Văn bản khác 294/KH-UBND

Kế hoạch 294/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 294/KH-UBND 2017 Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/KH-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Ngày 19/7/2017 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi là Đề án 1058). Việc tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020 là cần thiết, khắc phục những hạn chế của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) trong các giai đoạn trước, đồng thời là quá trình tiếp nối và kế thừa các kết quả đạt được trong quá trình triển khai Quyết định số 254/QĐ-TTg nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống các TCTD.

Để triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu, chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” với các nhiệm vụ trọng tâm sau.

I. Mục tiêu

Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tại Đề án 1058, lành mạnh hóa tài chính, nâng cao năng lực quản trị điều hành của các TCTD theo quy định của pháp luật phù hợp với thông lệ Quốc tế.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42/2017/QH14 để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD.

II. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

1. Công tác chỉ đạo của UBND tỉnh và chính quyền địa phương các cấp.

1.1. Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 đến các sở, ngành, các cán bộ công chức thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu của các chi nhánh TCTD, QTDND, chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ các chi nhánh TCTD, QTDND trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định.

1.2. Yêu cầu các Sở, ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 chậm nhất trước 25/11/2017.

1.3. Chỉ đạo các Sở, ngành, các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nêu tại điểm 2 mục III phần B đề án 1058. Hướng dẫn chỉ đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có sở hữu cổ phần, góp vốn tại TCTD đẩy nhanh tiến độ thoái vốn tại các TCTD theo đúng lộ trình. Lập phương án phân bổ nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai.

2.1. Giao cho Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai chủ trì đầu mối phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1058 theo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh. Theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, tiến độ thực hiện đảm bảo triển khai thực hiện đề án có hiệu quả, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 1058 để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện phương án xử lý, cơ cấu lại nợ xấu của chi nhánh các TCTD, QTDND, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc trong thực hiện Đề án với UBND tỉnh, NHNN Việt Nam để phối hợp chỉ đạo giải quyết.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện đề án trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao trong chỉ đạo phối hợp thực hiện Đề án 1058 của các sở ngành, đề xuất với Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp.

2.4. Tăng cường cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động Ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống TCTD và xử lý nợ xấu.

2.5. Tham mưu cho tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành chỉ đạo thực hiện Đề án 1058 gắn với xử lý nợ xấu đồng thời triển khai đến các TCTD, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

3. Sở Tài chính.

Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nợ xấu cho vay từ chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

4.1. Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng lộ trình, bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, nợ xu cho vay từ chương trình dự án, chđịnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

4.2. Xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý trên địa bàn. Báo cáo các khó khăn vướng mắc trong phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đề án về UBND tỉnh để tổng hợp có biện pháp tháo gỡ.

5. STư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp phối hợp, hỗ trợ các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh trong quá trình thi hành bản án, Quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm theo đúng hướng dẫn tại văn bản số 3022/TCTHADS-NV1 ngày 15/8/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Nghquyết số 42/2017/QH14.

Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Luật phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó lưu ý các nội dung giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dng, xử lý nợ xấu theo hướng dẫn tại văn bản số 152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án Nhân dân tối cao.

Đẩy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng, báo cáo các khó khăn vướng mắc trong phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đề án về UBND tỉnh để tổng hợp có biện pháp tháo gỡ, xử lý.

6. Công an tỉnh Lào Cai.

6.1. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và Ngân hàng.

6.2. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, hỗ trợ các chi nhánh tổ chức tín dụng, QTDND trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ. Chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của TCTD và người gửi tiền, báo cáo các khó khăn vướng mắc trong phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đề án về UBND tỉnh để tổng hợp có biện pháp tháo gỡ, xử lý.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên và môi trường để các bên liên quan nắm bắt.

8. Sở Thông tin truyền thông; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Tăng cường thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống TCTD và xử lý nợ xấu.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

8.1. Tổ chức quán triệt nội dung, các nhiệm vụ, giải pháp tại quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Chương trình hành động thực hiện Đề án 1058 của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Đề án đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ các chi nhánh TCTD, QTDND trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bo đảm của khoản nợ xấu theo quy định.

8.2. Tổ chức thực hiện Đề án trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc trong phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đề án về UBND tỉnh để tổng hợp có biện pháp tháo gỡ, xử lý kịp thời

9. Các chi nhánh tổ chức tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân

9.1. Các Quỹ tín dụng Nhân dân xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu theo Đề án 1058 trình NHNN chi nhánh tỉnh Lào Cai Phê duyệt và tổ chức thực hiện.

9.2. Các chi nhánh tổ chức tín dụng xây dựng phương án xử lý nợ xấu trình cấp trên phê duyệt, tổ chức thực hiện. Gi phương án đã được phê duyệt và Báo cáo kết quả thực hiện về NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai theo đúng nội dung và thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc yêu cầu kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua NHNN Chi nhánh tỉnh Lào Cai) để xem xét, có biện pháp tháo gỡ. Khi có sự chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” đạt được các mục tiêu đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- NHNN Việt Nam;
- TT.TU, UBND tỉnh;
- NHNN - CN t
nh Lào Cai;
- Các Sở, ngành thuộc t
nh;
- Tòa án t
nh; Cục thi hành án DS tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Các NHTM, QTDND trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, 2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 294/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu294/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2017
Ngày hiệu lực14/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 294/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 294/KH-UBND 2017 Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 294/KH-UBND 2017 Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu294/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành14/11/2017
        Ngày hiệu lực14/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 294/KH-UBND 2017 Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 294/KH-UBND 2017 Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn xử lý nợ xấu Lào Cai

           • 14/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực