Văn bản khác 29/KH-UBND

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-UBND nghị định 22/2015/NĐ-CP quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 (sau đây gọi tắt là Nghị định s 22/2015/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, góp phần phát triển hình thành đội ngũ Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh.

- Phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị định tới các cơ quan, ban, ngành, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp ở địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác đnh cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan và tạo điều kiện bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

Tổ chức giới thiệu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến các cơ quan tư pháp các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Nghị định số 22/2015/NĐ-CP đến với cán bộ và nhân dân, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chuyên mục, tin, bài phổ biến Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin & truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và các năm tiếp theo.

2. Công bố các thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

3. Lập, công bố danh sách, thực hiện chức năng quản lý nhà nưc về Qun tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm và khi có biến động.

- Hình thức thực hiện: Sở Tư pháp gp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương, có nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Đăng ký hành nghề, công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và gửi báo cáo Bộ Tư pháp.

+ Tạm đình chỉ, gia hạn, hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; xóa tên Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khỏi danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản;

+ Rà soát, thống kê và báo cáo số liệu về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; rà soát, phát hiện các trường hợp thuộc diện thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên tại địa phương và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo quy định;

+ Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong phạm vi địa phương theo thm quyền;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo thẩm quyền;

+ Báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư pháp về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghquản lý, thanh lý tài sn tại địa phương định kỳ hàng năm và theo yêu cầu ca cơ quan có thẩm quyền;

+ Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định ca pháp luật.

4. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP

- Cơ quan chtrì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chtrì, phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Chtịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

3. Kinh phí bo đảm cho thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tnh Lào Cai; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phn ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT Tnh y: HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Thanh tra tnh;
- CVP PCVP UBND tnh (Thìn);
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tnh;
- Cng TTĐT tnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-UBND nghị định 22/2015/NĐ-CP quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-UBND nghị định 22/2015/NĐ-CP quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-UBND nghị định 22/2015/NĐ-CP quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-UBND nghị định 22/2015/NĐ-CP quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản Lào Cai

           • 29/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực