Văn bản khác 29/KH-UBND

Kế hoạch 29/KH-UBND truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-UBND 2020 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 09 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội đối với cải cách TTHC.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận thực hiện.

- Huy động người dân, doanh nghiệp giám sát hoạt động cải cách TTHC của cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể là đội ngũ công chức, viên chức qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc có liên quan đến TTHC.

2. Yêu cầu

- Thực hiện công tác truyền thông có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Phổ biến nội dung kiểm soát TTHC một cách kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tầm quan trọng ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; mục tiêu và tác động của cải cách TTHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác tiếp nhận và và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính và các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát TTHC của Trung ương, địa phương.

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của kiểm soát TTHC; giới thiệu hệ thống các cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC; vị trí, vai trò, nhiệm vụ và chức năng của cơ quan, đơn vị và công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị. Những kết quả đạt được của công tác cải cách TTHC; lợi ích của việc kiểm soát TTHC.

- Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của công chức, viên chức được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

2. Hình thức

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

- Công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí duy trì việc tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC thông qua các tin, bài, tuyên truyền về kiểm soát TTHC.

- Kết hợp với các hình thức tuyên truyền khác như pa nô, áp phích, phát tờ rơi, tờ gấp phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tích cực tham gia vào các quy trình kiểm soát TTHC, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách TTHC và kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thực hiện tuyên truyền, đưa tin về hoạt động cải cách TTHC, kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; cập nhật, đưa tin, bài, giới thiệu sáng kiến, kinh nghiệm, gương cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị và các cơ quan báo, đài; đăng tải thông tin, nội dung, hoạt động truyền thông trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, việc tổ chức thực hiện; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó VP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (H. Thành 45b)

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2020
Ngày hiệu lực09/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(11/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-UBND 2020 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-UBND 2020 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Khánh
        Ngày ban hành09/03/2020
        Ngày hiệu lực09/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (11/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-UBND 2020 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-UBND 2020 hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hòa Bình

              • 09/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực