Văn bản khác 29/KH-UBND

Kế hoạch 29/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 thực hiện công tác dân vận chính quyền Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2018

Căn cứ Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận;

Căn cứ Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 23/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới”;

Căn c Chthị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Thực hiện Quyết định 143-QĐ/TU ngày 21/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận ca hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018, như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi dưỡng và nâng cao năng lực công tác dân vận cho chính quyền các cấp, công chc, viên chức nhà nước trong giai đoạn hiện nay: “Công tác dân vận là trách nhiệm của c hệ thống chính trị, của cán bộ, đng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyn tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng ct”.

2. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên các lĩnh vực trọng tâm; khắc phục tình trạng quan liêu, tham nhũng; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của dân; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải cơ sở; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dân; khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

3. Tăng cường quản lý, rèn luyện, trách nhiệm làm dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới lề lối làm việc, xây dựng đạo đức công vụ, tác phong phục vụ nhân dân; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện phong cách nghe dân nói, nói dân hiu, làm dân tin tích cực đu tranh chống tệ quan liêu, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các cơ quan, đơn vị có quan hệ trực tiếp với nhân dân.

4. Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các ngành chức năng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực hưng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị s18/2000/CT-TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận của chính quyền; Chthị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Các ngành, các cấp chính quyền bám sát nhiệm vụ chính trị đã được phân cấp, quản lý, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương nhất là ở cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai, thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác ci cách hành chính.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

4. Tiếp tục đổi mới có hiệu quả phương thức, lề lối làm việc; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tt quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng ngày càng sát dân, tôn trọng ý kiến của nhân dân, với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, tạo điều kiện để nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, đặc biệt là trong giai đoạn tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, các vấn đề dân bàn, dân quyết định phải được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh ngăn chặn các âm mưu bạo loạn của các thế lực thù địch, các vụ việc tiêu cực, gây ảnh hưởng làm mt lòng tin của nhân dân, đồng thời phát động nhân dân tổ chức thực hiện tt chương trình hành động chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

5. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy trong chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện về công tác dân vận, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quthực hiện và đưa nội dung này vào tiêu chí để xét tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vng mạnh và thi đua hàng năm.

6. Nâng cao phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý kịp thời, nghiêm túc đi với cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện hành vi vi phạm; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ nghiêm túc, phong cách làm việc “nói đi đôi với làm”, “nói ít làm nhiều và làm có hiệu quả”.

7. UBND các cấp tạo mọi điều kiện để Ban Dân vận, UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ và các đoàn th chính trị - xã hội.

8. Phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chng tham nhũng, lãng phí; tổ chức gặp gỡ, đối thoại, lng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tham gia thực hiện tt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách người có công, chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đ ra.

III. TCHỨC THC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các cấp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền.

- Làm đầu mối giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền.

2. Sở Tư pháp

- Hướng dẫn, bổ sung, sửa đổi Hương ước, quy ước ở thôn, làng, tổ dân phố sát với tình hình thực tế của địa phương theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chở xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục triển khai, xây dựng kế hoạch kiểm tra cải cách thủ tục hành chính năm 2018, trong đó tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp quyền lợi của người dân; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

3. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tcáo trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các sở, ngành, địa phương; định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tin, bài để tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền; kịp thời thông tin và biểu dương các tổ chức và cá nhân làm tốt công tác dân vận. Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp.

5. BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tnh

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu Tnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (bao gồm các đơn vị Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng) trên địa bàn tỉnh theo quy định; đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về việc thực hiện công tác dân vận của các đơn vị theo quy định.

5. S Tài chính

Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu quả.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương; phân công lãnh đạo, công chức theo dõi, kiểm tra thực hiện có hiệu quả từng nội dung trong kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương; phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, và Thanh tra tỉnh thực hiện kiểm tra công tác dân vận chính quyền theo quy định; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Định kỳ 6 tháng (10/6), một năm (01/11) báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trong năm 2018 (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Quá trình triển khai thực hiện có vướng mc hoặc có kiến nghị, đề xuất, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh
y;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Cấp ủy và UBND các huyện, tx, tp;
- Báo TT Hu
ế; Đài PT&TH tnh;
- C
ng TTĐT UBND tnh;
- LĐVP và các CV;
- Lưu: VT, N
V.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2018
Ngày hiệu lực13/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 thực hiện công tác dân vận chính quyền Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 thực hiện công tác dân vận chính quyền Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành13/02/2018
        Ngày hiệu lực13/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 thực hiện công tác dân vận chính quyền Huế

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-UBND 2018 thực hiện công tác dân vận chính quyền Huế

         • 13/02/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/02/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực