Văn bản khác 2926/KH-UBND

Kế hoạch 2926/KH-UBND năm 2017 cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2926/KH-UBND 2017 cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2017 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2926/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; để tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng thông qua việc thực hiện đồng bộ các biện pháp, cung cấp có chất lượng các hoạt động về trị liệu, tâm lý, xã hội, lao động sản xuất, việc làm, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Nâng cao hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; quản lý sau cai nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Mc tiêu c thể

- Tăng tỷ lệ số người nghiện được cai nghiện so với số người nghiện có hồ sơ quản lý; trong đó giảm dần tỷ lệ cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Đến năm 2020, 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đang có mặt tại địa phương được cai nghiện với các hình thức phù hợp hoặc tham gia điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone.

- 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

- 100% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề được tư vấn và đào tạo nghề.

- Trên 60% số người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng có nhu cầu việc làm được tư vấn, hỗ trợ và tạo việc làm.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý, cai nghiện; quản lý sau cai nghiện được tập huấn nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

3. Phát động toàn dân phòng, chống ma túy, vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; thực hiện đa dạng hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện, cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy, lồng ghép với các chương trình kinh tế - xã hội khác như: Giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện để đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm và có biện pháp điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp. Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền bằng hình ảnh trên đài truyền hình, đài truyền thanh, bản tin, tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các tổ chức xã hội như tọa đàm, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề...

- Tập trung tuyên truyền tại địa bàn dân cư, trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn... trong đó, tập trung vào những người có nguy cơ cao, người nghiện ma túy ở cộng đồng, học sinh, sinh viên trong các trường học, người lao động trong các doanh nghiệp nhằm ngăn ngừa phát sinh người nghiện mới. Huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể trong công tác vận động người nghiện tự nguyện cai nghiện, giúp đỡ quản lý người sau cai nghiện ma túy, giảm tỷ lệ tái nghiện.

- Nội dung tuyên truyền: Tác hại của việc sử dụng ma túy và nghiện ma túy; các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

2. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ. Tiếp tục thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng. Tổ chức tốt công tác cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

- Thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trên cơ sở hợp nhất 02 Trung tâm: Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và Bảo trợ xã hội tỉnh; sắp xếp, cải tạo một phần thành khu cai nghiện ma túy tự nguyện để thực hiện lộ trình chuyển đổi theo hướng tăng dần cai nghiện ma túy tự nguyện, giảm dần cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, chữa trị và giáo dục, tư vấn dạy nghề, lao động sản xuất cho học viên vào cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, công tác quản lý về an ninh trật tự, tránh tình trạng học viên gây rối, bỏ trốn khỏi Trung tâm; chống thẩm lậu ma túy vào Trung tâm; tạo môi trường cai nghiện tốt để người nghiện ma túy yên tâm cai nghiện và tự nguyện xin vào cai nghiện.

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động thực hiện công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu công tác cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy định pháp luật về công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

4. Quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn, lập hồ sơ đảm bảo đúng thủ tục, trình tự đối với người hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy để tiếp tục quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú.

- Tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; chính quyền địa phương có kế hoạch phân công cán bộ thực hiện công tác quản lý, theo dõi và phối hợp với gia đình hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện thực hiện các biện pháp phòng, chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện, lồng ghép với các chương trình giảm nghèo, dạy nghề, việc làm và các chương trình, dự án nhân đạo khác nhằm giúp họ có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống.

- Tăng cường các hoạt động phối hợp thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, nhất là ở cơ sở trong hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh; thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại xã, phường.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng; cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp tỉnh, huyện, xã, thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã và cán bộ tại cơ sở điều trị nghiện, cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức học tập các mô hình có hiệu quả trong công tác điều trị, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm cho người sau cai nghiện trong và ngoài tỉnh để áp dụng tại các địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các sở, ngành, đoàn thể và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong kinh phí Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy. Ngoài ra, được huy động, đóng góp từ các nguồn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

V. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể liên quan và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Trên cơ sở Đề án sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt, thành lập Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trên cơ sở hợp nhất 02 Trung tâm: Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và Bảo trợ xã hội tỉnh; chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

- Hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các hoạt động cai nghiện ma túy và phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hàng năm cho công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra các hoạt động cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Sở Y tế

- Hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ y tế tuyến huyện xét nghiệm tìm chất ma túy, lập hồ sơ, bệnh án người nghiện ma túy.

- Chỉ đạo cơ quan y tế tuyến huyện tổ chức tập huấn, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật cho tuyến xã trong việc tổ chức điều trị, cắt cơn cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Tiếp tục tập huấn và cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn chưa được tập huấn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công an.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho học viên cai nghiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

c) Công an tỉnh

- Hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, các tổ chức, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh công tác thống kê người nghiện; thu thập tài liệu, thẩm tra, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức đưa người đã có quyết định vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cai nghiện bắt buộc, truy tìm đối tượng bỏ trốn; quản lý, giám sát và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; đảm bảo an ninh, trật tự của cơ sở cai nghiện bắt buộc và trong quá trình thực hiện hoạt động cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

d) Sở Tài chính

Cùng với thời điểm lập dự toán hàng năm, trên cơ sở dự toán do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành, địa phương lập và căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

f) UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai giai đoạn 2017 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; chủ động bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện khác phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác lập hồ sơ người nghiện ma túy áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, lập hsơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cai nghin tại gia đình, cộng đồng. Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh Xã hội tham mưu tổ chức tiếp nhận học viên chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm trở về địa phương thực hiện quản lý sau cai tại nơi cư trú.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Rà soát, kiện toàn các Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã để giúp UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ngành liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động toàn dân tham gia, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người nghiện tự khai báo, đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; tổ chức vận động các tổ chức, đoàn thể tạo công ăn việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện.

2. Chế độ thông tin, báo cáo

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất các sở, ngành, Mặt trận, hội đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, hội đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT T
nh y, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Thông tin Truyền thông.
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXthuy301.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2926/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2926/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2017
Ngày hiệu lực18/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 2926/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2926/KH-UBND 2017 cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2017 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2926/KH-UBND 2017 cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2017 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2926/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành18/05/2017
        Ngày hiệu lực18/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2926/KH-UBND 2017 cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2017 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2926/KH-UBND 2017 cai nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy Quảng Ngãi 2017 2020

           • 18/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực