Văn bản khác 29/KH-UBND

Kế hoạch 29/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật dân sự do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật dân sự Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch trin khai thi hành Bộ luật dân sự, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

a) Công tác triển khai góp phần thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục đích, yêu cầu Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thcác nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật dân sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật dân sự; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2017, Bộ luật dân sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả;

d) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật dân sự theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức biên soạn tài liệu, cập nhật tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật dân sự

a) Cập nhật tài liệu tuyên truyền, tập huấn Bộ luật dân sự

Cập nhật tài liệu do Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương hỗ trợ và cấp phát cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia tuyên truyền, phbiến, tập huấn Bộ luật dân sự.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của cơ quan Trung ương.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu chuyên sâu phù hợp với đối tượng tuyên truyền

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2016.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự

a) Tổ chức Hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự cho đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thcấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

b) Tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự, đặc biệt là các nội dung mới của Bộ luật dân sự cho đại diện các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Trung ương.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan chủ quản báo chí đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật dân sự, nhất là những nội dung mới của Bộ luật dân sự, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật dân sự.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

d) Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật dân sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Tổ chức tp huấn B lut dân s

a) Tập huấn cho báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.

Các thành phần tham gia hội nghị tập huấn trực tuyến tại đim đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Tư pháp tổ chức.

+ Cơ quan chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan phối hp: Các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

c) Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật dân sự.

- Cơ quan thực hiện:

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi hành án dân sự, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm; đội ngũ luật sư, công chứng viên, tư vấn pháp luật, giám định, định giá tài sản, đấu giá tài sản và các đối tượng khác về những nội dung có liên quan của Bộ luật dân sự (thực hiện theo Kế hoạch cụ th của Bộ Tư pháp).

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kim sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, các công chức khác của ngành Tòa án và ngành Kiểm sát.

+ Các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy thuộc tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Thời gian thực hiện: Quý III và Quý IV năm 2016.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thm quyền kịp thời hủy bỏ, sửa đi, b sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới cho phù hợp với Bộ luật dân sự

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật dân sự thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân tỉnh thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tổng hợp, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 30/6/2016.

+ Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý III năm 2016.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại Sở, ngành, địa phương mình tổ chức triển khai thi hành Bộ luật dân sự, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; đồng thời gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật dân sự về Sở Tư pháp trước ngày 30/11/2016 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phđược phân công thực hiện có trách nhiệm dự toán và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách để tổ chức thực hiện. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật dân sự thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dn Luật.

Sở Tài chính tổng hợp kinh phí dự toán của các Sở, ngành và tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. Trường hợp kinh phí trong ngun ngân sách không đủ thì có thể xin bổ sung theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph Huế và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVM tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Cục Thi hành án dân sự;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, KNPL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu29/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật dân sự Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật dân sự Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu29/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật dân sự Thừa Thiên Huế 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 29/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật dân sự Thừa Thiên Huế 2016

           • 03/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực