Văn bản khác 2935/KH-UBND

Kế hoạch 2935/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2935/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2935/KH-UBND

Bình Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ trong thời gian tới góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng chng tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Giảm tình trạng ly hôn, ly thân, tảo hôn, phụ nữ lấy chồng nước ngoài qua môi giới bất hp pháp, tình trạng mua bán người và bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em,...

2. Yêu cầu

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị phải quán triệt quan đim: Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị.

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị phải lồng ghép, phối hợp với các chương trình, kế hoạch có liên quan trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và quân chng nhân dân.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình nhằm phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

3. Đẩy mạnh việc triển khai các Chương trình, đề án lĩnh vực gia đình của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tm nhìn 2030; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đng giới,...

4. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm hại quyền lợi và lợi ích hp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình” và các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tỉnh Bình Dương và các chương trình, đề án, thuộc lĩnh vực gia đình.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường thực hiện nội dung giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chng bạo lực học đường trong hệ thống các trường học.

3. Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới gia đình, xâm hại quyn và lợi ích hp pháp của người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em.

4. Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, biên soạn tài liệu, tờ rơi, tờ gp liên quan đến quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: về hôn nhân và gia đình; Phòng, chống bạo lực gia đình; Tuyên truyền đạo đức lối sống, giáo dục về phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bố trí thời gian đưa tin, phát sóng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trên kênh quảng bá đthu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo quần chúng nhân dân.

6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong lực lượng vũ trang.

7. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán hàng năm của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Sở Tài chính tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí cho các hoạt động truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị để thực hiện.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép các chỉ tiêu về gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của tỉnh.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai, bố trí nguồn lực của địa phương cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn; Tổ chức triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình phù hợp tình hình mới.

11. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận: Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của mình; Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phát triển phong trào “Ông bà, cha, mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền”.

12. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của Hội, chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Đặc biệt mô hình “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”; Câu lạc bộ “Người phụ nữ mới” và Câu lạc bộ “Gia đình no ấm, tiến bộ hạnh phúc”.

13. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh: Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của Hội, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nông dân, đặc biệt là nam giới xây dựng gia đình nông dân tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội. Lồng ghép vào các mô hình Câu lạc bộ của Hội đtuyên truyền nâng cao nhận thức về gia đình.

14. Đề nghị Tỉnh Đoàn: Tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi hoạt động của đơn vị, trong đó chú trọng việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên về trách nhiệm xây dựng gia đình no m, tiến bộ, hạnh phúc.

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, các Sở, ban ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược về lĩnh vực gia đình; Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình bằng các hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù của các Sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương.

Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND, Ban Tuyên giáo;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở: VHTTDL, TC, KHĐT, GDĐT, TTTT, TP, LĐTBXH;
- Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh;
- Hội: NCT tỉnh, LHPN tỉnh, ND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Tùng, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Minh Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2935/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2935/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2935/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2935/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2935/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2935/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2935/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống Bình Dương

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2935/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg giáo dục đạo đức lối sống Bình Dương

         • 17/07/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/07/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực