Văn bản khác 295/KH-UBND

Kế hoạch 295/KH-UBND năm về thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 295/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/KH-UBND

Lào Cai, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁN THÚC ĐẨY MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đán thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cụ thể như sau:

I. MC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ1.

- Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống.

- Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh doanh mới nhưng không phải là một bộ phận tách rời hoặc một thành phần kinh tế riêng rẽ trong nền kinh tế. Vì vậy, không cần thiết phải có các chính sách riêng biệt cho hình thức kinh doanh này.

- Quản lý nhà nước cần đảm bảo cho các hoạt động kinh tế hợp pháp được phát triển trong đó có các hoạt động kinh tế chia sẻ; thay đổi tư duy và cách thức quản lý nhà nước cho phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn về mô hình kinh tế chia sẻ.

- Rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hợp đối với lĩnh vực kinh doanh truyền thống và áp dụng chung cho kinh tế chia sẻ.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách hiện hành để phù hợp với các hoạt động của kinh tế chia sẻ, đặc biệt quy định rõ trách nhiệm giữa các bên trong kinh tế chia sẻ, trách nhiệm của các sở, ngành trong việc quản lý đối với mô hình kinh doanh này.

- Các sở, ngành tăng cường phối hợp với nhau trong công tác điều hành quản lý nhà nước; đẩy nhanh thực hiện xây dựng chính quyền điện tử.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ quyền riêng tư của công dân, tổ chức, đảm bảo chủ quyền trên không gian mạng: Xây dựng cơ chế để các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ có thể kiểm soát việc sử dụng thông tin theo đúng thỏa thuận giữa các bên; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ (trong đó có dịch vụ Internet) và về thương mại điện tử nhằm khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh tốt trên nền tảng công nghệ số.

- Hạn chế những rủi ro liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng ngừa thất thoát thuế, lẩn tránh thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

II. PHÂN CÔNG NHIM V VÀ GIẢI PHÁP THC HIN

1. Sở Kế hoch và Đầu tư:

- Là cơ quan đầu mối, theo dõi và phối hợp giữa các sở, ngành trong việc sa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách hiện hành cho phù hợp với yêu cầu quản lý các hoạt động của kinh tế chia sẻ.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các điều kiện kinh doanh theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện để các loại hình kinh doanh truyền thống và kinh tế chia sẻ hoạt động bình đẳng.

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế theo quy định.

- Tham mưu thành lập Tổ công tác liên ngành để đề xuất giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực hiện các hoạt động kinh tế chia sẻ.

2. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh:

- Triển khai ứng dụng công nghệ mới của Cách mạng công nghiệp ln thứ 4 trong lĩnh vực tài chính, thuế; đề xuất ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và quản lý thuế phù hợp đối với hoạt động của kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin và dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cơ quan thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế đối với hoạt động kinh tế chia sẻ.

3. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

- Rà soát, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không phù hp đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải truyền thống, đồng thời bổ sung một số điều kiện cần thiết đối vi loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ.

- Hướng dẫn triển khai các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (taxi) theo mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn.

- Phối hợp với STài chính hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận ti sử dụng hợp đồng vận chuyển điện tử trong việc gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản giao kết hp đồng của hành khách và gửi thông tin hóa đơn điện tử về Cục Thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

4. Sở Công Thương:

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển các mô hình kinh tế chia sẻ thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách phát triển thương mại điện tử cho giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích các hoạt động thương mại điện tử ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu các nội dung về dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới và đề xuất hướng quản lý phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

5. S Thông tin và Truyền thông:

- Nghiên cu cơ chế, chính sách để phát triển hạ tầng số, tạo điều kiện thuận lợi phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

- Xây dựng các chương trình, dự án tuyên truyền đào tạo nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, chủ thể tham gia kinh tế chia sẻ.

- Thúc đẩy triển khai công tác kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển mô hình kinh tế chia sẻ.

6. S Giáo dục và Đào tạo:

- Nghiên cứu, xây dựng chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (như: thư viện điện tử dùng chung, nguồn học liệu mở2, đào tạo từ xa qua mạng,...).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở nghiên cứu khoa học để triển khai những chương trình, đề án đổi mới giáo dục theo định hướng phát trin công nghệ thông tin thời đại 4.0.

7. S Văn hóa, Thể thao và Du lch:

- Chủ trì, phối hp với các sở, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý lĩnh vực lưu trú du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ.

- Nghiên cứu pháp luật liên quan, triển khai dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hp căn hộ - khách sạn (condotel) trên địa bàn.

8. S Y tế: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng chính sách thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực y tế (như: Sử dụng chung các trang thiết bị y tế, chẩn đoán từ xa,...).

9. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Rà soát các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo có liên quan đến kinh tế chia sẻ; nghiên cứu đề xuất điều chỉnh các văn bản quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng liên quan đến việc áp dụng công nghệ nền tảng và quy định chất lượng cho các loại dịch vụ đi kèm; các quy định về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; các quy định về thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ mới.

- Rà soát các vấn đề liên quan đến sự phát triển của công nghệ nền tảng (Internet, điện thoại di động, định vị toàn cầu,...) trong mối quan hệ với mô hình kinh tế chia sẻ và đề xuất các chính sách sửa đổi phù hợp.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế quản lý điều chỉnh thử nghiệm (sandbox3) về triển khai và ứng dụng công nghệ mới trong các mô hình kinh tế chia sẻ.

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Nghiên cứu về việc làm, thu nhập, an sinh xã hội (bao gồm cả bảo hiểm xã hội), quan hệ lao động, địa vị pháp lý của các bên và đề xuất các giải pháp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động tham gia mô hình kinh tế chia sẻ.

11. STài nguyên và Môi trường:

- Nghiên cứu, đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực có liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

12. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng chính sách ứng dụng mô hình kinh tế chia sẻ nhằm tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực cho sản xuất nông nghiệp.

13. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai: Nghiên cứu cơ chế thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng.

14. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương đảm bảo an ninh, trật tự và bảo mật thông tin trong thực hiện kinh tế chia sẻ đảm bảo bình đẳng và khuyến khích đi mới sáng tạo.

- Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đề xuất việc cho phép cơ sở dữ liệu này được chia sẻ, kết nối mở với các ngành dịch vụ tài chính ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm...

15. Sở Tư pháp: Rà soát, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật dân sự về giao dịch, hợp đồng, sở hữu, quyền tài sản và cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Phối hợp quản lý các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn các huyện, thành phố; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp liên quan đến kinh tế chia sẻ.

III. T CHỨC THC HIN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, chủ động triển khai thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

- Thủ trưởng các Cơ quan chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này.

- Chế độ báo cáo: Định kỳ báo cáo năm theo quy định, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá tác động của các loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nn kinh tế, trình UBND tỉnh đbáo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBMT TQ và các đoàn thể;
- Công an tỉnh; Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Thống kê; BHXH tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh Lào Cai; Ngân hàng CS xã hội tỉnh; Ngân hàng Phát triển CN t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- HH Doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH
1, KT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 1 Kinh tế chia sẻ (sharing economy): Là một mô hình thị trường kết hợp giữa sở hữu và chia s, trong đó đề cập đến vai trò ngang hàng (peer-to-peer network) dựa trên sự chia sẻ quyền sử dụng hàng hóa và dịch vụ (phối hợp thông qua các dịch vụ trực tuyến dựa vào cộng đồng) nhm gia tăng lợi ích cho các bên tham gia.

2 Open Course Ware: Là các tài liệu học tập có chất lượng, được số hóa trong các chương trình học chính thức, có thể truy cập mở tại những khóa học miễn phí trên mạng.

3 Một cơ chế pháp lý cho phép các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh liên quan đến công nghệ trong điu kiện quy định pháp lý hiện tại chưa kịp điều chnh các loại hình kinh doanh mới chưa có tiền lệ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 295/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu295/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 295/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 295/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 295/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu295/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành19/09/2019
        Ngày hiệu lực19/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 295/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 295/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tỉnh Lào Cai

           • 19/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực