Văn bản khác 292/KH-UBND

Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 52-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 292/KH-UBND 2019 phòng ngừa nhũng nhiễu trong giải quyết công việc tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/KH-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 52-CT/TU NGÀY 20/8/2019 CỦA TỈNH ỦY LÀO CAI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN, XỬ LÝ CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC (THAM NHŨNG VẶT)

Thực hiện Chỉ thị số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) (gọi tắt là Chỉ thị số 52); UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt).

Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi, lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật; lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của người dân để sách nhiễu, gây phiên hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc, giải quyết không đúng quy định gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt), từng bước đẩy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai và nội dung Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, được tiến hành đồng thời với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, gắn với việc thực hiện đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt).

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy gắn với việc tiếp tục thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng (PCTN); Luật PCTN năm 2018; Nghị định hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về PCTN.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện thành phố (các cơ quan, đơn vị, địa phương).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN:

a) Người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, công tác PCTN; người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi được giao. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định số: 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Chỉ thị số: 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động số: 58-CTr/TU ngày 08/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số: 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao khi có dư luận xã hội, báo chí phản ánh về vụ việc tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan đơn vị. Lấy kết quả việc chấp hành, thực hiện công tác PCTN làm tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

3. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng PCTN; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính khi đến giải quyết công việc, ứng xử văn minh, chấp hành nghiêm quy tắc, quy định tại nơi giải quyết công việc; không tiếp tay cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không môi giới, không đưa hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

4. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số: 23-CT/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số: 20/CT/TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Tập trung thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực trọng điểm như: Quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tín dụng, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý tài sản công, thực hiện chính sách xã hội, công tác cán bộ.

Thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; các trường hợp có dấu hiệu tội phạm qua thanh tra, kiểm tra phải chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra; xử lý nghiêm và công khai kết quả xử lý hành vi tham nhũng.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm giải quyết kịp thời các kiến nghị , phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp; chú trọng giải quyết dứt điểm từ cơ sở, không để tồn đọng đơn thư và xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp trên địa bàn.

Tăng cường thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; xử lý nghiệm, kiên quyết, kịp thời những hành vi tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác PCTN và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực thi công vụ thông qua việc đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; lấy hiệu quả, chất lượng công việc và đạo đức công vụ là thước đo quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm; kiên quyết loại bỏ những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, không còn uy tín ra khỏi bộ máy của Đảng, chính quyền. Trong công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, lưu ý lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, trong đó có các vị trí Trưởng đoàn thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm sát.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, thiết lập kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức thực hiện minh bạch trong các thủ tục hành chính, triển khai hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp.

Thường xuyên rà soát quy trình sửa đổi, bổ sung quy định để hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân và doanh nghiệp với công chức, viên chức trong giải quyết công vụ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trong giám sát, đánh giá về tinh thần, thái độ, trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công vụ của công chức, viên chức; xây dựng chính quyền điện tử thân thiện, thường xuyên cập nhật và duy trì thông tin để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương công bố, công khai đường dây nóng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân để hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính. Bảo đảm ngăn chặn bằng được tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi” phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ.

7. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan báo chí và người dân trong PCTN. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân và các tổ chức thành viên các cấp tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước, góp phần ngăn chặn xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Khen thưởng, động viên kịp thời cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức quán triệt trong toàn ngành, địa phương mình quản lý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy và nội dung Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt) trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương: Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tắc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy và nội dung Kế hoạch này; kịp thời thông tin công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm và tôn vinh những điển hình tốt.

4. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

5. Thanh tra tỉnh chủ trì, hàng năm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị để khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra theo đúng Chỉ thị số: 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo đường dây nóng và hộp thư điện tử luôn thông suốt để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp để xử lý kịp thời, nghiêm minh, tham mưu giải quyết đúng quy pháp luật; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

6. Yêu cầu Thủ trưởng các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trên. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số: 52-CT/TU ngày 20/8/2019 của Tỉnh ủy trước ngày 15 hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy theo quy định. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Nội chính TU;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Ban TCD tỉnh;
- Ban BT VPUBND tỉnh;
- Các CV;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu292/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2019
Ngày hiệu lực17/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 292/KH-UBND 2019 phòng ngừa nhũng nhiễu trong giải quyết công việc tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 292/KH-UBND 2019 phòng ngừa nhũng nhiễu trong giải quyết công việc tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu292/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành17/09/2019
        Ngày hiệu lực17/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 292/KH-UBND 2019 phòng ngừa nhũng nhiễu trong giải quyết công việc tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 292/KH-UBND 2019 phòng ngừa nhũng nhiễu trong giải quyết công việc tỉnh Lào Cai

           • 17/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực