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính.

2. Yêu cầu

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của từng cấp, từng ngành đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai cải cách hành chính;

- Các cơ quan chuyên môn triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC và công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh.

II. MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

- Nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý theo dõi thực hiện Chương trình công tác, đảm bảo thực hiện các đầu công việc đúng thời gian quy định, mang tính khả thi cao.

- Công khai đầy đủ, đúng quy định bộ thủ tục hành chính tại cơ quan và Cổng thông tin điện tử; đưa Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả vào hoạt động, phấn đấu đạt trên 95% mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

- Năm 2017, trên 90% văn bản, tài liệu trao đổi giữa Lãnh đạo Văn phòng, các phòng và đơn vị trực thuộc thực hiện Văn phòng điện tử của Văn phòng.

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình phần mềm theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh đối với các sở, ngành.

- Tỷ lệ trả kết quả thủ tục hành chính đúng hẹn đạt 95%.

- Giảm ít nhất 20% tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính (theo Quyết định số 3313/QĐ-UNBD ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh).

- 90% văn bản theo quy định được trao đổi trên môi trường mạng.

III. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra CCHC, trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, để cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thục hiện, tổ chức, công dân nắm được quy định để thực hiện và kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch trong phạm vi quản lý, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được quy định cần tổ chức thực hiện bằng các hoạt động cụ thể như: Ban hành Kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền về công tác CCHC...

- Chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm báo cáo, rà soát kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, … nhằm giải quyết, chấn chỉnh những văn bản còn vướng mắc, tồn đọng.

- Phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

- Kết hợp CCHC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, thay đổi lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị gần gũi nhân dân.

2. Cải cách thể chế

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm loại bỏ những văn bản không cần thiết, sửa đổi, bổ sung văn bản mới đảm bảo tính kịp thời, đúng pháp luật, khắc phục tình trạng sai sót khi ban hành. Phối hợp tổ chức tập huấn về công tác soạn thảo văn bản, nhằm nâng cao chất lượng của việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hành chính thông thường khác của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động theo mô hình khung thuộc tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

- Định kỳ tự kiểm tra, kiểm soát văn bản của các đơn vị và giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các phòng, ban , trung tâm.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền; niêm yết, công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và các văn bản được cơ quan có thẩm quyền công bố mới ban hành. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch rà soát để phát hiện những thủ tục hành chính không phù hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm hoặc sửa đổi bổ sung kịp thời. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phù hợp với năng lực sở trường, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra CCHC để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Quán triệt Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang; bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính theo phương án đơn giản, đúng quy chế và một đầu mối tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

- Thường xuyên cập nhật, thống kê, kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính; kịp thời công bố những văn bản điều chỉnh, thay thế, hết hiệu lực pháp luật theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Theo dõi kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền

- Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục các văn bản luật mới ban hành trong năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017, đến toàn dân có hiệu quả.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang.

- Thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy các cơ phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, các phòng, ban, trung tâm theo số lượng biên chế được giao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy.

- Đánh giá cơ cấu tổ chức và chất lượng hoạt động của Văn phòng, trên cơ sở đó kiện toàn tổ chức bộ máy phải đúng pháp luật, bảo đảm hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; khắc phục tình trạng quan liêu, trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hoặc tổ chức không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

- Thể chế hóa các quy định công vụ, cải tiến phương pháp làm việc của cán bộ, công chức đảm bảo khoa học, chuyên nghiệp.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ công chức năm 2017.

- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng nâng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển nhiệm vụ của Văn phòng.

- Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung cán bộ, công chức vào diện quy hoạch dài hạn theo định kỳ hàng năm. Đảm bảo đủ số lượng lẫn chất lượng theo hướng lâu dài, ổn định để đáp ứng yêu cầu bổ sung, điều động luân chuyển.

- Thực hiện đúng các quy định về thi tuyển công chức và xét tuyển viên chức;

- Định kỳ có kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo quy định nhằm nâng cao chất lượng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phòng chống tham nhũng.

- Tạo điều kiện để CBCC được nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ công chức.

6. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.

- Thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước; chi tiêu, mua sắm tài sản đúng chế độ, chính sách; thực hành quản lý tốt tài sản; tiết kiệm chi thường xuyên từ 10-15% trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức và nhân viên cơ quan, quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

7. Hiện đại hoá nền hành chính

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành xử lý công việc, đảm bảo nhanh, chính xác, giúp lãnh đạo nắm thông tin kịp thời, đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy. Tiếp tục tham mưu cải tiến, nâng cấp phát triển nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử VIC. Văn bản đến, văn bản đi được nhập vào dữ liệu, giúp tra cứu nhanh chóng, dễ dàng khi cần thiết.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan.

- Tăng cường sử dụng trang thiết bị của cơ quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước; đề cao kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tiếp tục cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

- Tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

IV. KẾ HOẠCH KIỂM TRA THEO THẨM QUYỀN

- Văn phòng UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, gồm Lãnh đạo Văn phòng và đại diện các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng. Đoàn kiểm tra xây dựng đề cương báo cáo và lịch để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

- Đối tượng kiểm tra: Các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng

Ngoài ra, xét thấy cần thiết, khi có đề nghị của cơ quan chức năng, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện hình thức kiểm tra đột xuất đối với một số đơn vị.

- Việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả, không gây trở ngại đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

- Kết quả kiểm tra phải được tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị.

Nội dung kiểm tra:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

- Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, các bản tin chuyên ngành trong việc tuyên truyền, phổ biến về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế đưa vào Cổng thông tin điện tử của Văn phòng.

- Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Cán bộ, công chức trong cơ quan Văn phòng căn cứ Kế hoạch này triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công theo Quyết định số 683/QĐ-UBND 21/12/2016 của UBND tỉnh.

- Thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo theo quy định của UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh./.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28A/KH-VPUBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu28A/KH-VPUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2017
Ngày hiệu lực25/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28A/KH-VPUBND

Lược đồ Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng An Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng An Giang 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu28A/KH-VPUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhạm Sơn
        Ngày ban hành25/01/2017
        Ngày hiệu lực25/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng An Giang 2017

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 28A/KH-VPUBND cải cách hành chính của Văn phòng An Giang 2017

         • 25/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực