Văn bản khác 292/KH-UBND

Kế hoạch 292/KH-UBND năm 2016 đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc cạn ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 292/KH-UBND đào tạo năng lực quản lý xây dựng đô thị với công chức lãnh đạo Bắc Cạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 292/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 7 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, CHUYÊN MÔN ĐÔ THỊ CÁC CẤP THUỘC TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 25/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án 1961) và Công văn số 143/VPCP-KTN ngày 08/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020, UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Trang bị cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp những kiến thức cơ bản về quản lý đô thị, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực thi các nhiệm vụ quản lý quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng đô thị; quản lý môi trường, kiến trúc - cảnh quan đô thị; kiểm soát sự phát triển đô thị.

2. Yêu cầu

- Các khóa học phải được tổ chức chu đáo, đáp ứng các nhu cầu về cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ giảng dạy.

- Các giảng viên, báo cáo viên là những cán bộ, công chức có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định dự án, quản lý chất lượng công trình, thanh tra xây dựng…, nắm vững các quy định của pháp luật và có khả năng xử lý tình huống.

- Các học viên phải chấp hành tốt nội quy của khóa học, cuối khóa học phải làm bài thu hoạch để đánh giá nhận thức trong quá trình học và được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên ngành xây dựng.

- Kết thúc khóa học, học viên nắm được những kiến thức cơ bản về xây dựng và phát triển đô thị; kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị của đơn vị, địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

1. Các lớp do Bộ Xây dựng thực hiện đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách Trung ương

TT

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian đăng ký mở lớp

Số lượng cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng

Số lượng lớp cần tổ chức

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

1

Chương trình 3: Dành cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cán bộ thuộc diện quy hoạch chức danh nêu trên.

Tháng 10/2016

40

01

Bộ Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng Bắc Kạn

2

Chương trình 6: Dành cho Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở TN&MT; Sở Công thương; Sở KH&ĐT; Sở Tài chính và cán bộ, công chức quy hoạch chức danh nêu trên.

- Lớp 1: T9/2016

- Lớp 2: T4/2017

- Lớp 3:

T11/2017

167

03

Bộ Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng Bắc Kạn

3

Chương trình 7: Dành cho Trưởng, Phó phòng Quản lý đô thị; phòng kinh tế hạ tầng và các cán bộ chuyên môn trong các phòng ban này.

Tháng 11/2016

49

01

Bộ Xây dựng

Sở Nội vụ, Sở Xây dựng Bắc Kạn

2. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách địa phương

Nội dung

2017

2018

2019

2020

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Số lớp

Học viên

Chương trình 4: Dành cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường, xã thuộc thành phố.

01

32

 

 

 

 

 

 

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng

Chương trình 5: Dành cho Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND thị trấn.

 

 

01

24

 

 

 

 

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng

Chương trình 8: Dành cho công chức địa chính - xây dựng - đô thị -môi trường cấp xã.

 

 

 

 

01

42

 

 

Sở Nội vụ

Sở Xây dựng

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng những vấn đề cơ bản về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị và kinh nghiệm quản lý xây dựng và phát triển đô thị. Gồm các nội dung sau:

1. Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nông thôn;

2. Quản lý phát triển hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị và vấn đề các ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu;

3. Quản lý đô thị;

4. Bảo tồn di sản đô thị;

5. Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản;

6. Tài chính xây dựng đô thị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Dự kiến kinh phí chi cho các lớp đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách của địa phương ( 03 lớp) và nguồn hỗ trợ của trung ương ( 05 lớp).

- Nguồn ngân sách địa phương thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020 cho các lớp đào tạo nói trên: 178.000.000đ ( Một trăm bảy mươi tám triệu đồng), theo Văn bản thẩm định số 783/STC-TCHCSN ngày 30/8/2016 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn. Hàng năm Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của Sở Nội vụ gửi Sở Tài chính thẩm định để tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của tỉnh.

- Nguồn ngân sách Trung ương: Do Bộ Xây dựng chủ trì, tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng xác định đối tượng học viên, xây dựng dự trù kinh phí trên cơ sở các quy định của Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch mở lớp, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức mở lớp theo kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Xây dựng thông báo triệu tập học viên tham gia khóa học, tổ chức mở các lớp học và quản lý học viên.

2. Sở Xây dựng

Phối hợp Sở Nội vụ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Thẩm định và bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch được phê duyệt; theo dõi và quyết toán kinh phí đúng theo quy định.

4. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố

Cử cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị khi có thông báo của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức mở lớp.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được trích chủ yếu từ nguồn ngân sách của địa phương. Do vậy, đề nghị các Bộ, Ngành Trung ương có cơ chế cụ thể hỗ trợ cho địa phương để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán b, công chức đạt hiệu quả đảm bảo tính khả thi của Đề án.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án 1961 giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- CT,
các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, CN-XDCB, NC(Phong).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 292/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu292/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2016
Ngày hiệu lực07/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 292/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 292/KH-UBND đào tạo năng lực quản lý xây dựng đô thị với công chức lãnh đạo Bắc Cạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 292/KH-UBND đào tạo năng lực quản lý xây dựng đô thị với công chức lãnh đạo Bắc Cạn 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu292/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành07/09/2016
        Ngày hiệu lực07/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 292/KH-UBND đào tạo năng lực quản lý xây dựng đô thị với công chức lãnh đạo Bắc Cạn 2016

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 292/KH-UBND đào tạo năng lực quản lý xây dựng đô thị với công chức lãnh đạo Bắc Cạn 2016

            • 07/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực