Văn bản khác 296/KH-UBND

Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2018 thực hiện "Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí" trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 296/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 296/KH-UBND

Lào Cai, ngày 06 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT/HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG PHÍ/HƯỞNG MAI TÁNG PHÍ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí”. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến mục tiêu, phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh, hồ sơ, quy trình tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết và trả kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Gắn việc tổ chức thực hiện Đề án với việc triển khai các nội dung công việc cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực thi Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai, tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1380/QĐ-TTg

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 1380/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí” (sau đây viết tắt là Quyết định số 1380/QĐ-TTg) bằng các hình thức phù hợp chức năng nhiệm vụ cơ quan.

- Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; các cơ quan, đơn vị đăng tải Quyết định số 1380/QĐ-TTg trên Cổng/trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí, bằng các hình thức phù hợp với địa phương.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2018 và thường xuyên.

2. Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính

- Các cơ quan, đơn vị được giao xây dựng chi tiết quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí, có trách nhiệm tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý ở địa phương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bộ, ngành theo chức năng quản lý nhà nước.

- Văn phòng UBND tỉnh là đầu mối, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Văn phòng Chính phủ để kịp thời tháo gỡ.

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện

- Văn phòng UBND chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí.

- Địa điểm, thời gian thực hiện: Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hàng năm của UBND tỉnh.

4. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí (báo cáo được lồng ghép trong báo cáo chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, sơ kết việc thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Là đầu mối theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện.

2. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công an tỉnh xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí, trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, trình UBND tỉnh trước ngày 10/12/2018.

- Chủ động xây dựng chi tiết quy trình giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai tử.

- Triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do mình quản lý ở địa phương.

3. Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 1380/QĐ-TTg , chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chi tiết quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Trình tự thực hiện, cách thức tiếp nhận hồ sơ, cách chuyển hồ sơ; thành phần, số lượng hồ sơ; thời hạn giải quyết...; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện và phí, lệ phí (nếu có)), đồng thời cung cấp các biểu mẫu phục vụ thực hiện liên thông thủ tục hành chính theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý, chuyển Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2018, để tổng hợp xây dựng dự thảo “Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai”

- Triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do mình quản lý ở địa phương.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách phục vụ công tác triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chủ động, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an huyện, Công an cấp xã, Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí tại địa phương.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Triển khai thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí tại địa phương.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

- Bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực thực hiện việc liên thông các thủ tục hành chính.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Công khai quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, phường, thị trấn.

- Kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố về các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng phí/hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 296/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu296/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2018
Ngày hiệu lực06/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(10/12/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 296/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 296/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 296/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu296/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýĐặng Xuân Phong
        Ngày ban hành06/11/2018
        Ngày hiệu lực06/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (10/12/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 296/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 296/KH-UBND 2018 liên thông thủ tục Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú Lào Cai

           • 06/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực