Văn bản khác 2943/KH-UBND

Kế hoạch 2943/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2943/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2943/KH-UBND

Điện Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2019 - 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm vững và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, LLVT và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới; góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là quốc gia yêu chung hòa bình, là quốc gia ven biển, thành viên Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982, có trách nhiệm thực hiện nghiêm chnh các cam kết quốc tế và sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung, hướng tới mục tiêu giữ gìn vùng biển ổn định, hội nhập và phát triển.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Nội dung và hình thức tuyên truyền phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn và nhận thức của từng đối tượng cụ thể.

II. NỘI DUNG

1. Cấp, phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đối tượng phát hành: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Ban CHQS các đơn vị Dân quân tự vệ.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019.

2. Tổ chức tập huấn cán bộ phổ biến nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản quy định, hưng dẫn chi tiết thi hành

- Nội dung tập huấn: Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các Điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2020

3. Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

- Cơ quan chủ trì: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: SThông tin và Truyền thông, Sở tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ.

- Đối tượng tham gia: Cán bộ, chiến sỹ LLVT, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Quý I năm 2021.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở

- Nội dung: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật; các chủ trương, đường lối, quan điểm ca Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam gắn với sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, biển đảo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia thân thiện, hòa bình, hữu nghị, tôn trọng luật pháp quốc tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2023.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hp chung trong kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm và gi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí về các nội dung, hoạt động có liên quan đến việc thực hiện Luật Cảnh sát biển trên cơ sở bảo đảm thông tin bí mật nhà nước.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và công tác thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

3. S Tư pháp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các Chuyên mục: An ninh Điện Biên, Vì chủ quyền biên giới... đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, các hoạt động thực thi pháp luật trên biển của các lực lượng chấp pháp trong việc quản lý biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đồng thời, thông qua các hoạt động đối ngoại, tiếp xúc với các nước láng giềng để tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển.

5. Sở Giáo dục và Đào to

Chủ trì, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, hằng năm phân bổ và bố trí ngân sách để thực hiện kế hoạch.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật Cảnh sát biển, tăng cường thời lượng đăng tải, phát sóng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Luật Cảnh sát biển Việt Nam và công cuộc bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

8. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ Quân sự tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển cho các hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên.

9. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, chủ động và tích cực phối hp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để tổng hp chung.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, đảm bảo các nội dung yêu cầu của Kế hoạch đã đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh
ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Tỉnh Đoàn thanh niên;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2943/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2943/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực08/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2943/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2943/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2943/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2943/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành08/10/2019
        Ngày hiệu lực08/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 2943/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2943/KH-UBND 2019 tuyên truyền phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tỉnh Điện Biên

           • 08/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực