Văn bản khác 2934/KH-UBND

Kế hoạch 2934/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg về thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2934/KH-UBND 2014 thực hiện 09/CT-TTg về thực hiện 210/2013/NĐ-CP Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2934/KH-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN CỦA TỈNH TRONG THỜI GIAN QUA

Nông nghiệp - nông dân - nông thôn là cơ sở, là lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Những năm qua, Chính phủ nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư cho nông nghiệp. Trong 3 năm 2011-2013, tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 932 tỷ đồng, bằng 20,20% tổng vốn đầu tư của tỉnh. Từ nguồn vốn này, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng được đầu tư hoàn thiện, tác động tích cực cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, góp phần nâng cao đời sống nông dân, cải thiện diện mạo nông thôn.

Trong nông nghiệp, thuỷ lợi là lĩnh vực được tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhiều công trình thuỷ lợi quan trọng đã và đang được đầu tư xây dựng góp phần tăng cường năng lực tưới tiêu, góp phần ngăn mặn, phát triển sản xuất nông nghiệp. Việc đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cùng với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu khác trong thời gian qua đã tác động tích cực đến sản xuất, tạo việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư trên mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% yêu cầu, vì vậy chưa phát huy hết tiềm năng trong nông nghiệp, nông thôn. Nguồn lực đầu tư vẫn chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, chưa huy động được nguồn lực đầu tư của toàn xã hội. Nguyên nhân của tình trạng trên là do khả năng đầu tư của Nhà nước còn hạn chế, các chính sách chưa sát với điều kiện thực tế để thu hút các doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Để triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh, cần có kế hoạch cụ thể để các ngành, các cấp phối hợp thực hiện một cách có hiệu quả.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng tiên tiến, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, đưa nền nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Yêu cầu:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành tỉnh có liên quan quán triệt chủ trương, hỗ trợ tạo điều kiện để nhà đầu tư tiếp cận được các chính sách nhằm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

III. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

- Xây dựng và rà soát lại các quy hoạch đã được phê duyệt: Quy hoạch phát triển nông nghiệp - thuỷ sản, quy hoạch chăn nuôi gia súc, gia cầm, quy hoạch phát triển vùng cây ăn quả đặc sản an toàn, quy hoạch phát triển công nghiệp, quy hoạch chợ và các quy hoạch khác có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn để định hướng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020.

- Rà soát, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp để nhằm có định hướng kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Việc xây dựng rà soát các quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020, đồng thời căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điều kiện cụ thể của tỉnh, công bố danh mục các loại giống gốc cao sản vật nuôi cụ thể được hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Việc xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020 phải được hoàn chỉnh và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2014.

- Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hằng năm tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn vốn từ ngân sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong kế hoạch hằng năm trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các sở, ngành lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện chính sách theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

- Hằng năm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

3. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các sở, ngành có liên quan xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tại địa phương giai đoạn 2014-2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát lại danh mục các dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc đã đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh có hoạt động đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hỗ trợ giải quyết thủ tục, đề nghị được hưởng ưu đãi đối với các nhà đầu tư đang hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 có nhu cầu đề nghị hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP cho thời gian còn lại của dự án. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan rà soát, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014-2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2014.

4. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh lập dự trù kinh phí hỗ trợ đối với các dự án đáp ứng các điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP và triển khai thực hiện dự án trước khi Nghị định này có hiệu lực và chưa thực hiện ưu đãi theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 cho thời gian còn lại của dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo quy định

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

5. Sở Y tế:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và điều kiện cụ thể của tỉnh, công bố danh mục cây dược liệu ưu tiên cụ thể được hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 210/2013/NĐ-CP.

6. Các sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Định kỳ trước ngày 15 tháng 9 hằng năm báo cáo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2934/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2934/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2014
Ngày hiệu lực25/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2934/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2934/KH-UBND 2014 thực hiện 09/CT-TTg về thực hiện 210/2013/NĐ-CP Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2934/KH-UBND 2014 thực hiện 09/CT-TTg về thực hiện 210/2013/NĐ-CP Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2934/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành25/06/2014
        Ngày hiệu lực25/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2934/KH-UBND 2014 thực hiện 09/CT-TTg về thực hiện 210/2013/NĐ-CP Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2934/KH-UBND 2014 thực hiện 09/CT-TTg về thực hiện 210/2013/NĐ-CP Bến Tre

           • 25/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực