Văn bản khác 290/KH-UBND

Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2018 về triển khai công tác đối ngoại của tỉnh Hà Giang năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 290/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Giang 2019


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/KH-UBND

Hà Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI CỦA TỈNH NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị; Quyết định số 720-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo tính chủ động, tích cực trong việc triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra tại Chiến lược hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch hành động số 372/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân giai đoạn 2016-2020 với Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 720-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo được tính thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương của Trung Quốc. Gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị, xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ.

- Xác định nội dung công việc, lộ trình cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị của tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại tại địa phương.

- Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành trong việc tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại, đồng thời vẫn đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát và quy trình thẩm định chặt chẽ từ Sở Ngoại vụ trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt theo quy định và phân cấp của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thường xuyên rà soát, cập nhật, quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, văn bản của cấp trên về công tác đối ngoại

Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 29/9/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 720-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Chiến lược hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động số 372/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW...

2. Tập trung tăng cường giao lưu, hợp tác hiệu quả, thực chất với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Tiếp tục xác định, tăng cường giao lưu, hợp tác hữu nghị với các địa phương tiếp giáp phía Trung Quốc; duy trì ổn định tại khu vực biên giới hai bên, trong đó:

- Tập trung tăng cường giao lưu hữu nghị tạo sự tin cậy chính trị; tập trung kết nối, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế; thương mại qua biên giới; kết nối với các doanh nghiệp phía bạn hợp tác đầu tư, phát triển; định kỳ phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế luân phiên giữa hai bên.

- Rà soát toàn bộ các thỏa thuận quốc tế, biên bản hợp tác của tỉnh, ngành, đơn vị, các huyện đã ký kết với phía đối đẳng Trung Quốc; đánh giá kết quả thực hiện và định hướng các nội dung, lĩnh vực hợp tác trong năm 2019 thực chất và có tính khả thi cao khi thực hiện.

- Đẩy mạnh thực hiện Thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới đã ký với châu Văn Sơn và thành phố Bách Sắc, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

- Tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý biên giới, giữ gìn trật tự, trị an khu vực biên giới, duy chế cơ chế phối hợp giữa các lực lượng hai bên; phối hợp tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt 03 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tăng cường công tác tuần tra song phương, kiểm tra đường biên, mốc giới, kịp thời thông tin, giải quyết các sự vụ, sự việc xảy ra trên biên giới.

- Trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình, thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với châu Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, ký kết hợp tác về kinh tế-xã hội; Ký kết thỏa thuận hợp tác lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang với châu Hồng Hà, Trung Quốc.

3. Tiếp tục tăng cường kết nối, mở rộng quan hệ với Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài

- Tiếp tục tham mưu thiết lập, duy trì quan hệ hữu nghị với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; xây dựng kế hoạch tiếp xúc, làm việc và khai thác, vận động các nguồn lực từ Đại sứ quán hỗ trợ cho địa phương phát triển trong các lĩnh vực cũng như tuyên truyền, quảng bá cho Hà Giang.

- Kết nối, xây dựng kế hoạch, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc giữa các huyện trên địa bàn tỉnh với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp nước ngoài đang nghiên cứu, khảo sát và có nhu cầu đầu tư tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Duy trì kết nối, gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi thông tin.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, viện trợ; tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế quảng bá địa phương với đối tác nước ngoài và tìm kiếm các nguồn đầu tư vào địa phương.

- Chủ động nghiên cứu, tham mưu giải pháp, kế hoạch xúc tiến, vận động các nguồn vốn đầu tư, viện trợ (ODA, FDI, NGO), công nghệ, tri thức,... gắn với việc triển khai các hoạt động đối ngoại. Đảm bảo phù hợp với nhu cầu vốn của tỉnh để triển khai tái cơ cấu nền kinh tế tỉnh. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác đầu tư với địa phương các nước có trình độ phát triển cao hơn và có tiềm năng về thị trường, trình độ khoa học công nghệ phát triển.

4. Triển khai thiết lập quan hệ, ký kết hữu nghị với các địa phương nước ngoài trên các lĩnh vực

- Triển khai hiệu quả nội dung Thỏa thuận hợp tác hữu nghị đã ký kết giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Benguet, Philippin; giữa Hà Giang với thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Tìm hiểu, kết nối mở rộng quan hệ hợp tác với địa phương các nước trong khối ASEAN, Hàn Quốc, Nga... theo lộ trình Chiến lược hội nhập quốc tế đã đề ra.

- Phối hợp với Bộ Ngoại giao, liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, tiếp xúc, gặp gỡ Đại sứ quán các nước tại Việt Nam thiết lập quan hệ hữu nghị, trao đổi thông tin, xúc tiến, vận động đầu tư, viện trợ các chương trình, dự án, quảng bá tiềm năng, kết nối cho địa phương gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn đầu tư, viện trợ ưu đãi...

5. Tiếp tục nâng cao công tác đào tạo, chất lượng bộ máy, cán bộ làm công tác đối ngoại

- Tiếp tục triển khai các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại gắn với tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước sau Hội nghị ngoại vụ lần thứ 19, Hội nghị ngoại giao 30 làm tiền đề, chủ trương cho công tác đối ngoại giai đoạn 2018-2020.

- Kết nối, liên hệ cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, công tác hội nhập quốc tế do các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức; tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo tại Ấn Độ, Nhật, Trung Quốc, Australia; Philippine... theo các chương trình hợp tác của Trung ương và địa phương.

6. Công tác tổ chức đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế

Năm 2019, đoàn ra, đoàn vào, tổ chức hội nghị hội thảo triển khai như sau:

6.1. Đoàn ra: 67 đoàn/702 lượt

+ Đoàn có lãnh đạo Tỉnh tham gia: 09 đoàn/80 lượt

+ Đoàn cấp ban, ngành: 13 đoàn/200 lượt

+ Đoàn cấp sở: 26 đoàn/204 lượt

+ Đoàn cấp huyện, thành phố: 19 đoàn/218 lượt

6.2. Đoàn vào: 65 đoàn/638 lượt

+ Đoàn cấp tỉnh, châu: 11 đoàn/86 lượt

+ Đoàn ban, ngành: 09 đoàn/92 lượt

+ Đoàn cấp sở, liên ngành: 28 đoàn/232 lượt

+ Đoàn cấp huyện, thành phố: 17 đoàn/228 lượt

Đối với các đoàn vào, đoàn ra khác, triển khai thực hiện phân cấp theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại Mục 8, Điều 7, Quyết định số 720-QĐ/TU ngày 22/3/2017.

6.3. Tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế: Tổ chức 01 hội nghị, hội thảo quốc tế, tham dự 05 hội nghị, hội thảo quốc tế.

(có bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, hội nghị, hội thảo quốc tế, Biểu các nhiệm vụ đối ngoại năm 2019 đính kèm).

7. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị cấp từ đầu năm, trong đó:

- Đoàn của tỉnh: Do ngân sách tỉnh đảm bảo.

- Đoàn các sở, ban, ngành: Do ngân sách sở, ban, ngành đảm bảo.

- Đoàn các huyện, thành phố: Do ngân sách huyện, thành phố đảm bảo.

- Đoàn liên ngành: Tỉnh cấp về đơn vị chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh:

Đôn đốc các cấp, các ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo chất lượng, nội dung tham mưu và chất lượng triển khai thực hiện.

2. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ:

- Là đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện thành phố phối hợp triển khai Kế hoạch, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tham mưu, triển khai Chương trình đối ngoại của tỉnh năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh.

- Thẩm định các chương trình, kế hoạch hoạt động, nội dung làm việc, ký kết thỏa thuận;... dự kiến ký kết với các đối tác nước ngoài của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trước khi trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt.

- Tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo quy định; tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp thực hiện, đảm bảo triển khai kế hoạch đồng bộ, hiệu quả, đúng lộ trình công việc đề ra.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ đối ngoại đề ra và dự toán kinh phí chi tiết của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể có hoạt động đối ngoại được phê duyệt, thẩm định, tham mưu cấp kinh phí thực hiện. Xem xét cấp kinh phí đối ngoại từ đầu năm theo Kế hoạch đã đề ra để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể được phân công, các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, nội dung tham mưu, lộ trình, kết quả thực hiện;...

- Triển khai thực hiện nghiêm Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo đúng quy trình, quy định, thẩm quyền, phân cấp quản lý.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đối ngoại năm 2019 của tỉnh Hà Giang, các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện, các thay đổi, phát sinh báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện (qua Sở Ngoại vụ tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao (Cục Ngoại vụ);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Tiến

 

Biểu số 01

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 290/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Số thành viên

Đến nước

Đi tác làm việc

Nội dung hoạt động

Số ngày

Thời gian thực hin

Nguồn kinh phí

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

ĐOÀN CẤP TỈNH (09 đoàn/80 lượt)

1

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Làm việc

Bí thư Tỉnh ủy

9

Indonesia, Malaysia

Chính quyền một số địa phương Indonesia và Malaysia

- Khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch; tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển du lịch; kêu gọi hợp tác đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Giang.

- Giới thiệu, quảng bá du lịch Hà Giang, Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

6

Quý I

Ngân sách tỉnh

Sở NgV đề xuất

2

Đoàn công tác tỉnh Hà Giang

Làm việc

Bí thư Tỉnh ủy

8

Newzealand

Một số doanh nghiệp du lịch của Newzealand

Làm việc, khảo sát và học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch.

3

Quý II

nt

nt

3

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Làm việc

Thường trực HĐND tỉnh

10

Nhật Bản

Cơ quan dân cử thành phố Moria, tỉnh Ibaraki

Trao đổi về hoạt động của cơ quan dân cử

5

Tháng 8

nt

VP HĐND tỉnh đề xuất

4

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Thăm, làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh

10

Trung Quốc

Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn

- Đánh giá kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Khảo sát một số cơ sở kinh tế; Dự Hội chợ Trung Quốc-Nam Á tại Côn Minh

3

Quý II

nt

Sở NgV đề xuất

5

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh

8

Nga

Chính quyền một số địa phương và một số doanh nghiệp của Nga

Thăm làm việc; xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch

3

Quý III

nt

nt

6

Đoàn Đại biểu tỉnh Hà Giang

Hội nghị

PCT UBND tỉnh

10

Pháp

Thành phố Toulouse và một số địa phương

- Hội Nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ XI.

- Khảo sát, xúc tiến du lịch tại một số địa phương của Pháp.

5

Tháng 4

nt

nt

7

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Làm việc

PCT UBND tỉnh

5

Trung Quốc

Quảng Tây, Trung Quốc

Dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh

4

Quý III

nt

nt

8

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Làm việc

PCT UBND tỉnh

10

Indonesia

Ban điều hành GGN

Dự Hội nghị mạng lưới CVĐC khu vực châu Á - Thái Bình Dương

5

Quý III

nt

nt

9

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang

Làm việc

PCT UBND tỉnh

10

Trung Quốc

Chính quyền Tp. Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc

Đánh giá các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên và hướng hợp tác thời gian tiếp theo. Khảo sát một số cơ sở kinh tế của Bách Sắc

3

Quý IV

nt

nt

B

CÁC BAN, NGÀNH (13 đoàn/200 lượt)

I

UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH HÀ GIANG (01 đoàn/10 Iượt)

10

Đoàn đại biểu UBMTTQ tỉnh

Đối ngoại

Lãnh đạo UBMTTQ

10

Trung Quốc

Ủy ban Chính hiệp thành phố Bách Sắc

Trao đổi, giao lưu hợp tác tăng cường lĩnh vực đối ngoại nhân dân với tỉnh Quảng Tây

3

Quý III

nt

 

II

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY (01 đoàn/10 lượt)

11

Đoàn đại biểu Văn phòng Tỉnh ủy

Làm việc

Lãnh đạo VP Tỉnh ủy

10

Trung Quốc

Văn phòng Châu ủy Văn Sơn

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác tham mưu

3

Quý II

Ngân sách ngành

 

III

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY (03 đoàn/90 lượt)

12

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức tỉnh ủy

Bồi dưỡng

Lãnh đạo Ban

30

Trung Quốc

Học viện Cán bộ Bách Sắc

Bồi dưỡng

10

Quý II

Phía bạn đài thọ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại tại TQ

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác bồi dưỡng cán bộ với Quảng Tây

13

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức tỉnh ủy

Bồi dưỡng

Lãnh đạo Ban

30

Trung Quốc

Học viện Cán bộ Bách Sắc

Bồi dưỡng

10

Quý III

14

Đoàn đại biểu Ban Tổ chức tỉnh ủy

Bồi dưỡng

Lãnh đạo Ban

30

Trung Quốc

Học viện Cán bộ Bách Sắc

Bồi dưỡng

10

Quý IV

IV

TỈNH ĐOÀN (01 đoàn/40 lượt)

15

Đoàn đại biểu Tỉnh đoàn Hà Giang

Giao lưu

Phó Bí thư

40

Trung Quốc

Đoàn thanh niên châu Văn Sơn

Giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang - Văn Sơn năm 2019

3

Tháng 10

nt

Cơ chế giao lưu hai bên

V

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (03 đoàn/12 lượt)

16

Bộ Chỉ huy BĐBP 04 tỉnh

Làm việc

Chỉ huy trưởng

4

Trung Quốc

Tổng đội CABP tỉnh Vân Nam

Hội đàm định kỳ

5

Năm 2019

nt

Tham gia đoàn chung của 4 tỉnh

17

ĐDBG đoạn 4/VN

Làm việc

Đại diện biên giới

4

Trung Quốc

ĐDBG đon 4/TQ

Hội đàm định kỳ

5

Năm 2019

nt

18

Bộ Chỉ huy BĐBP 04 tỉnh

Làm việc

Chỉ huy trưởng

4

Trung Quốc

Tổng đội CABP tỉnh Quảng Tây

Hội đàm định kỳ

5

Năm 2019

nt

VI

CÔNG AN TỈNH (01 đoàn/16 lưt)

19

Đoàn đại biểu Công an tỉnh

Đối ngoại

Lãnh đạo Công an tỉnh

16

Trung Quốc

Công an châu Văn Sơn

Giao ban năm 2019

6

Quý III

nt

Thành phần gồm Công an 7 huyện biên giới

VII

CỤC HẢI QUAN (01 đoàn/2 lượt)

20

Đoàn công tác Cục Hải quan tỉnh

Làm việc

Lãnh đạo Cục

2

Trung Quốc

Cục Hải quan Côn Minh

Tham gia Đoàn đại biểu Cục Hải quan các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên, Hải Phòng sang thăm, làm việc trong lĩnh vực hải quan

5

Năm 2019

nt

 

VIII

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH (02 đoàn/20 lượt)

21

Đoàn công tác Ban quản lý

Làm việc

Lãnh đạo Ban

10

Trung Quốc

BQL Khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho

Hội đàm định kỳ

2

Quý I

nt

 

22

Đoàn công tác Ban quản lý

Làm việc

Lãnh đạo Ban

10

Trung Quốc

BQL khu hợp tác kinh tế biên giới Malypho

Hội đàm định kỳ

2

Quý III

nt

 

C

CẤP SỞ, LIÊN NGÀNH (26 đoàn/204 lượt)

I

SỞ NGOẠI VỤ (05 đoàn/28 lượt)

23

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ

Làm việc

Lãnh đạo Sở

5

Trung Quốc

Tỉnh Vân Nam

Làm việc với Văn phòng Ngoại sự tỉnh Vân Nam

3

Quý II

nt

 

24

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ

Làm việc

Lãnh đạo Sở

5

Trung Quốc

Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây

Làm việc với Văn phòng Ngoại sự Quảng Tây

3

Quý III

nt

 

25

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ

Làm việc

Lãnh đạo Sở

6

Trung Quốc

Châu Văn Sơn

Làm việc với Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ châu Văn Sơn

3

Quý II

nt

 

26

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ

Làm việc

Lãnh đạo Sở

6

Trung Quốc

Thành phố Bách Sắc, Quảng Tây

Làm việc với Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ thành phố Bách Sắc

3

Quý III

nt

 

27

Đoàn công tác Sở Ngoại vụ

Làm việc

Lãnh đạo Sở

6

Trung Quốc

Các huyện biên giới phía Trung Quốc

Làm việc với Văn phòng Ngoại sự các huyện biên giới tiếp giáp tỉnh Hà Giang phía Trung Quốc

3

Quý IV

nt

 

II

SỞ CÔNG THƯƠNG (03 đoàn/30 Iượt)

28

Đoàn đại biểu Sở Công thương

Làm việc

Lãnh đạo Sở

10

Trung Quốc

Cục Thương vụ châu Văn Sơn

Chiêu thương tại Hội chợ thương mại quốc tế tại châu Văn Sơn

3

Quý III

nt

 

29

Đoàn đại biểu Sở Công thương

Làm việc

Lãnh đạo Sở

10

Trung Quốc

Cục thương vụ châu Văn Sơn

Hội đàm định kỳ

2

Quý III

nt

 

30

Đoàn đại biểu Sở Công thương

Làm việc

Lãnh đạo Sở

10

Trung Quốc

Sở Thương mại Quảng Tây

Hội đàm định kỳ

3

Quý IV

nt

 

III

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (01 đoàn/5 lượt)

31

Đoàn đại biểu Sở KH&CN

Khảo sát

Giám đốc Sở

5

Nhật Bản

Theo chương trình của Bộ KHCN

Khảo sát, nghiên cứu chuyển giao công nghệ phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN

5

Tháng 12

NS Trung ương

Theo Chương trình của Bộ KH-CN

IV

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (03 đoàn/20 lượt)

32

Đoàn đại biểu Sở Nông nghiệp & PTNT

Làm việc

Giám đốc sở

6

Trung Quốc

Cục Nông nghiệp TP Bách Sắc, Quảng Tây

Hội đàm trao đổi các nội dung hợp tác lĩnh vực nông nghiệp; học tập kinh nghiệm khuyến khích hỗ trợ nông dân thay đổi cơ cấu sản xuất, phát triển trồng rau vụ thu đông

3

Tháng 3

NS ngành

 

33

Đoàn đại biểu Sở Nông nghiệp

Làm việc

Giám đốc sở

8

Trung Quốc

Cục Lâm Nghiệp Châu Văn Sơn

Trao đổi về hợp tác phòng chống cháy rừng; xâm canh, xâm cư; hợp tác bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng.

2

Tháng 5

nt

 

34

Đoàn đại biểu Sở Nông nghiệp

Làm việc

Giám đốc sở

6

Trung Quốc

Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam

Hội đàm trao đổi về hợp tác trồng cây ăn quả và rau ôn đới trên khu vực vùng cao tỉnh Hà Giang.

3

Tháng 5

nt

 

V

SỞ TƯ PHÁP (01 đoàn/9 lượt)

35

Đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang

Làm việc

Giám đốc sở

9

Trung Quốc

Cục Tư pháp Châu Văn Sơn

Triển khai công tác tư pháp, kiến thức pháp luật biên giới

2

Quý III

nt

 

VI

SỞ VĂN HÓA, TT&DL (02 đoàn/16 lượt)

36

Đoàn đại biểu Sở Văn hóa TT&DL

Làm việc

Lãnh đạo Sở

10

Trung Quốc

Ủy ban Phát triển du lịch tỉnh Vân Nam, Ủy ban Phát triển Du lịch châu Văn Sơn

Trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai bên.

Học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

4

Tháng 5

nt

 

37

Đoàn đại biểu Sở Văn hóa TT&DL

Làm việc

Lãnh đạo Sở

6

Thái Lan

Các mô hình du lịch cộng đồng

Xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch; học tập mô hình phát triển du lịch cộng đồng của Thái Lan

4

Tháng 7

nt

 

VII

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (01 đoàn/8 lượt)

38

Đoàn đại biểu Sở Giáo dục & ĐT

Làm việc

Lãnh đạo Sở

8

Trung Quốc

Một số trường đại học của tỉnh Vân Nam. Cục Giáo dục châu Văn Sơn

- Trao đổi các nội dung hợp tác đào tạo.

- Trao đổi thúc đẩy triển khai giao lưu, hợp tác giữa hai bên.

4

Tháng 10

nt

 

VIII

SỞ LAO ĐỘNG, TB&XH (03 đoàn/24 lượt)

39

Đoàn đại biểu Sở

Làm việc

Lãnh đạo sở

8

Trung Quốc

Cục Tài nguyên nhân lực và ASXH châu Văn Sơn

Bàn biện pháp quản lý lao động

2

Quý II

nt

 

40

Đoàn đại biểu Sở

Làm việc

Lãnh đạo sở

8

Trung Quốc

Cục Tài nguyên nhân lực và ASXH TP Bách Sắc

Bàn biện pháp quản lý lao động

3

Quý III

nt

 

41

Đoàn đại biểu Sở

Làm việc

Lãnh đạo sở

8

Trung Quốc

Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Khẩu

Bàn biện pháp quản lý lao động

2

Quý III

nt

 

IX

SỞ Y TẾ (02 đoàn/20 lượt)

42

Đoàn đại biểu Sở Y tế

Làm việc

Lãnh đạo sở

10

Trung Quốc

Cục Y tế huyện Malypho

Hợp tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống dịch bệnh khu vực biên giới

2

Tháng 6

nt

 

43

Đoàn đại biểu Sở Y tế

Làm việc

Lãnh đạo sở

10

Trung Quốc

Trung tâm nghiên cứu phòng chống phụ thuộc thuốc tỉnh Vân Nam

Chia sẻ kinh nghiệm trong việc duy trì, thúc đẩy mở rộng công tác điều trị bằng Mathadone

3

Tháng 7

nt

 

X

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 đoàn/4 lượt)

44

Sở GTVT Hà Giang

Làm việc

Giám đốc Sở

04

Trung Quốc

Cục Giao thông vận tải châu Văn Sơn

Hội đàm thường niên công tác quản lý vận tải đường bộ Quốc tế

05

Tháng 8

nt

 

XI

ĐOÀN LIÊN NGÀNH (04 đoàn/40 lượt)

45

Đoàn công tác liên ngành (Giao thông chủ trì)

Làm việc

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

10

Trung Quốc

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam

Khảo sát thực tế, hội đàm thống nhất việc xây dựng cầu qua biên giới lối thông quan hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy-Thiên Bảo

2

Quý I

Ngân sách tỉnh

 

46

Đoàn công tác liên ngành (Giao thông chủ trì)

Làm việc

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

10

Trung Quốc

Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam

Khảo sát thực tế, hội đàm thống nhất việc xây dựng cầu qua biên giới lối thông quan hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy-Thiên Bảo

2

Quý III

nt

 

47

Đoàn công tác liên ngành (Ngoại vụ chủ trì)

Làm việc

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

10

Trung Quốc

Văn phòng Ngoại sự châu Văn Sơn

Khảo sát song phương, làm việc để giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới

3

Quý II

nt

 

48

Đoàn công tác liên ngành (Ngoại vụ chủ trì)

Khảo sát, làm việc

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

10

Trung Quốc

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Vân Nam

Khảo sát song phương phục vụ công tác kiểm tra liên hợp biên giới Việt - Trung lần 1 (sau 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc)

6

Quý III

nt

Khảo sát toàn tuyến biên giới

D

ĐOÀN CẤP HUYỆN (19 đoàn/218 lượt)

I

HUYỆN MÈO VẠC (03 đoàn/38 lượt)

49

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Thường trực Huyện ủy

18

Trung Quốc

Huyện ủy Nà Pô

Thăm làm việc và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tại Ngày hội văn hóa dân tộc Choang huyện Nà Pô

03

Quý II

Ngân sách huyện

Thành phần gồm đoàn nghệ thuật

50

Đoàn đại biểu huyện

Làm việc

Thường trực UBND huyện

10

Trung Quốc

Chính phủ nhân dân huyện Nà Pô

Thúc đẩy thiết lập cơ chế hợp tác giữa một số ngành của hai huyện. Trao đổi các nội dung triển khai hợp tác giữa hai bên về trồng dâu nuôi tằm, trồng cây xọm đen

02

Quý I

nt

 

51

Đoàn đại biểu huyện

Làm việc

Thường trực UBND huyn

10

Trung Quốc

Chính phủ nhân dân huyện Phú Ninh

Thúc đẩy triển khai hợp tác lao động qua biên giới. Khảo sát một số mô hình phát triển kinh tế, xã hội

02

Quý IV

nt

 

II

HUYỆN ĐỒNG VĂN (04 đoàn/40 lượt)

52

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Bí thư Huyện ủy

10

Trung Quốc

Huyện ủy Phú Ninh

Hội đàm, thúc đẩy giao lưu, hợp tác Huyện Hữu nghị; triển khai hợp tác lao động qua biên giới

2

Trong năm

nt

 

53

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Chủ tịch HĐND huyện

10

Trung Quốc

HĐND huyện MaLyPho

Giao lưu, học tập kinh nghiệm

2

Quý II

nt

 

54

Đoàn đại biu huyện

Làm việc

Chủ tịch UBND huyện

10

Trung Quốc

CPND huyện MaLypho

Hội đàm triển khai giao lưu, hợp tác; giao lưu, học tập kinh nghiệm

2

Quý II

nt

 

55

Đoàn đại biểu huyện

Làm việc

Chủ tịch UBND huyện

10

Trung Quốc

CPND Phú Ninh

Hội đàm thúc đẩy triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác Huyện Hữu nghị.

2

Trong năm

nt

 

III

HUYỆN YÊN MINH (04 đoàn/60 lượt)

56

Đoàn đại biểu huyện

Thăm hữu nghị

Bí thư Huyện ủy

10

Trung Quốc

Huyện ủy Malypho

Hội đàm trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa hai bên

2

Quý I

nt

 

57

Đoàn đại biểu huyện

Thăm hữu nghị

Chủ tịch UBND huyện

30

Trung Quốc

Chính quyền huyện Malypho

Dự lễ ký kết nghĩa cấp huyện biên giới

2

Quý III

nt

Hoạt động giao lưu kết nghĩa

58

Đoàn đại biểu huyện

Làm việc

PCT UBND huyện

10

Trung Quốc

Chính quyền huyện Malypho

Thống nhất nội dung, thời gian tổ chức lễ ký kết nghĩa hữu nghị giữa hai huyện

2

Quý II

nt

 

59

Đoàn đại biểu huyện

Thăm hữu nghị

Thường trực HĐND huyện

10

Trung Quốc

Đại hội đại biểu nhân dân huyện Malypho

Trao đổi kinh nghiệm về công tác HĐND của hai bên

2

Quý II

nt

 

IV

HUYỆN QUẢN BẠ (02 đoàn/20 lượt)

60

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Thường trực Huyện ủy

10

Trung Quốc

Huyện Malypho

Thăm, làm việc và triển khai hợp tác một số lĩnh vực

2

Quý I

nt

 

61

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Thường trực HĐND huyện

10

Trung Quốc

Huyện Malypho

Thăm, làm việc; bàn về công tác phối hợp giám sát

2

Quý III

nt

 

V

HUYỆN VỊ XUYÊN (01 đoàn/10 lượt)

62

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Chủ tịch UBND huyện

10

Trung Quốc

Chính quyền huyện Malypho

Hội đàm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai huyện

2

Quý III

nt

 

VI

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ (02 đoàn/20 lượt)

63

Đoàn đại biểu huyện

Thăm hữu nghị

Bí thư Huyện ủy

10

Trung Quốc

Huyện ủy Mã Quan

Hội đàm trao đổi các nội dung thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai bên. Giao lưu học tập kinh nghiệm

3

Quý III

nt

 

64

Đoàn đại biểu huyện

Thăm làm việc

Chủ tịch UBND huyện

10

Trung Quốc

Chánh quyền huyện Malypho

Hội đàm thăm, giao lưu hợp tác

3

Quý II

nt

 

VII

HUYỆN XÍN MẦN (02 đoàn/20 lượt)

65

Đoàn đại biểu huyện

Thăm hữu ngh

Bí thư Huyện ủy

10

Trung Quốc

Huyện ủy Mã Quan

Hội đàm, khảo sát học tập kinh nghiệm

3

Quý II

nt

 

66

Đoàn đại biểu huyện

Làm việc

Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Trung Quốc

Chính quyền huyện Mã Quan

Trao đổi thúc đẩy hợp tác phát triển thương mại, du lịch

2

Quý III

nt

 

VIII

HUYỆN BẮC MÊ (01 đoàn/10 lượt)

 

67

Đoàn công tác UBND huyện

Làm việc

PCT UBND huyện

10

Trung Quốc

Chính quyền huyện Na Po

Tham quan mô hình, học tập, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất Nông lâm nghiệp

3

Quý II

nt

 

Tổng cộng: 67 đoàn/702 lượt, trong đó:

- Cấp tnh: 09 đoàn/80 lượt.

- Các ban/ngành 13 đoàn/200 lượt

- Các Sở, liên ngành 26 đoàn/204 lượt

- Các huyện/thành phố: 19 đoàn/218 lượt

 

Biểu số 02

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 290/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Số thành viên

Đến từ nước

Nội dung hoạt động

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

ĐOÀN CẤP TỈNH (11 đoàn/86 lượt)

1

Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam

Thăm làm việc

Lãnh đạo tỉnh Vân Nam

10

Trung Quốc

Hội đàm, khảo sát, dự chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh Hà Giang

2

Quý II

Ngân sách tỉnh

 

2

Đoàn đại biểu châu Văn Sơn

Thăm làm việc

Bí thư Châu ủy Văn Sơn

10

Trung Quốc

Hội đàm, khảo sát

2

Quý I

nt

 

3

Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc

Thăm làm việc

Lãnh đạo thành phố Bách Sắc

10

Trung Quốc

Hội đàm, khảo sát

2

Quý II

nt

 

4

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân châu Văn Sơn

Làm việc

Chủ tịch Hội đồng nhân dân châu Văn Sơn

10

Trung Quốc

Trao đổi hoạt động cơ quan dân cử trong xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội

3

Tháng 10

nt

 

5

Đoàn đại biểu thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki

Thăm làm việc

Lãnh đo Thành phố

8

Nhật Bản

Hội đàm, khảo sát

5

Quý IV

nt

 

6

Đoàn đại biểu tỉnh Benguet

Thăm làm việc

Lãnh đạo tỉnh

10

Philipine

Hội đàm, khảo sát

3

Quý IV

nt

 

7

Đoàn Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội

Thăm và khảo sát

Đại sứ

5

Hàn Quốc

Tìm hiểu nắm bắt thông tin tỉnh Hà Giang, khảo sát nhu cầu hợp tác

3

Quý III

nt

 

8

Đoàn Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội

Thăm và làm việc

Đại sứ

3

n Độ

Thăm và làm việc

3

Quý II

nt

 

9

Đoàn Đại sứ quán Alien tại Hà Nội

Thăm và làm việc

Đại sứ

5

Alien

Kiểm tra các công trình dự án đang triển khai, khảo sát nhu cầu dự án mới

4

Quý III

nt

 

10

Đoàn Đại sứ quán Aizerbaijan tại Hà Nội

Khảo sát và làm việc

Đại sứ

10

Aizerbaijan

làm việc và khảo sát đề xuất hợp tác mới

3

Quý IV

nt

 

11

Đoàn Đại sứ quán Anh tại Hà Nội

Thăm và làm việc

Đại sứ

5

Anh

Tổng hợp, đánh giá công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

5

Quý IV

nt

 

B

CÁC BAN/NGÀNH (09 đoàn/92 lượt)

I

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH (01 đoàn/10 lượt)

12

Đoàn đại biểu Ủy ban chính hiệp châu Văn Sơn

Đối ngoại

Lãnh đạo Ủy ban

10

Trung Quốc

Trao đổi, giao lưu hợp tác tăng cường lĩnh vực đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Hà Giang với tỉnh Vân Nam

3

Quý II

nt

 

II

BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY (01 đoàn/25 lượt)

13

Đoàn cán bộ thành phố Bách Sắc

Khảo sát, giao lưu

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Bách Sắc

25

Trung Quốc

- Thăm quan một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang.

- Nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang; tình hình hợp tác giữa hai bên.

7

Quý III

Ngân sách ngành

Thực hiện Thỏa thuận hợp tác với Quảng Tây

III

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY (01 đoàn/10 lượt)

14

Ban Tuyên truyền Châu ủy Văn Sơn

Thăm làm việc

Trưởng Ban Tuyên truyền

10

Trung Quốc

Trao đổi nghiệp vụ công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng; phối hợp tuyên truyền các văn kiện về quản lý biên giới

2

Tháng 6

nt

 

IV

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (01 đoàn/10 lượt)

15

Ủy ban Kiểm tra - Kỷ luật châu Văn Sơn

Thăm làm việc

Chủ nhiệm

10

Trung Quốc

Hội đàm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm

2

Quý III

nt

 

V

CỤC HẢI QUAN (01 đoàn/5 lượt)

16

Hải quan Thiên Bảo

Hội đàm

Quan trưởng

5

Trung Quốc

Hội đàm định kỳ

2

Năm 2019

nt

 

VI

CÔNG AN TỈNH (01 đoàn/8 lượt)

17

Văn phòng BLO Thiên Bảo

Đối ngoại

Chủ nhiệm Văn phòng

8

Trung Quốc

Giao ban 6 tháng đầu năm 2019

2

Tháng 6

nt

 

VII

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH (03 đoàn/24 lượt)

18

Văn phòng cửa khẩu huyện Mã Quan

Đối ngoại

Lãnh đạo Văn phòng

8

Trung Quốc

Hội đàm trao đổi công tác phối hợp quản lý cửa khẩu

2

Quý I

nt

 

19

Ban quản lý Khu Hợp tác kinh tế biên giới Malypho

Đối ngoại

Lãnh đạo Ban

8

Trung Quốc

Hội đàm định kỳ

2

Quý II

nt

 

20

Văn phòng cửa khẩu huyện Mã Quan

Đối ngoại

Lãnh đạo Văn phòng

8

Trung Quốc

Hội đàm trao đổi công tác phối hợp quản lý cửa khẩu

2

Quý III

nt

 

C

CẤP SỞ, LIÊN NGÀNH (28 đoàn/232 lượt)

I

SỞ NGOẠI VỤ (11 đoàn/88 lượt)

21

Đoàn công tác Văn phòng Ngoại sự tỉnh Vân Nam

Làm việc

Lãnh đạo Văn phòng

6

Trung Quốc

Chuẩn bị chuyến thăm Hà Giang của lãnh đạo tỉnh Vân Nam

2

Quý II

nt

 

22

Đoàn công tác Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ thành phố Bách Sắc

Làm việc

Lãnh đạo Văn phòng

5

Trung Quốc

Chuẩn bị chuyến thăm Hà Giang của lãnh đạo thành phố Bách Sắc

3

Quý II

nt

 

23

Đoàn đại biểu Ngoại sự châu Văn Sơn (gồm Ngoại sự châu Văn Sơn và Ngoại sự các huyện/tp của châu Văn Sơn)

Làm việc, giao lưu

Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ châu Văn Sơn

30

Trung Quốc

- Hội đàm đánh giá kết quả hợp tác 2018, đề xuất phương hướng hợp tác 2019

- Giao lưu giữa những người làm công tác ngoại vụ hai tỉnh/châu.

2

Tháng 01

nt

Cơ chế hội đàm, giao lưu từ 1998

24

Đoàn đại biểu văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ châu Văn Sơn

Làm việc

Chủ nhiệm Văn phòng

6

Trung Quốc

Hội đàm định kỳ

2

Quý III

nt

 

25

Đoàn đại biểu văn phòng Ngoại sự - Kiều vụ thành phố Bách Sắc

Làm việc

Chủ nhiệm Văn phòng

6

Trung Quốc

Hội đàm định kỳ

2

Quý IV

nt

 

26

Tổ chức IDE/Mỹ

Khảo sát, làm việc

Trưởng Đại diện Tổ chức

4

Mỹ

Hoàn thiện thông tin xây dựng đề xuất dự án để triển khai tại huyện Hoàng Su Phì

3

Quý II

Ngân sách ngành

 

27

Tổ chức ELIC/Mỹ

Khảo sát, làm việc

Trưởng Đại diện Tổ chức

3

Mỹ

Triển khai thí điểm dự án tại Thành phố Hà Giang

3

Quý II

nt

 

28

Tổ chức GTV/Ý

Khảo sát, làm việc

Đại diện Tổ chức

5

Italia

Đánh giám kiểm tra dự án đang triển khai Hà Giang, khảo sát nhu cầu hợp tác mới

3

Quý II

nt

 

29

Tổ chức GNI/Hàn Quốc

Khảo sát, làm việc

Đại diện Tổ chức

10

Hàn Quốc

Đánh giám kiểm tra dự án đang triển khai Hà Giang, khảo sát nhu cầu hợp tác mới

3

Quý III

nt

 

30

Tổ chức LOAN STIFTUNG

Khảo sát, làm việc

Đại diện Tổ chức

3

Đức

Đánh giám kiểm tra dự án đang triển khai Hà Giang, khảo sát nhu cầu hợp tác mới

7

Quý IV

nt

 

31

Đoàn trường các tổ chức PCPNN, tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Khảo sát, làm việc

Trưởng Đại diện các tổ chức

10

Úc, Pháp, Thụy Sỹ….

Đánh giám kiểm tra dự án đang triển khai Hà Giang, khảo sát nhu cầu hợp tác mới với tỉnh Hà Giang

3

Năm 2019

nt

 

II

SỞ CÔNG THƯƠNG (03 đoàn/30 lượt)

32

Đoàn đại biểu Cục Thương vụ châu Văn Sơn

Hội đàm

Lãnh đạo cục Thương vụ

10

Trung Quốc

Hội đàm định kỳ

2

Quý II

nt

 

33

Đoàn đại biểu Cục Thương vụ châu Văn Sơn

Hội nghị

Lãnh đạo cục Thương vụ

10

Trung Quốc

Khai mạc Hội chợ quốc tế, tham gia Hội nghị xúc tiến

2

Năm 2019

nt

 

34

Đoàn đại biểu Sở Thương mại Quảng Tây

Hội nghị

Lãnh đạo sở Thương vụ

10

Trung Quốc

Khai mạc Hội chợ quốc tế, tham gia Hội nghị xúc tiến

2

Năm 2019

nt

 

III

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT (05 đoàn/30 lượt)

35

Đoàn đại biểu Cục nông nghiệp thành phố Bách Sắc

Khảo sát, làm việc

Cục trưởng

6

Trung Quốc

Khảo sát, thống nhất hợp tác về nông nghiệp

6

Tháng 2

nt

 

36

Đoàn đại biểu Cục nông nghiệp châu Văn Sơn

Làm việc, hội đàm

Cục trưởng

6

Trung Quốc

Đánh giá kết quả triển khai công tác phối hợp theo Biên bản Hội đàm đã ký (tháng 9/2016) và tiếp tục phối hợp triển khai: kiểm soát dịch Lợn Châu phi; hợp tác về khoa học kỹ thuật; giới thiệu doanh nghiệp về nông nghiệp của hai Bên

6

Tháng 3

nt

 

37

Đoàn đại biu Viện Rau quả thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam

Làm việc

Viện trưởng

6

Trung Quốc

Hợp tác, trồng thnghiệm một số giống rau chất lượng cao trong nhà lưới tại tỉnh Hà Giang

3

Tháng 5

nt

 

38

Viện Dược liệu thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Vân Nam

Làm việc

Viện trưởng

6

Trung Quốc

Hợp tác đào tạo kỹ thuật sản xuất giống, trồng và chăm sóc cây dược liệu; trồng thử nghiệm một số giống dược liệu tại Hà Giang; Hợp tác thông tin thị trường dược liệu của hai Bên

3

Tháng 6

nt

 

39

Trung tâm khoa học kỹ thuật Bách Sắc

Làm việc

Viện trưng

6

Trung Quốc

Triển khai chương trình hợp tác phát triển cây ăn quả và cây vụ đông

6

Tháng 8

nt

 

IV

SỞ VĂN HÓA, TT&DL (01 đoàn/10 lượt)

40

Đoàn hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp lữ hành quốc tế Nhật Bản

Khảo sát

Lãnh đạo hiệp hội du lịch

10

Nhật Bản

Khảo sát sản phẩm du lịch; hội đàm kinh nghiệm phát triển du lịch

3

Tháng 11

nt

 

V

SỞ LAO ĐỘNG, TB&XH (03 đoàn/28 lượt)

41

Đoàn đại biểu cục Tài nguyên Nhân lực và An sinh xã hội thành phố Bách Sắc

Làm việc

Lãnh đạo Cục

10

Trung Quốc

Bàn biện pháp quản lý lao động

2

Quý II

nt

 

42

Đoàn đại biểu cục Tài nguyên Nhân lực và An sinh xã hội châu Văn Sơn

Làm việc

Lãnh đo Cục

10

Trung Quốc

Bàn biện pháp quản lý lao động

2

Quý II

nt

 

43

Đoàn đại biểu Ban quản lý Khu Hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Giang

Làm việc

Lãnh đạo quản lý Ban

8

Trung Quốc

Bàn biện pháp quản lý lao động

2

Quý III

nt

 

VI

SỞ Y TẾ (01 đoàn/10 lượt)

44

Đoàn đại biểu Cục Y tế huyện Malypho

Hội đàm

Lãnh đạo Cục

10

Trung Quốc

Hội đàm trong công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống dịch bệnh

2

Tháng 12

nt

 

VII

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (02 đoàn/16 lượt)

45

Đoàn công tác Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam

Làm việc

Phó Giám đốc Sở

8

Trung Quốc

Khảo sát thực tế, hội đàm thống nhất việc xây dựng cầu qua biên giới lối thông quan hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo

2

Quý II

nt

 

46

Đoàn công tác Sở Giao thông vận tải tỉnh Vân Nam

Làm việc

Phó Giám đốc Sở

8

Trung Quốc

Khảo sát thực tế, hội đàm thống nhất việc xây dựng cầu qua biên giới lối thông quan hàng hóa cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo

2

Quý IV

nt

 

VIII

ĐOÀN LIÊN NGÀNH (02 đoàn/20 lượt)

47

Đoàn công tác liên ngành của châu Văn Sơn

Khảo sát, Làm việc

Lãnh đạo VP Ngoại sự CVS

10

Trung Quốc

Khảo sát song phương kiểm tra cửa khẩu, công trình xây dựng trên tuyến biên giới

5

Quý I

Ngân sách tỉnh

 

48

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Vân Nam

Khảo sát, làm việc

Lãnh đạo VPNS tỉnh Vân Nam

10

Trung Quốc

Khảo sát song phương phục vụ công tác kiểm tra liên hợp biên giới Việt - Trung lần 1 (sau 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc)

10

Quý III

nt

Khảo sát toàn tuyến biên giới

D

ĐOÀN CẤP HUYỆN (17 đoàn/228 lượt)

I

HUYỆN MÈO VẠC (03 đoàn/30 lượt)

49

Đoàn đại biểu huyện Phú Ninh

Thăm và làm việc

Thường trực Huyện ủy huyện Phú Ninh

10

Trung Quốc

Đánh giá kết quả giao lưu hợp tác giữa hai Huyện; thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, nông nghiệp

2

Quý II

Ngân sách huyện

 

50

Đoàn đại biểu huyện Nà Pô

Thăm và làm việc

Lãnh đạo Chính phủ nhân dân huyện Nà Pô

10

Trung Quốc

Làm việc, bàn biện pháp phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác trồng dâu nuôi tằm, cây xọm đen

2

Quý III

nt

 

51

Đoàn đại biểu huyện Nà Pô

Đối ngoại

Thường trực Huyện ủy huyện Nà Pô

10

Trung Quốc

Dự lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2019

2

Quý IV

nt

 

II

HUYỆN ĐỒNG VĂN (04 đoàn/40 lượt)

52

Đoàn đại biểu huyện Phú Ninh

Đối ngoại

Huyện trưng

10

Trung Quốc

Hội đàm, giao lưu hợp tác

2

Quý I

nt

 

53

Đoàn đại biểu huyện Phú Ninh

Đối ngoại

Chủ tịch HĐND huyện

10

Trung Quốc

Hội đàm, giao lưu hợp tác

2

Quý II

nt

 

54

Đoàn đại biểu huyện MalyPho

Đối ngoại

Bí thư Huyện ủy

10

Trung Quốc

Hội đàm, giao lưu hợp tác

2

Quý III

nt

 

55

Đoàn đại biểu huyện MaLyPho

Đối ngoại

Huyện trưởng

10

Trung Quốc

Hội đàm, giao lưu hợp tác

2

Quý II

nt

 

III

HUYN YÊN MINH (02 đoàn/18 lượt)

56

Đoàn đại biểu huyện Malypho

Thăm làm việc

Bí thư

8

Trung Quốc

Trao đổi, làm việc

2

Quý IV

nt

 

57

Đoàn đại biểu huyện Malypho

Hội đàm

Phó huyện trưởng

10

Trung Quốc

Ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới

2

Quý I

nt

 

IV

HUYỆN QUẢN BẠ (02 đoàn/50 lượt)

58

Đoàn đại biểu huyện Malypho

Hội đàm

Lãnh đạo huyện

10

Trung Quốc

Bàn thống nhất chương trình ký kết nghĩa giữa huyện Quản Bạ với huyện Malypho

1

Quý II

nt

 

59

Đoàn đại biểu huyện Malypho (thành phần gồm lãnh đạo các ngành, các hương/trấn biên giới, diễn viên)

Ký kết nghĩa huyện biên giới

Lãnh đạo huyện

40

Trung Quốc

Dự lễ ký kết nghĩa giữa huyện Quản Bạ và huyện Malypho

1

Quý III

nt

Bao gồm hoạt động giao lưu văn nghệ

V

HUYỆN HOÀNG SU PHÌ (02 đoàn/20 lượt)

60

Đoàn đại biểu huyện Mã Quan

Đối ngoại

Chủ tịch

10

Trung Quốc

Thăm, giao lưu hợp tác

2

Quý IV

nt

 

61

Đoàn đại biểu huyện Malypho

Đối ngoại

Chủ tịch

10

Trung Quốc

Thăm, giao lưu hợp tác

2

Quý II

nt

 

VI

HUYỆN XÍN MẦN (01 đoàn/40 lượt)

62

Đoàn đại biểu huyện Mã Quan (thành phần gồm lãnh đạo các ngành, các hương/trấn biên giới, diễn viên)

Đối ngoại

Huyện Trưởng

40

Trung Quốc

Tham dự lễ ký kết nghĩa huyện biên giới

2

Quý I

nt

Bao gồm hoạt động giao lưu văn nghệ

VII

HUYỆN BC MÊ (01 đoàn/10 lượt)

63

Đoàn đại biểu huyện Na Po

Làm việc

Phó Huyện trưởng

10

Trung Quốc

Làm việc, khảo sát hợp tác nông nghiệp

3

Quý III

nt

 

VIII

THÀNH PHỐ HÀ GIANG (02 đoàn/20 lượt)

64

Đoàn đại biểu thành phố Văn Sơn

Thăm, làm việc

Lãnh đạo thành phố

10

Trung Quốc

Hội đàm, trao đổi các nội dung hợp tác theo Biên bản ghi nhớ đã ký kết năm 2007

3

Tháng 10

NS thành phố

 

65

Đoàn đại biểu huyện Malypho

Thăm, làm việc

Huyện trưởng

10

Trung Quốc

Hội đàm, trao đổi các nội dung hợp tác phát triển văn hóa, du lịch

3

Tháng 12

nt

 

Tổng cộng: 65 đoàn/638 lượt, trong đó:

- Cấp tnh: 11 đoàn/86 lượt.

- Các ban, ngành: 09 đoàn/92 lượt.

- Các sở, liên ngành: 28 đoàn/232 lượt.

- Các huyện/thành phố: 17 đoàn/228 lượt.

 

Biểu số 03

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: 290/KH-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

TT

Các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức

Số lượng đại biểu Việt Nam

Số lượng đại biểu có quốc tịch nước ngoài

Địa điểm tổ chức

Chủ đề, nội dung hội nghị, hội thảo

Nguồn kinh phí

I

Tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế

1

Hội nghị quốc tế

30

40-50 tổ chức quốc tế

Hà Giang

Hội nghị tiếp xúc, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, phi chính phủ trong nước; các tổ chức quốc tế, các quỹ... đầu tư, viện trợ cho tỉnh Hà Giang năm 2019; triển khai Kế hoạch xúc tiến, vận động viện trợ PCPNN của tỉnh đến năm 2020

NS tỉnh, xã hội hóa

II

Tham dự Hội nghị, hội thảo quốc tế

1

Hội nghị quốc tế

10

500

Indonesia

Dự Hội nghị thường niên của mạng lưới công viên địa chất toàn cầu - Ban điều hành GGN

NS tỉnh

2

Hội thảo thường niên

10

70

Trung Quốc

Gặp mặt đầu xuân giữa Bí thư 4 tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

NS tỉnh

3

Hội nghị Việt - Pháp

8

500

Pháp

Dự hội nghị hợp tác phi tập trung Việt - Pháp lần thứ 11 - Khảo sát và xúc tiến du lịch tại một số địa phương của Pháp(1)

NS Tỉnh

4

Hội nghị quốc tế

5

100

Australia

Dự Hội nghị quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia (Dự kiến Quý I/2019 - theo Chương trình kết nối, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao)

NS tỉnh

5

Hội nghị quốc tế

5

100

Hoa Kỳ

Dự Hội nghị quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (Dự kiến Quý II/2019 theo Chương trình kết nối, hỗ trợ của Bộ Ngoại giao)

NS tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 04

DANH MỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ ĐỐI NGOẠI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NĂM 2019 THEO CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TU NGÀY 26/7/2016 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI ĐẢNG, NGOẠI GIAO NHÀ NƯỚC VÀ ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Kế hoạch số: 290/KH-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Hà Giang)

STT

Nội dung công việc

Đơn v chủ trì

Đơn vị phối hợp

Cấp cho chủ trương, phê duyệt

Thời gian thực hiện

Sản phẩm đầu ra

 

Tham mưu tuyên truyền, quán triệt và đôn đốc, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra theo Chiến lược hội nhập quốc tế tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trong đó tập trung:

Sở Ngoại vụ

Các cấp, các ngành

UBND tỉnh

Thường xuyên

Kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại năm 2019 toàn tỉnh

1

Đối với tỉnh Vân Nam, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc:

- Duy trì phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Tiếp tục nghiên cứu, kết nối, đề xuất ký kết các thỏa thuận hợp tác với một số tỉnh, thành, nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa, TT&DL, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Thường xuyên và theo kế hoạch

- Đoàn ra, đoàn vào

- Thỏa thuận hợp tác

- Kế hoạch, chương trình...

-

- Tập trung kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, giao thương biên giới; thường xuyên liên hệ với Phụ trách thương mại tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh và Nam Ninh, Trung Quốc nắm thông tin về kinh tế, thương mại, chính sách của các đối tác, các địa phương, doanh nghiệp có tiềm năng để tham mưu cho Tỉnh, doanh nghiệp của tỉnh kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Sở Công thương

- Đề án, chương trình, kế hoạch, tin tức, thỏa thuận hợp tác...

-

Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới đã ký kết với châu Văn Sơn, Vân Nam, Trung Quốc và thành phố Bách Sắc, Trung Quốc.

Sở LĐ, TB&XH

Sở Ngoại vụ, các huyện, thành phố, đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

- Số lượt lao động;

- Thu nhập;

- Hội đàm, hội thảo;

- Chương trình, kế hoạch...

-

Trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình, thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hà Giang với châu Hng Hà, Vân Nam, Trung Quốc, ký kết hợp tác về kinh tế-xã hội; Ký kết thỏa thuận hợp tác lao động qua biên giới giữa tỉnh Hà Giang với châu Hồng Hà, Trung Quốc.

Sở Ngoại vụ

Sở LĐTB&XH; các huyện biên giới, các sở, ban, ngành liên quan

UBND tỉnh

Trong năm 2019

- Hội đàm; chương trình, kế hoạch, Thỏa thuận hợp tác hữu nghị; thỏa thuận hợp tác quản lý lao động qua biên giới; đoàn ra, đoàn vào

-

Đánh giá cơ chế hợp tác của UBCT liên hợp và Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; đề xuất, tận dụng hiệu quả cơ chế hợp tác này để tăng cường trao đổi thúc đẩy hợp tác, giải quyết những vấn đề ở cấp lãnh đạo tỉnh giữa hai bên.

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố

UBND tỉnh

2019

- Báo cáo;

- Thỏa thuận;

- Chương trình;

- Kế hoạch

-

Thúc đẩy, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác hữu nghị giữa huyện, thành phố, xã, trấn với phía đối đẳng Trung Quốc

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

Sở Ngoại vụ, các huyện biên giới, các sở, ngành liên quan

UBND tỉnh, UBND huyện

Theo Kế hoạch, chương trình, thỏa thuận

- 06 huyện, 01 xã còn lại ký kết hữu nghị với phía đối đẳng Trung Quốc(2).

- Chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế

- Số lần trao đổi, giao lưu...

-

Triển khai các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, tư pháp, giáo dục - đào tạo, du lịch...

Theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành

Sở Ngoại vụ; Các sở, ban, ngành liên quan

UBND tỉnh

Theo cơ chế hợp tác

 

2

Đối với tỉnh Benguet, Philippin:

- Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch, đào tạo...

Sở Ngoại vụ

Sở Văn hóa, TT&DL, các đơn vị liên quan

UBND tỉnh

2019

 

3

Đối với Nhật Bản:

- Thúc đẩy hợp tác hữu nghị với thành phố Moriya, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản:

- Tìm kiếm, kết nối, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư các chương trình, dự án vào địa phương; tập trung lĩnh vực chuyển giao công nghệ, hợp tác du lịch, đào tạo, xuất khẩu lao động...

- Sở Ngoại vụ

- Sở Kế hoạch&ĐT

- Sở LĐTB&XH

- Sở VH, TT&DL

Các đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

- Kế hoạch, chương trình;

- Đoàn ra, đoàn vào;

- Kết quả hợp tác

4

Đối với Hàn Quốc:

- Tiếp tục kết nối, thúc đẩy thiết lập quan hệ với 01 địa phương của Hàn Quốc

Sở Ngoại vụ

Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn và ĐSQ Hàn Quốc tại Việt Nam

UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

- Thỏa thuận hợp tác

- Sản phẩm chất lượng cao;

- Vốn vay ưu đãi

- Sản phẩm du lịch

- Tìm kiếm, hợp tác về nông nghiệp chất lượng cao trong đó hợp tác chuyển giao công nghệ trồng cam không hạt; vận động ODA và vốn vay ưu đãi, chế biến thực phẩm, xuất khẩu lao động và du lịch

Sở Nông nghiệp; Sở KH&ĐT, Sở LĐTBXH, Sở VH, TT&DL

Bộ Ngoại giao, Bộ NN, PTNT; Bộ KHĐT và các bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan

5

Với các nước Indonexia, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Brunei:

-

Kết nối, thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị giữa địa phương với địa phương, hợp tác trao đổi đoàn cấp cao;

Sở Ngoại vụ

Sở Nông nghiệp

Sở Văn hóa

Sở KHĐT

Sở LĐTBXH

Các bộ, ban, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; các ĐSQ nước ngoài tại Việt Nam

UBND tỉnh

Thực hiện thường xuyên

- Thỏa thuận hợp tác

- Sản phẩm du lịch

- Sản phẩm hàng hóa;

- Thỏa thuận xuất khẩu lao động

-

Tập trung tìm kiếm, kết nối, hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu nông lâm sản, xuất khẩu lao động, hợp tác phát triển du lịch, kết nối công viên địa chất; giáo dục đào tạo; với Thái Lan tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất thịt bò chất lượng cao

6

Với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam

 

 

 

 

 

-

Xây dựng kế hoạch gặp gỡ, tiếp xúc với các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Sở Ngoại vụ

ĐSQ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Alien, Hungary, Hoa Kỳ...

UBND tỉnh

Quý I/2019

- Chương trình, kế hoạch, số lượng ĐSQ tiếp xúc...

-

Duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với Đại sứ quán địa phương đã có quan hệ; kết nối, mở rộng quan hệ với các đại sứ quán khác; xúc tiến, vận động các chương trình, dự án, các nguồn vốn vay ưu đãi...

Sở Ngoại vụ

Sở KH&ĐT

Các bộ, ban, ngành, các đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

- Chương trình, dự án, thỏa thuận hợp tác, vốn đầu tư, viện trợ...

7

Đối với các tổ chức quốc tế, tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, các quỹ quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài...

 

 

 

 

 

-

Triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2019

Sở KH&ĐT

Bộ KH&ĐT; Các đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Theo Chương trình đã ban hành

- Chương trình, dự án, vốn đầu tư, doanh nghiệp, hội nghị, hội thảo quốc tế

-

Triển khai hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác...

Sở Công thương

Sở VH, TT&DL

Đơn vị liên quan

UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm

- Hội chợ; sản phẩm hàng hóa; sản phẩm du lịch; hợp đồng...

-

Triển khai vận hành hiệu quả Cổng thông tin thương mại điện tử tỉnh Hà Giang, cập nhật tin tức, cơ hội giao thương, các chính sách mới, đối tượng, lĩnh vực hợp tác...

Sở Công thương

Đơn vị liên quan

 

Thường xuyên trong năm

- Số lượng người truy cập; số tin, bài cập nhật, đối tác hợp tác; tương tác...

-

Xây dựng chương trình xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2019; tổ chức Hội nghị xúc tiến viện trợ; tiếp xúc và vận động các tổ chức hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo, nâng cao năng lực, giảm nghèo bền vững, y tế, môi trường...

Sở Ngoại vụ

Ban điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM); các tổ chức PCPNN; các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố

UBND tỉnh

Thường xuyên trong năm và theo kế hoạch

- Hội nghị, chương trình, kế hoạch

- Vốn tài trợ, Dự án, chương trình; Thỏa thuận hợp tác

- Các tổ chức PCPNN mới

8

Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế

 

 

 

 

 

-

Tổ chức mở các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức đối ngoại; nghiệp vụ đối ngoại; lễ tân ngoại giao; kỹ năng đàm phán, thuyết trình, tiếp xúc làm việc với người nước ngoài; kỹ năng, phương pháp xây dựng chương trình, dự án và vận động, thuyết phục nhà tài trợ; hướng dẫn công tác quản lý, triển khai các chương trình, dự án nước ngoài; Công tác tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các văn bản liên quan;

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện biên giới...

UBND tỉnh

Thường xuyên và theo Kế hoạch từng chuyên đề

- Số lượng lớp;

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người dân tham gia;

- Kế hoạch, chương trình, nội dung;

- Chất lượng đào tạo

-

Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước theo các chương trình, thỏa thuận hợp tác địa phương đã ký kết và theo chương trình hợp tác của Trung ương, bộ, ban, ngành

- Sở Ngoại vụ;

- Ban Tổ chức-Nội vụ

Bộ Ngoại giao; Học viện ngoại giao; các bộ, ban, ngành liên quan

UBND tỉnh

Theo chương trình

Lượt cán bộ được đào tạo; chất lượng đào tạo

9

Ban hành các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác đối ngoại, quản lý người nước ngoài tại địa phương

 

 

 

 

 

-

Ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Công an tnh

Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành liên quan

UBND tỉnh

Quý I/2019

- Công văn; Chỉ thị

-

Chỉnh sửa, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Giang (QĐ720-QĐ/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Hà Giang) theo Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI)

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành liên quan

Tỉnh ủy

Ngay sau khi có văn bản hướng dẫn cụ thể của Ban Đối ngoại TW Đảng

- Quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 1 Hội nghị hợp tác phi tập trung Pháp - Việt lần đầu tiên được tổ chức tại Lille năm 1996. Hội nghị mới đây nhất (lần thứ 10) diễn ra từ ngày 14-16 tháng 9 năm 2016 tại Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề « Hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững». Đây là dịp để chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương Pháp và Việt Nam. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người, đại diện cho 15 địa phương Pháp, 40 địa phương Việt Nam. Thành phố Cần Thơ đã tổ chức một hội chợ với sự tham gia của 19 doanh nghiệp và/hoặc tổ chức Pháp và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam cùng các gian hàng cung cấp thông tin hoặc bán sản phẩm. Tại hội nghị này, thành phố Toulouse đã được chỉ định là thành phố đăng cai tổ chức hội nghị lần thứ 11 sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2019.

2 Đã có huyện Bắc Quang ký kết hữu nghị với huyện Malypho; Thành phố Hà Giang ký kết hữu nghị với thành phố Vân Sơn; huyện Mèo Vạc ký kết hữu nghị với Phú Ninh, Vân Nam, Trung Quốc và Nà Pô, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; còn 06 huyện: Xín Mần -Mã Quan; Đồng Văn-Phú Ninh và các huyện Vị Xuyên, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Quản Bạ - Malypho chưa ký kết hữu nghị; 33/34 xã đã ký kết hữu nghị, còn 01 xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì, Việt Nam) với Trấn Đô Long, Mã Quan (Trung Quốc) chưa ký kết.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 290/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu290/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2018
Ngày hiệu lực20/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 290/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 290/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Giang 2019


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 290/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Giang 2019
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu290/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Minh Tiến
        Ngày ban hành20/11/2018
        Ngày hiệu lực20/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 290/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Giang 2019

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 290/KH-UBND 2018 triển khai công tác đối ngoại Hà Giang 2019

           • 20/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực