Văn bản khác 293/KH-UBND

Kế hoạch 293/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 293/KH-UBND 2018 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thi hành án dân sự Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/KH-UBND

Nghệ An, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 16-CT/TU NGÀY 14/12/2017 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự (viết tắt là THADS) trên địa bàn tỉnh Nghệ An (viết tắt là Chỉ thị số 16-CT/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, của cán bộ và nhân dân đối với công tác THADS. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, có hiệu quả trong công tác THADS, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; tránh dàn trải, phân tán nguồn lực.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, địa phương liên quan, từ đó, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xác định rõ trách nhiệm, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

c) Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải kịp thời, nghiêm túc; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 16-CT/TU ngày 14/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 16-CT/TU đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, gắn với tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến công tác thi hành án dân sự, trọng tâm là: Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự...

b) Kết hợp nhiều hình thức, biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS cho cán bộ và nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về THADS.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác THADS: Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ngành liên quan, UBND các cấp phải xác định công tác THADS là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát bảo đảm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân các cấp phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và trên thực tế, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác THADS: Chú trọng công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình tổ chức THADS, nhất là mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nội chính (nhất là với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân), chính quyền cơ sở, cơ quan tài nguyên và môi trường. Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế phối hợp liên ngành, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ trong THADS, nhất là trong xác minh, vận động, cưỡng chế, trong xử lý các vụ việc lớn, phức tạp. Quan tâm chỉ đạo quá trình điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm tính khả thi trong tổ chức THADS.

4. Tập trung cao để tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp giao hàng năm, trong đó chú trọng vụ việc liên quan tín dụng, ngân hàng, vụ lớn, vụ phức tạp, kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự. Chú trọng đối thoại với công dân khiếu nại, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

5. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác THADS có chất lượng: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cơ quan THADS; tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức THADS có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác thi hành án dân sự: Nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí (như kinh phí đào tạo, kinh phí xác minh, kinh phí phục vụ cho công tác phối hợp trong thi hành án dân sự), hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan THADS; tạo điều kiện bố trí cấp đất, giải phóng mặt bằng để ngành chủ quản cấp vốn đầu tư xây trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan THADS còn thiếu.

7. Hàng năm tổ chức sơ kết, 05 năm tiến hành tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU gắn với tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ THADS. Thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong THADS.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh

a) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách theo nhóm lĩnh vực và địa bàn; có cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của thành viên. Hàng năm, ban hành chương trình hoạt động và duy trì chế độ họp theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh.

b) Chủ trì chỉ đạo công tác phối hợp trong THADS trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; theo dõi, chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, giá trị tiền, tài sản lớn, phức tạp, kéo dài, việc phải cưỡng chế thi hành án.

c) Tăng cường các biện pháp để xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố tình không chấp hành án, bảo đảm không để xảy ra “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

2. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

b) Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về lĩnh vực THADS trên địa bàn.

c) Phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo THADS; chủ động tham mưu, đề xuất phương án xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phối hợp THADS. Từ tình hình nhiệm vụ, hàng năm, đề ra các giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh thi hành án bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài.

d) Chủ động, tích cực, tăng cường mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, UBND, Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành án dân sự, nhất là trong công tác tổ chức, cán bộ và giải quyết các vụ việc lớn, phức tạp.

đ) Xây dựng đề cương, tài liệu, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS cho cán bộ và nhân dân.

e) Tổ chức các hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác thi hành án dân sự đối với những bản án, quyết định có hiệu lực thi hành nhưng việc tổ chức thực hiện còn chậm, có khó khăn, vướng mắc.

f) Tiếp tục thực hiện, kiến nghị việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ Lãnh đạo và đội ngũ chấp hành viên, thẩm tra viên. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

g) Chủ trì xây dựng Nghị quyết về việc hỗ trợ hoạt động THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh trong năm 2018.

h) Phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND tỉnh cấp đất, giải phóng mặt bằng xây trụ sở, kho vật chứng cho các Chi cục THADS còn thiếu.

3. Sở Tư pháp

a) Hàng năm, chủ trì, phối hợp Cục THADS tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến ít nhất 01 nội dung liên quan đến pháp luật thi hành án dân sự.

b) Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và chỉ đạo Phòng Tư pháp cấp huyện đa dạng hóa hình thức và tăng thời lượng tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan gắn với tuyên truyền về Chỉ thị số 16-CT/TU và Kế hoạch này của UBND tỉnh.

c) Quan tâm, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

d) Chủ trì tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thừa phát lại trên bàn đáp ứng yêu cầu xã hội hóa một số hoạt động THADS.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo cơ quan điều tra kịp thời xác minh, truy tìm tài sản, áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc tẩu tán tài sản của bị can và đối tượng có liên quan trong các vụ án để bảo đảm tổ chức thi hành có hiệu quả.

b) Chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ an toàn các cuộc cưỡng chế theo đề nghị của cơ quan THADS; kiên quyết xử lý hình sự những trường hợp có hành vi chống người thi hành công vụ trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp tục tích cực vận động, giáo dục người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị tạm giam, tạm giữ thực hiện nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của Tòa án; kịp thời thông báo, giao trả giấy tờ, tài sản, xử lý tiền, tài sản thi hành án tồn đọng và thu tiền, tài sản đối với người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù.

5. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Cục THADS tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo THADS; hỗ trợ một phần kinh phí phục vụ cho hoạt động thi hành án dân sự hàng năm.

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động thẩm định giá tài sản thi hành án trên địa bàn (ít nhất 01 lần/01 tổ chức thẩm định/01 năm), xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

c) Tham mưu UBND tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ tài chính để thi hành án đối với các đối tượng là cơ quan, tổ chức do ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT-BTP-BTC ngày 10/6/2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án và các văn bản hướng dẫn, bổ sung.

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 16-CT/TU và Kế hoạch này; tăng số lượng, chất lượng các chương trình, phóng sự, bài viết về tình hình, kết quả công tác THADS trên địa bàn; lồng ghép vào các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật các quy định pháp luật về THADS, hành chính, chế định Thừa phát lại; quan tâm tuyên truyền về những điển hình, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong THADS; kịp thời thông tin, phản ánh các vụ việc đương sự cố tình trốn tránh, chống đối việc thi hành án và các vụ việc cưỡng chế... qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thanh tra, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn vi phạm pháp luật trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

b) Chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan THADS cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ xác minh và thực hiện các thủ tục thu hồi, hủy bỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai và THADS.

8. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn:

a) Thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định tài sản bảo đảm để cho vay.

b) Thường xuyên, tích cực phối hợp có trách nhiệm với cơ quan THADS thi hành kịp thời các vụ việc thu hồi khoản nợ của tổ chức tín dụng, ngân hàng.

c) Chấp hành nghiêm nghĩa vụ theo các bản án, quyết định của Tòa án mà các tổ chức tín dụng là bên phải thi hành án; kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện các quyết định về phong tỏa tài khoản, tài sản, khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật.

9. Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã thực hiện kịp thời, có hiệu quả các yêu cầu của cơ quan THADS về cung cấp thông tin, khấu trừ chế độ BHXH theo quy định của pháp luật về các khoản lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và một lần để thi hành án.

10. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục THADS tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp tham mưu làm tốt công tác thi đua, khen thưởng về THADS.

11. Các sở, ban, ngành khác có liên quan chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/TU tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật THADS trong nhân dân.

12. UBND và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã

a) Căn cứ Kế hoạch này của UBND tỉnh và thực tiễn tại địa phương mình để ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn bảo đảm nghiêm túc, có hiệu quả. Trong đó chỉ đạo, phân công trách nhiệm đối với từng phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã trong thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU. Nghiên cứu việc giao chỉ tiêu về thi hành án dân sự cho các xã, phường, thị trấn.

b) Kiện toàn kịp thời, dự toán kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo THADS hàng năm theo Thông tư số 05/2016/TTLT/BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC. Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thành phố, thị xã có quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên theo lĩnh vực và địa bàn. Mỗi năm, Ban chỉ đạo họp ít nhất 02 lần định kỳ (06 tháng và năm) và đột xuất khi có đề nghị của cơ quan THADS; thường xuyên nắm bắt và xử lý các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp trên địa bàn huyện.

c) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật THADS cho cán bộ và nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định pháp luật THADS. Năm 2018, tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật THADS cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn. Năm 2019, tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến pháp luật THADS cho cán bộ, công chức.

d) Kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, chỉ đạo dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại địa phương, không để xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

đ) Mỗi năm, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phát động một đợt thi đua cao điểm về tổ chức thi hành án dân sự trên địa bàn.

e) Hàng năm, cân đối ngân sách trích một khoản kinh phí phù hợp theo quy định để hỗ trợ cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ công tác quản lý, theo dõi công tác THADS.

13. Các Văn phòng Thừa phát lại

a) Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hoạt động Thừa phát lại trong lĩnh vực THADS để thu hút sự quan tâm thỏa thuận yêu cầu của người được thi hành án.

b) Thực hiện đúng quy định pháp luật trong việc tống đạt văn bản, giấy tờ, xác minh điều kiện thi hành án và tổ chức THADS.

c) Có giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ của các Thừa phát lại và Thư ký Thừa phát lại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

14. Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

a) Tăng cường chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc THADS.

b) Chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp nâng cao chất lượng bản án; kịp thời áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong quá trình giải quyết vụ án; chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan THADS theo quy định; giải quyết nhanh đối với các tranh chấp, yêu cầu về xác định phần sở hữu tài sản, phân quyền sử dụng đất của người phải thi hành án trong tài sản chung; giải quyết đúng thời hạn đối với các kiến nghị của cơ quan THADS; kịp thời giải thích bản án, quyết định tuyên không rõ, đảm bảo tính khả thi.

c) Chỉ đạo tăng cường phối hợp với các cơ quan THADS để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong THADS.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật THADS trong nhân dân; phối hợp giám sát hoạt động THADS, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật THADS, mọi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực được thi hành trên thực tế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; định kỳ hàng năm và đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Cục THADS tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Cục THADS tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm và theo yêu cầu đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Chính phủ theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục THADS tỉnh) để được hướng dẫn và chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);
- PCT TT UBND tỉnh;
- Chánh, PVP NC UBND tỉnh;
- MTTQ, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thành viên BCĐ THADS tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- VP Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Xuân Vinh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 293/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu293/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2018
Ngày hiệu lực08/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 293/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 293/KH-UBND 2018 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thi hành án dân sự Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 293/KH-UBND 2018 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thi hành án dân sự Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu293/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành08/05/2018
        Ngày hiệu lực08/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 293/KH-UBND 2018 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thi hành án dân sự Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 293/KH-UBND 2018 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thi hành án dân sự Nghệ An

           • 08/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực